MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL TRANZITO DEKLARACIJŲ TEIKIMO NAUJOSIOS KOMPIUTERIZUOTOS TRANZITO SISTEMOS PRIEMONĖMIS TIPINĖS SUTARTIES PATVIRTINIMO

 

2005 m. lapkričio 28 d. Nr. 1B-762

Vilnius

 

 

1. Tvirtinu pridedamą Tranzito deklaracijos teikimo Naujosios kompiuterizuotos tranzito sistemos priemonėmis tipinę sutartį (toliau – Sutartis).

2. Įgalioju Kauno teritorinės muitinės viršininką J. Pangonį, Klaipėdos teritorinės muitinės viršininką A. Šipavičių, Panevėžio teritorinės muitinės viršininką R. Busilą, Šiaulių teritorinės muitinės viršininką V. Bredulį, Vilniaus teritorinės muitinės viršininką P. Dragūną sudaryti ir pasirašyti Sutartis su asmenimis, pateikiančiais tranzito deklaracijas NCTS priemonėmis, kurių buveinė yra atitinkamos teritorinės muitinės veiklos zonoje, bei atlikti kitus su šiuo įgaliojimu susijusius veiksmus.

3. Įsakymo vykdymą kontroliuoti pasilieku sau.

 

 

 

GENERALINIS DIREKTORIUS                                                                 RIMUTIS KLEVEČKA


PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos generalinio

direktoriaus 2005 m. lapkričio 28 d.

įsakymu Nr. 1B-762

 

TRANZITO DEKLARACIJOS TEIKIMO NAUJOSIOS KOMPIUTERIZUOTOS TRANZITO SISTEMOS PRIEMONĖMIS TIPINĖ SUTARTIS

 

_________________ Nr. ___________________

(sudarymo data)   (registracijos numeris)

                                                

(sudarymo vieta)

 

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinė), atstovaujamas_______________________________________________________________________________ ,

                                                                     (pareigos, vardas, pavardė)

veikiančio pagal Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m.________________________________ d. įsakymu Nr._________________ suteiktą įgaliojimą, ir

_______________________________________________________________________________ ,

(asmens pavadinimas arba vardas ir pavardė)

deklaruojantis prekes Bendrijos/bendrajai tranzito procedūrai įforminti (toliau – Asmuo), atstovaujamas         ,

                                                            (vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)

(toliau kartu vadinami – Šalimis), sudarė šią elektroninių tranzito deklaracijos duomenų, atitinkančių 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 883/2005), 37a priedo reikalavimus (toliau – tranzito deklaracija), teikimo Naujosios kompiuterizuotos tranzito sistemos (toliau – NCTS) priemonėmis sutartį (toliau – Sutartis).

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

1. Ši sutartis nustato Asmens ir Muitinės santykius teikiant ir priimant tranzito deklaraciją NCTS priemonėmis.

 

II. ASMENS TEISĖS IR PAREIGOS

 

2. Asmuo, prieš pradėdamas teikti tranzito deklaraciją NCTS priemonėmis, susipažįsta su Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintomis Elektroninės tranzito deklaracijos pateikimo, priėmimo ir įforminimo bei kitos elektroninės informacijos, susijusios su atitinkamų bendrijos/bendrųjų tranzito procedūrų vykdymu, mainų taisyklėmis.

3. Asmuo įsipareigoja:

3.1. teikti teisingus duomenis apie prekes, kurios deklaruojamos Bendrijos/bendrajai tranzito procedūrai įforminti, ir nereikšti pretenzijų dėl tranzito deklaracijos, pateiktos NCTS priemonėmis, teisingumo;

3.2. užtikrinti naudojamų autentifikavimo NCTS priemonių saugumą ir slaptumą, neperduoti šių priemonių tretiesiems asmenims. Iškilus grėsmei, kad Asmens autentifikavimo priemones gali sužinoti tretieji asmenys arba kai jos tapo žinomos tretiesiems asmenims, Asmuo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną turi informuoti apie tai Muitinę ir kreiptis su prašymu dėl autentifikavimo priemonių pakeitimo.

4. Asmuo sutinka ir patvirtina, kad NCTS priemonėmis pateikta tranzito deklaracija turi tokią pat juridinę galią kaip muitų teisės aktu nustatyta tvarka užpildyta rašytinė tranzito deklaracija.

5. Asmuo, teikiantis tranzito deklaraciją per įgaliotą atstovą, apie įgaliojimų nutraukimą turi nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti Muitinei.

6. Asmuo sutinka su Muitinės nustatyta Asmens jungimosi prie NCTS autentifikavimo tvarka.

7. Asmuo sutinka su NCTS priemonėmis perduodamos tranzito deklaracijos saugumo reikalavimais.

8. Asmuo sutinka, kad Muitinė registruotų visus veiksmus, atliekamus teikiant tranzito deklaraciją NCTS priemonėmis. Šie įrašai prireikus gali būti panaudoti įrodyti Asmens arba jo įgalioto atstovo tranzito deklaracijos pateikimą telekomunikacijos tinklais.

9. Asmuo sutinka, kad pagal Sutartį teikiama tranzito deklaracija turi teisę naudotis Muitinės departamentas, teritorinės muitinės ir specialiosios muitinės įstaigos muitinės funkcijoms atlikti.

 

III. MUITINĖS TEISĖS IR PAREIGOS

 

10. Muitinė įsipareigoja:

10.1. konsultuoti Asmenį tranzito deklaracijos teikimo NCTS priemonėmis klausimais;

10.2. gavusi Asmens pranešimą apie autentifikavimo priemonių praradimą ar jų perdavimą tretiesiems asmenims, nedelsdama, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną blokuoti galimybę Asmens vardu prisijungti prie NCTS ir pateikti tranzito deklaraciją NCTS priemonėmis;

10.3. gavusi rašytinį Asmens prašymą, pakeisti suteiktas ar išduoti naujas autentifikavimo priemones;

10.4. užtikrinti savo informacinės sistemos saugumą;

10.5. NCTS priemonėmis pateiktą tranzito deklaraciją ir kitą susijusią informaciją laikyti paslaptyje.

11. Muitinė turi teisę nepriimti tranzito deklaracijos, jeigu ji neatitinka Sutarties sąlygų.

 

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

12. Muitinė yra atsakinga už Asmens NCTS priemonėmis pateiktų tranzito deklaracijų saugojimą.

13. Muitinė neatsako:

13.1. už tai, kad dėl asmens naudojamos darbui su NCTS programinės, aparatinės įrangos arba telekomunikacijos tinklų gedimų Asmuo negalės prisijungti prie NCTS arba kad dėl tokių gedimų bus prarasta ar iškraipyta NCTS priemonėmis teikiama tranzito deklaracija;

13.2. už tranzito deklaracijos pakeitimą, įvykusį jų pateikimo metu;

13.3. už jai pateiktos tranzito deklaracijos teisingumą.

14. Asmuo, neužtikrinęs autentifikavimo priemonių saugumo, perdavęs jas tretiesiems asmenims ir (arba) laiku nepranešęs Muitinei apie tai, visiškai atsako už pasekmes.

15. Asmuo visiškai atsako už NCTS priemonėmis pateiktos tranzito deklaracijos teisingumą.

16. Nė viena iš Šalių neatsako už visišką ar dalinį įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Nenugalimos jėgos aplinkybės suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje. Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 (Žin., 1996, Nr. 68-1652).

V. SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS, KEITIMAS

 

17. Sutartis įsigalioja nuo 200 m._________________ d. ir yra neterminuota.

18. Muitinė turi teisę vienašališkai keisti Sutarties sąlygas, apie tai raštu informavusi Asmenį prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų.

19. Kiekviena iš Šalių turi teisę nutraukti Sutartį, apie tai raštu įspėjusi kitą Šalį prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų. Jeigu Asmuo pažeidžia Sutarties sąlygas, Muitinė turi teisę nutraukti Sutartį nesilaikydama šiame punkte nustatyto įspėjimo termino.

20. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių.

21. Sutartis nutraukiama pasikeitus tranzito deklaracijų teikimą reglamentuojantiems teisės aktams.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Iškilusius ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys sprendžia derybų būdu, vadovaudamosi gera valia. Jeigu ginčo nepavyksta išspręsti derybų būdu, kiekviena Šalis turi teisę kreiptis į teismą. Ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

23. Sutartis sudaroma lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

24. Atvejais, kurių nenumato ši Sutartis, Šalys vadovaujasi galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 

VII. ŠALIŲ REKVIZITAI

 

Asmuo:                                                            Muitinė:

___________________________________ ____________________________________

(pavadinimas arba vardas ir pavardė, kodas,  (pavadinimas, kodas, buveinė, telefonas, faksas)

             buveinė, telefonas, faksas)                

                                                                         ___________________________________

                                                                        ___________________________________

(Asmens atstovo pareigų pilnas pavadinimas)   (Muitinės atstovo pareigų pilnas pavadinimas)

A. V.                                                               A. V.

                                                                        ___________________________________

               (parašas, vardas, pavardė)                              (parašas, vardas, pavardė)

 

200__ m. __________________________ d.                                                                        200__ m.    d.

 

______________