LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

 

ĮSAKYMAS

DĖL VAIKO, KURIAM TAIS KALENDORINIAIS METAIS SUEINA 7 METAI IR KURIAM REIKALINGA NUOLATINĖ KVALIFIKUOTŲ SPECIALISTŲ PAGALBA BEI SVEIKATĄ TAUSOJANTIS DIENOS REŽIMAS, UGDYMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOJE ARBA NAMUOSE PAGAL VAIKO UGDYMOSI POREIKIAMS PRITAIKYTĄ UGDYMO PROGRAMĄ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2007 m. rugsėjo 14 d. Nr. ISAK-1836

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin.,1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2007, Nr. 77-3045) 9 straipsnio 2 dalimi,

tvirtinu Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRĖ                                                            ROMA ŽAKAITIENĖ


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu

Nr. ISAK-1836

 

VAIKO, KURIAM TAIS KALENDORINIAIS METAIS SUEINA 7 METAI IR KURIAM REIKALINGA NUOLATINĖ KVALIFIKUOTŲ SPECIALISTŲ PAGALBA BEI SVEIKATĄ TAUSOJANTIS DIENOS REŽIMAS, UGDYMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOJE ARBA NAMUOSE PAGAL VAIKO UGDYMOSI POREIKIAMS PRITAIKYTĄ UGDYMO PROGRAMĄ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas (toliau vadinama – vaikas), ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašas (toliau vadinama – Tvarkos aprašas) nustato vaiko ugdymosi poreikiams pritaikyto ugdymo organizavimo tvarką.

2. Tvarkos aprašas skirtas savivaldybių administracijoms, pedagoginėms psichologinėms tarnyboms, mokyklų vadovams, mokytojams, tėvams (globėjams, įtėviams).

3. Vaiko ugdymas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853), kitais teisės aktais ir šiuo Tvarkos aprašu.

4. Vaiko ugdymas namuose skiriamas ir organizuojamas vadovaujantis Moksleivių mokymo namuose organizavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 259/153 (Žin., 2000, Nr. 25-654).

5. Vaiko ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje vykdomas pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytas pradinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo programas, namuose – pagal vaiko poreikiams pritaikytą pradinio ugdymo programą.

 

II. UGDYMO ORGANIZAVIMAS

 

6. Vaiko ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje vienerius metus gali būti skiriamas tėvų (globėjų, įtėvių) prašymu, kai vaikui reikalinga pedagoginės psichologinės tarnybos rekomenduota nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei pagal sveikatos specialistų rekomendacijas ne trumpiau nei metus reikalingas sveikatą tausojantis dienos režimas ir kai šių sąlygų negali užtikrinti steigėjo pagal Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinę mokyklą bendrųjų kriterijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 (Žin., 2004, Nr. 103-3809), priskirta bendrojo lavinimo mokykla (toliau vadinama – mokykla).

7. Tėvai (globėjai, įtėviai), pageidaujantys, kad vaikas vienerius metus butų ugdomas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje pagal jo ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą, pateikia savivaldybės priskirtos mokyklos direktoriui prašymą, Pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą (Asmens specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1221/527/83, 5 priedas (Žin., 2000, Nr. 85-2608), kurioje rekomenduota nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba, ir šeimos arba vaikų gydytojo pažymą (statistinė apskaitos forma Nr. 027-1/A „Vaiko sveikatos pažymėjimas“), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-951 (Žin., 2005, Nr. 3-38), kurioje rekomenduotas sveikatą tausojantis režimas.

8. Mokyklos direktorius, gavęs 7 punkte įvardytus dokumentus, sudaro trišalę mokymo sutartį su ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurioje vaikas bus ugdomas vienerius metus, ir jo tėvais (globėjais, įtėviais) dėl vaiko ugdymo pagal jo ugdymosi poreikiams pritaikytas pradinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Vaikas įrašomas į mokinių abėcėlinę knygą ir pirmosios klasės dienyną. Apie sudarytą sutartį informuojamas apskrities ar savivaldybės administracijos švietimo padalinys.

9. Vaikui mokyti pagal jo ugdymosi poreikiams pritaikytą pradinio ugdymo pirmosios klasės programą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje mokyklos direktorius tvirtina individualų ugdymo planą, kuris parengiamas remiantis bendraisiais ugdymo planais; atsižvelgdamas į pedagoginės psichologinės tarnybos ir sveikatos specialistų rekomendacijas, suderinęs su ikimokyklinio ugdymo įstaigos direktoriumi ir vaiko tėvais (globėjais, įtėviais), tvirtina vaiko pirmosios klasės pamokų tvarkaraštį. Vaikui skiriama ne daugiau kaip 3 pamokos per dieną ir 9 pamokos per savaitę.

10. Mokyklos direktorius skiria pradinių klasių mokytoją, jo darbo vieta įrengiama ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.

11. Ikimokyklinio ugdymo įstaiga pagal trišalę sutartį priima vaiką į priešmokyklinio ugdymo grupę, ugdo pagal jo poreikiams pritaikytą priešmokyklinio ugdymo programą ir teikia pedagoginės psichologinės tarnybos rekomenduotą nuolatinę kvalifikuotų specialistų pagalbą bei užtikrina sveikatą tausojantį dienos režimą.

12. Mokslo metų pabaigoje, atsižvelgdama į vaiko pasiekimų įvertinimus, jį ugdžiusio mokytojo ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo siūlymus, mokyklos mokytojų taryba priima sprendimą dėl vaiko ugdymo antrojoje klasėje arba jo palikimo mokytis pagal pirmosios klasės pradinio ugdymo programą mokykloje.

13. Nesant galimybės vaiką ugdyti ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba nesant joje kvalifikuotų specialistų savivaldybės administracijos direktorius paveda savivaldybės pedagoginei psichologinei tarnybai teikti vaikui reikalingą specialistų pagalbą.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Sprendimus dėl vaikų ugdymo organizavimo šiame Tvarkos apraše nenumatytais atvejais priima mokyklos steigėjas. Rekomenduojama, esant reikalui, kompensuoti specialistų kelionės į mokyklą ir atgal išlaidas.

______________