LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL NOTARO PROFESINĖS VEIKLOS DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TERMINŲ RODYKLĖS PATVIRTINIMO

 

2012 m. spalio 15 d. Nr. 1R-254

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr.107-2389; 2004, Nr. 57-1982; 2010, Nr. 79-4055) 13 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos notariato įstatymo (Žin., 1992, Nr. 28-810; 2003, Nr. 15-598) 151 straipsniu:

1. T v i r t i n u Notaro profesinės veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklę (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                             Remigijus Šimašius


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2012 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 1R-254

 

NOTARO PROFESINĖS VEIKLOS DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TERMINŲ RODYKLĖ

 

Rodyklės punktas

Dokumentai

Minimalus dokumentų saugojimo terminas (metais)

1.

Veiklos organizavimo dokumentai

 

1.1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymai, Lietuvos notarų rūmų prezidiumo nutarimai notarų veiklos klausimais

5

1.2.

Notaro biuro darbo organizavimo ir veiklos sutartys

5 (pasibaigus sutarčiai)

1.3.

Notaro profesinės civilinės atsakomybės privalomojo, savarankiškojo draudimo dokumentai

5 (pasibaigus liudijimo (poliso) galiojimo terminui)

1.4.

Notaro įsakymai veiklos organizavimo klausimais

10

1.5.

Notaro veiklos ir statistinės metų ataskaitos

10

1.6.

Notaro veiklos tikrinimo dokumentai

10

1.7.

Teismų sprendimai dėl notaro veiksmų ir dėl žalos atlyginimo

10

1.8.

Susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Lietuvos notarų rūmais, kitomis institucijomis ir įstaigomis notarinių veiksmų klausimais dokumentai

5

1.9.

Atsiliepimų knyga

10 (baigus pildyti knygą)

2.

Personalo valdymo dokumentai

 

2.1.

Notaro įsakymai personalo klausimais

50

2.2.

Darbo sutartys

50

2.3.

Darbo sutarčių registravimo žurnalas (registras)

50

2.4.

Notaro įsakymai atostogų klausimais

10

2.5.

Pranešimai apie apdraustuosius socialiniu draudimu ir draudėją (apie apdraustųjų socialinio draudimo pradžią ir pabaigą, apie suteiktas (atšauktas) mokymosi atostogas ar atostogas vaikui prižiūrėti, apie apdraustųjų nedraudžiamuosius laikotarpius ir kita)

10

2.6.

Darbuotojų asmens bylų dokumentai

50

3.

Dokumentų valdymo dokumentai

 

3.1.

Dokumentacijos planas, dokumentacijos plano papildymų sąrašai

10 (nuo tais metais sudarytų visų bylų apyrašų, kitų apskaitos dokumentų sudarymo)

3.2.

Dokumentų laikino perdavimo naudotis aktai, poėmio protokolai

10 (grąžinus visus dokumentus)

3.3.

Dokumentų perdavimo Lietuvos notarų rūmams toliau saugoti aktai

10

3.4.

Dokumentų naikinimo aktai

10

3.5.

Prašymai laikinai išduoti dokumentus iš Lietuvos notarų rūmų archyvo

1 (grąžinus visus dokumentus)

3.6.

Įsakymų personalo, veiklos organizavimo, atostogų klausimais registras

50

3.7.

Bendras dokumentų registras

10

3.8.

Siunčiamų dokumentų registras

5

3.9.

Gautų dokumentų registras

5

3.10.

Dokumentų kiekio ir fizinės būklės patikrinimo, nepataisomai sugadintų ar kitaip prarastų dokumentų aktai

Patikrinimo aktai – 1 (atlikus kitą patikrinimą)

Prarastų, sugadintų dokumentų aktai saugomi pagal į aktą įrašytų dokumentų saugojimo terminą

3.11.

Dokumentų perdavimo aktai pasibaigus notaro įgaliojimams, sustabdžius notaro įgaliojimus

10

3.12.

Bylų apyrašai

10 (sunaikinus į apyrašą įrašytas bylas)

3.13.

Trumpai saugomų bylų sąrašai

10 (sunaikinus į sąrašą įrašytas bylas)

4.

Finansinio ir kito turto valdymo dokumentai

 

4.1.

Finansinės atskaitomybės dokumentai

10

4.2.

Mokesčių deklaracijos (pajamų, pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kita)

10

4.3.

Banko dokumentai

10

4.4.

Notaro depozitinės sąskaitos lėšų apskaitos žurnalas

10

4.5.

Darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraščiai

10 Jei nėra asmens sąskaitų kortelių, – 50

4.6.

Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai

10

4.7.

Asmens sąskaitų kortelės

50

4.8.

Pranešimai apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį

10

4.9.

Gauti pranešimai apie išduotus nedarbingumo ar nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus

10

4.10.

Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetą apskaičiavimo tikrinimo dokumentai

10

4.11.

Ūkinę operaciją ar ūkinį įvykį patvirtinantys apskaitos dokumentai (sąskaitos faktūros, mokėjimo pavedimai, grynųjų pinigų priėmimo kvitai ir kita)

10

4.12.

Įgaliojimai

10 (pasibaigus įgaliojimo terminui)

4.13.

Inventorizacijos dokumentai

10

4.14.

Patalpų įsigijimo, nuosavybės ar naudojimosi jomis teisę patvirtinantys dokumentai

Iki naudotojo pasikeitimo

4.15.

Ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitos dokumentai

10

4.16.

Materialiųjų vertybių nurašymo dokumentai

10

4.17.

Visiškos materialinės atsakomybės sutartys

10 (pasikeitus materialiai atsakingam asmeniui)

4.18.

Perdavimo ir priėmimo aktai keičiantis materialiai atsakingiems darbuotojams

10

4.19.

Asmenų, turinčių teisę pasirašyti buhalterinės apskaitos dokumentus, parašų pavyzdžiai

10 (pakeitus parašą)

4.20.

Antspaudų naikinimo aktai

5

5.

Saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės ir civilinės saugos dokumentai

 

5.1.

Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registravimo žurnalas

3 (pakeitus instrukcijas)

5.2.

Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktažų registravimo žurnalas

10 (įrašius paskutinį įrašą žurnale)

5.3.

Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktažų darbo vietoje registravimo žurnalas

10 (įrašius paskutinį įrašą žurnale)

5.4.

Įvadinių (bendrų) gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnalas

10 (įrašius paskutinį įrašą žurnale)

5.5.

Gaisrinės saugos instruktažų darbo vietoje registracijos žurnalas

10 (įrašius paskutinį įrašą žurnale)

5.6.

Nelaimingų atsitikimų darbe, incidentų ir nelaimingų atsitikimų darbe aktų registras

75 (įrašius paskutinį įrašą registre)

5.7.

Lengvų nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų tyrimo dokumentai (protokolai, aktai ir kiti tyrimo dokumentai)

45

5.8.

Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe aktai ir kiti tyrimo dokumentai

75

5.9.

Darbo sąlygų ir aplinkos, profesinės rizikos, darbuotojų saugos ir sveikatos būklės tyrimo, vertinimo ir kontrolės dokumentai

50

5.10.

Civilinės saugos organizavimo dokumentai (planai, pažymos, kursų lankomumo žurnalai)

3

5.11.

Apsaugos ir gaisrinės saugos būklės dokumentai

5

5.12.

Žmonių evakavimo planai, veiksmų, kilus gaisrui, planai

1 (pakeitus planą)

6.

Notarinių veiksmų vykdymo dokumentai

 

6.1.

Notariniai registrai

100

6.2.

Notariškai patvirtinti testamentai, priimti saugoti oficialiesiems testamentams prilyginami testamentai, liudijimai, aktai dėl asmeninių testamentų priėmimo, prašymai anuliuoti testamentus

100

6.3.

Nuosavybės teisės į nekilnojamąjį daiktą perleidimo sutartys (pirkimo– pardavimo, dovanojimo, mainų, perleidimo su sąlyga išlaikyti iki gyvos galvos, paramos nekilnojamuoju turtu, perdavimo už turtinę skolą ar turto perleidimo už rentą, privatizavimo sutartys, priėmimo ir perdavimo aktai, liudijimai, pakvitavimai apie sutarčių sąlygų įvykdymą), dokumentai, kuriais remiantis sutartys patvirtintos

75

6.4.

Nekilnojamojo daikto nuomos ir panaudos sutartys, dokumentai, kuriais remiantis sutartys patvirtintos

10 (pasibaigus sutarčiai)

Neterminuotos ir ilgesnio negu 10 metų termino sutartys – 75

6.5.

Nekilnojamojo daikto priėmimo ir perdavimo aktai, kai sutartys pasirašytos kito notaro arba ankstesniais metais

75

6.6.

Liudijimai, pakvitavimai dėl nekilnojamojo daikto perleidimo sutarčių sąlygų įvykdymo, kai sutartys pasirašytos kito notaro arba ankstesniais metais

75

6.7.

Daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą perleidimo (išskyrus nuosavybės teisę) ir suvaržymo sutartys (administravimo, uzufrukto, servituto, užstatymo teisės, ilgalaikės nuomos ir kita), dokumentai, kuriais remiantys sutartys patvirtintos

75

6.8.

Nekilnojamojo daikto pertvarkymo sutartys (sujungimo, padalijimo, atidalijimo, amalgamacijos, konsolidacijos ir kita), dokumentai, kuriais remiantis sutartys patvirtintos

75

6.9.

Paveldėjimo teisės perleidimo sutartys, dokumentai, kuriais remiantis sutartys patvirtintos, kai sutartys pasirašytos ne palikimo vietos atsiradimo notaro

75

6.10.

Hipotekos, įkeitimo lakštai, dokumentai, kuriais remiantis hipotekos, įkeitimo lakštai patvirtinti, ir su hipoteka, įkeitimu susiję dokumentai

75

6.11.

Hipotekos, įkeitimo lakštų pakeitimai, dokumentai, kuriais remiantis pakeitimai patvirtinti, ir su pakeitimais susiję dokumentai

75

6.12.

Vedybų sutartys, dokumentai, kuriais remiantis sutartys patvirtintos

75

6.13.

Bendraturčių sutartys dėl bendro turto valdymo, naudojimo ir disponavimo (sutuoktinių, įpėdinių pasidalijimo, turto dalių perskaičiavimo, naudojimosi nekilnojamuoju daiktu tvarkos nustatymo sutartys, susitarimai), dokumentai, kuriais remiantis sutartys patvirtintos

75

6.14.

Paveldėjimo bylos dokumentai (pareiškimai dėl palikimo priėmimo, atsisakymo, vykdomieji pavedimai dėl paveldimo turto apyrašo sudarymo, paveldėjimo teisės, nuosavybės teisės liudijimai ir dokumentai, kuriais remiantis išduoti liudijimai, paveldėjimo teisių perleidimo dokumentai ir kita)

75

6.15.

Vekselių ir čekių protesto aktai (vykdomieji įrašai), vykdomieji įrašai dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą, dokumentai, kuriais remiantis aktai ir vykdomieji įrašai surašyti

10

6.16.

Susitarimai panaikinti sutartis nekilnojamojo daikto klausimais ar pakeisti tokių sutarčių sąlygas, kai sutartys pasirašytos kito notaro arba ankstesniais metais

75 Neterminuotų ir ilgesnio negu 75 metai termino sutarčių – 100

6.17.

Prievolių įvykdymo užtikrinimo sutartys (laidavimo, garantijos, rankpinigių, avanso), dokumentai, kuriais remiantis sutartys patvirtintos, susitarimai panaikinti sutartis ar pakeisti tokių sutarčių sąlygas

10 (po prievolės pasibaigimo)

6.18.

Preliminariosios sutartys, dokumentai, kuriais remiantis sutartys patvirtintos, susitarimai panaikinti preliminariąsias sutartis ar pakeisti tokių sutarčių sąlygas

10

6.19.

Kilnojamųjų daiktų nuomos, panaudos, dovanojimo, mainų sutartys, teisių (reikalavimų), pinigų, vertybinių popierių perleidimo sutartys (akcijų, pajaus, įmokų už privatizuojamą žemę perleidimo sutartys, transporto priemonių perleidimo, vertybinių popierių, pinigų dovanojimo, paramos (išskyrus nekilnojamuoju daiktu) ir kita), dokumentai, kuriais remiantis sutartys patvirtintos

10

6.20.

Paskolos, skolos perkėlimo, rangos, pavedimo, žalos atlyginimo, avanso, rangos, pavedimo, žalos atlyginimo eismo įvykio atveju ir kitos sutartys, susitarimai, dokumentai, kuriais remiantis sutartys patvirtintos, ir su sutarčių vykdymu susiję dokumentai

10 (po prievolės pasibaigimo)

6.21.

Jungtinės veiklos sutartys, steigimo sutartys ir steigimo aktai, dokumentai, kuriais remiantis sutartys, aktai patvirtinti

25

6.22.

Prašymai registruoti Juridinių asmenų registre, dokumentai, kuriais remiantis patvirtinta atitiktis įstatymų reikalavimams

25

6.23.

Vienašaliai sandoriai (išskyrus nurodytus šioje rodyklėje) (pareiškimai, sutikimai dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, pastatų statymo, projektavimo, buveinės registravimo, bendraturčių atsisakymo nuo pirmumo teisės, palikimo priėmimo/atsisakymo, kai paveldėjimo byla vedama ne palikimo vietos notaro ir kitais klausimais)

10

6.24.

Pinigų ir vertybinių popierių priėmimo į depozitą ir išdavimo dokumentai (prašymai, pranešimas, kvitai, banko išrašai ir kita)

10 (išdavus pinigus ar vertybinius popierius)

6.25.

Jūrinio protesto aktai, dokumentai, kuriais remiantis aktai surašyti

10

6.26.

Notaro išduoti liudijimai (išskyrus nurodytus šioje rodyklėje) (apie patvirtintus testamentus, sudarytas/ar ne paveldėjimo bylas, apie palikimą priėmusius įpėdinius, dėl sutarties sąlygų įvykdymo, kad asmuo yra gyvas, dėl vertimo tikrumo ir kita)

10

6.27.

Liudytojų parodymų tvirtinimas

10

6.28.

Pareiškimai dėl tėvystės pripažinimo

10

6.29.

Įgaliojimai

10 (pasibaigus įgaliojimui)

6.30.

Juridinių ir fizinių asmenų bei jų atstovų persiunčiami pareiškimai juridiniams ir fiziniams asmenims

10

6.31.

Prašymai išduoti notaro bylose saugomų dokumentų dublikatus, liudijimus ar pažymas apie notarinius veiksmus, notarinio registro išrašus ir išduotų dokumentų antrieji egzemplioriai

10

6.32.

Testamentų apskaitos abėcėlinė registracijos knyga (registras)

100

6.33.

Paveldėjimo bylų registracijos abėcėlinė knyga (registras)

75 (baigus pildyti knygą)

6.34.

Palikimui priimti prašymų registracijos knyga (registras)

10 (baigus pildyti knygą (registrą))

6.35.

Prašymų įforminti vekselio ar čekio protestą registravimo knyga (registras)

10 (baigus pildyti knygą (registrą))

6.36.

Užprotestuotų dėl neapmokėjimo ar neakceptavimo vekselių viešas registras

10 (baigus pildyti registrą)

6.37.

Informacijos apie klientų atliktų operacijų pinigais registras (įtartinų ir neįprastų sandorių registravimo žurnalas, KORTA 2 ir kita)

10 (baigus pildyti registrą)

 

SUDERINTA

Lietuvos vyriausiasis archyvaras

 

Ramojus Kraujelis

2012 m. spalio 9 d.

 

_________________