LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1995 M. GRUODŽIO 22 D. NUTARIMO NR. 1610 „DĖL MUITINIO TRANZITO PROCEDŪROS ATLIKIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

1996 m. gegužės 29 d. Nr. 626

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Iš dalies pakeičiant Muitinio tranzito procedūros atlikimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1610 „Dėl Muitinio tranzito procedūros atlikimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 1-12), 12 punkto pirmąją pastraipą išdėstyti taip:

12. Gabenti tranzitu per Lietuvos Respublikos muitų teritoriją automobilių transportu spalvotųjų metalų, jų lydinių atliekas ir laužą (kodai pagal Europos Ekonominės Bendrijos kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 74.04, 75.03, 76.02, 78.02, 79.02, 80.01, 80.02, 81019190 0, 81029190 0, 81031090 0, 81042000 0, 81051090 0, 81060010 0, 81071000 0, 81081090 0, 81091090 0, 81100019 0, 81110019 0, 81121100 0, 81122039 0, 81123010 0, 81124019 0, 81129139 0), alkoholinius gėrimus, įskaitant etilo spiritą (kodai pagal Europos Ekonominės Bendrijos kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 22.03–22.08), taip pat tabako gaminius (kodai pagal Europos Ekonominės Bendrijos kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 24.02–24.03), cukrų (kodai pagal Europos Ekonominės Bendrijos kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 17.01, 1702.30, 1702.40, 1702.90) galima tik uždarosiomis plombuoti tinkamomis transporto priemonėmis, kurios plombuojamos švininėmis muitinės plombomis, ir tik su policijos apsauga (išskyrus atvejus, kai šios prekės gabenamos su CARNET TIR knygele, o prekės, nurodytos šios tvarkos 7 punkte, – su CARNET TIR knygele, kurioje yra užrašas „TOBACCO ALCOHOL“). Už policijos apsaugą moka muitinio tranzito procedūros vykdytojas (vežėjas)“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                      MINDAUGAS STANKEVIČIUS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                             ALGIMANTAS KRIŽINAUSKAS