TARPTAUTINĖS TELEKOMUNIKACIJŲ SĄJUNGOS ĮSTATAI

 

Įvadas

 

1                Valstybės – šių Įstatų, kaip pagrindinio Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos dokumento, Šalys, – visiškai pripažindamos kiekvienos Valstybės suverenią teisę reguliuoti savo telekomunikacijas bei atsižvelgdamos į didėjančią telekomunikacijos svarbą, išsaugant taiką bei ekonominę ir socialinę plėtrą visose Valstybėse, taip pat atsižvelgdamos į Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos konvenciją (toliau – „Konvencija“), kuri papildo aukščiau minimą dokumentą, bei siekdamos sudaryti palankias sąlygas taikiam tautų bendravimui, bendradarbiavimui bei ekonominei ir socialinei plėtrai, pasitelkiant telekomunikacijų tarnybas, susitaria:

 

I SKYRIUS

Pagrindinės nuostatos

 

1 STRAIPSNIS

Sąjungos tikslai

 

2                1. Sąjungos paskirtis yra:

3                a) remti ir plėsti tarptautinį visų Sąjungos narių bendradarbiavimą visų rūšių telekomunikacijų tobulinimo ir racionalaus naudojimo srityje; 4 b) sudaryti palankias sąlygas techninei pagalbai bei ją teikti besivystančioms šalims telekomunikacijų srityje, taip pat – įgalinti materialinių bei finansinių resursų, reikalingų tai įgyvendinant, mobilizavimą;

5                c) sudaryti palankias sąlygas techninių priemonių kūrimui bei kuo efektyvesniam jų eksploatavimui, siekiant pagerinti telekomunikacijų tarnybų darbo efektyvumą, padidinti pastarųjų naudingumą bei užtikrinant, kiek leidžia galimybės, jų visuotinį prieinamumą;

6                d) sudaryti sąlygas naudotis naujų telekomunikacijų technologijų teikiamomis galimybėmis visiems pasaulio gyventojams;

7                e) sudaryti palankias sąlygas naudotis telekomunikacijų paslaugomis, siekiant skatinti taikius tautų santykius;

8                f) derinti Narių veiksmus įgyvendinant šiuos tikslus;

9                g) sudaryti palankias sąlygas, įgalinančias tarptautiniu lygiu imti plačiau žvelgti į telekomunikacijų užduotis globalinėje informacinėje ekonomikoje bei visuomenėje, bendradarbiaujant su kitomis pasaulio bei regioninėmis tarpvyriausybinėmis organizacijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios yra susijusios su telekomunikacijomis.

10              2. Todėl Sąjunga:

11              a) skirsto radijo dažnių spektro juostas, priskiria radijo dažnius ir registruoja suteiktus radijo dažnius bei bet kokias jungtines orbitines pozicijas geostacionarinėje-palydovinėje orbitoje, siekiant išvengti trukdžių, keliamų skirtingų šalių radijo stočių;

12              b) koordinuoja veiksmus šalinant trukdžius, keliamus skirtingų šalių radijo stočių, bei gerinant radijo dažnių spektro bei geostacionarinės-palydovinės orbitos panaudojimą telekomunikacijų tarnybose;

13              c) kuria palankias sąlygas telekomunikacijų standartizavimui pasauliniu mastu bei tinkamai paslaugų kokybei;

14              d) skatina tarptautinį bendradarbiavimą teikiant techninę paramą besivystančioms šalims bei kuriant, plėtojant ir tobulinant telekomunikacijų įrangą ir tinklus besivystančiose šalyse pasitelkiant bet kokias jai prieinamas priemones, taip pat ir dalyvaujant atitinkamose Jungtinių Tautų programose bei, esant reikalui, naudojant savo resursus;

15              e) koordinuoja veiksmus, derinant telekomunikacijų įrangos kūrimą, ypač – tokios, kurią naudojant pasitelkiamos kosminės technologijos, siekiant visiškai išnaudoti visas jų teikiamas galimybes;

16              f) skatina Narių bendradarbiavimą, siekiant nustatyti kiek įmanoma žemesnius įkainius neatsiejamai nuo efektyvaus tarnybos darbo bei, atsižvelgiant į būtinybę, vykdyti nepriklausomą telekomunikacijų finansinį administravimą sąžiningais pagrindais;

17              g) sudaro palankias sąlygas imtis gyvybės gelbėjimo priemonių bendradarbiaujant telekomunikacijų tarnyboms;

18              h) imasi tyrimų, nustato taisykles, priima sprendimus, teikia rekomendacijas ir konsultacijas, kaupia ir skelbia informaciją, susijusią su telekomunikacijų sritimi;

19              i) sudaro palankias sąlygas drauge su tarptautinėmis finansinėmis bei plėtros organizacijomis steigti prioritetines ir palankias kredito linijas, skirtas vykdyti socialiniams projektams, kuriais būtų, inter alia, vystomos telekomunikacijų paslaugos labiausiai izoliuotuose regionuose ir šalyse.

 

2 STRAIPSNIS

Sąjungos sudėtis

 

20              Atsižvelgiant į visuotinumo principus ir siekiant pasaulinio masto dalyvavimo Sąjungoje, į Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos sudėtį įeina:

21              a) bet kuri Valstybė, iki įsigaliojant šiems Įstatams ir Konvencijai esanti Sąjungos nare kaip bet kurios Tarptautinės telekomunikacijų konvencijos Šalis-signatarė;

22              b) bet kuri kita Valstybė – Jungtinių Tautų narė, prisijungusi prie šių Įstatų ir Konvencijos, vadovaujantis šių Įstatų 53 straipsniu;

23              c) bet kuri kita Valstybė, nesanti Jungtinių Tautų nare, kuri pateikia prašymą dėl narystės Sąjungoje ir kuri, gavusi dviejų trečdalių Sąjungos Narių pritarimą tokiam prašymui, prisijungia prie šių Įstatų ir Konvencijos, vadovaujantis šių Įstatų 53 straipsniu. Tuo atveju, kai toks prašymas dėl narystės pateikiamas laikotarpio tarp dviejų Aukščiausiųjų plenarinių konferencijų metu, Generalinis sekretorius turi pasitarti su Sąjungos Nariais; manoma, kad Narys susilaiko nuo balsavimo, jei jis nepareiškia nuomonės per keturis mėnesius nuo paklausimo.

 

3 STRAIPSNIS

Narių teisės ir įsipareigojimai

 

24              1. Sąjungos Nariai įgyja teises bei priima įsipareigojimus, numatytus šiuose Įstatuose ir Konvencijoje.

25              2. Nariams suteikiamos teisės, susijusios su jų dalyvavimu Sąjungos konferencijose, susitikimuose ir konsiliumuose, yra šios:

26              a) visi Nariai turi teisę dalyvauti konferencijose, gali būti renkami į Tarybą ir turi teisę skirti kandidatus renkant Sąjungos pareigūnus arba Radijo ryšio reguliavimo komitetą;

27              b) vadovaujantis šių Įstatų punktų Nr.169 ir 210 nuostatomis, kiekvienas Narys turi vieno balso teisę visose Aukščiausiose plenarinėse konferencijose, visose pasaulinėse konferencijose bei visose radijo ryšio asamblėjose, visuose tyrimų grupių susitikimuose ir, jei tai yra Tarybos Narys, visose tos Tarybos sesijose. Regioninėse konferencijose balsavimo teisę turi tiktai tam regionui atstovaujančios šalys-Narės;

28              c) vadovaujantis šių Įstatų punktais Nr.169 ir 210, kiekvienas Narys turi vieno balso teisę visuose konsiliumuose, vykdomuose susirašinėjimo būdu. Konsiliumuose, susijusiuose su regioninėmis konferencijomis, balsavimo teisę turi tiktai tam regionui atstovaujančios šalys-Narės.

 

4 STRAIPSNIS

Sąjungos dokumentai

 

29              1. Sąjungos dokumentai yra šie: – šie Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos įstatai, – Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos konvencija, – Administraciniai reglamentai.

30              2. Šie Įstatai, kurių nuostatas papildo Konvencijos nuostatos, yra pagrindinis Sąjungos dokumentas.

31              3. Ir šių Įstatų, ir Konvencijos nuostatas savo ruožtu papildo žemiau išvardytų Administracinių reglamentų nuostatos. Pastarieji numato telekomunikacijų naudojimo tvarką bei yra privalomi visiems Nariams: – Tarptautinis telekomunikacijų reglamentas, – Radijo ryšio reglamentas.

32              4. Esant prieštaravimui tarp kurios nors nuostatos šiuose Įstatuose ir kurios nors nuostatos Konvencijoje ar Administraciniuose reglamentuose, vadovaujamasi Įstatais. Esant prieštaravimui tarp kurios nors nuostatos šioje Konvencijoje ir kurios nors nuostatos Administraciniuose reglamentuose, vadovaujamasi Konvencija.

 

5 STRAIPSNIS

Apibrėžimai

 

33              Jei kontekstas nereikalauja kitaip:

34              a) terminai, vartojami šiuose Įstatuose ir apibrėžti jų Priede, kuris yra neatskiriama šių Įstatų dalis, turi prasmę, numatytą tame Priede;

35              b) terminai, išskyrus terminus, apibrėžtus šių Įstatų Priede, vartojami Konvencijoje ir apibrėžti jos Priede, kuris yra neatskiriama Konvencijos dalis, turi prasmę, numatytą pastarajame Priede;

36              c) kiti terminai, apibrėžti Administraciniuose reglamentuose, turi jiems priskirtą prasmę.

 

6 STRAIPSNIS

Sąjungos dokumentų įgyvendinimas

 

37              1. Nariai privalo laikytis šių Įstatų, Konvencijos ir Administracinių reglamentų nuostatų visose telekomunikacijų įstaigose bei jų įsteigtose ar eksploatuojamose stotyse, kurios yra tarptautinių tarnybų dalis arba kurios gali sukelti trukdžių kitų šalių radijo ryšio tarnyboms, išskyrus tarnybas, kurioms toks privalėjimas netaikomas, vadovaujantis šių Įstatų 48 straipsniu.

38              2. Nariai taip pat privalo imtis reikiamų priemonių užtikrinant, kad įmonės, kurioms pastarieji suteikė leidimus diegti ir eksploatuoti telekomunikacijas ir kurios yra tarptautinių tarnybų dalis arba kurios eksploatuoja stotis, galinčias sukelti trukdžių kitų šalių radijo ryšio tarnyboms, vykdytų šių Įstatų, Konvencijos ir Administracinių reglamentų nuostatas.

 

7 STRAIPSNIS

Sąjungos struktūra

 

39              Sąjungą sudaro:

40              a) Aukščiausioji plenarinė konferencija, kuri yra aukščiausias Sąjungos organas;

41              b) Taryba, veikianti Aukščiausiosios plenarinės konferencijos vardu;

42              c) pasaulinės tarptautinių telekomunikacijų konferencijos;

43              d) Radijo ryšio sektorius, apimantis pasaulines ir regionines radijo ryšio konferencijas, radijo ryšio asamblėjas ir Radijo ryšio reguliavimo komitetą;

44              e) Telekomunikacijų standartizavimo sektorius, apimantis pasaulines telekomunikacijų standartizavimo konferencijas;

45              f) Telekomunikacijų plėtros sektorius, apimantis pasaulines ir regionines telekomunikacijų plėtros konferencijas;

46              g) Generalinis sekretoriatas.

 

 

8 STRAIPSNIS

Aukščiausioji plenarinė konferencija

 

47              Aukščiausioji plenarinė konferencija turi būti sudaryta iš delegacijų, atstovaujančių Nariams. Ji turi būti šaukiama kas ketveri metai.

48              Aukščiausioji plenarinė konferencija:

49              a) nustato bendrąją Sąjungos tikslų, numatytų šių Įstatų 1 straipsnyje, įgyvendinimo politiką;

50              b) išklausius Tarybos pranešimus apie Sąjungos veiklą per laikotarpį nuo paskutinės įvykusios Aukščiausiosios plenarinės konferencijos bei apie Sąjungai rekomenduojamą strateginę politiką bei planus, priima bet kokius reikalingus sprendimus;

51              c) numato Sąjungos biudžeto pagrindus ir nustato, atsižvelgusi į nutarimus, priimtus dėl aukščiau, punkte Nr. 50, minimų pranešimų, Sąjungos išlaidų iki kitos Aukščiausiosios plenarinės konferencijos aukščiausią ribą, apsvarsčiusi visus atitinkamus Sąjungos veiklos per tą laikotarpį aspektus;

52              d) išleidžia bet kokias bendrąsias direktyvas dėl Sąjungos darbuotojų ir, jei būtina, nustato pagrindinį atlygį, atlygių skales ir visų Sąjungos pareigūnų darbo užmokesčio ir pensijų sistemą;

53              e) išnagrinėja Sąjungos finansinę ataskaitą ir ją patvirtina, jei nėra tam kliūčių;

54              f) išrenka sąjungos Narius, kurie eis pareigas Taryboje;

55              g) išrenka Generalinį sekretorių, Generalinio sekretoriaus pavaduotoją ir Sektorių Biurų Direktorius, kaip oficialius Sąjungos pareigūnus;

56              h) išrenka Radijo ryšio reguliavimo komiteto narius;

57              i) nagrinėja ir priima, jei nėra kliūčių, pasiūlymus dėl šių Įstatų ir Konvencijos pakeitimų, vadovaujantis šių Įstatų 55 straipsniu bei atitinkamomis Konvencijos nuostatomis;

58              j) sudaro arba peržiūri, jei būtina, sutartis tarp Sąjungos ir kitų tarptautinių organizacijų, išnagrinėja bet kokias parengtines sutartis su tokiomis organizacijomis, kurias sudarė Taryba Sąjungos vardu, ir priima tokius su tuo susijusius sprendimus, kokius mano esant tinkamus;

59              k) nagrinėja kitokius telekomunikacijų klausimus, kokius mano esant būtina.

 

9 STRAIPSNIS

Rinkimų vykdymo principai ir susiję dalykai

 

60              1. Aukščiausioji plenarinė konferencija bet kurių rinkimų, minimų šių Įstatų punktuose Nr. 54-56, metu turi užtikrinti, kad:

61              a) Tarybos Nariai būtų renkami tinkamai atsižvelgus į būtinybę tolygiai paskirstyti vietas Taryboje tarp visų pasaulio regionų;

62              b) Generalinis sekretorius, Generalinio sekretoriaus pavaduotojas ir Biurų Direktoriai bei Radijo ryšio reguliavimo komiteto nariai turi būti skirtingų Narių piliečiai, o juos renkant, turi būti atsižvelgiama į tolygų geografinį paskirstymą tarp pasaulio regionų; kiek tai yra susiję su išrinktais pareigūnais, turi būti atsižvelgiama į principus, numatytus šių Įstatų punkte Nr. 154;

63              c) Radijo ryšio reguliavimo komiteto nariai turi būti renkami pagal jų individualius sugebėjimus iš kandidatų, kuriuos pasiūlo Sąjungos Nariai; kiekvienas Narys gali pasiūlyti tik vieną kandidatą, kuris turi būti pastarojo pilietis.

64              2. Rinkimų procedūrą numato Aukščiausioji plenarinė konferencija. Nuostatos, susijusios su pareigų ėjimu, vakansijomis ir perrinkimu, yra numatytos Konvencijoje.

 

10 STRAIPSNIS

Taryba

 

65              1. (1) Tarybą sudaro Sąjungos Nariai, išrinkti Aukščiausiosios plenarinės konferencijos, vadovaujantis šių Įstatų punktu Nr. 61.

66              (2) Kiekvienas Tarybos Narys skiria asmenį pareigoms Taryboje eiti, kuriam asistuoti gali vienas ar keli patarėjai.

67              2. Taryba priima savo Procedūrinį reglamentą.

68              3. Laikotarpiu tarp Aukščiausiųjų plenarinių konferencijų Taryba, kaip Sąjungos valdymo institucija, veikia Aukščiausiosios plenarinės konferencijos vardu pagal jai pastarosios suteiktus įgaliojimus.

69              4. (1) Taryba turi imtis visų priemonių, sudarant palankias sąlygas Nariams įgyvendinti šių Įstatų, Konvencijos, Administracinių reglamentų nuostatas, Aukščiausiosios plenarinės konferencijos sprendimus ir atitinkamais atvejais kitų Sąjungos konferencijų ir susirinkimų sprendimus bei vykdyti kitas Aukščiausiosios plenarinės konferencijos jai priskirtas pareigas.

70              (2) Taryba nagrinėja plačius telekomunikacijų politikos uždavinius laikydamasi gairių, numatytų Aukščiausiosios plenarinės konferencijos, kad būtų užtikrintas Sąjungos politikos ir strategijos visiškas atitikimas nuolat besikeičiančiai telekomunikacijų aplinkai.

71              (3) Ji turi užtikrinti efektyvų Sąjungos darbo koordinavimą ir vykdyti efektyvią Generalinio sekretoriato ir trijų Sektorių finansinę kontrolę.

72              (4) Ji turi prisidėti, kaip tai numato Sąjungos tikslai, prie telekomunikacijų plėtojimo besivystančiose šalyse bet kokiomis jos turimomis priemonėmis, tarp jų – Sąjungos dalyvavimu atitinkamose Jungtinių Tautų programose.

 

11 STRAIPSNIS

Generalinis sekretoriatas

 

73              1. (1) Generaliniam sekretoriatui vadovauja Generalinis sekretorius, pavaduojamas vieno Generalinio sekretoriaus pavaduotojo.

74              (2) Generalinis sekretorius, koordinaciniam komitetui padedant, parengia Sąjungos strategines politikos kryptis ir planus bei koordinuoja pastarosios veiklą.

75              (3) Generalinis sekretorius imasi visų būtinų veiksmų užtikrinant ekonomišką Sąjungos resursų naudojimą ir atsako prieš Tarybą už visus Sąjungos veiklos administracinius ir finansinius aspektus.

76              (4) Generalinis sekretorius veikia kaip teisėtas Sąjungos atstovas.

77              2. Generalinio sekretoriaus pavaduotojas atsako prieš Generalinį sekretorių; jis padeda Generaliniam sekretoriui eiti savo pareigas ir vykdo tokias specifines užduotis, kokias jam patiki Generalinis sekretorius. Jis eina Generalinio sekretoriaus pareigas pastarajam nesant.

 

II SKYRIUS

Radijo ryšio sektorius

 

12 STRAIPSNIS

Funkcijos ir struktūra

 

78              1. (1) Radijo ryšio sektoriaus funkcija yra vykdyti Sąjungos tikslus, kaip numatyta šių Įstatų 1 straipsnyje, radijo ryšio srityje: – užtikrinant racionalų, bešališką, efektyvų ir ekonomišką radijo dažnių spektro naudojimą visose radijo ryšio tarnybose, įskaitant tarnybas, naudojančias geostacionarinę-palydovinę orbitą, vadovaujantis šios Konvencijos 44 straipsniu, ir – įvairiapusiškai studijuojant dažnių spektrą bei įgyvendinant rekomendacijas radijo ryšio srityje.

79              (2) Konkrečios Radijo ryšio sektoriaus ir Telekomunikacijų standartizavimo sektoriaus pareigos turi būti nuolat peržiūrimos, glaudžiai bendradarbiaujant, abu Sektorius dominančių dalykų srityje bei atsižvelgiant į atitinkamas Konvencijos nuostatas. Glaudus bendradarbiavimas turi vykti tarp Radijo ryšio, Telekomunikacijų standartizavimo ir Telekomunikacijų plėtros sektorių.

80              2. Radijo ryšio sektorius dirba per:

81              a) pasaulines ir regionines radijo ryšio konferencijas;

82              b) Radijo ryšio reglamento tarybą;

83              c) radijo ryšio asamblėjas, kurios turi būti derinamos su pasaulinėmis radijo ryšio konferencijomis;

84              d) radijo ryšio tyrimų grupes;

85              e) Radijo ryšio biurą, vadovaujamą renkamo direktoriaus.

86              3. Radijo ryšio sektoriaus nariais yra:

87              a) tikraisiais – visų Sąjungos Narių administracijos;

88              b) bet kokia institucija ar organizacija, turinti tokią teisę, vadovaujantis atitinkamomis Konvencijos nuostatomis.

 

13 STRAIPSNIS

Radijo ryšio konferencijos ir radijo ryšio asamblėjos

 

89              1. Pasaulinė radijo ryšio konferencija gali iš dalies arba išskirtiniais atvejais visiškai peržiūrėti Radijo ryšio reglamentą ir nagrinėti bet kokį pasaulinio pobūdžio klausimą pagal savo kompetenciją ir pagal savo darbotvarkę; jos kitos prievolės yra numatytos Konvencijoje.

90              2. Pasaulinės radijo ryšio konferencijos paprastai šaukiamos kas dveji metai; tačiau, taikant atitinkamas Konvencijos nuostatas, tokia konferencija gali nebūti šaukiama arba gali būti sušaukta papildoma konferencija.

91              3. Radijo ryšio asamblėjos taip pat paprastai šaukiamos kas dveji metai ir gali būti derinamos vietos ir laiko atžvilgiu su pasaulinėmis radijo ryšio konferencijomis, kad būtų pagerintas Radijo ryšio sektoriaus naudingumas ir efektyvumas. Radijo ryšio asamblėjos turi suteikti būtiną techninę bazę pasaulinėms radijo ryšio konferencijoms bei vykdyti visus pasaulinių radijo ryšio konferencijų prašymus. Radijo ryšio asamblėjų pareigos yra išdėstytos Konvencijoje.

92              4. Pasaulinių radijo ryšio konferencijų, radijo ryšio asamblėjų ir regioninių radijo ryšio konferencijų sprendimai bet kokiu atveju neturi prieštarauti šiems Įstatams ir Konvencijai. Radijo ryšio asamblėjų ar regioninių radijo ryšio konferencijų sprendimai bet kokiu atveju neturi prieštarauti Radijo ryšio reglamentui. Priimdamos rezoliucijas ir sprendimus, konferencijos turi atsižvelgti į finansines išlaidas, kurias įmanoma numatyti, ir turėtų vengti priimti rezoliucijas ir sprendimus, galinčius pareikalauti išlaidų, viršijančių plenarinės konferencijos nustatytą viršutinę kreditų ribą.

 

14 STRAIPSNIS

Radijo ryšio reguliavimo komitetas

 

93              1. Radijo ryšio reguliavimo komitetas susideda iš renkamų narių, pasižyminčių aukšta kvalifikacija radijo ryšio srityje bei turinčių praktinės patirties skiriant ir naudojant dažnius. Kiekvienas narys turi būti gerai susipažinęs su geografinėmis, ekonominėmis ir demografinėmis sąlygomis atskiruose pasaulio regionuose. Jie dirba Sąjungai nepriklausomai ir valandinio darbo pagrindais.

94              2. Radijo ryšio reguliavimo komiteto pareigos apima:

95              a) Procedūrinio reglamento, įskaitant techninius kriterijus, tvirtinimą vadovaujantis Radijo ryšio reglamentu ir bet kokiu sprendimu, kuris gali būti priimtas kompetentingų radijo ryšio konferencijų. Šį Procedūrinį reglamentą gali taikyti Direktorius ir Biuras, registruodami pagal Radijo ryšio reglamentą Narių atliktus dažnių skyrimus. Ši tvarka gali būti laisvai komentuojama administracijų, ir nuolatinio nepritarimo atveju klausimas gali būti iškeltas artimiausioje radijo ryšio konferencijoje;

96              b) bet kokio kito klausimo, kuris negali būti išspręstas taikant aukščiau minimą reglamentą, nagrinėjimą;

97              c) vykdymą bet kokių kitų papildomų įsipareigojimų, susijusių su dažnių skyrimu ir naudojimu, kaip nurodyta šių Įstatų punkte Nr. 78, vadovaujantis tvarka, numatyta Radijo ryšio reglamente, nurodytų kompetentingos konferencijos arba Tarybos, pritariant daugumai sąjungos Narių, rengiantis tokiai konferencijai arba vykdant pastarųjų sprendimus.

98              3. (1) Eidami pareigas, Radijo ryšio reguliavimo komiteto nariai turi dirbti ne kaip atitinkamų šalių Narių ar regionų atstovai, bet kaip tarptautinės visuomenės pavestų pareigų vykdytojai. Pabrėžtina, kad kiekvienas komiteto narys turi susilaikyti nuo dalyvavimo priimant sprendimus, tiesiogiai susijusius su paties nario administracija.

99              (2) Nė vienas komiteto narys neturi prašyti arba gauti instrukcijų dėl jo einamų pareigų Sąjungoje iš jokios vyriausybės ar jos narių, arba jokios viešosios ar privačios organizacijos ar asmens. Nariai turi susilaikyti nuo bet kokių veiksmų ar nuo dalyvavimo priimant bet kokį sprendimą, kurie gali būti nesuderinami su jų statusu, apibrėžtu aukščiau išdėstytame punkte Nr. 98.

100            (3) Kiekvienas narys turi gerbti išskirtinai tarptautinį savo, kaip komiteto nario, pareigų pobūdį bei susilaikyti nuo ketinimų įtakoti jas einant, pareigas komitete.

101            4. Radijo ryšio reguliavimo komiteto darbo metodai yra išdėstyti Konvencijoje.

 

15 STRAIPSNIS

Radijo ryšio tyrimų grupės

 

102            Radijo ryšio tyrimų grupių pareigos yra išdėstytos Konvencijoje.

 

16 STRAIPSNIS

Radijo ryšio biuras

 

103            Radijo ryšio biuro Direktoriaus pareigos yra išdėstytos Konvencijoje.

 

III SKYRIUS

Telekomunikacijų standartizavimo sektorius

 

17 STRAIPSNIS

Funkcijos ir struktūra

 

104            1. (1) Telekomunikacijų standartizavimo sektoriaus funkcijos yra vykdyti Sąjungos tikslus telekomunikacijų standartizavimo srityje, kaip numatyta šių Įstatų 1 straipsnyje, nagrinėjant techninius, eksploatavimo ir tarifų klausimus bei teikiant su jais susijusias rekomendacijas, siekiant telekomunikacijų standartizavimo pasauliniu mastu.

105            (2) Konkrečios Telekomunikacijų standartizavimo sektoriaus ir Radijo ryšio sektoriaus pareigos turi būti nuolat peržiūrimos, glaudžiai bendradarbiaujant abu sektorius dominančių dalykų srityje bei atsižvelgiant į atitinkamas Konvencijos nuostatas. Glaudus bendradarbiavimas turi vykti tarp Radijo ryšio, Telekomunikacijų standartizavimo ir Telekomunikacijų plėtros sektorių.

106            2. Telekomunikacijų standartizavimo sektorius veikia per:

107            a) pasaulines telekomunikacijų standartizavimo konferencijas;

108            b) telekomunikacijų standartizavimo tyrimų grupes;

109            c) Telekomunikacijų standartizavimo biurą, vadovaujamą renkamo Direktoriaus.

110            3. Telekomunikacijų standartizavimo sektoriaus nariais yra:

111            a) tikraisiais – visų Sąjungos Narių administracijos;

112            b) bet kokia institucija ar organizacija, turinti tokią teisę, vadovaujantis atitinkamomis Konvencijos nuostatomis.

 

18 STRAIPSNIS

Pasaulinės telekomunikacijų standartizavimo konferencijos

 

113            1. Pasaulinių telekomunikacijų standartizavimo konferencijų prievolės yra numatytos Konvencijoje.

114            2. Pasaulinės telekomunikacijų standartizavimo konferencijos šaukiamos kas dveji metai; tačiau, vadovaujantis atitinkamomis Konvencijos nuostatomis, gali būti sušaukta papildoma konferencija.

115            3. Pasaulinių telekomunikacijų standartizavimo konferencijų sprendimai bet kokiu atveju neturi prieštarauti šiems Įstatams, Konvencijai ir Radijo ryšio reglamentui. Priimdamos rezoliucijas ir sprendimus, konferencijos turi atsižvelgti į finansines išlaidas, kurias įmanoma numatyti, ir turėtų vengti priimti rezoliucijas ir sprendimus, galinčius pareikalauti išlaidų, viršijančių Aukščiausiosios plenarinės konferencijos nustatytą viršutinę kreditų ribą.

 

19 STRAIPSNIS

Telekomunikacijų standartizavimo tyrimų grupės

 

116            Telekomunikacijų standartizavimo tyrimų grupių pareigos yra išdėstytos Konvencijoje.

 

20 STRAIPSNIS

Telekomunikacijų standartizavimo biuras

 

117            Telekomunikacijų standartizavimo biuro Direktoriaus pareigos yra nusakytos Konvencijoje.

 

IV SKYRIUS

Telekomunikacijų plėtros sektorius

 

21 STRAIPSNIS

Funkcijos ir struktūra

 

118            1. (1) Telekomunikacijų plėtros sektoriaus funkcijos apima Sąjungos tikslų vykdymą, vadovaujantis šių Įstatų 1 straipsniu, ir Sąjungos dvejopų pareigų, – kaip specializuotos Jungtinių Tautų agentūros ir kaip vykdomosios institucijos, įgyvendinančios projektus, įeinančius į Jungtinių Tautų plėtros sistemą ar į kitus finansavimo susitarimus, – vykdymą, siekiant remti ir skatinti telekomunikacijų plėtrą, teikiant, organizuojant ir koordinuojant techninį bendradarbiavimą ir pagalbą.

119            (2) Radijo ryšio, Telekomunikacijų standartizavimo ir Telekomunikacijų plėtros sektoriai turi glaudžiai bendradarbiauti plėtros srityje, vadovaujantis šių Įstatų atitinkamomis nuostatomis.

120            2. Greta aukščiau dėstomų veiklos pagrindų, specifinės Telekomunikacijų plėtros sektoriaus funkcijos yra:

121            a) kelti valdžios institucijų žinių apie svarbų telekomunikacijų vaidmenį nacionalinėse ekonomikos ir socialinio sektoriaus vystymo programose lygį bei teikti informaciją ir konsultacijas apie galimą politiką ir galimas struktūras;

122            b) remti telekomunikacijų tinklų ir tarnybų diegimą, plėtrą bei eksploatavimą, ypač besivystančiose šalyse, atsižvelgiant į kitų atitinkamų institucijų veiklą bei skatinant galimybę plėtoti, planuoti, tvarkyti, sutelkti darbuotojų resursus, vykdyti mokslinius tyrimus bei vystytis;

123            c) skatinti telekomunikacijų augimą, bendradarbiaujant su regioninėmis telekomunikacijų organizacijomis bei su pasaulinėmis ir regioninėmis plėtros finansavimo institucijomis, tikrinant į savo plėtros programas įtrauktų projektų būklę, kad būtų užtikrintas jų tinkamas vykdymas;

124            d) suaktyvinti resursų mobilizavimą pagalbos telekomunikacijų srityje teikimui besivystančioms šalims, remiant prioritetinių ir palankių kredito linijų steigimą ir bendradarbiaujant su tarptautinėmis ir regioninėmis finansavimo bei plėtros institucijomis;

125            e) remti ir koordinuoti programas, skirtas pagreitinti tam tikrų technologijų perdavimą besivystančioms šalims, atsižvelgiant į pakitimus ir pažangą išsivysčiusių šalių tinkluose;

126            f) skatinti pramonės dalyvavimą telekomunikacijų plėtojime besivystančiose šalyse bei teikti konsultacijas dėl tinkamos technologijos pasirinkimo ir perdavimo;

127            g) konsultuoti, vykdyti arba finansuoti tyrimus, atsižvelgiant į poreikius, techninėje, ekonominėje, finansų, vadybos, reguliavimo ir politikos srityse, įskaitant specifinių projektų telekomunikacijų srityje tyrimus;

128            h) bendradarbiauti su kitais Sektoriais, Generaliniu sekretoriatu ir kitomis susijusiomis institucijomis, kuriant tarptautinių ir vietinių telekomunikacijų tinklų generalinį planą, kad būtų lengviau koordinuoti jų plėtrą, siekiant teikti telekomunikacijų paslaugas;

129            i) vykdant aukščiau išvardytas funkcijas, atkreipti ypatingą dėmesį į mažiausiai išsivysčiusių šalių poreikius.

130            3. Telekomunikacijų plėtros sektorius veikia per:

131            a) pasaulines ir regionines telekomunikacijų plėtros konferencijas;

132            b) telekomunikacijų plėtros tyrimų grupes;

133            c) Telekomunikacijų plėtros biurą, vadovaujamą renkamo Direktoriaus.

134            4. Telekomunikacijų plėtros sektoriaus nariais yra:

135            a) tikraisiais – visų Sąjungos Narių administracijos;

136            b) bet kokia institucija ar organizacija, turinti tokią teisę vadovaujantis atitinkamomis Konvencijos nuostatomis.

 

22 STRAIPSNIS

Telekomunikacijų plėtros konferencijos

 

137            1. Telekomunikacijų plėtros konferencijos yra forumas, skirtas temų, projektų ir programų, susijusių su telekomunikacijų plėtra, aptarimui ir nagrinėjimui bei Telekomunikacijų plėtros biuro darbo krypčių ir gairių numatymui.

138            2. Telekomunikacijų plėtros konferencijos apima:

139            a) pasaulines telekomunikacijų plėtros konferencijas;

140            b) regionines telekomunikacijų plėtros konferencijas.

141            3. Laikotarpiu tarp dviejų Aukščiausiųjų plenarinių konferencijų turi įvykti viena pasaulinė telekomunikacijų plėtros konferencija ir, atsižvelgiant į resursus ir prioritetus, regioninės telekomunikacijų plėtros konferencijos.

142            4. Telekomunikacijų plėtros konferencijos nepriima baigiamųjų aktų. Pastarųjų išvados įgyja rezoliucijų, nutarimų, rekomendacijų ar pranešimų formą. Šios išvados bet kuriuo atveju turi atitikti šiuos Įstatus, Konvenciją ir Administracinį reglamentą. Priimdamos rezoliucijas ir sprendimus, konferencijos turi atsižvelgti į finansines išlaidas, kurias įmanoma numatyti, ir turėtų vengti priimti rezoliucijas ir sprendimus, galinčius pareikalauti išlaidų, viršijančių Aukščiausiosios plenarinės konferencijos nustatytą viršutinę kreditų ribą.

143            5. Telekomunikacijų plėtros konferencijų pareigos yra nurodytos Konvencijoje.

 

23 STRAIPSNIS

Telekomunikacijų plėtros studijų grupės

 

144            Telekomunikacijų plėtros studijų grupių pareigos yra išdėstytos Konvencijoje.

 

24 STRAIPSNIS

Telekomunikacijų plėtros biuras

 

145            Telekomunikacijų plėtros biuro Direktoriaus pareigos yra nurodytos Konvencijoje.

 

V SKYRIUS

Kitos Sąjungos veiklos nuostatos

 

25 STRAIPSNIS

Pasaulinės tarptautinių telekomunikacijų konferencijos

 

146 1.        Pasaulinė tarptautinių telekomunikacijų konferencija gali iš dalies arba išskirtiniais atvejais visiškai peržiūrėti Tarptautinį telekomunikacijų reglamentą ir nagrinėti bet kokį pasaulinio pobūdžio klausimą pagal savo kompetenciją ir pagal savo darbotvarkę.

147 2.        Pasaulinių tarptautinių telekomunikacijų konferencijų sprendimai bet kokiu atveju neturi prieštarauti šiems Įstatams ir Konvencijai. Priimdamos rezoliucijas ir sprendimus, konferencijos turi atsižvelgti į finansines išlaidas, kurias įmanoma numatyti, ir turėtų vengti priimti rezoliucijas ir sprendimus, galinčius pareikalauti išlaidų, viršijančių plenarinės konferencijos nustatytą viršutinę kreditų ribą.

 

26 STRAIPSNIS

Koordinacinis komitetas

 

148 1.        Koordinacinį komitetą sudaro Generalinis sekretorius, Generalinio sekretoriaus pavaduotojas ir trijų Biurų Direktoriai. Jo pirmininku yra Generalinis sekretorius, o jam nesant – Generalinio sekretoriaus pavaduotojas.

149 2.        Koordinacinis komitetas veikia kaip vidaus vadybos grupė, kuri pataria Generaliniam sekretoriui ir teikia pastarajam paramą visais administravimo, finansų, informacinės sistemos ir techninio bendradarbiavimo klausimais, kurie nepatenka į išskirtinę kurio nors sektoriaus ar Generalinio sekretoriato kompetencijos sritį, arba išorinių ryšių ir viešosios informacijos klausimais. Savo veikloje komitetas turi nenukrypstamai vadovautis šių Įstatų, Konvencijos, Tarybos sprendimų nuostatomis bei Sąjungos, kaip visumos, interesais.

 

27 STRAIPSNIS

Renkami pareigūnai ir Sąjungos darbuotojai

 

150 1.        (1) Eidami savo pareigas, renkami pareigūnai ir Sąjungos darbuotojai neturi stengtis gauti ar priimti nurodymų iš jokios vadovybės ar iš jokios valdžios institucijos, esančios už Sąjungos ribų. Jie turi susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, nesuderinamų su jų, kaip tarptautinių pareigūnų, statusu.

151            (2) Kiekvienas Narys turi gerbti išskirtinai tarptautinį šių renkamų pareigūnų ir Sąjungos darbuotojų pareigų pobūdį bei susilaikyti nuo bandymų paveikti juos atliekant savo darbą.

152            (3) Nė vienas renkamas pareigūnas ar Sąjungos personalo narys negali jokia forma priklausyti jokiai su telekomunikacijomis susijusiai įmonei ar turėti kokių nors finansinių interesų joje, išskyrus atvejus, kai tai yra neatsiejama nuo jo pareigų. Tačiau terminas „finansiniai interesai“ neturi būti interpretuojamas kaip taikymas tolesniam pensijinių išmokų kaupimui, atsižvelgiant į ankstesnę darbovietę ar tarnybą.

153            (4) Siekiant užtikrinti efektyvų Sąjungos darbą, bet kuris Narys, kurio pilietis yra išrinktas Generaliniu sekretoriumi, Generalinio sekretoriaus pavaduotoju ar kurio nors Biuro Direktoriumi, turi susilaikyti, kiek leidžia galimybės, nuo šio piliečio atšaukimo laikotarpiu tarp dviejų Aukščiausiųjų plenarinių konferencijų.

154            2. Didžiausias dėmesys samdant personalą ir nusakant tarnybos sąlygas turi būti skiriamas būtinybei išsaugoti aukščiausius Sąjungos darbo efektyvumo, kompetencijos ir vientisumo standartus. Turi būti tinkamai atsižvelgta į personalo samdymą kiek įmanoma platesniais geografiniais pagrindais.

 

28 STRAIPSNIS

Sąjungos finansai

 

155            1. Sąjungos išlaidos apima:

156            a) Tarybos darbo išlaidas;

157            b) Sąjungos Generalinio sekretoriato ir Sektorių darbo išlaidas;

158            c) Aukščiausiųjų plenarinių konferencijų ir pasaulinių tarptautinių telekomunikacijų konferencijų darbo išlaidas.

159            2. Sąjungos išlaidos turi būti padengiamos iš jos Narių ir institucijų bei organizacijų, įgaliotų dalyvauti Sąjungos veikloje vadovaujantis atitinkamomis Konvencijos nuostatomis, įnašų. Kiekvienas Narys ir kiekviena tokia įgaliota institucija ar organizacija turi sumokėti sumą, proporcingą vienetų skaičiui įnašų klasėje, jo pasirinktoje vadovaujantis atitinkama Konvencijos nuostata.

160            3. (1) Nariai gali laisvai pasirinkti įnašų, skirtų Sąjungos išlaidoms padengti, klasę.

161            (2) Toks pasirinkimas atliekamas per šešis mėnesius nuo plenarinės konferencijos pabaigos, atsižvelgiant į Konvencijoje esančią įnašų klasių skalę.

162            (3) Jeigu Aukščiausioji plenarinė konferencija priima nutarimą pakeisti Konvencijos įnašų klasių skalę, Generalinis sekretorius turi informuoti kiekvieną Narį apie pakeitimo įsigaliojimo datą. Kiekvienas Narys per šešis mėnesius nuo tokio pranešimo turi pranešti Generaliniam sekretoriui apie įnašų klasę, pasirinktą atsižvelgiant į pakeistą galiojančią skalę.

163            (4) Įnašų klasė, kiekvieno Nario pasirinkta vadovaujantis aukščiau išdėstytais punktais Nr. 161 arba 162, yra taikoma tik nuo kitų metų sausio 1 d. po šešių mėnesių laikotarpio, minimo aukščiau išdėstytuose punktuose Nr. 161 arba 162, pabaigos.

164            4. Nariai, nepranešę apie savo sprendimą per laiko tarpą, nurodytą atitinkamai punktuose Nr. 161 ir 162, turi likti anksčiau pasirinktoje įnašų klasėje.

165            5. Pasirinkta įnašų klasė gali būti sumažinta tik vadovaujantis aukščiau išdėstytais punktais Nr. 161, 162 ir 163. Tačiau, susiklosčius išskirtinėms aplinkybėms, tokioms kaip stichinės nelaimės, kurioms likviduoti reikia tarptautinės paramos programų, taryba gali leisti sumažinti įnašo vienetų skaičių, kai to paprašo Narys, nustatęs, jog daugiau nebegali mokėti anksčiau pasirinktos klasės įnašų.

166            6. Tokiu pat būdu Nariai gali, Tarybai pritarus, pasirinkti žemesnę, nei buvo pasirinkta pagal punktą Nr. 161, įnašų klasę, jeigu pastarųjų mokėjimo už kitą įnašo laikotarpį galimybės nuo datos, nurodytos aukščiau išdėstytame punkte Nr. 163, yra mažesnės nei jų buvusios galimybės.

167            7. Regioninių konferencijų, minimų šių Įstatų punkte Nr. 43, išlaidas padengia visi to regiono Nariai, atsižvelgiant į jų padėtį vienetų klasifikacijoje ir, kur įmanoma, tais pačiais pagrindais – bet kurie Nariai iš kitų regionų, dalyvavę tokiose konferencijose.

168            8. Nariai, institucijos ir organizacijos, minimi aukščiau išdėstytame punkte Nr. 159, turi iš anksto sumokėti savo metinių įnašų dalis, apskaičiuotas vadovaujantis dvejų metų biudžetu, kurį tvirtina Taryba, taip pat vadovaujantis bet kokia Tarybos priimta pataisa.

169            9. Narys, kuris atsilieka mokėdamas įnašus Sąjungai, praranda šių Įstatų punktuose Nr. 27 ir 28 minimą balsavimo teisę tol, kol jo įsiskolinimai lieka lygūs arba viršija įnašo už ankstesnius dvejus metus dydį.

170            10. Konkrečios nuostatos, susijusios su punkte Nr. 159 minimų institucijų ir organizacijų bei kitų tarptautinių organizacijų finansiniais įnašais, yra numatytos Konvencijoje.

 

29 STRAIPSNIS

Kalbos

 

171            1.(1) Sąjungos oficialiosios ir darbo kalbos yra arabų, kinų, anglų, prancūzų, rusų ir ispanų kalbos.

172            (2) Vadovaujantis atitinkamais Aukščiausiosios plenarinės konferencijos nutarimais, šios kalbos turi būti naudojamos rengiant ir publikuojant Sąjungos dokumentus ir tekstus, kurių versijų forma bei turinys sutampa, taip pat atliekant žodinius tarpusavio vertimus Sąjungos konferencijų ir susirinkimų metu.

173            (3) Nesutapimų arba ginčų atveju pirmenybė teikiama prancūzų kalba parengtam tekstui.

174            2. Visiems kurios nors konferencijos ar susirinkimo dalyviams pritarus, diskusijos gali vykti ir kitomis nei aukščiau minima kalbomis.

 

30 STRAIPSNIS

Sąjungos būstinė

 

175            Sąjungos būstinė yra Ženevoje.

 

31 STRAIPSNIS

Sąjungos juridinės galios

 

176            Kiekvieno Nario teritorijoje Sąjunga turi tokių juridinių galių, kokių gali prireikti savo funkcijų vykdymui ir tikslų įgyvendinimui.

 

32 STRAIPSNIS

Konferencijų ir kitų susitikimų Procedūrinis reglamentas

 

177            1. Organizuojant savo darbą ir vykdant diskusijas, Sąjungos konferencijos ir susitikimai turi taikyti Konvencijoje numatytą Procedūrinį reglamentą.

178            2. Konferencijos ir Taryba gali priimti tokias taisykles, kokias pastarosios mano esant esmines greta Procedūrinio reglamento taisyklių. Tačiau tokios papildomos taisyklės turi atitikti šiuos Įstatus ir Konvenciją; konferencijų priimtos taisyklės turi būti publikuojamos kaip konferencijų dokumentai.

 

VI SKYRIUS

Bendrosios nuostatos dėl telekomunikacijų

 

33 STRAIPSNIS

Visuomenės teisė naudotis tarptautine telekomunikacijų paslauga

 

179            Nariai pripažįsta visuomenės teisę susisiekti pasitelkiant viešojo susisiekimo tarptautinę paslaugą. Paslaugos, mokesčiai ir garantijos turi būti vienodi visiems vartotojams kiekvienoje susisiekimo kategorijoje, niekam neteikiant pirmenybės ar privilegijų.

 

34 STRAIPSNIS

Telekomunikacijų nutraukimas

 

180            1. Nariai pasilieka teisę nuraukti bet kokios privačios telegramos, kuri gali būti pavojinga valstybės saugumui arba prieštarauti jos įstatymams, viešajai tvarkai arba padorumui, perdavimą su sąlyga, kad jie nedelsdami informuos išsiuntusią įstaigą apie bet kokios tokios telegramos ar bet kokios jos dalies perdavimo nutraukimą, išskyrus atvejus, kai toks perspėjimas gali būti pavojingas valstybės saugumui.

181            2. Nariai taip pat pasilieka teisę nutraukti bet kokią kitą telekomunikaciją, kuri gali būti pavojinga valstybės saugumui arba prieštarauti jos įstatymams, viešajai tvarkai arba padorumui.

 

35 STRAIPSNIS

Paslaugų sustabdymas

 

182            Kiekvienas Narys pasilieka teisę sustabdyti tarptautinių telekomunikacijų paslaugas, bendrai paėmus arba tiktai tam tikrus ryšius ir/arba tam tikrą korespondenciją – išeinančią, įeinančią arba tranzitinę – su sąlyga, jog pastarasis nedelsdamas praneša apie tokį veiksmą kiekvienam iš likusių Narių, tarpininkaujant Generaliniam sekretoriui.

 

36 STRAIPSNIS

Atsakomybė

 

183            Nariai neatsako prieš tarptautinių telekomunikacijų paslaugų vartotojus, ypač kiek tai yra susiję su pretenzijomis dėl padarytos žalos.

 

37 STRAIPSNIS

Telekomunikacijų slaptumas

 

184            1. Nariai sutaria imtis visų galimų priemonių, suderinamų su naudojama telekomunikacijų sistema, siekdami užtikrinti tarptautinės korespondencijos slaptumą.

185            2. Tačiau jie pasilieka teisę perduoti tokią korespondenciją kompetentingoms valdžios institucijoms, kad būtų užtikrintas nacionalinių įstatymų arba tarptautinių konvencijų, kuriems ji priklauso, laikymasis.

 

38 STRAIPSNIS

Telekomunikacijų linijų steigimas ir įrenginių statymas, jų eksploatavimas ir apsauga

 

186            1. Nariai turi imtis tokių veiksmų, kokių gali prireikti, kad būtų užtikrintas geriausiomis techninėmis sąlygomis steigimas linijų ir statymas įrenginių, kurie yra būtini greitam ir nenutrūkstamam apsikeitimui tarptautinėmis telekomunikacijomis.

187            2. Kiek leidžia galimybės, šios linijos ir įrenginiai turi būti eksploatuojami, pasitelkiant būdus ir procedūras, kurių praktinis panaudojimas pasirodė esąs geriausias. Jų priežiūra turi užtikrinti jų tinkamą eksploatacinę būklę ir atitikimą moksliniam ir techniniam progresui.

188            3. Nariai privalo apsaugoti šias linijas ir įrenginius savo jurisdikcija.

189            4. Nors kitos sąlygos yra numatytos specialiose sutartyse, kiekvienas Narys turi imtis tokių veiksmų, kokie gali būti būtini užtikrinant gebėjimą kontroliuoti šias tarptautinių telekomunikacijų grandinių dalis.

 

39 STRAIPSNIS

Pranešimai apie pažeidimus

 

190            Siekiant sudaryti palankias sąlygas šių Įstatų 6 straipsnio nuostatų taikymui, Nariai įsipareigoja informuoti vieni kitus apie šių Įstatų, Konvencijos ir Administracinių reglamentų nuostatų pažeidimus.

 

40 STRAIPSNIS

Telekomunikacijų, susijusių su gyvybės saugumu, pirmumo teisė

 

191            Tarptautinės telekomunikacijų tarnybos privalo suteikti absoliučią pirmenybę visoms telekomunikacijoms, susijusioms su gyvybės saugumu jūroje, sausumoje, ore ar tolimesnėje erdvėje, taip pat – Pasaulinės sveikatos organizacijos ypatingos skubos epidemiologinėms telekomunikacijoms.

 

41 STRAIPSNIS

Vyriausybinių telekomunikacijų pirmumo teisė

 

192            Vadovaujantis šių Įstatų 40 ir 46 straipsnių nuostatomis, vyriausybinės telekomunikacijos (žr. šių Įstatų Priedą, Nr. 1014) naudojasi pirmumo teise kitų telekomunikacijų atžvilgiu tiek, kiek to reikia atsižvelgiant į siuntėjo specifinį prašymą.

 

42 STRAIPSNIS

Ypatingi susitarimai

 

193            Nariai pasilieka teisę sau, pripažintiesiems operatoriams ir kitoms turinčioms tokius įgaliojimus įmonėms sudaryti su telekomunikacijomis susijusius ypatingus susitarimus, kurie, bendrai paėmus, nesiejami su kitais Nariais. Tačiau tokie susitarimai neturi prieštarauti šių Įstatų, Konvencijos arba Administracinių reglamentų nuostatoms tiek, kiek tai sietina su trukdžiais, kuriuos susitarusių šalių veikla gali sukelti kitų Narių radijo tarnyboms, ir apskritai tiek, kiek tai sietina su techniniu pavojumi, kurį susitarusių šalių veikla gali sukelti likusių Narių kitų telekomunikacijų tarnybų darbui.

 

43 STRAIPSNIS

Regioninės konferencijos, rengimasis ir organizavimas

 

194            Nariai pasilieka teisę šaukti regionines konferencijas, sudaryti regioninius susitarimus ir kurti regionines organizacijas, skirtus spręsti telekomunikacijų klausimus, kurių pobūdis reikalauja nagrinėjimo regioniniu pagrindu. Tokie susitarimai neturi prieštarauti nei šiems Įstatams, nei Konvencijai.

 

VII SKYRIUS

Ypatingosios nuostatos dėl radijo ryšio

 

44 STRAIPSNIS

Radijo dažnių spektro ir geostacionarinės-palydovinės orbitos naudojimas

 

195            1. Nariai turi stengtis riboti iki būtino minimumo naudojamų dažnių skaičių ir naudojamą spektrą, tinkamu būdu teikiant būtinas paslaugas. To siekdami, pastarieji turi stengtis kiek įmanoma greičiau taikyti naujausius technikos pasiekimus.

196            2. Naudodami dažnių juostas radijo ryšio tarnyboms, Nariai turi atsižvelgti į tai, kad radijo dažniai ir geostacionarinė-palydovinė orbita yra riboti natūralūs resursai ir kad jie turi būti naudojami racionaliai, efektyviai ir taupiai, vadovaujantis Radijo ryšio reglamentu, tam, kad šalys ar šalių grupės galėtų turėti lygiateisį priėjimą prie abiejų šių resursų, atsižvelgiant į ypatingus besivystančių šalių poreikius ir į geografinę kai kurių šalių padėtį.

 

45 STRAIPSNIS

Trukdžiai

 

197            1. Visos stotys, kokia bebūtų jų paskirtis, privalo būti steigiamos ir eksploatuojamos taip, kad nekeltų trukdžių kitų Narių ar pripažintųjų operatorių ar kitų įgaliotųjų eksploatuojančių įmonių, teikiančių radijo ryšio paslaugas bei dirbančių pagal Radijo ryšio reglamentą, radijo ryšio tarnyboms ar radijo ryšiams.

198            2. Kiekvienas Narys įsipareigoja reikalauti, kad visos akredituotos eksploatuojančios įmonės ir kitos įgaliotos eksploatuojančios įmonės laikytųsi aukščiau išdėstyto punkto Nr. 197 nuostatų.

199            3. Be to, Nariai pripažįsta būtinybę imtis visų įmanomų veiksmų, kad, eksploatuojant visų tipų elektros aparatus ir įrenginius, nebūtų keliami trukdžiai punkte Nr. 197 minimoms radijo ryšio tarnyboms ar radijo ryšiams.

 

46 STRAIPSNIS

Nelaimės signalai ir pranešimai

 

200            Radijo stotys privalo priimti, teikdamos absoliučią pirmenybę, nelaimės signalus ir pranešimus, kokios kilmės jie bebūtų, atsakyti į juos tokiu pat būdu ir nedelsdamos imtis tokių veiksmų jų atžvilgiu, kokių gali prireikti.

 

47 STRAIPSNIS

Netikri arba klaidinantys nelaimės, skubos, saugumo ar identifikacijos signalai

 

201            Nariai sutinka imtis veiksmų, būtinų užkertant kelią netikrų arba klaidinančių nelaimės, skubos, saugumo ar identifikacijos signalų siuntimui arba perdavimui, bei bendradarbiauti nustatant jų jurisdikcijoje esančias stotis, siunčiančias tokius signalus, ir jų buvimo vietą.

 

48 STRAIPSNIS

Nacionalinės gynybos tarnybų įrenginiai

 

202            1. Nariai pasilieka visišką veiksmų laisvę karinių radijo ryšio įrenginių srityje.

203            2. Tačiau šių įrenginių atžvilgiu turi būti laikomasi įstatymo nuostatų dėl pagalbos suteikimo nelaimės atveju ir dėl priemonių, užkertančių kelią trukdžiams, bei Administracinio reglamentų nuostatų dėl naudojamų spinduliavimo tipų ir dažnių sutinkamai su tokių įrenginių paskirtimi.

204            3. Be to, jei tokie įrenginiai yra dalis viešųjų ryšių tarnybos ar kitų tarnybų, kurių veiklą reguliuoja Administraciniai reglamentai, jie privalo visiškai atitikti visas reguliavimo nuostatas, taikomas tokių tarnybų darbui.

 

VIII SKYRIUS

Ryšiai su Jungtinių Tautų, kitomis tarptautinėmis organizacijomis bei šalimis, ne Sąjungos narėmis

 

49 STRAIPSNIS

Ryšiai su Jungtinėmis Tautomis

 

205            Santykiai tarp Jungtinių Tautų ir Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos yra apibrėžti Sutartimi tarp šių dviejų organizacijų.

 

50 STRAIPSNIS

Ryšiai su kitomis tarptautinėmis organizacijomis

 

206            Siekiant visiškos tarptautinių veiksmų darnos srityse, susijusiose su telekomunikacijomis, Sąjunga turi bendradarbiauti su tarptautinėmis organizacijomis, turinčiomis susietinų interesų ir vykdančiomis susietiną veiklą.

 

51 STRAIPSNIS

Ryšiai su šalimis, ne Sąjungos narėmis

 

207            Kiekvienas Narys pasilieka sau ir pripažintiesiems operatoriams teisę nustatyti sąlygas, kuriomis jis vykdo apsikeitimą telekomunikacijomis su kuria nors Valstybe, nesančia Sąjungos Nare. Jeigu Narys priima telekomunikacijas, išsiųstas iš tokios Valstybės teritorijos, jos turi būti perduotos ir, tiek, kiek jos eina Nario telekomunikacijų linijomis, joms yra taikomos šių Įstatų, Konvencijos ir Administracinių reglamentų privalomosios nuostatos ir įprasti tarifai.

 

IX SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

 

52 STRAIPSNIS

Ratifikavimas, priėmimas arba tvirtinimas

 

208            1. Šie Įstatai ir Konvencija turi būti vienalaikiškai ratifikuoti, priimti ar patvirtinti vienu dokumentu bet kurio Nario-signataro, vadovaujantis pastarojo konstitucine tvarka. Šis dokumentas turi būti per kiek įmanoma trumpesnį laiką pasirašytas Generalinio sekretoriaus. Generalinis sekretorius turi informuoti Narius apie kiekvieną bet kurio tokio dokumento gavimą.

209            2. (1) Dvejus metus nuo šių Įstatų ir Konvencijos įsigaliojimo datos, Narys-signataras naudojasi Sąjungos Nariams šių Įstatų punktuose Nr. 25-28 suteiktomis teisėmis, net jei pastarasis nėra pateikęs pasirašymui jokio ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo dokumento, vadovaujantis aukščiau išdėstytu punktu Nr. 208.

210            (2) Praėjus dvejų metų laikotarpiui nuo šių Įstatų ir Konvencijos įsigaliojimo datos, Narys-signataras, kuris nėra pateikęs ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo dokumento, vadovaujantis aukščiau išdėstytu punktu Nr. 208, nebetenka galimybės balsuoti jokioje Sąjungos konferencijoje, jokioje Tarybos sesijoje, jokiame bet kurio iš Sąjungos sektorių susirinkime ar konsultacijose susirašinėjant, vykdomų pagal šių Įstatų ir Konvencijos nuostatas, kol pastarasis pateikia pasirašyti tokį dokumentą. Jo teisės, išskyrus balsavimo teisę, lieka nepakitę.

211            3. Šiems Įstatams ir Konvencijai įsigaliojus, vadovaujantis šių Įstatų 58 straipsniu, ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo dokumentas tampa galiojantis nuo datos, kuomet jį pasirašo Generalinis sekretorius.

 

53 STRAIPSNIS

Prisijungimas

 

212            1. Narys, kuris nėra šių Įstatų ir Konvencijos signataras arba, vadovaujantis šių Įstatų 2 straipsniu, bet kuri kita tame straipsnyje minima Valstybė gali bet kuriuo metu prisijungti prie šių Įstatų ir Konvencijos. Toks prisijungimas turi būti atliekamas vienalaikiškai, vieno dokumento, apimančio ir šiuos Įstatus, ir Konvenciją, forma.

213            2. Prisijungimo dokumentas turi būti pateiktas pasirašyti Generaliniam sekretoriui, kuris turi pranešti Nariams apie kiekvieno tokio dokumento gavimą ir turi kiekvienam jų skirti po patvirtintą jo kopiją.

214            3. Šiems Įstatams ir Konvencijai įsigaliojus, vadovaujantis šių Įstatų 58 straipsniu, prisijungimo dokumentas tampa galiojantis nuo datos, kuomet jį pasirašo Generalinis sekretorius, išskyrus atvejus, kai šiame dokumente nurodyta kitaip.

 

54 STRAIPSNIS

Administraciniai reglamentai

 

215            1. Administraciniai reglamentai, kaip numatyta šių Įstatų 4 straipsnyje, yra privalomi tarptautiniai dokumentai ir turi atitikti šių Įstatų ir Konvencijos nuostatas.

216            2. Šių Įstatų ir Konvencijos ratifikavimas, priėmimas ar patvirtinimas arba prisijungimas prie šių dokumentų, vadovaujantis šių Įstatų 52 ir 53 straipsniais, taip pat reiškia sutikimą laikytis Administracinių reglamentų nuostatų, priimtų kompetentingose pasaulinėse konferencijose iki šių Įstatų ir Konvencijos pasirašymo datos. Toks sutikimas negalioja kokių nors išlygų, padarytų Administracinių reglamentų arba jų pakeitimų pasirašymo metu, atžvilgiu, jeigu tokių išlygų yra pasiekta ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo arba prisijungimo dokumentų pateikimo pasirašymui metu.

217            3. Daliniai arba visiški Administracinių reglamentų pakeitimai, priimti po aukščiau minimos datos, turi būti laikinai taikomi tiek, kiek leidžia vietos įstatymai, visiems Nariams, pasirašiusiems tokius pakeitimus. Toks laikinas taikymas įsigalioja nuo datos ar datų, nurodytų tuose pakeitimuose, ir negalioja išlygų, pasiektų pakeitimų pasirašymo metu, atžvilgiu.

218            4. Toks laikinas taikymas tęsiasi iki:

219            a) to laiko, kai Narys praneša Generaliniam sekretoriui apie savo sutikimą laikytis bet kokio tokio pakeitimo ir nurodo, esant reikalui, kokių išlygų, pasiektų to pakeitimo pasirašymo metu, jis toliau siekia to pakeitimo atžvilgiu; arba

220            b) šešiasdešimties dienų nuo dienos, kai Generalinis sekretorius gauna Nario pranešimą, informuojantį, jog pastarasis nesutinka laikytis kurio nors tokio pakeitimo.

221            5. Tais atvejais, kai Generalinis sekretorius iš kurio nors Nario, pasirašiusio bet kurį tokį pakeitimą, negauna punktuose Nr. 219 arba 220 minimų pranešimų per trisdešimt šešis mėnesius nuo pakeitimuose nurodytos laikino taikymo įsigaliojimo datos ar datų, laikoma, kad toks Narys sutinka laikytis šio pakeitimo, paliekant galioti išlygas, pasiektas dėl to pakeitimo, pastarojo pasirašymo metu.

222            6. Bet kuris Sąjungos Narys, nepasirašęs jokio tokio dalinio ar visiško pakeitimo Administraciniuose reglamentuose, priimto praėjus datai, nurodytai aukščiau išdėstytame punkte Nr. 216, turi stengtis skubiai pranešti Generaliniam sekretoriui apie savo sutikimą laikytis jo. Tuo atveju, jei Generalinis sekretorius, praėjus laiko tarpui, numatytam aukščiau išdėstytame punkte Nr. 221, negauna tokio pranešimo, laikoma, kad toks Narys sutinka laikytis to pakeitimo.

223            7. Generalinis sekretorius turi skubiai informuoti Narius apie bet kokius tokius pranešimus, gautus vadovaujantis šiuo straipsniu.

 

55 STRAIPSNIS

Šių Įstatų pakeitimų vykdymo sąlygos

 

224            1. Bet kuris Sąjungos Narys gali pasiūlyti bet kokį šių Įstatų pakeitimą. Bet kuris toks pasiūlymas, siekiant užtikrinti, kad jis būtų laiku perduotas visiems Sąjungos Nariams bei jų išnagrinėtas, turi pasiekti Generalinį sekretorių ne vėliau kaip prieš aštuonis mėnesius iki numatytos Aukščiausiosios plenarinės konferencijos atidarymo datos. Generalinis sekretorius turi kiek įmanoma greičiau, tačiau ne vėliau kaip prieš šešis mėnesius iki pastarosios datos, perduoti bet kurį tokį pasiūlymą visiems Sąjungos Nariams.

225            2. Tačiau bet koks siūlomas keitimas pakeitime, kuris pateikiamas vadovaujantis aukščiau esančiu punktu Nr. 224, gali būti Sąjungos Nario ar jo delegacijos pateiktas bet kuriuo metu, vykstant Aukščiausiajai plenarinei konferencijai.

226            3. Kvorumą, reikalingą Aukščiausiosios plenarinės konferencijos Plenariniame susirinkime nagrinėjant bet kokį pasiūlymą keisti šiuos Įstatus ar tokio pasiūlymo keitimą, turi sudaryti daugiau nei pusė balsavimo teisę turinčių delegacijų, akredituotų Aukščiausiojoje plenarinėje konferencijoje.

227            4. Kad būtų priimtas bet kuris keitimas siūlomame pakeitime, taip pat ir visas pakeitimas, nežiūrint į tai, ar jis buvo patobulintas, ar ne, turi būti patvirtintas Plenariniame susirinkime ne mažiau kaip dviem trečdaliais balsavimo teisę turinčių delegacijų, akredituotų Aukščiausiojoje plenarinėje konferencijoje.

228            5. Jei kitaip nenurodyta aukščiau išdėstytuose šio straipsnio paragrafuose, kuriais reikia vadovautis visų pirma, turi būti taikomos Konvencijoje numatytos bendrosios nuostatos, susijusios su konferencijomis ir konferencijų bei kitų susitikimų Procedūriniais reglamentais.

229            6. Bet kokie šių Įstatų pakeitimai, priimti Aukščiausiojoje plenarinėje konferencijoje, turi įsigalioti kaip visuma ir suteikiant jiems vieno pakeitimo dokumento formą nuo dienos, nustatytos konferencijos Narių, iki šios dienos deponavusių savo šių Įstatų ir jų papildymų ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo, arba prisijungimo dokumentus. Tokio pakeitimo dokumento dalinis ratifikavimas, priėmimas, patvirtinimas arba prisijungimas prie jo negalimas.

230            7. Generalinis sekretorius turi pranešti visiems nariams apie kiekvieno ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo arba prisijungimo dokumento pateikimą jam.

231            8. Įsigaliojus bet kuriam tokiam pakeitimo dokumentui, ratifikacija, priėmimas, patvirtinimas arba prisijungimas vadovaujantis šių Įstatų 52 ir 53 straipsniais yra taikomi pakeistiems Įstatams.

232            9. Įsigaliojus bet kuriam tokiam pakeitimo dokumentui, Generalinis sekretorius turi jį užregistruoti Jungtinių Tautų Generaliniame sekretoriate, vadovaujantis Jungtinių Tautų Chartijos 102 straipsnio nuostatomis. Šių Įstatų punktas Nr. 241 yra taikomas kiekvienam tokiam pakeitimo dokumentui.

 

56 STRAIPSNIS

Ginčų sprendimas

 

233            1. Ginčus dėl klausimų, susijusių su šių Įstatų, Konvencijos arba Administracinių reglamentų interpretavimu ar taikymu, Nariai gali spręsti derybų keliu, diplomatiniais kanalais arba vadovaudamiesi tvarka, numatyta dvišalėmis ar daugiašalėmis sutartimis dėl tarptautinių ginčų sprendimo, sudarytomis tarp jų, arba bet kuriuo kitu bendrai aptartu būdu.

234            2. Tuo atveju, kai nėra susitarta dėl jokio iš šių būdų, bet kuris ginče dalyvaujantis Narys gali kreiptis į arbitražą, vadovaujantis tvarka, nustatyta Konvencijoje.

235            3. Fakultatyvinis protokolas dėl ginčų, susijusių su šiais Įstatais, Konvencija ir Administraciniais reglamentais, privalomo sprendimo turi būti taikomas Nariams, pasirašiusiems tą Protokolą.

 

57 STRAIPSNIS

Šių Įstatų ir Konvencijos denonsavimas

 

236            1. Kiekvienas Narys, ratifikavęs, priėmęs, patvirtinęs arba prisijungęs prie šių Įstatų ir Konvencijos, turi teisę juos denonsuoti. Tokiu atveju šie Įstatai ir Konvencija turi būti denonsuoti vienalaikiškai vienu dokumentu, Generaliniam sekretoriui nusiunčiant pranešimą. Gavęs tokį pranešimą, Generalinis sekretorius apie tai informuoja kitus Narius.

237            2. Toks atsisakymas įsigalioja praėjus vienerių metų laikotarpiui nuo datos, kai Generalinis sekretorius gauna pranešimą apie jį.

 

58 STRAIPSNIS

Įsigaliojimas ir kita

 

238            1. Šie Įstatai ir Konvencija įsigalioja nuo 1994 m. liepos 1 d. tarp Narių, iki tos datos pateikusių savo ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo arba prisijungimo dokumentą.

239            2. Nuo įsigaliojimo datos, nurodytos aukščiau išdėstytame punkte Nr. 238, šie Įstatai ir Konvencija panaikina ir pakeičia šalių pasirašytą Tarptautinę telekomunikacijų konvenciją (Nairobi, 1982).

240            3. Vadovaujantis Jungtinių Tautų Chartijos 102 straipsniu, Sąjungos Generalinis sekretorius turi įregistruoti šiuos Įstatus ir Konvenciją Jungtinių Tautų sekretoriate.

241            4. Šių Įstatų ir Konvencijos originalas, parengtas arabų, kinų, anglų, prancūzų, rusų ir ispanų kalbomis, turi būti saugomas Sąjungos archyvuose. Generalinis sekretorius išduoda reikiamomis kalbomis sertifikuotą galiojantį nuorašą kiekvienam pasirašiusiajam Nariui.

242            5. Esant bet kokiam nesutapimui tarp šių Įstatų versijų įvairiomis kalbomis, vadovaujamasi prancūzišku tekstu.

 

TAI PATVIRTINDAMI, žemiau pasirašiusieji Įgaliotieji atstovai pasirašė šių Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos įstatų originalą ir Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos konvencijos originalą.

 

Ženeva, 1992 m. gruodžio 22 d.

______________


PRIEDAS

 

Kai kurių terminų, naudojamų šiuose Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos įstatuose, Konvencijoje ir Administraciniuose reglamentuose, apibrėžimas:

 

1001          Aukščiau išdėstytuose Sąjungos aktuose šie terminai turi tokią prasmę:

1002          Administracija: bet koks vyriausybinis padalinys ar tarnyba, atsakingi už įsipareigojimų, prisiimamų šiais Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos įstatais, Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos konvencija ir Administraciniais reglamentais, vykdymą.

1003          Kenksmingi trukdžiai: trukdymas, kuris kelia grėsmę kurios nors radionavigacinės tarnybos ar kitų saugos tarnybų funkcionavimui, arba rimtai kenkia, kelia kliūčių radijo ryšio tarnybos, veikiančios vadovaujantis Radijo ryšio reglamentu, darbui ar nuolatos jį nutraukia.

1004          Viešieji pranešimai: bet kokia telekomunikacija, kurią žinybos ir stotys, būdamos visuomenės dispozicijoje, privalo priimti ir perduoti.

1005          Delegacija: delegatų visuma ir, esant reikalui, bet kokie atstovai, patarėjai, atašė arba vertėjai, pasiųsti to paties Nario. Kiekvienas Narys turi teisę laisvai pagal pageidavimą suburti delegaciją. Be to, į savo delegaciją pastarasis gali įtraukti delegato teisėmis patarėjus ir atašė, asmenis, priklausančius bet kokiai institucijai ar organizacijai, turinčiai įgaliojimus vadovaujantis atitinkamomis Konvencijos nuostatomis.

1006          Delegatas: asmuo, kurį Sąjungos Nario vyriausybė siunčia į Aukščiausiąją plenarinę konferenciją, arba asmuo, kuris atstovauja Sąjungos Nario vyriausybei ar administracijai Sąjungos konferencijoje arba susirinkime.

1007          Operatorius: bet koks asmuo, įmonė, korporacija ar vyriausybinis organas, eksploatuojantis telekomunikacijų įrenginį, skirtą tarptautinių telekomunikacijų tarnybai arba galintį sukelti kenksmingų trukdžių tokiai tarnybai.

1008          Pripažintasis operatorius: bet kuris operatorius, kaip išdėstyta aukščiau, eksploatuojantis bendrąją ryšių ar transliavimo tarnybą, ir kuriam įsipareigojimus, numatytus šių Įstatų 6 straipsnyje, priskiria Narys, kurio teritorijoje yra įsteigta centrinė operatoriaus būstinė, arba Narys, suteikęs teisę šiam operatoriui steigti ir eksploatuoti telekomunikacijų tarnybą savo teritorijoje.

1009          Radijo ryšys: telekomunikacija radijo bangomis.

1010          Transliavimo tarnyba: radijo ryšio tarnyba, kurios perdavimai yra skirti tiesioginiam viešajam priėmimui. Ši tarnyba gali apimti garso perdavimus, televizijos perdavimus ar kitų rūšių perdavimus.

1011          Tarptautinių telekomunikacijų tarnyba: telekomunikacijos gebos tarpusavio suteikimas tarp bet kurio tipo telekomunikacijų žinybų ar stočių, esančių skirtingose šalyse arba priklausančių skirtingoms šalims.

1012          Telekomunikacija: bet kokių ženklų, signalų, simbolių, vaizdų ir garsų arba pranešimų bet koks perdavimas, siuntimas arba priėmimas laidinėmis, radijo ryšio, šviesolaidinėmis ar kitomis elektromagnetinėmis sistemomis.

1013          Telegrama: rašytinis pranešimas, skirtas perdavimui telegrafu, kad būtų įteiktas adresatui. Šis terminas taip pat apima radiotelegramas, jei nenurodyta kitaip.

1014          Vyriausybinės telekomunikacijos: – Valstybės vadovo; – Vyriausybės vadovo arba Vyriausybės narių; – sausumos, jūrų arba oro karinių pajėgų vyriausiųjų vadų; – diplomatinių ar konsulinių įgaliotinių; – Jungtinių Tautų Generalinio sekretoriaus; Jungtinių Tautų pagrindinių organų vadovų; – Tarptautinio tribunolo, telekomunikacijos arba telekomunikacijos, atsakančios į aukščiau išvardytas vyriausybines telekomunikacijas.

1015          Privačios telegramos: telegramos, neįeinančios į vyriausybinių ar tarnybinių telegramų tarpą.

1016          Telegrafija: telekomunikacijų forma, kur gauta perduodama informacija yra įrašoma kaip grafinis dokumentas; perduota informacija kartais gali būti pateikta alternatyvia forma arba gali būti saugoma vėlesniam naudojimui. Pastaba: grafinis dokumentas įrašo informaciją ilgalaike forma ir gali būti saugomas arba naudojamas kaip dokumentas; jis gali įgyti rašytinio, spausdintinio teksto arba fiksuoto vaizdo formą.

1017          Telefonija: telekomunikacijos forma, kurios pradinė paskirtis – apsikeitimas kalbine informacija.

______________


TARPTAUTINĖS TELEKOMUNIKACIJŲ SĄJUNGOS ĮSTATŲ (ŽENEVA, 1992) PAKEITIMO AKTAS

 

(Pakeitimai, priimti Aukščiausiosios plenarinės konferencijos (Kyoto, 1994))

 

I DALIS. Įvadas

 

Remiantis atitinkamomis Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos įstatų (Ženeva, 1992) nuostatomis, išdėstytomis jų 55 straipsnyje, bei jas įgyvendinant, Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos Aukščiausioji plenarinė konferencija (Kyoto, 1994) priima tokius minėtų Įstatų pakeitimus:

 

 

8 STRAIPSNIS

 

MOD 50    b) išklauso Tarybos pranešimus apie Sąjungos veiklą per laikotarpį nuo paskutinės įvykusios Aukščiausiosios plenarinės konferencijos bei apie Sąjungos strateginę politiką bei planus;

MOD 57    i) nagrinėja ir priima, jei nėra kliūčių, pasiūlymus dėl šių Įstatų ir Konvencijos pakeitimų, pateiktų Sąjungos Narių, vadovaujantis šių Įstatų 55 straipsniu bei atitinkamomis Konvencijos nuostatomis;

ADD 59A 3. Išskirtiniais atvejais, laikotarpiu tarp dviejų Aukščiausiųjų plenarinių konferencijų, turi būti įmanoma sušaukti neeilinę Aukščiausiąją plenarinę konferenciją su ribota darbotvarke, kad būtų sprendžiama dėl:

ADD 59B a) prieš tai buvusios Aukščiausiosios plenarinės konferencijos sprendimu;

ADD 59C b) dviems trečdaliams Sąjungos Narių pateikus individualius prašymus Generaliniam sekretoriui;

ADD 59D c) Tarybai siūlant bei pritarus ne mažiau kaip dviem trečdaliams Sąjungos Narių.

 

9 STRAIPSNIS

Rinkimų principai ir kita

 

MOD 62    Generalinis sekretorius, Generalinio sekretoriaus pavaduotojas ir Sektorių Biurų Direktoriai bei Radijo ryšio reguliavimo komiteto nariai turi būti renkami iš kandidatų, kuriuos siūlo Nariai kaip savo tautybių atstovus, ir visi turi būti skirtingų Narių tautybių atstovai, o juos renkant turi būti atsižvelgiama į tolygų geografinį paskirstymą tarp pasaulio regionų; kiek tai susiję su išrinktais pareigūnais, turi būti atsižvelgiama į principus, numatytus šių Įstatų punkte Nr. 154;

MOD 63    c) Radijo ryšio reguliavimo komiteto nariai turi būti renkami pagal jų individualius sugebėjimus iš kandidatų, kuriuos pasiūlo Sąjungos Nariai; kiekvienas Narys gali pasiūlyti tik vieną kandidatą.

 

28 STRAIPSNIS

Sąjungos finansai

 

MOD 163  (4) Įnašų klasė, kiekvieno Nario pasirinkta vadovaujantis aukščiau išdėstytais punktais Nr. 161 arba 162, yra taikoma nuo pirmojo dvimečio biudžeto, einančio po šešių mėnesių laikotarpio, minimo aukščiau išdėstytuose punktuose Nr. 161 arba 162.

 

II DALIS. Įsigaliojimo laikas

 

Pakeitimai, esantys šiame akte, kaip visuma ir vieno dokumento forma įsigalioja nuo 1996 m. sausio 1 d. Narių, esančių Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos įstatų ir Konvencijos (Ženeva, 1992) šalimis bei pateikusių iki tos datos savo ratifikavimo, priėmimo arba patvirtinimo ar prisijungimo prie pastarojo dokumento aktus, tarpe.

___________________________

Tai patvirtindami, žemiau pasirašiusieji Įgaliotieji atstovai pasirašė šių Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos įstatų (Ženeva, 1992) pakeitimo akto originalą.

 

Kyoto, 1994 m. spalio 14 d.

 

[Vert. pastaba: „ADD“ – pridėta nauja nuostata; „MOD“ – pakeista nuostata]

______________


TARPTAUTINĖS TELEKOMUNIKACIJŲ SĄJUNGOS KONVENCIJA

 

I SKYRIUS

Sąjungos veikla

 

1 DALIS

 

1 STRAIPSNIS

Aukščiausioji plenarinė konferencija

 

1                1. (1) Aukščiausioji plenarinė konferencija šaukiama vadovaujantis atitinkamomis Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos įstatų (toliau – „Įstatai“) 8 straipsnio nuostatomis.

2                (2) Jei įmanoma, Aukščiausiosios plenarinės konferencijos konkrečią vietą ir tikslias datas nustato prieš tai vykusi Aukščiausioji plenarinė konferencija; jei tai neįmanoma, pastarąsias nustato Taryba, gavusi Sąjungos Narių daugumos pritarimą.

3                2. (1) Kitos Aukščiausiosios plenarinės konferencijos arba vienos iš tokių konferencijų konkreti vieta ir tikslios datos gali būti keičiamos:

4                a) ne mažiau kaip vienam ketvirtadaliui Sąjungos Narių atskirai pateikus siūlymus dėl tokio pakeitimo Generaliniam sekretoriui; arba

5                b) Tarybai pasiūlius

6                (2) Bet kuriam tokiam pakeitimui turi pritarti dauguma Sąjungos Narių.

 

2 STRAIPSNIS

Rinkimai ir kita

 

Taryba

7                1. Išskyrus vakansijų atsiradimo atvejus, numatytus žemiau išdėstytuose punktuose Nr. 10 – 12, Sąjungos Nariai, išrinkti į Tarybą, užima postą iki naujos Tarybos išrinkimo datos. Jie gali būti išrenkami naujai kadencijai.

8                2. (1) Tuo atveju, kai tarp dviejų Aukščiausiųjų plenarinių konferencijų Taryboje atsiranda vakuojanti vieta, ją teisėtai užima Sąjungos Narys iš to paties regiono kaip ir Narys, kurio vieta tapo laisva, surinkęs paskutiniuosiuose rinkimuose didžiausią skaičių balsų tarp neišrinktųjų Narių.

9                (2) Kai dėl kokios nors priežasties laisva vieta negali būti užimta vadovaujantis tvarka, numatyta aukščiau išdėstytame punkte Nr. 8, Tarybos Pirmininkas pakviečia kitus tą regioną atstovaujančius Narius surengti rinkimus per vieną mėnesį nuo tokio pakvietimo. Pasibaigus šiam laikotarpiui, Tarybos Pirmininkas pakviečia Sąjungos Narius rinkti kitą Narį. Rinkimai vyksta slaptu balsavimu paštu. Aukščiau minima balsų dauguma yra būtina. Naujas Narys eina pareigas, iki pilnateisė Aukščiausioji plenarinė konferencija išrenka naują Tarybą.

10              3. Vieta Taryboje yra vakuojanti:

11              a) kai iš eilės dviejose eilinėse Tarybos sesijose Tarybos Nariui neatstovauja joks atstovas;

12              b) kai Sąjungos Narys atsisako narystės Taryboje.

 

Renkami pareigūnai

13              1. Generalinis sekretorius, Generalinio sekretoriaus pavaduotojas bei Biurų Direktoriai pradeda eiti pareigas Aukščiausiosios plenarinės konferencijos jų išrinkimo metu nurodytomis datomis. Paprastai jie užima postus iki datų, nurodytų kitos Aukščiausiosios plenarinės konferencijos, bei gali būti išrenkami kitai kadencijai tik vieną kartą.

14              2. Tuo atveju, kai Generalinio sekretoriaus postas tampa vakuojantis, Generalinio sekretoriaus pavaduotojas paveldi jį ir eina pareigas iki datos, nurodytos kitos Aukščiausiosios plenarinės konferencijos. Kai, esant tokioms aplinkybėms, Generalinio sekretoriaus pavaduotojas paveldi Generalinio sekretoriaus pareigas, Generalinio sekretoriaus pavaduotojo postas laikomas vakuojančia vieta nuo tos pačios datos bei yra taikomos žemiau išdėstyto punkto Nr. 15 nuostatos.

15              3. Jei Generalinio sekretoriaus pavaduotojo postas tampa laisvas likus daugiau nei 180 dienų iki kitos Aukščiausiosios plenarinės konferencijos sušaukimo datos, Taryba skiria paveldėtoją įgaliojimo laikui užbaigti.

16              4. Jei Generalinio sekretoriaus ir Generalinio sekretoriaus pavaduotojo postai tampa laisvi tuo pačiu metu, Direktorius, kuris ilgiausią laiką užima postą, turi eiti Generalinio sekretoriaus pareigas ne ilgiau kaip 90 dienų. Taryba skiria Generalinį sekretorių ir, jei vakansijos atsiranda likus daugiau nei 180 dienų iki kitos Aukščiausiosios plenarinės konferencijos sušaukimo datos, Generalinio sekretoriaus pavaduotoją. Tokiu būdu Tarybos paskirtas pareigūnas eina pareigas įgaliojimo laikui, kuriam pastarojo pirmtakas buvo išrinktas, užbaigti.

17              5. Tuo atveju, kai Direktoriaus postas netikėtai tampa laisvas, Generalinis sekretorius turi imtis būtinų veiksmų, kad užtikrintų to Direktoriaus pareigų vykdymą, iki Taryba paskirs kitą Direktorių. Taip paskirtas Direktorius eina pareigas iki datos, nustatytos kitos Aukščiausiosios plenarinės konferencijos.

18              6. Vadovaujantis atitinkamomis Įstatų 28 straipsnio nuostatomis, Taryba užtikrina bet kurios vakansijos Generalinio sekretoriaus arba Generalinio sekretoriaus pavaduotojo poste užpildymą, susiklosčius situacijai, numatytai atitinkamose šio straipsnio nuostatose, eilinės sesijos metu, jei tokia įvyksta per 90 dienų nuo vakansijos atsiradimo, arba Pirmininko sušauktos, per laikotarpius, nurodytus tose nuostatose, sesijos metu.

19              7. Joks tarnybos renkamo pareigūno poste, kai į jį paskiriama vadovaujantis aukščiau išdėstytais punktais Nr. 14-18, laikotarpis neturi reikšmės teisei būti renkamu rinkimuose ar perrinkime į tokį postą.

 

Radijo ryšio reglamento komiteto nariai

20              1. Radijo ryšio reglamento komiteto nariai pradeda eiti savo pareigas nuo datos, kurią nustato Aukščiausioji plenarinė konferencija pastarųjų išrinkimo metu. Pareigas jie eina iki datų, nurodytų kitos Aukščiausiosios plenarinės konferencijos, ir turi teisę būti perrenkamais tik vieną kartą.

21              2. Jeigu laikotarpiu tarp dviejų Aukščiausiųjų plenarinių konferencijų Komiteto narys atsisako arba nebegali toliau vykdyti einamų pareigų, Generalinis sekretorius, pasitaręs su Radijo ryšio biuro Direktoriumi, turi sukviesti atitinkamo regiono Sąjungos narius, kad būtų pasiūlyti kandidatai į pakeičiančiuosius asmenis kitos Tarybos sesijos metu. Tačiau jei vakansija atsiranda daugiau nei prieš 90 dienų iki Tarybos sesijos arba po Tarybos sesijos, einančios prieš kitą Aukščiausiąją plenarinę konferenciją, atitinkamas Sąjungos Narys kiek galima greičiau 90 dienų laikotarpiu turi nurodyti kitą savo šalies pilietį kaip pakeičiantį jį asmenį, kuris eis pareigas, kol naujas Tarybos išrinktas narys ima eiti pareigas arba kol nauji Komiteto nariai, išrinkti kitos Aukščiausiosios plenarinės konferencijos, atitinkamai ima eiti pareigas.

22              3. Radijo ryšio reglamento komiteto narys nebegali eiti savo pareigų, jei pakartotinai vieną po kito praleidžia Komiteto susirinkimus. Generalinis sekretorius, pasitaręs su Komiteto pirmininku, taip pat su atitinkamu Komiteto nariu ir atitinkamu Sąjungos Nariu, paskelbia vakansiją Komitete ir imasi veiksmų, numatytų aukščiau išdėstytame punkte Nr. 21.

 

3 STRAIPSNIS

Kitos konferencijos

 

23              1. Atsižvelgiant į atitinkamas Įstatų nuostatas, šios Sąjungos pasaulinės konferencijos paprastai turi būti šaukiamos laikotarpiu tarp dviejų Aukščiausiųjų plenarinių konferencijų:

24              a) dvi pasaulinės radijo ryšio konferencijos;

25              b) viena pasaulinė telekomunikacijų standartizavimo konferencija;

26              c) viena pasaulinė telekomunikacijų plėtros konferencija;

27              d) dvi radijo ryšio asamblėjos, vykdomos toje pačioje vietoje ir tuo pat metu drauge su pasaulinėmis radijo ryšio konferencijomis.

28              2. Išskirtiniais atvejais, laikotarpiu tarp dviejų Aukščiausiųjų plenarinių konferencijų,

29              - antroji pasaulinė radijo ryšio konferencija gali būti atšaukta drauge su išvien numatyta pasauline radijo ryšio asamblėja; ir priešingai, viena kuri nors gali būti atšaukta, net jei kita vyksta;

30              - gali būti sušaukta papildoma telekomunikacijų standartizavimo konferencija.

31              3. Šių veiksmų imamasi:

32              a) Aukščiausiajai plenarinei konferencijai nutarus;

33              b) prieš tai vykusiai atitinkamo Sektoriaus pasaulinei konferencijai rekomendavus, jei tam pritaria Taryba;

34              c) pareikalavus ne mažiau kaip vienam ketvirtadaliui Sąjungos Narių, kurie savo reikalavimus atskirai pateikia Generaliniam sekretoriui; arba

35              d) Tarybai pasiūlius.

36              4. Regioninė radijo ryšio konferencija turi būti šaukiama:

37              a) Aukščiausiajai plenarinei konferencijai nutarus;

38              b) prieš tai vykusiai pasaulinei arba regioninei radijo ryšio konferencijai nutarus, jei tam pritaria Taryba;

39              c) pareikalavus ne mažiau kaip vienam ketvirtadaliui Sąjungos Narių, priklausančių atitinkamam regionui, kurie savo reikalavimus atskirai pateikia Generaliniam sekretoriui; arba

40              d) Tarybai pasiūlius.

41              5. (1) Kurios nors pasaulinės arba regioninės konferencijos arba radijo ryšio asamblėjos konkrečią vietą ir tikslias datas gali nustatyti Aukščiausioji plenarinė konferencija.

42              (2) Nesant tokio sprendimo, kurios nors pasaulinės konferencijos arba radijo ryšio asamblėjos konkrečią vietą ir tikslias datas nustato Taryba, pritarus daugumai Sąjungos Narių, arba kurios nors regioninės konferencijos – pritarus daugumai Sąjungos Narių, priklausančių atitinkamam regionui; abiem atvejais taikomos žemiau išdėstyto punkto Nr. 47 nuostatos.

43              6. (1) Kurios nors konferencijos ar asamblėjos konkreti vieta ar tikslios datos gali būti keičiamos:

44              a) pasaulinės konferencijos arba asamblėjos atveju – pareikalavus ne mažiau kaip vienam ketvirtadaliui Sąjungos Narių, regioninės konferencijos atveju – pareikalavus ne mažiau kaip vienam ketvirtadaliui Sąjungos Narių, priklausančių atitinkamam regionui. Jų reikalavimai turi būti įteikti asmeniškai Generaliniam sekretoriui, kuris juos perduoda Tarybai tvirtinti; arba

45              b) Tarybai pasiūlius.

46              (2) Punktuose Nr. 44 ir 45 minimais atvejais siūlomi pakeitimai galutinai gali būti priimti, pritarus daugumai Sąjungos Narių pasaulinės konferencijos arba asamblėjos atveju, arba, kurios nors regioninės konferencijos atveju, pritarus daugumai Sąjungos Narių, priklausančių atitinkamam regionui, laikantis nuostatų, išdėstytų žemiau esančiame punkte Nr. 47.

47              7. Šios Konvencijos punktuose Nr. 42, 46, 118, 123, 138, 302, 304, 305, 307 ir 312 minimų konsultacijų atveju Sąjungos Nariai, neatsakę per laiko tarpą, nustatytą Tarybos, yra laikomi nedalyvaujančiais konsultacijose ir tuo būdu nėra įskaičiuojami skaičiuojant daugumą. Jei atsakymų skaičius neviršija pusės konsultacijoje dalyvaujančių Narių, turi būti surengta vėlesnė konsultacija, kurios rezultatai bus lemiami, nežiūrint į balsavusiųjų skaičių.

48              8. (1) Pasaulinės tarptautinių telekomunikacijų konferencijos turi būti rengiamos nutarus Aukščiausiajai plenarinei konferencijai.

49              (2) Nuostatos dėl pasaulinių radijo ryšio konferencijų šaukimo, jų darbotvarkės priėmimo bei dalyvavimo jose turi būti atitinkamai vienodai taikomos ir pasaulinėms tarptautinių telekomunikacijų konferencijoms.

 

2 DALIS

 

4 STRAIPSNIS

Taryba

 

50              1. Į Tarybą įeina keturiasdešimt trys Sąjungos Nariai, išrinkti Aukščiausiosios plenarinės konferencijos.

51              2. (1)Taryba susirenka eilinės sesijos vieną kartą metuose Sąjungos būstinėje.

52              (2) Tokios sesijos metu ji gali išskirtiniais atvejais nuspręsti surengti papildomą sesiją.

53              (3) Tarp dviejų eilinių sesijų Taryba gali būti Pirmininko sukviesta, kaip taisyklė – Sąjungos būstinėje, pareikalavus daugumai jos Narių, arba Pirmininko iniciatyva, vadovaujantis sąlygomis, numatytomis šios Konvencijos punkte Nr. 18.

54              3. Taryba priima sprendimus tik sesijų metu. Išskirtiniais atvejais sesijos metu taryba gali susitarti, kad nutarimai dėl tam tikrų klausimų gali būti priimti susirašinėjant.

55              4. Pradėdama kiekvieną eilinę sesiją, Taryba išsirenka savo Pirmininką ir Pirmininko pavaduotoją iš jos Narių atstovų tarpo, laikantis rotacijos tarp regionų principo. Jie eina pareigas iki kitos eilinės sesijos atidarymo ir negali būti perrenkami. Pirmininko pavaduotojas eina Pirmininko pareigas pastarajam nesant.

56              5. Tarybos Nario skiriamas eiti pareigas Taryboje asmuo turi, jeigu įmanoma, būti pareigūnas, dirbantis pastarojo telekomunikacijų administracijoje arba tiesiogiai pavaldus jai, arba atsakingas už ją bei patyręs telekomunikacijų tarnybų srityje.

57              6. Sąjunga padengia tiktai kiekvieno Tarybos Nario atstovo kelionės, pragyvenimo ir draudimo išlaidas darbo Tarybos sesijose metu.

58              7. Kiekvieno Tarybos Nario atstovas turi teisę dalyvauti kaip stebėtojas visuose Sąjungos Sektorių susirinkimuose.

59              8. Generalinis sekretorius eina Tarybos sekretoriaus pareigas.

60              9. Generalinis sekretorius, Generalinio sekretoriaus pavaduotojas ir Biurų Direktoriai gali teisėtai dalyvauti Tarybos pasitarimuose, tačiau be teisės balsuoti. Vis dėlto Taryba gali rengti uždarus posėdžius tarp savo Narių atstovų.

61              10. Taryba kiekvienais metais išklauso Generalinio sekretoriaus pranešimą apie rekomenduojamą Sąjungos strateginę politiką ir planus pagal Aukščiausiosios plenarinės konferencijos numatytas gaires bei imasi atitinkamų veiksmų.

62              11. Taryba laikotarpiu tarp dviejų Aukščiausiųjų plenarinių konferencijų atsako už bendrąjį vadovavimą Sąjungai ir jos administravimą; ji turi:

63              (1) tvirtinti ir peržiūrėti Sąjungos Personalo darbo taisykles ir Finansų reglamentą bei bet kokias kitas taisykles, kai mano tai esant būtina, atsižvelgdama į dabartinę Jungtinių Tautų ir specializuotų organų, taikančių bendrą mokėjimų, atlyginimų ir pensijų sistemą, praktiką;

64              (2 ) reikalui esant nustatyti:

65              a) profesinės ir aukštesniosios kategorijos personalo pagrindinių atlyginimų skales, išskyrus atlyginimus už renkamas pareigybes, kad būtų derinamasi prie bet kokių pasikeitimų pagrindinių atlyginimų skalėse, priimtose Jungtinių Tautų už atitinkamas bendros sistemos kategorijas;

66              b) bendrųjų tarnybų kategorijų personalo pagrindinių atlyginimų skales, kad būtų derinamasi prie pasikeitimų Jungtinių Tautų ir specializuotų organų Sąjungos būstinėje taikomuose atlygiuose;

67              c) profesinių ir aukštesniųjų kategorijų pareigybinius atlyginimus, įskaitant renkamas pareigybes, sutinkamai su Jungtinių Tautų nutarimais, skirtais taikyti Sąjungos būstinėje;

68              d) visų Sąjungos etatinių darbuotojų atlyginimus sutinkamai su bet kokiais pakeitimais, priimtais Jungtinių Tautų bendroje sistemoje;

69              (3) priimti sprendimus, užtikrinančius vienodą Sąjungos personalo geografinį pasiskirstymą, bei kontroliuoti tokių sprendimų vykdymą;

70              (4) priimti sprendimus, susijusius su pasiūlymais dėl svarbių organizacinių pakeitimų, laikantis Įstatų ir šios Konvencijos, Generaliniame sekretoriate ir Sąjungos Sektorių Biuruose, kuriuos jai pateikia Generalinis sekretorius, vadovaudamasis Koordinacinio komiteto nuomone;

71              (5) išnagrinėti ir pasirinkti ilgalaikius planus, susijusius su Sąjungos postais, etatiniais darbuotojais ir personalo plėtros programomis, bei numatyti Sąjungos aprūpinimo personalu gaires, įskaitant personalo kiekį ir struktūras, atsižvelgiant į gaires, numatytas Aukščiausiosios plenarinės konferencijos, ir į atitinkamas Įstatų 27 straipsnio nuostatas;

72              (6) reikalui esant, nustatyti įnašus, mokamus Sąjungos ir jos personalo į Jungtinių Tautų Jungtinį personalo pensijų fondą, vadovaujantis Fondo tvarka ir taisyklėmis, taip pat – pragyvenimo išlaidų pašalpas, mokamas iš Sąjungos personalo senatvės pensijų ir Labdaros fondų, vadovaujantis Fondo praktika;

73              (7) apžvelgti ir tvirtinti Sąjungos dvimetį biudžetą ir apsvarstyti numatomą biudžetą dvejų metų laikotarpiui, remiantis pirmuoju biudžetu, atsižvelgiant į Aukščiausiosios plenarinės konferencijos sprendimus, susijusius su Įstatų punktu Nr. 50, bei į išlaidų limitą, nustatytą tos Konferencijos sutinkamai su Įstatų punktu Nr. 51; ji turi užtikrinti kiek įmanoma griežtesnį taupumą, tačiau ir turėti galvoje Sąjungos įsipareigojimą kiek įmanoma operatyviau siekti pakankamų rezultatų. Tame darbe, Taryba turi priimti domėn Koordinacinio komiteto nuomonę, kokia išdėstoma Generalinio sekretoriaus pranešime, minimame punkte Nr. 86 bei pranešime apie finansines operacijas, minimame šios Konvencijos punkte Nr. 101;

74              (8) surengti Sąjungos finansinės ataskaitos, parengtos Generalinio sekretoriaus, metinį auditą bei ją tvirtinti, jei nėra kliūčių, pateikimui kitoje Aukščiausioje plenarinėje konferencijoje;

75              (9) organizuoti Sąjungos konferencijų sušaukimą bei, pritarus daugumai Sąjungos Narių pasaulinės konferencijos, arba kurios nors regioninės konferencijos atveju pritarus daugumai Sąjungos Narių, priklausančių atitinkamam regionui, teikti Generaliniam sekretoriatui bei Sąjungos Sektoriams atitinkamus nurodymus dėl pastarųjų techninės ir kitokios pagalbos pasirengiant konferencijoms ir jas organizuojant;

76              (10) priimti nutarimus, susijusius su šios Konvencijos punktu Nr. 28;

77              (11) spręsti dėl bet kokių konferencijose priimtų nutarimų, numatančių finansinių išlaidų, įgyvendinimo;

78              (12) tiek, kiek numato Įstatai, ši Konvencija ir Administraciniai reglamentai, priimti bet kokį kitą sprendimą, koks manoma esant būtinu tinkamam Sąjungos funkcionavimui;

79              (13) imtis bet kokių būtinų veiksmų, pritarus daugumai Sąjungos Narių, laikinai išsprendžiant klausimus, kurių neapima Įstatai, ši Konvencija, Administraciniai reglamentai bei jų priedai, ir kurių sprendimas negali būti uždelstas iki kitos pilnateisės konferencijos;

80              (14) atsakyti už veiklos derinimą su visomis tarptautinėmis organizacijomis, minimomis Įstatų 49 ir 50 straipsniuose ir todėl Sąjungos vardu sudaryti parengtines sutartis su tarptautinėmis organizacijomis, minimomis Įstatų 50 straipsnyje, bei su Jungtinėmis Tautomis, taikant Sutartį tarp Jungtinių Tautų ir Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos; šios parengtinės sutartys turi būti pateikiamos artimiausiai Aukščiausiajai plenarinei konferencijai, vadovaujantis atitinkama nuostata, numatyta Įstatų 8 straipsnyje;

81              (15) siųsti Sąjungos Nariams kiek galima greičiau po kiekvienos savo sesijos Tarybos veiklos trumpą aprašymą bei kitus dokumentus, kokius manoma esant reikalinga;

82              (16) pateikti Aukščiausiajai plenarinei konferencijai ataskaitą apie Sąjungos veiklą nuo paskutinės Aukščiausiosios plenarinės konferencijos ir bet kokias atitinkamas rekomendacijas.

 

3 DALIS

 

5 STRAIPSNIS

Generalinis sekretoriatas

 

83              1.Generalinis sekretorius:

84              a) atsako už bendrąjį Sąjungos resursų tvarkymą; jis gali perduoti dalies šių resursų tvarkymą Generalinio sekretoriaus pavaduotojui ir Biurų Direktoriams, kaip būtina sąlyga, pasitarus su Koordinaciniu komitetu;

85              b) koordinuoja Generalinio sekretoriato ir Sąjungos Sektorių veiklą, atsižvelgiant į Koordinacinio komiteto nuomonę, kad būtų užtikrintas kuo efektyvesnis Sąjungos resursų panaudojimas;

86              c) pasitaręs su Koordinaciniu komitetu bei atsižvelgęs į pastarojo nuomonę, rengia ir pateikia Tarybai metinę ataskaitą, apžvelgiančią pasikeitimus telekomunikacijų srityje ir apimančią rekomendacijas dėl veiksmų, susijusių su Sąjungos būsimąja politika ir strategija, kaip numatyta šios Konvencijos punkte Nr. 61, drauge numatant ir pastarųjų įgyvendinimo finansines išlaidas;

87              d) organizuoja Generalinio sekretoriato darbą bei skiria Sekretoriato darbuotojus, vadovaudamasis Aukščiausiosios plenarinės konferencijos nurodymais bei laikydamasis Tarybos numatytos tvarkos;

88              e) vykdo administravimo veiksmus, susijusius su Sąjungos Sektorių Biurais, bei skiria jų darbuotojus, vadovaudamasis atitinkamo Biuro Direktoriaus pasirinkimu ir pasiūlymais, nors galutinio sprendimo dėl skyrimo ar atleidimo teisę turi Generalinis sekretorius;

89              f) praneša Tarybai apie bet kokius sprendimus, priimtus Jungtinių Tautų ir specializuotų agentūrų, įtakojančius bendros sistemos darbo, atlyginimų ir pensijų mokėjimo sąlygas;

90              g) užtikrina bet kokių Tarybos priimtų taisyklių taikymą;

91              h) teikia Sąjungai juridines konsultacijas;

92              i) vadovauja administracinės vadybos atžvilgiu Sąjungos darbuotojams, siekiant užtikrinti efektyviausią personalo darbą bei taikyti bendros sistemos darbo sąlygas Sąjungos darbuotojų atžvilgiu. Darbuotojai, paskirti tiesioginiais Biurų Direktorių padėjėjais, patenka į Generalinio sekretoriaus administracinio valdymo sritį bei vykdo tiesioginius atitinkamų Direktorių įsakymus, tačiau vadovaudamiesi Tarybos numatytomis administracinėmis nuostatomis;

93              j) atsižvelgdamas į Sąjungos kaip visumos interesus bei pasitaręs su atitinkamų Biurų Direktoriais, laikinai skiria kitoms pareigoms personalo darbuotojus, kai tai yra būtina, siekiant patenkinti besikeičiančius darbo poreikius būstinėje;

94              k) imasi, susitaręs su atitinkamo Biuro Direktoriumi, būtinų administracinių ir finansinių priemonių dėl kiekvieno Sektoriaus konferencijų ir susirinkimų;

95              l) atsižvelgdamas į kiekvieno Sektoriaus įsipareigojimus, imasi atitinkamo sekretoriato darbo rengiantis Sąjungos konferencijoms ir po jų;

96              m) rengia rekomendacijas pirmajam delegacijų Vadovų susirinkimui, minimam šios Konvencijos punkte Nr. 342, atsižvelgdamas į bet kokių regioninių konsultacijų rezultatus;

97              n) suburia, tam tikrais atvejais ir bendradarbiaujant su tos šalies vyriausybe, Sąjungos konferencijų sekretoriatą, bei suteikia Sąjungos susirinkimams įrangą ir tarnybas, bendradarbiaujant, jei leidžia aplinkybės, su atitinkamu Direktoriumi, pasitelkiamus iš Sąjungos personalo, jei mano tai esant būtinu, bei vadovaudamasis aukščiau išdėstytu punktu Nr. 93. Generalinis sekretorius taip pat gali suburti kitų telekomunikacijų srities susirinkimų sekretoriatą sutartiniais pagrindais;

98              o) imasi reikiamų veiksmų, kad būtų laiku publikuojami ir platinami tarnybiniai dokumentai, informaciniai biuleteniai bei kiti dokumentai ir protokolai, kuriuos rengia Generalinis sekretoriatas ir Sektoriai, kuriuos gauna Sąjunga arba kurių publikavimas yra būtinas konferencijų ar Tarybos sprendimu; publikuojamų dokumentų sąrašą sudaro Taryba, vadovaudamasi konsultacijomis su atitinkama konferencija, kiek tai yra susiję su tarnybiniais dokumentais ir kitais dokumentais, kurių publikavimas yra būtinas konferencijų sprendimu;

99              p) pasitelkdamas jam suteiktą informaciją arba informaciją, kurią jis gali rinkti, taip pat informaciją, kurią jis gali gauti iš kitų tarptautinių organizacijų, periodiškai leidžia telekomunikacijų srities bendros informacijos ir dokumentacijos žurnalą;

100            q) pasitaręs su Koordinaciniu komitetu ir laikydamasis kiek įmanoma ekonomiškesnių pagrindų, rengia ir pateikia Tarybai dvejų metų biudžeto projektą, apimantį Sąjungos išlaidas, laikantis limitų, nustatytų Aukščiausiosios plenarinės konferencijos. Šį projektą sudaro bendras biudžetas, apimantis išlaidomis pagrįstus trijų Sektorių biudžetus, parengtas vadovaujantis Generalinio sekretoriaus numatytomis biudžeto nuostatomis, bei turįs dvi versijas. Viena versija sudaroma, imant nulinį įnašų vieneto padidėjimą, kita – imant vieneto augimą, mažesnį arba lygų bet kokiai ribai, nustatytai Aukščiausiosios plenarinės konferencijos, atsiradusį po bet kokios sumos paėmimo iš rezervinės sąskaitos. Biudžeto rezoliucija, patvirtinus ją Tarybai, turi būti išsiųsta susipažinimui visiems Sąjungos Nariams;

101            r) padedant Koordinaciniam komitetui, rengia, vadovaujantis Finansų reglamentu, metinę finansinę ataskaitą ir pateikia ją Tarybai. Finansinės veiklos suvestinė ir ataskaita turi būti parengtos ir pateiktos kitai Aukščiausiajai plenarinei konferencijai išnagrinėti ir galutinai patvirtinti;

102            s) padedant Koordinaciniam komitetui, rengia metinę Sąjungos veiklos ataskaitą, kuri, Tarybai patvirtinus, išsiunčiama visiems Nariams;

103            t) vykdo visas kitas Sąjungos sekretoriato funkcijas;

104            u) atlieka bet kokias kitas Tarybos jam patikėtas funkcijas.

105            2. Generalinis sekretorius arba Generalinio sekretoriaus pavaduotojas gali patariamojo balso teise dalyvauti Sąjungos konferencijose; Generalinis sekretorius arba jo atstovas gali patariamojo balso teise dalyvauti visuose Sąjungos susitikimuose.

 

4 DALIS

 

6 STRAIPSNIS

Koordinacinis komitetas

 

106            1. (1) Koordinacinis komitetas teikia pagalbą ir pataria Generaliniam sekretoriui visais klausimais, minimais atitinkamose Įstatų 26 straipsnio nuostatose ir atitinkamuose šios Konvencijos straipsniuose.

107            (2) Komitetas atsako už koordinavimo darbą su visomis tarptautinėmis organizacijomis, minimomis Įstatų 49 ir 50 straipsniuose, kiek tai susiję su Sąjungos atstovavimu tokių organizacijų konferencijose.

108            (3) Komitetas tiria Sąjungos darbo pažangą bei teikia pagalbą Generaliniam sekretoriui rengiant ataskaitą, paminėtą šios Konvencijos punkte Nr. 86, pateikimui Tarybai.

109            2. Komitetas turi siekti priimti išvadas vienbalsiai. Komiteto daugumai nepritariant, Pirmininkas išskirtiniais atvejais gali nuspręsti, prisiimdamas atsakomybę, tais atvejais, kai pastarasis mano atitinkamo reikalo sprendimą esant neatidėliotinu, nenukeliant jo sprendimo iki kitos Tarybos sesijos. Susiklosčius tokioms aplinkybėms, jis tiesiogiai raštu informuoja apie tokius reikalus Tarybos Narius, išdėstydamas tokių savo veiksmų motyvus drauge su bet kokiomis raštiškomis nuomonėmis, pateiktomis kitų Komiteto narių. Tais atvejais, kai, susiklosčius tokioms aplinkybėms, reikalas nėra skubus, bet vis dėlto svarbus, jis turi būti pateiktas svarstymui kitoje Tarybos sesijoje.

110            3. Pirmininkas sukviečia Komitetą mažiausiai vieną kartą per mėnesį; Komitetas gali būti sukviestas esant būtinybei, pareikalavus dviem jo nariams.

111            4. Turi būti rengiama Koordinacinio komiteto darbo ataskaita, prieinama Tarybos Nariams, kai tik pastarieji pareikalauja.

 

5 DALIS

Radijo ryšio sektorius

 

7 STRAIPSNIS

Pasaulinė radijo ryšio konferencija

 

112            1. Vadovaujantis Įstatų punktu Nr. 90, pasaulinė radijo ryšio konferencija šaukiama specifiniams radijo ryšio klausimams spręsti. Pasaulinė radijo ryšio konferencija nagrinėja tuos klausimus, kurie yra įtraukti į darbotvarkę, patvirtintą laikantis atitinkamų šio straipsnio nuostatų.

113            2. (1) Pasaulinės radijo ryšio konferencijos darbotvarkė gali apimti:

114            a) dalinį arba išskirtiniais atvejais visišką Radijo ryšio reglamento, minimo Įstatų 4 straipsnyje, peržiūrėjimą;

115            b) bet kokį kitą pasaulinio pobūdžio klausimą, patenkantį į konferencijos kompetencijos sritį;

116            c) bet kokį punktą, susijusį su nurodymais Radijo ryšio reglamento komitetui ir Radijo ryšio biurui dėl jų veiklos bei su tos veiklos apžvalga;

117            d) numatymą klausimų, kuriuos nagrinėja radijo ryšio asamblėja, taip pat – problemų, kurias asamblėja turi apsvarstyti rengiantis būsimoms radijo ryšio konferencijoms.

118            (2) Šios darbotvarkės bendra apimtis turėtų būti numatyta prieš ketverius metus, o galutinę darbotvarkę nustato Taryba, pageidautina, likus dvejiems metams iki konferencijos, pritarus daugumai Sąjungos Narių bei laikantis šios Konvencijos punkto Nr. 47 nuostatų.

119            (3) Ši darbotvarkė apima bet kokį klausimą, kurį Aukščiausioji plenarinė konferencija nurodė įtraukti į darbotvarkę.

120            3. (1) Ši darbotvarkė gali būti keičiama:

121            a) ne mažiau kaip vienam ketvirtadaliui Sąjungos Narių prašant. Tokie prašymai turi būti siunčiami asmeniškai Generaliniam sekretoriui, kuris juos perduoda Tarybai tvirtinti; arba

122            b) Tarybai pasiūlius.

123            (2) Siūlomi pakeitimai pasaulinės radijo ryšio konferencijos darbotvarkėje negali būti galutinai patvirtinami, kol jie nėra priimti daugumos Sąjungos Narių vadovaujantis šios Konvencijos punkto Nr. 47 nuostatomis.

124            4. Konferencija taip pat:

125            (1) svarsto ir tvirtina Biuro Direktoriaus ataskaitą apie Sektoriaus veiklą laikotarpiu nuo paskutinės konferencijos;

126            (2) rekomenduoja Tarybai punktus, įtrauktinus į būsimos konferencijos darbotvarkę, bei išsako nuomonę apie tokias darbotvarkes mažiausiai ketverių metų radijo ryšio konferencijų ciklui, drauge pateikiant ir tam reikalingų finansinių išlaidų suvestinę;

127            (3) savo nutarimuose teikia atitinkamus nurodymus arba prašymus Generaliniam sekretoriui ir Sąjungos Sektoriams.

128            5. Radijo ryšio asamblėjos arba atitinkamos tyrimų grupės Pirmininkas ir Pirmininko pavaduotojas gali dalyvauti jungtinėje pasaulinėje radijo ryšio konferencijoje.

 

8 STRAIPSNIS

Radijo ryšio asamblėja

 

129            1. Radijo ryšio asamblėja svarsto ir atitinkamai teikia rekomendacijas dėl klausimų, pasirinktų laikantis savo procedūrų arba jai nukreiptų Aukščiausiosios plenarinės konferencijos, bet kokios kitos konferencijos, Tarybos arba Radijo ryšio reglamento komiteto.

130            2. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą punktą Nr. 129, radijo ryšio asamblėja:

131            (1) svarsto tyrimų grupių ataskaitas, parengtas vadovaujantis šios Konvencijos punktu Nr. 157, bei tvirtina, keičia arba atmeta rekomendacijų projektus, esančius šiose ataskaitose;

132            (2) atsižvelgdama į būtinybę išlaikyti Sąjungos resursų poreikius minimaliame lygyje, tvirtina darbų programą, atsirandančią apžvelgus esamas problemas bei naujus klausimus, bei nustato prioritetines sritis, skubos tvarką, sudaro reikalingų finansinių išlaidų suvestinę bei tyrimų vykdymo tvarkaraštį;

133            (3) priima nutarimus, atsižvelgiant į patvirtintą darbų programą, kylančią iš aukščiau išdėstyto punkto Nr. 132, dėl tyrimų grupių išlaikymo, išformavimo arba steigimo bei priskiria kiekvienai iš jų tiriamus klausimus;

134            (4) sugrupuoja klausimus, kuriais suinteresuotos besivystančios šalys, taip, kad būtų sudarytos kuo palankesnės sąlygos pastarųjų dalyvavimui tiriant šiuos klausimus;

135            (5) konsultuoja klausimais, esančiais jos kompetencijos srityje, kuriuos pateikia pasaulinė radijo ryšio konferencija;

136            (6) teikia ataskaitą jungtinei radijo ryšio konferencijai apie pažangą klausimais, kurie gali būti įtraukti į būsimų radijo ryšio konferencijų darbotvarkę.

137            3. Radijo ryšio asamblėjai turi pirmininkauti asmuo, skiriamas vyriausybės tos šalies, kurioje vyksta susitikimas arba, jei susitikimas vyksta Sąjungos būstinėje, – asmuo, renkamas pačios asamblėjos. Pirmininkui padeda pirmininko pavaduotojas, renkamas asamblėjos.

 

9 STRAIPSNIS

Regioninės radijo ryšio konferencijos

 

138            Regioninės radijo ryšio konferencijos darbotvarkė gali apimti tiktai regioninio pobūdžio specifinius radijo ryšio klausimus, taip pat – nurodymus Radijo ryšio reglamento komitetui ir radijo ryšio biurui, susijusius su pastarųjų veikla atitinkamame regione, su sąlyga, kad tokie nurodymai neprieštarauja kitų regionų interesams. Tiktai punktai, įtraukti į jos darbotvarkę, gali būti svarstomi tokioje konferencijoje. Nuostatos, išdėstytos šios Konvencijos punktuose Nr. 118-123, turi būti taikomos regioninei konferencijai, tačiau tiktai atitinkamam regionui priklausančių Narių atžvilgiu.

 

10 STRAIPSNIS

Radijo ryšio reglamento komitetas

 

139            1. Į Komiteto sudėtį įeina devyni nariai, renkami Aukščiausiosios plenarinės konferencijos.

140            2. Greta pareigų, išvardytų Įstatų 14 straipsnyje, Komitetas taip pat svarsto Radijo ryšio biuro direktoriaus ataskaitas apie kenksmingų trukdžių ištyrimus, vykdomus prašant vienai kuriai ar keletui suinteresuotų administracijų, bei formuluoja su tuo susijusias rekomendacijas.

141            3. Komiteto nariai privalo patariamojo balso teise dalyvauti radijo ryšio konferencijose ir radijo ryšio asamblėjose. Komiteto pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas arba jų paskirtieji atstovai privalo patariamojo balso teise dalyvauti Aukščiausiose plenarinėse konferencijose. Visais šiais atvejais nariai, einantys šias pareigas, neturi dalyvauti tose konferencijose kaip nacionalinių delegacijų nariai.

142            4. Sąjunga padengia tiktai kelionės, pragyvenimo ir draudimo išlaidas, kurios susidaro Komiteto nariams einant savo pareigas Sąjungoje.

143            5. Komiteto darbo metodai yra šie:

144            (1) Komiteto nariai iš savo tarpo renka Pirmininką ir Pirmininko pavaduotoją vienerių metų laikotarpiui. Praėjus šiam laikotarpiui, kiekvienais metais Pirmininko pavaduotojas tampa Pirmininku ir išrenkamas naujas Pirmininko pavaduotojas. Nesant Pirmininkui ir Pirmininko pavaduotojui, Komitetas iš savo tarpo išrenka laikiną Pirmininką tokiam atvejui.

145            (2) Komitetas paprastai turi surengti iki keturių susirinkimų per metus, dažniausiai Sąjungos būstinėje, į kuriuos turi susirinkti ne mažiau kaip du trečdaliai jo narių, be to, vykdydamas savo pareigas, jis gali naudoti modernias ryšio priemones.

146            (3) Komitetas turi siekti priimti sprendimus vienbalsiai. Jei tai sunku įgyvendinti, nutarimas įsigalioja tik tuo atveju, jei ne mažiau kaip du trečdaliai Komiteto narių balsuoja už jį. Kiekvienas Komiteto narys turi vieno balso teisę; perduoti savo balsą draudžiama.

147            (4) Komitetas gali savo viduje organizuoti darbą taip, kaip mano esant būtina, laikydamasis Įstatų, šios Konvencijos ir Radijo ryšio reglamento nuostatų. Tokie susitarimai publikuojami kaip sudėtinė Komiteto darbo tvarkos dalis.

 

11 STRAIPSNIS

Radijo ryšio tyrimų grupės

 

148            1. Radijo ryšio tyrimų grupes steigia radijo ryšio asamblėja.

149            2. (1) Radijo ryšio tyrimų grupės tiria klausimus ir rengia rekomendacijų projektus srityse, priskirtose joms vadovaujantis šios Konvencijos 7 straipsniu. Tokie rekomendacijų projektai turi būti pateikiami tvirtinti radijo ryšio asamblėjai arba, laikotarpiu tarp dviejų tokių asamblėjų, raštiškai, – administracijoms, vadovaujantis tvarka, numatyta asamblėjos. Abiem būdais patvirtintos rekomendacijos turi vienodą statusą.

150            (2) Aukščiau minimų klausimų tyrimai, vadovaujantis toliau išdėstytu punktu Nr. 158, turi būti orientuoti į:

151            a) radijo dažnių spektro panaudojimą žemės ir palydoviniame radijo ryšyje (taip pat geostacionarinės orbitos panaudojimą);

152            b) radijo ryšio sistemų charakteristikas ir veikimą;

153            c) radijo stočių eksploatavimą;

154            d) radijo ryšio aspektus pavojaus aplinkybių ir saugumo srityse.

155            (3) Šie tyrimai paprastai neturi imtis ekonominių klausimų, tačiau kai jie apima techninių alternatyvų palyginimą, į ekonominius faktorius turi būti atsižvelgiama.

156            3. Radijo ryšio tyrimų grupės taip pat atlieka parengiamąsias studijas techninių, eksploatacinių ir procedūrinių klausimų, kuriuos reikia svarstyti pasaulinėse ir regioninėse radijo ryšio konferencijose, bei rengia apie jas ataskaitas, atsižvelgdamos į darbų programą, priimtą radijo ryšio asamblėjos šioje srityje, arba vadovaudamosi Tarybos nurodymais.

157            4. Kiekviena tyrimų grupė radijo ryšio asamblėjai turi parengti ataskaitą, nurodančią atlikto darbo apimtis, rekomendacijas, priimtas vadovaujantis tvarka, numatyta aukščiau išdėstytame punkte Nr. 149, naujų arba peržiūrėtų rekomendacijų projektus, skirtus svarstymui asamblėjoje.

158            5. Atsižvelgiant į Įstatų punktą Nr. 79, uždaviniai, išvardyti šios Konvencijos punktuose Nr. 151 – 154 ir 193, susiję su Telekomunikacijų standartizavimo sektoriumi, turi būti nuolat peržiūrimi Radijo ryšio sektoriuje ir Telekomunikacijų standartizavimo sektoriuje, siekiant prieiti bendros nuomonės dėl pakeitimų studijuojamų dalykų paskirstyme. Abu Sektoriai turi glaudžiai bendradarbiauti bei taikyti procedūras, įgalinančias vykdyti tokią peržiūrą, ir prieiti bendro susitarimo savalaikiu ir efektyviu būdu. Jei bendro susitarimo nepavyksta prieiti, klausimas pateikiamas, tarpininkaujant Tarybai, spręsti Aukščiausiajai plenarinei konferencijai.

159            6. Vykdydamos tyrimus, radijo ryšio tyrimų grupės turi skirti tinkamą dėmesį studijavimui klausimų ir formulavimui rekomendacijų, tiesiogiai susijusių su telekomunikacijų diegimu, plėtra bei tobulinimu besivystančiose šalyse ir regioniniame ir tarptautiniame lygmenyje. Savo darbe jos turi atsižvelgti į nacionalinių, regioninių ir kitų tarptautinių organizacijų, susijusių su radijo ryšiu, darbą bei bendradarbiauti su pastarosiomis, nenukrypstant nuo būtinybės išlaikyti Sąjungos pirmaujančią poziciją telekomunikacijų srityje.

160            7. Siekiant palengvinti Radijo ryšio sektoriaus veiklos peržiūrą, turi būti imamasi priemonių, skatinančių bendradarbiavimą su kitomis radijo ryšio srityje dirbančiomis organizacijomis, Telekomunikacijų standartizavimo sektoriumi bei Telekomunikacijų plėtros sektoriumi. Radijo ryšio asamblėja nustato specifinius įsipareigojimus, dalyvavimo sąlygas bei šių priemonių procedūrinę tvarką.

 

12 STRAIPSNIS

Radijo ryšio biuras

 

161            1. Radijo ryšio biuro Direktorius organizuoja ir koordinuoja Radijo ryšio sektoriaus darbą. Biuro pareigos apima ir pareigas, numatytas Radijo ryšio reglamento nuostatose.

162            2. Direktorius turi:

163            (1) radijo ryšio konferencijų srityje:

164            a) koordinuoti tyrimų grupių ir Biuro parengiamąjį darbą, informuoti Narius apie tokio parengiamojo darbo rezultatus, kaupti jų pastabas bei pateikti bendrąją ataskaitą konferencijai, kuri gali įterpti su reguliavimu susijusių siūlymų;

165            b) pilnateisiai, tačiau tik patariamojo balso teise dalyvauti radijo ryšio asamblėjos ir radijo ryšio tyrimų grupių posėdžiuose. Direktorius atlieka bet kokį būtiną parengiamąjį darbą prieš radijo ryšio konferencijas ir Radijo ryšio sektoriaus susirinkimus, konsultuodamasis, vadovaujantis šios Konvencijos punktu Nr. 94, su Generaliniu sekretoriatu ir atitinkamai su kitais Sąjungos Sektoriais bei atsižvelgdamas į Tarybos nurodymus dėl tokio parengiamojo darbo vykdymo;

166            c) teikti paramą besivystančioms šalims, pastarosioms rengiantis radijo ryšio konferencijoms.

167            (2) Radijo ryšio reguliavimo komiteto srityje:

168            a) rengti ir pateikti Radijo ryšio reguliavimo komitetui Procedūrinio reglamento projektą; be kita ko, reglamentas turi apimti skaičiavimo metodus ir duomenis, reikalingus Radijo ryšio reglamento nuostatų taikymui;

169            b) platinti visiems Sąjungos Nariams Komiteto darbo Procedūrinį reglamentą bei rinkti pastabas dėl jo, gautas iš administracijų;

170            c) apdoroti informaciją, gautą iš administracijų apie atitinkamų Radijo ryšio reglamento ir regioninių susitarimų nuostatų taikymą bei atitinkamai parengti ją tokia forma, kuri tiktų publikavimui;

171            d) taikyti Komiteto patvirtintą Procedūrinį reglamentą, rengti ir publikuoti, vadovaujantis reglamentu, išsiaiškintus atvejus bei pateikti Komitetui bet kurią apžvalgą išsiaiškinto atvejo, dėl kurio yra gautas kurios nors administracijos užklausimas ir kuris negali būti išspręstas pasitelkus tą Procedūrinį reglamentą;

172            e) vadovaujantis atitinkamomis Radijo ryšio reglamento nuostatomis, vykdyti reguliarų dažnių skyrimų, kur reikia – ir orbitos charakteristikų, protokolavimą ir registraciją bei nuolat atnaujinti Pagrindinį tarptautinį dažnių registrą; peržiūrėti registro įrašus, kad, susitarus su atitinkama administracija, būtų atitinkamai pakeisti arba panaikinti tie įrašai, kurie neatspindi esamo dažnių panaudojimo;

173            f) teikti paramą, sprendžiant kenksmingų trukdžių atvejus, vienai ar keletui suinteresuotų administracijų prašant ir, esant reikalui, atlikti tyrimą bei parengti Komiteto svarstymui ataskaitą, kuri apimtų ir rekomendacijų atitinkamoms administracijoms projektus;

174            g) veikti kaip Komiteto atsakingasis sekretorius;

175            (3) koordinuoti radijo ryšio tyrimų grupių darbą bei atsakyti už to darbo organizavimą;

176            (4) taip pat imtis šių funkcijų:

177            a) vykdyti tyrimus, siekiant teikti Nariams konsultacijas dėl maksimaliai leistino radijo ryšio kanalų skaičiaus eksploatavimo tuose spektro intervaluose, kur gali kilti kenksmingi trukdžiai, bei siekiant užtikrinti lygiateisį, efektyvų ir ekonomišką geostacionarinės- palydovinės orbitos panaudojimą, atsižvelgiant į Narių, kuriems reikalinga parama, poreikius, į specifinius besivystančių šalių poreikius, taip pat – į tam tikrų šalių ypatingą geografinę padėtį;

178            b) keistis su Nariais duomenimis forma, skirta automatiniam duomenų apdorojimui, ir kitomis formomis, rengti ir nuolat atnaujinti bet kokius Radijo ryšio sektoriaus dokumentus ir duomenų bazes bei rūpintis, esant reikalui, derinant su Generaliniu sekretoriumi, jų publikavimu Sąjungos darbinėmis kalbomis vadovaujantis Įstatų punktu Nr. 172;

179            c) vesti tokią pagrindinę dokumentaciją, kokios gali būti pareikalauta;

180            d) pateikti pasaulinei radijo ryšio konferencijai ataskaitą apie Radijo ryšio sektoriaus veiklą laikotarpiu nuo paskutinės konferencijos; jei pasaulinė radijo ryšio konferencija yra neplanuota, tokia ataskaita, apimanti dvejų metų laikotarpį nuo paskutinės konferencijos, turi būti pateikiama Tarybai ir Sąjungos Nariams;

181            e) parengti išlaidomis pagrįstą biudžeto suvestinę, atspindinčią Radijo ryšio sektoriaus reikmes, bei perduoti ją Generaliniam sekretoriui svarstyti Koordinaciniame komitete ir įtraukti į Sąjungos biudžetą.

182            3. Direktorius parenka Biuro techninį ir administracinį personalą laikydamasis Tarybos patvirtinto biudžeto. Techninio ir administracinio personalo skyrimą pareigoms atlieka Generalinis sekretorius Direktoriui pritariant. Galutinio sprendimo dėl skyrimo ar atleidimo iš pareigų teisę pasilieka Generalinis sekretorius.

183            4. Direktorius teikia, reikalui esant, techninę paramą Telekomunikacijų plėtros sektoriui, vadovaujantis Įstatų ir šios Konvencijos nuostatomis.

 

6 DALIS

Telekomunikacijų standartizavimo sektorius

 

13 STRAIPSNIS

Pasaulinė telekomunikacijų standartizavimo konferencija

 

184            1. Vadovaujantis Įstatų punktu Nr. 104, pasaulinė telekomunikacijų standartizavimo konferencija šaukiama specifiniams klausimams, susijusiems su telekomunikacijų standartizavimu, svarstyti.

185            2. Klausimai, svarstomi pasaulinėje telekomunikacijų standartizavimo konferencijoje, dėl kurių išleidžiamos rekomendacijos, turi būti patvirtinti laikantis pačios konferencijos procedūrų arba perduoti pastarajai Aukščiausiosios plenarinės konferencijos, bet kurios kitos konferencijos arba Tarybos.

186            3. Vadovaujantis Įstatų punktu Nr. 104, konferencija:

187            a) svarsto tyrimų grupių ataskaitas, parengtas atsižvelgiant į šios Konvencijos punktą Nr. 194, bei tvirtina, keičia arba atmeta tose ataskaitose esančius rekomendacijų projektus;

188            b) atsižvelgdama į būtinybę išlaikyti Sąjungos resursų poreikius minimaliame lygyje, tvirtina darbų programą, atsirandančią apžvelgus esamas problemas bei naujus klausimus, bei nustato prioritetines sritis, skubos tvarką, sudaro reikalingų finansinių išlaidų suvestinę bei tyrimų vykdymo tvarkaraštį;

189            c) priima nutarimus, atsižvelgiant į patvirtintą darbų programą, kylančią iš aukščiau išdėstyto punkto Nr. 188, dėl tyrimų grupių išlaikymo, išformavimo arba steigimo bei priskiria kiekvienai iš jų tiriamus klausimus;

190            d) sugrupuoja klausimus, kuriais suinteresuotos besivystančios šalys, taip, kad būtų kiek įmanoma palengvintas pastarųjų dalyvavimas tiriant šiuos klausimus;

191            e) svarsto ir tvirtina Direktoriaus ataskaitą apie Sektoriaus veiklą laikotarpiu nuo paskutinės konferencijos.

 

14 STRAIPSNIS

Telekomunikacijų standartizavimo tyrimų grupės

 

192 1.        (1) Telekomunikacijų standartizavimo tyrimų grupės tiria klausimus ir rengia rekomendacijų projektus srityse, priskirtose joms vadovaujantis šios Konvencijos 13 straipsniu. Tokie rekomendacijų projektai turi būti pateikiami tvirtinti pasaulinei telekomunikacijų standartizavimo konferencijai arba laikotarpiu tarp dviejų tokių konferencijų raštiškai, – administracijoms, vadovaujantis tvarka, numatyta konferencijos. Abiem būdais patvirtintos rekomendacijos turi vienodą statusą.

193            (2) Tyrimų grupės, vadovaujantis žemiau išdėstytu punktu Nr. 195, tiria techninius, eksploatacinius ir tarifų klausimus bei rengia su jais susijusias rekomendacijas, siekiant standartizuoti telekomunikacijas pasauliniu mastu, taip pat – rekomendacijas dėl radijo ryšio sistemų sujungimų bendruosiuose telekomunikacijų tinkluose bei dėl reikalavimų veikimo parametrams, keliamų šiems sujungimams. Specifiškai susiję su radijo ryšiu techniniai ir eksploataciniai klausimai, išdėstyti šios Konvencijos punktuose Nr. 151 – 154, lieka Radijo ryšio sektoriaus kompetencijos srityje.

194            (3) Kiekviena tyrimų grupė telekomunikacijų standartizavimo konferencijai turi parengti ataskaitą, nurodančią atlikto darbo apimtis, rekomendacijas, priimtas vadovaujantis tvarka, numatyta aukščiau išdėstytame punkte Nr. 192, naujų arba peržiūrėtų rekomendacijų projektus, skirtus svarstymui konferencijoje.

195            2. Atsižvelgiant į Įstatų punktą Nr. 105, uždaviniai, išvardyti šios Konvencijos aukščiau išdėstytame punkte Nr. 193 ir punktuose Nr. 151-154, susiję su Radijo ryšio sektoriumi, turi būti nuolat peržiūrimi Telekomunikacijų standartizavimo sektoriuje ir Radijo ryšio sektoriuje, siekiant prieiti bendros nuomonės dėl pakeitimų studijuojamų dalykų paskirstyme. Abu Sektoriai turi glaudžiai bendradarbiauti bei taikyti procedūras, įgalinančias vykdyti tokią peržiūrą ir prieiti bendro susitarimo savalaikiu ir efektyviu būdu. Jei bendro susitarimo nepavyksta prieiti, klausimas pateikiamas, tarpininkaujant Tarybai, spręsti Aukščiausiajai plenarinei konferencijai.

196            3. Vykdydamos tyrimus, telekomunikacijų standartizavimo tyrimų grupės turi skirti tinkamą dėmesį studijavimui klausimų ir formulavimui rekomendacijų, tiesiogiai susijusių su telekomunikacijų diegimu, plėtra bei tobulinimu besivystančiose šalyse ir regioniniame bei tarptautiniame lygmenyje. Savo darbe jos turi atsižvelgti į nacionalinių, regioninių ir kitų tarptautinių standartizavimo organizacijų darbą bei bendradarbiauti su pastarosiomis, nenukrypdamos nuo būtinybės išlaikyti Sąjungos pirmaujančią poziciją telekomunikacijų standartizavimo pasauliniu mastu srityje.

197            4. Siekiant palengvinti Telekomunikacijų standartizavimo sektoriaus veiklos peržiūrą, turi būti imamasi priemonių, skatinančių bendradarbiavimą su kitomis telekomunikacijų standartizavimo srityje dirbančiomis organizacijomis, Radijo ryšio sektoriumi bei Telekomunikacijų plėtros sektoriumi. Pasaulinė telekomunikacijų standartizavimo konferencija nustato specifinius įsipareigojimus, dalyvavimo sąlygas bei šių priemonių procedūrinę tvarką.

 

15 STRAIPSNIS

Telekomunikacijų standartizavimo biuras

 

198            1. Telekomunikacijų standartizavimo biuro Direktorius organizuoja ir koordinuoja Telekomunikacijų standartizavimo sektoriaus darbą.

199            2. Direktorius turi:

200            a) kasmet atnaujinti darbų programą, patvirtintą pasaulinės telekomunikacijų standartizavimo konferencijos, pasitardamas su telekomunikacijų standartizavimo tyrimų grupių Pirmininkais;

201            b) pilnateisiškai, tačiau tik patariamojo balso teise, dalyvauti pasaulinės telekomunikacijų standartizavimo konferencijos ir telekomunikacijų standartizavimo tyrimų grupių posėdžiuose. Direktorius atlieka bet kokį būtiną parengiamąjį darbą prieš Telekomunikacijų standartizavimo sektoriaus konferencijas ir susirinkimus, konsultuodamasis, vadovaujantis šios Konvencijos punktu Nr. 94, su Generaliniu sekretoriatu ir atitinkamai su kitais Sąjungos Sektoriais bei atsižvelgdamas į Tarybos nurodymus dėl tokio parengiamojo darbo vykdymo;

202            c) apdoroti informaciją, gautą iš administracijų, taikant atitinkamas Tarptautinio telekomunikacijų reglamento nuostatas ir pasaulinės telekomunikacijų standartizavimo konferencijos nutarimus, bei atitinkamai parengti ją tokia forma, kuri tiktų publikavimui;

203            d) keistis su Nariais duomenimis forma, skirta automatiniam duomenų apdorojimui, ir kitomis formomis, rengti ir, jei reikia, atnaujinti bet kokius Telekomunikacijų standartizavimo sektoriaus dokumentus ir duomenų bazes, bei rūpintis, esant reikalui, derinant su Generaliniu sekretoriumi, jų publikavimu Sąjungos darbinėmis kalbomis vadovaujantis Įstatų punktu Nr. 172;

204            e) pateikti pasaulinei telekomunikacijų standartizavimo konferencijai ataskaitą apie Sektoriaus veiklą laikotarpiu nuo paskutinės konferencijos; Tarybai ir Sąjungos Nariams jis taip pat turi pateikti tokią ataskaitą, apimančią dvejų metų laikotarpį nuo paskutinės konferencijos, jei kita konferencija nesušaukiama;

205            f) parengti išlaidomis pagrįstą biudžeto suvestinę, atspindinčią Telekomunikacijų standartizavimo sektoriaus reikmes, bei perduoti ją Generaliniam sekretoriui svarstyti Koordinaciniame komitete ir įtraukti į Sąjungos biudžetą.

206            3. Direktorius parenka Telekomunikacijų standartizavimo biuro techninį ir administracinį personalą, laikydamasis Tarybos patvirtinto biudžeto. Techninio ir administracinio personalo skyrimą pareigoms atlieka Generalinis sekretorius Direktoriui pritariant. Galutinio sprendimo dėl skyrimo ar atleidimo iš pareigų teisę pasilieka Generalinis sekretorius.

207            4. Direktorius teikia, reikalui esant, techninę paramą Telekomunikacijų plėtros sektoriui, vadovaujantis Įstatų ir šios Konvencijos nuostatomis.

 

7 DALIS

Telekomunikacijų plėtros sektorius

 

16 STRAIPSNIS

Telekomunikacijų plėtros konferencijos

 

208            1. Vadovaujantis Įstatų punktu Nr. 118, telekomunikacijų plėtros konferencijų pareigos yra šios:

209            a) pasaulinės telekomunikacijų plėtros konferencijos nustato darbų programas ir numato gaires, apibrėžiančias telekomunikacijų plėtros klausimus ir prioritetus, bei vadovauja Telekomunikacijų plėtros sektoriaus darbo programai. Esant reikalui, jos gali steigti tyrimų grupes;

210            b) regioninės telekomunikacijų plėtros konferencijos teikia Telekomunikacijų plėtros biurui konsultacijas, susijusias su specifinėmis atitinkamo regiono telekomunikacijų reikmėmis bei ypatybėmis, bei pateikia rekomendacijas pasaulinėms telekomunikacijų plėtros konferencijoms;

211            c) telekomunikacijų plėtros konferencijos turėtų numatyti subalansuotos pasaulinio masto ir regioninės telekomunikacijų plėtros tikslus bei strategiją, atkreipiant ypatingą dėmesį į besivystančių šalių tinklų ir tarnybų plėtojimą ir modernizavimą, taip pat – į tam reikalingų resursų mobilizavimą. Jos yra forumas, kur tiriami politikos, organizaciniai, eksploataciniai, reguliavimo, techniniai ir finansiniai klausimai bei su jais susiję aspektai, tarp jų – naujų finansavimo šaltinių nustatymas ir pasitelkimas;

212            d) pasaulinės ir regioninės telekomunikacijų plėtros konferencijos atitinkamose savo kompetencijos sferose svarsto joms pateiktas ataskaitas bei vertina Sektoriaus veiklą; jos taip pat gali svarstyti telekomunikacijų plėtros aspektus, susijusius su kitų Sąjungos Sektorių veikla.

213            2. Telekomunikacijų plėtros konferencijų darbotvarkės projektą rengia Telekomunikacijų plėtros biuro Direktorius, o Generalinis sekretorius pateikia jį Tarybai tvirtinti, gavus daugumos Sąjungos Narių pritarimą pasaulinės konferencijos atveju arba pritarimą daugumos Narių, priklausančių atitinkamam regionui, regioninės konferencijos atveju, vadovaujantis šios Konvencijos punkto Nr. 47 nuostatomis.

 

17 STRAIPSNIS

Telekomunikacijų plėtros tyrimų grupės

 

214            1. Telekomunikacijų plėtros tyrimų grupės nagrinėja specifinius telekomunikacijų klausimus, bendrai svarbius besivystančioms šalims, apimančius ir klausimus, minimus aukščiau išdėstytame punkte Nr. 211. Tokių tyrimų grupių skaičius ir veiklai skirtas laikas yra ribojamas, atsižvelgiant į turimus išteklius, joms yra keliamos specifinės sąlygos dėl klausimų ir sričių, kuriems teikiamas prioritetas besivystančiose šalyse, bei priskiriamos užduotys.

215            2. Atsižvelgiant į Įstatų punktą Nr. 119, Radijo ryšio, Telekomunikacijų standartizavimo ir Telekomunikacijų plėtros Sektoriai turi nuolat peržiūrėti tiriamus klausimus, siekiant prieiti bendros nuomonės dėl darbo pasiskirstymo, dėl pastangų nesidubliavimo ir koordinavimo tobulinimo. Sektoriai turi taikyti procedūras, įgalinančias vykdyti tokias peržiūras, ir prieiti bendro susitarimo savalaikiu ir efektyviu būdu.

 

18 STRAIPSNIS

Telekomunikacijų plėtros biuras ir Konsultacinis komitetas

 

216            1. Telekomunikacijų plėtros biuro Direktorius organizuoja ir koordinuoja Telekomunikacijų plėtros sektoriaus darbą.

217            2. Direktorius turi:

218            a) pilnateisiškai, tačiau tik patariamojo balso teise, dalyvauti telekomunikacijų plėtros konferencijų ir telekomunikacijų plėtros tyrimų grupių posėdžiuose. Direktorius atlieka bet kokį būtiną parengiamąjį darbą prieš Telekomunikacijų plėtros sektoriaus konferencijas ir susirinkimus, konsultuodamasis, vadovaujantis šios Konvencijos punktu Nr. 94, su Generaliniu sekretoriatu ir atitinkamai su kitais Sąjungos Sektoriais bei atsižvelgdamas į Tarybos nurodymus dėl tokio parengiamojo darbo vykdymo;

219            b) apdoroti informaciją, gautą iš administracijų apie atitinkamų Aukščiausiosios plenarinės konferencijos ir telekomunikacijų plėtros konferencijų rezoliucijų ir nutarimų taikymą, bei atitinkamai parengti ją tokia forma, kuri tiktų publikavimui;

220            c) keistis su Nariais duomenimis forma, skirta automatiniam duomenų apdorojimui, ir kitomis formomis, rengti ir, jei reikia, atnaujinti bet kokius Telekomunikacijų plėtros sektoriaus dokumentus ir duomenų bazes, bei rūpintis, esant reikalui, derinant su Generaliniu sekretoriumi, jų publikavimu Sąjungos darbinėmis kalbomis vadovaujantis Įstatų punktu Nr. 172;

221            d) kaupti ir rengti publikavimui, bendradarbiaujant su Generaliniu sekretoriatu ir kitais Sąjungos Sektoriais, ir techninę, ir administracinę informaciją, kuri galėtų būti ypač naudinga besivystančioms šalims, siekiant tobulinti jų telekomunikacijų tinklus. Jų dėmesys turi būti taip pat atkreiptas į galimybes, teikiamas tarptautinių programų, esančių Jungtinių Tautų globoje;

222            e) pateikti pasaulinei telekomunikacijų plėtros konferencijai ataskaitą apie Sektoriaus veiklą laikotarpiu nuo paskutinės konferencijos; Tarybai ir Sąjungos Nariams Direktorius taip pat turi pateikti tokią ataskaitą, apimančią dvejų metų laikotarpį nuo paskutinės konferencijos;

223            f) parengti išlaidomis pagrįstą biudžeto suvestinę, atspindinčią Telekomunikacijų plėtros sektoriaus reikmes, bei perduoti ją Generaliniam sekretoriui svarstyti Koordinaciniame komitete ir įtraukti į Sąjungos biudžetą.

224            3. Direktorius kolegiškais pagrindais dirba su kitais renkamais pareigūnais, kad užtikrintų Sąjungos katalitinio vaidmens, skatinant telekomunikacijų plėtrą, stiprėjimą, bei imasi reikiamų priemonių, drauge su šio Biuro Direktoriumi sušaukiant informacinius susirinkimus, nušviečiančius šio Sektoriaus veiklą.

225            4. Atitinkamiems Nariams prašant, Direktorius, pasitelkęs kitų Biurų Direktorius ir, reikalui esant, Generalinį sekretorių, turi imtis tyrimų ir suteikti konsultaciją dėl jų nacionalinių telekomunikacijų problemų; tais atvejais, kai tenka palyginti technines alternatyvas, gali būti atsižvelgiama į ekonominius faktorius.

226            5. Direktorius parenka Telekomunikacijų plėtros biuro techninį ir administracinį personalą laikydamasis Tarybos patvirtinto biudžeto. Darbuotojų skyrimą pareigoms atlieka Generalinis sekretorius, Direktoriui pritariant. Galutinio sprendimo dėl skyrimo ar atleidimo iš pareigų teisę pasilieka Generalinis sekretorius.

227            6. Turi būti sukurta telekomunikacijų plėtros konsultacinė grupė, o grupės narius skiria Direktorius, gavęs Generalinio sekretoriaus pritarimą. Grupę sudaro asmenys, pasižymintys plačiu ir lygiaverčiu interesų persipynimu bei patirtimi telekomunikacijų plėtojime, o savo pirmininką ji renka iš savo narių tarpo. Grupė teikia konsultacijas Direktoriui, kuris dalyvauja jos susirinkimuose, dėl Sąjungos telekomunikacijų plėtojimo veiklos prioritetų ir strategijos; be kita ko, ji rekomenduoja priemones, skatinančias bendradarbiavimą bei veiksmų koordinavimą su kitomis organizacijomis, suinteresuotomis telekomunikacijų plėtra.

 

8 DALIS

Trims Sektoriams bendros nuostatos

 

19 STRAIPSNIS

Kitų nei administracijos institucijų ir organizacijų dalyvavimas Sąjungos veikloje

 

228            1. Generalinis sekretorius ir Biurų Direktoriai turi skatinti vis didesnį dalyvavimą Sąjungos veikloje šių institucijų ir organizacijų:

229            a) pripažintųjų operatorių, mokslinių arba pramonės organizacijų bei finansinių arba plėtros institucijų, teisiškai pripažintų atitinkamo Nario;

230            b) kitų institucijų, dirbančių telekomunikacijų srityje, teisiškai pripažintų atitinkamo Nario;

231            c) regioninių ir kitų tarptautinių telekomunikacijų, standartizavimo, finansinių ar plėtros organizacijų.

232            2. Biurų Direktoriai turi palaikyti glaudžius darbo ryšius su tomis institucijomis ir organizacijomis, kurios yra įgaliotos dalyvauti vieno ar keleto Sąjungos Sektorių veikloje.

233 3.        Bet koks bet kurios institucijos, paminėtos aukščiau išdėstytame punkte Nr. 229, prašymas dalyvauti, atsižvelgiant į atitinkamas Įstatų ir šios Konvencijos nuostatas, kurio nors Sektoriaus darbe, patvirtintas atitinkamo Nario, turi būti pastarojo perduodamas Generaliniam sekretoriui.

234            4. Bet koks bet kurios institucijos, paminėtos aukščiau išdėstytame punkte Nr. 230, pateikiamas atitinkamo Nario, turi būti nagrinėjamas laikantis Tarybos nustatytos tvarkos. Toks prašymas turi būti peržiūrimas Taryboje jo atitikimo aukščiau minimai tvarkai atžvilgiu.

235            5. Bet koks bet kurios institucijos ar organizacijos, minimos aukščiau išdėstytame punkte Nr. 231 (kitos, nei minima šios Konvencijos punktuose Nr. 260 ir 261), prašymas dalyvauti kurio nors Sektoriaus darbe turi būti siunčiamas Generaliniam sekretoriui ir nagrinėjamas laikantis Tarybos nustatytos tvarkos.

236            6. Bet koks organizacijos, minimos šios Konvencijos punktuose Nr. 260-262, prašymas dalyvauti kurio nors Sektoriaus darbe turi būti siunčiamas Generaliniam sekretoriui, o atitinkama organizacija įtraukiama į sąrašus, minimus žemiau esančiame punkte Nr. 237.

237            7. Generalinis sekretorius sudaro ir pildo sąrašus visų institucijų ir organizacijų, minimų šios Konvencijos punktuose Nr. 229-231 ir Nr. 260-262, kurioms yra leista dalyvauti kiekvieno Sektoriaus darbe, ir kas atitinkamą laiko tarpą skelbia ir pateikia tuos sąrašus visiems Nariams bei atitinkamo Biuro Direktoriui. Direktorius informuoja tokias institucijas ir organizacijas apie veiksmus, kurių imtasi jų prašymų atžvilgu.

238            8. Institucijos ir organizacijos, esančios sąrašuose, minimuose aukščiau išdėstytame punkte Nr. 237, yra priskiriamos Sąjungos Sektorių „nariams“; jų dalyvavimo Sektoriuose sąlygos yra nustatytos šiuo straipsniu, 33 straipsniu ir kitomis atitinkamomis šios Konvencijos nuostatomis. Įstatų 3 straipsnio nuostatos joms netaikomos.

239            9. Kuris nors pripažintasis operatorius gali veikti jį pripažinusio Nario vardu su sąlyga, jog tas Narys informuoja Biuro Direktorių, kad jam suteikti tokie įgaliojimai.

240            10. Bet kuri institucija ar organizacija, turinti teisę dalyvauti kurio nors Sektoriaus darbe, gali atsisakyti tokios teisės į dalyvavimą, pranešdama apie tai Generaliniam sekretoriui. Tokį atsisakymą taip pat gali pateikti tam tikrais atvejais atitinkamas Narys. Toks atsisakymas įsigalioja praėjus vieneriems metams nuo datos, kai Generalinis sekretorius gauna pranešimą.

241            11. Generalinis sekretorius išbraukia iš institucijų ir organizacijų sąrašo bet kurią instituciją ar organizaciją, kuri nebeturi teisės dalyvauti kurio nors Sektoriaus darbe, vadovaujantis Tarybos numatytais kriterijais ir tvarka.

 

20 STRAIPSNIS

Tyrimų grupių veiklos tvarkymas

 

242            1. Radijo ryšio asamblėja, pasaulinė telekomunikacijų standartizavimo konferencija ir pasaulinė telekomunikacijų plėtros konferencija skiria kiekvienos tyrimų grupės Pirmininką ir paprastai vieną Pirmininko pavaduotoją. Skiriant Pirmininką ir Pirmininko pavaduotoją, ypatingas dėmesys turi būti atkreiptas į reikalavimus, susijusius su kompetencija bei tolygiu geografiniu pasiskirstymu, taip pat į poreikį skatinti veiksmingesnį besivystančių šalių dalyvavimą.

243            2. Jei bet kurios tyrimų grupės darbo apimtis reikalauja, asamblėja arba konferencija skiria tiek Pirmininko pavaduotojų, kiek mano esant būtina, tačiau paprastai – ne daugiau dviejų.

244            3. Jei laikotarpiu tarp dviejų atitinkamo Sektoriaus asamblėjų ar konferencijų tyrimų grupės Pirmininkas negali eiti savo pareigų ir tik vienas Pirmininko pavaduotojas yra paskirtas, tuomet tas Pirmininko pavaduotojas užima Pirmininko vietą. Tuo atveju, kai tyrimų grupėje yra paskirta daugiau nei vienas Pirmininko pavaduotojas, tyrimų grupė savo kitame susirinkime renka naują Pirmininką iš tų Pirmininko pavaduotojų tarpo ir, reikalui esant, naują Pirmininko pavaduotoją iš tyrimų grupės narių tarpo. Tokiu pat būdu grupė renka naują Pirmininko pavaduotoją, jei vienas iš Pirmininko pavaduotojų negali eiti savo pareigų tuo laikotarpiu.

245            4. Tyrimų grupės, kiek įmanoma, vykdo savo veiklą susirašinėjimo būdu, naudodamos modernias ryšių priemones.

246            5. Kiekvieno Sektoriaus Biuro Direktorius, vadovaudamasis pilnateisės konferencijos ar asamblėjos nutarimais, pasitaręs su Generaliniu sekretoriumi ir atlikęs derinimus, kaip reikalauja Įstatai ir Konvencija, parengia tyrimų grupių susirinkimų generalinį planą.

247            6. Tyrimų grupės gali imtis veiksmų, siekdamos gauti Narių pritarimą rekomendacijoms, parengtoms laikotarpiu tarp dviejų asamblėjų arba konferencijų. Tvarka, taikoma siekiant gauti tokį pritarimą, turi būti patvirtinta pilnateisės asamblėjos ar konferencijos. Taip patvirtintos rekomendacijos turi tokį pat statusą, kaip ir rekomendacijos, patvirtintos pačios konferencijos.

248            7. Esant reikalui, gali būti įsteigtos jungtinės darbo grupės sprendimui klausimų, reikalaujančių ekspertų iš keleto tyrimų grupių dalyvavimo.

249            8. Atitinkamo Biuro Direktorius siunčia galutines ataskaitas administracijoms, organizacijoms bei institucijoms, kurias apima Sektorius. Tokiose ataskaitose turi būti pateikiamas sąrašas rekomendacijų, patvirtintų vadovaujantis aukščiau išdėstytu punktu Nr. 247. Šios ataskaitos turi būti išsiųstos kiek įmanoma greičiau ir bet kuriuo atveju laiku, kad pastarosios būtų gautos likus mažiausiai mėnesiui iki atitinkamos konferencijos kitos sesijos datos.

 

21 STRAIPSNIS

Vienų konferencijų rekomendacijos kitoms

 

250            1. Bet kuri konferencija gali pateikti kitai Sąjungos konferencijai rekomendacijas savo kompetencijos srityje.

251            2. Tokios rekomendacijos turi būti išsiųstos Generaliniam sekretoriui laiku, kad būtų kaupiamos, derinamos ir perduodamos, kaip numatyta šios Konvencijos punkte Nr. 320.

 

22 STRAIPSNIS

Ryšiai tarp Sektorių bei su tarptautinėmis organizacijomis

 

252            1. Biurų Direktoriai gali po atitinkamų konsultacijų ir koordinavimo, kaip reikalauja Įstatai, Konvencija ir pilnateisių konferencijų bei asamblėjų nutarimai, susitarti dėl dviejų ar trijų Sektorių tyrimų grupių bendrų susirinkimų, siekiant apsvarstyti ir parengti rekomendacijų dėl bendro susidomėjimo klausimų projektus. Tokie rekomendacijų projektai turi būti pateikti atitinkamų Sektorių pilnateisėms konferencijoms arba asamblėjoms.

253            2. Kurio nors Sektoriaus konferencijose arba susirinkimuose patariamojo balso teise gali dalyvauti Generalinis sekretorius, Generalinio sekretoriaus pavaduotojas, kitų Sektorių Biurų Direktoriai arba jų atstovai bei Radijo ryšio reguliavimo komiteto nariai. Reikalui esant, į jas gali būti pakviesti patariamojo balso teise Generalinio sekretoriato arba bet kurio kito Sektoriaus, nusprendusio, jog nėra būtinybės siųsti dalyvių, atstovai.

254            3. Kai kuris nors Sektorius yra pakviestas dalyvauti tarptautinės organizacijos susirinkime, jo Direktorius turi teisę susitarti dėl Sektoriaus atstovavimo patariamojo balso teise, atsižvelgiant į šios Konvencijos punkto Nr. 107 nuostatas.

 

II SKYRIUS

Bendrosios konferencijų sąlygos

 

23 STRAIPSNIS

Aukščiausiųjų plenarinių konferencijų sušaukimas ir dalyvavimas jose, kuriai nors vyriausybei kviečiant

 

255            1. Konferencijos konkreti vieta ir tikslios datos nustatomos, vadovaujantis šios Konvencijos 1 straipsniu, atsižvelgiant į konsultacijas su kviečiančiąja vyriausybe.

256            2. (1) Likus vieneriems metams iki Konferencijos atidarymo, kviečiančioji vyriausybė siunčia pakvietimą kiekvieno Sąjungos Nario vyriausybei.

257            (2) Tokie pakvietimai gali būti siunčiami tiesiogiai arba tarpininkaujant Generaliniam sekretoriui arba kitai vyriausybei.

258            3. Generalinis sekretorius turi pakviesti šias organizacijas atsiųsti savo stebėtojus:

259            a) Jungtines Tautas;

260            b) regionines telekomunikacijų organizacijas, minimas Įstatų 43 straipsnyje;

261            c) tarpvyriausybines organizacijas, eksploatuojančias palydovines sistemas;

262            d) specializuotas Jungtinių Tautų agentūras bei Tarptautinę Atominės Energetikos Agentūrą.

263            4. (1) Narių atsiliepimai turi pasiekti kviečiančiąją vyriausybę likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki Konferencijos atidarymo datos ir, jei įmanoma, turi apimti pilną informaciją apie delegacijos sudėtį.

264            (2) Tokie atsiliepimai gali būti siunčiami kviečiančiajai vyriausybei tiesiogiai arba tarpininkaujant Generaliniam sekretoriui arba kitai vyriausybei.

265            (3) Aukščiau išdėstytuose punktuose Nr. 259-262 minimi organizacijų ir agentūrų atsiliepimai turi pasiekti Generalinį sekretorių, likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki Konferencijos atidarymo datos.

266            5. Generalinis sekretoriatas ir trys Sąjungos Biurai Konferencijoje atstovaujami patariamojo balso teise.

267            6. Aukščiausioje plenarinėje konferencijoje dalyvauja:

268            a) delegacijos;

269            b) organizacijų ir agentūrų stebėtojai, pakviesti vadovaujantis aukščiau išdėstytais punktais Nr. 259-262.

 

24 STRAIPSNIS

Radijo ryšio konferencijų sušaukimas ir dalyvavimas jose, kuriai nors vyriausybei kviečiant

 

270            1. Konferencijos konkreti vieta ir tikslios datos nustatomos, vadovaujantis šios Konvencijos 3 straipsniu, atsižvelgiant į konsultacijas su kviečiančiąja vyriausybe.

271            2. (1) Šios Konvencijos punktai Nr. 256-265 yra taikomi radijo ryšio konferencijoms.

272            (2) Sąjungos Nariai turi informuoti pripažintuosius operatorius apie gautą pakvietimą dalyvauti radijo ryšio konferencijoje.

273            3. (1) Kviečiančioji vyriausybė, susitarus su Taryba arba jai siūlant, gali nusiųsti pranešimus kitoms tarptautinėms organizacijoms nei minima šios Konvencijos punktuose Nr. 259-262, kurios gali būti suinteresuotos atsiųsti savo stebėtojus dalyvauti konferencijoje patariamojo balso teise.

274            (2) Suinteresuotos tarptautinės organizacijos, minimos aukščiau išdėstytame punkte Nr. 273, turi atsiųsti prašymą dalyvauti kviečiančiajai vyriausybei per dviejų mėnesių laikotarpį nuo pranešimo dienos.

275            (3) Kviečiančioji vyriausybė priima prašymus, o pati konferencija sprendžia, ar leisti dalyvauti tokioms organizacijoms.

276            4. Radijo ryšio konferencijose dalyvauja:

277            a) delegacijos;

278            b) organizacijų ir agentūrų, minimų šios Konvencijos punktuose Nr. 259-262, stebėtojai;

279            c) tarptautinių organizacijų, kurioms leista dalyvauti, vadovaujantis aukščiau išdėstytais punktais Nr. 273-275, stebėtojai;

280            d) stebėtojai, atstovaujantys pripažintuosius operatorius, kurie, vadovaujantis šios Konvencijos 19 straipsniu, yra įgalioti dalyvauti radijo ryšio tyrimų grupėse bei yra įgalioti atitinkamo Nario;

281            e) patariamojo balso teise renkami pareigūnai, kai konferencija svarsto klausimus, patenkančius į jų kompetencijos sritį, bei Radijo ryšio reguliavimo komiteto nariai;

282            f) Sąjungos Narių stebėtojai, dalyvaujantys, be teisės balsuoti, regioninėje radijo ryšio konferencijoje, vykstančioje kitame regione nei tas, kuriam minėtieji Nariai priklauso.

 

25 STRAIPSNIS

Radijo ryšio asamblėjų, telekomunikacijų standartizavimo ir telekomunikacijų plėtros konferencijų sušaukimas ir dalyvavimas jose, kuriai nors vyriausybei kviečiant

 

283            1. Kiekvienos asamblėjos ar konferencijos konkreti vieta ir tikslios datos nustatomos, vadovaujantis šios Konvencijos 3 straipsniu, atsižvelgiant į konsultacijas su kviečiančiąja vyriausybe.

284            2. Likus vieneriems metams iki asamblėjos ar konferencijos atidarymo datos, Generalinis sekretorius po konsultacijų su atitinkamo Biuro Direktoriumi siunčia pakvietimą:

285            a) kiekvieno Sąjungos Nario administracijai;

286            b) institucijoms ir organizacijoms, kurioms leista, vadovaujantis šios Konvencijos 19 straipsniu, dalyvauti atitinkamo Sektoriaus veikloje;

287            c) regioninėms telekomunikacijų organizacijoms, minimoms Įstatų 43 straipsnyje;

288            d) tarpvyriausybinėms organizacijoms, eksploatuojančioms palydovines sistemas;

289            e) bet kuriai kitai regioninei organizacijai ar kitai tarptautinei organizacijai, nagrinėjančiai problemas, kurios domina asamblėją ar konferenciją.

290            3. Generalinis sekretorius taip pat turi pakviesti šias organizacijas ar agentūras atsiųsti savo stebėtojus:

291            a) Jungtines Tautas;

292            b) specializuotas Jungtinių Tautų agentūras bei Tarptautinę Atominės Energetikos Agentūrą.

293            4. Atsiliepimai turi pasiekti Generalinį sekretorių, likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki asamblėjos ar konferencijos atidarymo datos ir, jei įmanoma, turi apimti visą informaciją apie delegacijos sudėtį arba atstovus.

294            5. Generalinis sekretoriatas ir Sąjungos renkami pareigūnai asamblėjoje ar konferencijoje atstovaujami patariamojo balso teise.

295            6. Asamblėjoje ar konferencijoje dalyvauja:

296            a) delegacijos;

297            b) organizacijų ir agentūrų stebėtojai, pakviesti vadovaujantis aukščiau išdėstytais punktais Nr. 287-289 ir Nr. 291, 292;

298            c) institucijų ar organizacijų atstovai, minimi aukščiau išdėstytame punkte Nr. 286.

 

26 STRAIPSNIS

Pasaulinių konferencijų arba radijo ryšio asamblėjų sušaukimo arba atšaukimo Sąjungos Narių prašymu arba Tarybos siūlymu tvarka

 

299            1. Tvarka, taikoma sušaukiant kitą pasaulinę telekomunikacijų standartizavimo konferenciją laikotarpiu tarp viena po kitos einančių Aukščiausiųjų plenarinių konferencijų bei nustatant jos konkrečią vietą ir tikslias datas arba atšaukiant kitą pasaulinę radijo ryšio konferenciją arba kitą radijo ryšio asamblėją, yra išdėstyta žemiau esančiose nuostatose.

300            2. (1) Bet kuris Sąjungos Narys, pageidaująs, kad būtų sušaukta kita pasaulinė telekomunikacijų standartizavimo konferencija, turi apie tai informuoti Generalinį sekretorių.

301            (2) Gavęs panašius prašymus iš ne mažiau kaip vieno ketvirtadalio Narių, Generalinis sekretorius turi nedelsdamas informuoti apie tai visus Narius, pasitelkdamas tinkamiausias telekomunikacijų priemones, prašydamas jų nurodyti per šešių savaičių laiko tarpą, ar jie sutinka su pasiūlymu, ar ne.

302            (3) Jei Narių dauguma, apibrėžta šios Konvencijos punkte Nr. 47, pritaria pasiūlymui kaip visumai, t.y. jei sutinka su pasiūlytomis vieta ir datomis, Generalinis sekretorius taip pat nedelsdamas turi informuoti visus Narius, pasitelkdamas tinkamiausias telekomunikacijų priemones.

303            (4) Jei priimtasis pasiūlymas yra dėl konferencijos, vyksiančios kitoje vietoje nei Sąjungos būstinė, Generalinis sekretorius, atitinkamai vyriausybei pritariant, imasi būtinų veiksmų konferencijai sušaukti.

304            (5) Jei pasiūlymas kaip visuma (vieta ir datos) nėra priimtas Narių daugumos, apibrėžtos šios Konvencijos punkte Nr. 47, Generalinis sekretorius informuoja Sąjungos Narius apie gautus atsiliepimus, prašydamas jų pateikti galutinį atsakymą dėl ginčytino punkto ar punktų per šešias savaites nuo gavimo dienos.

305            (6) Tokie punktai yra laikomi priimtais, jei juos patvirtina Narių dauguma, apibrėžta šios Konvencijos punkte Nr. 47.

306            3. (1) Bet kuris Sąjungos Narys, pageidaująs, kad būtų atšaukta kita pasaulinė radijo ryšio konferencija ar kita radijo ryšio asamblėja, turi apie tai informuoti Generalinį sekretorių. Gavęs panašius prašymus iš ne mažiau kaip vieno ketvirtadalio Narių, Generalinis sekretorius turi nedelsdamas informuoti apie tai visus Narius, pasitelkdamas tinkamiausias telekomunikacijų priemones, prašydamas jų nurodyti per šešių savaičių laikotarpį, ar jie sutinka su pasiūlymu, ar ne.

307            (2) Jeigu Narių dauguma, apibrėžta šios Konvencijos punkte Nr. 47, pritaria pasiūlymui, Generalinis sekretorius nedelsdamas turi informuoti visus Narius, pasitelkdamas tinkamiausias telekomunikacijų priemones, ir konferencija ar asamblėja bus atšaukta.

308            4. Tvarka, nustatyta aukščiau išdėstytuose punktuose Nr. 301-307, išskyrus punktą Nr. 306, taip pat taikoma atvejais, kai pasiūlymą sušaukti kitą pasaulinę telekomunikacijų standartizavimo konferenciją arba atšaukti kitą pasaulinę radijo ryšio konferenciją arba kitą radijo ryšio asamblėją pateikia Taryba.

309            5. Bet kuris Sąjungos Narys, pageidaująs sušaukti pasaulinę tarptautinių telekomunikacijų konferenciją, turi pateikti tokį siūlymą Aukščiausiajai plenarinei konferencijai; tokios konferencijos darbotvarkė, konkreti vieta ir tikslios datos turi būti nustatytos vadovaujantis šios Konvencijos 3 straipsnio nuostatomis.

 

27 STRAIPSNIS

Regioninių konferencijų Sąjungos Narių prašymu ar Tarybos siūlymu sušaukimo tvarka

 

310            Regioninės konferencijos atveju tvarka, numatyta šios Konvencijos punktuose Nr. 300-305, yra taikoma tik to regiono Nariams. Jei konferencija šaukiama regiono Narių iniciatyva, pakanka Generaliniam sekretoriui gauti to paties turinio prašymus iš ketvirčio visų to regiono Narių. Tvarka, numatyta šios Konvencijos punktuose Nr. 301 – 305, yra taip pat taikoma, kai siūlymą sušaukti tokią konferenciją pateikia Taryba.

 

28 STRAIPSNIS

Nuostatos dėl konferencijų, susirenkančių nesant kviečiančiosios vyriausybės

 

311            Tais atvejais, kai konferencija turi vykti nesant kviečiančiosios vyriausybės, yra taikomos šios Konvencijos 23, 24 ir 25 straipsnių nuostatos. Generalinis sekretorius imasi veiksmų, būtinų sušaukiant ir organizuojant konferenciją Sąjungos būstinėje, gavus Šveicarijos Konfederacijos Vyriausybės sutikimą.

 

29 STRAIPSNIS

Konferencijos vietos ir datų keitimas

 

312            1. Šios Konvencijos 26 ir 27 straipsnių nuostatos yra analogiškai taikomos, kai Sąjungos Nariai prašo ar Taryba siūlo pakeisti kurios nors konferencijos konkrečią vietą ir/arba tikslias datas. Tačiau tokie pakeitimai gali būti įvesti tik atitinkamų Narių daugumai, nustatytai vadovaujantis šios Konvencijos punktu Nr. 47, pareiškus palankią nuomonę.

313            2. Bet kuris Narys, siūlantis pakeisti kurios nors konferencijos konkrečią vietą ir tikslias datas, prisiima atsakomybę, gaunant paramą savo siūlymui iš reikalingo kitų Narių skaičiaus.

314            3. Tokiam klausimui iškilus, Generalinis sekretorius pranešime, minimame šios Konvencijos punkte Nr. 301, nurodo galimas finansines vietos arba datų keitimo pasekmes, pvz., išlaidas rengiantis konferencijai pradžioje pasirinktoje vietoje.

 

30 STRAIPSNIS

Siūlymų ir ataskaitų konferencijoms pateikimo laikas ir sąlygos

 

315            1. Šio straipsnio nuostatos taikomos Aukščiausiajai plenarinei konferencijai, pasaulinėms ir regioninėms radijo ryšio konferencijoms ir pasaulinėms tarptautinių telekomunikacijų konferencijoms.

316            2. Išsiuntus pakvietimus, Generalinis sekretorius nedelsdamas paprašo Narių atsiųsti jam, likus ne mažiau kaip keturiems mėnesiams iki konferencijos pradžios, savo siūlymus dėl konferencijos darbo.

317            3. Bet kokie siūlymai, kurių priėmimas pareikalautų Įstatų arba šios Konvencijos teksto keitimo arba Administracinio reglamento peržiūrėjimo, turi būti su išnašomis, nurodančiomis paraštės numerius tų teksto dalių, kurias reikia keisti ar peržiūrėti. Kiekvienu atveju turi būti kiek įmanoma glausčiau išdėstytos siūlymo priežastys.

318            4. Kiekvienas iš kurio nors Sąjungos Nario gautas siūlymas turi būti Generalinio sekretoriaus anotuojamas, nurodant jo kilmę simboliu, Sąjungos priskirtu tam Nariui. Tuo atveju, kai siūlymą pateikia daugiau nei vienas Narys, siūlymas, jei įmanoma, turi būti anotuotas kiekvieno Nario simboliu.

319            5. Generalinis sekretorius visiems Nariams praneša apie siūlymus, kai tik pastarieji yra gaunami.

320            6. Generalinis sekretorius surenka ir derina siūlymus, gautus iš Narių, bei praneša Nariams apie juos, kai tik pastarieji yra gaunami, tačiau bet kuriuo atveju – likus ne mažiau kaip dviems mėnesiams iki konferencijos atidarymo. Renkami pareigūnai bei Sąjungos etatiniai darbuotojai, taip pat tie stebėtojai ir atstovai, kurie gali lankytis konferencijose vadovaujantis atitinkamomis šios Konvencijos nuostatomis, neturi teisės teikti siūlymų.

321            7. Generalinis sekretorius taip pat surenka ataskaitas, gautas iš Narių, Tarybos, Sąjungos Sektorių, taip pat – konferencijų rekomendacijas bei praneša apie jas Nariams, drauge su bet kokiomis Generalinio sekretoriaus ataskaitomis, likus ne mažiau kaip keturiems mėnesiams iki konferencijos atidarymo.

322            8. Apie siūlymus, gautus po laiko limito, nustatyto aukščiau išdėstytame punkte Nr. 316, Generalinis sekretorius Nariams praneša atsiradus galimybei.

323            9. Šio straipsnio nuostatos taikomos laikantis pakeitimų vykdymo sąlygų, išdėstytų Įstatų 55 straipsnyje ir šios Konvencijos 42 straipsnyje.

 

31 STRAIPSNIS

Įgaliojimo raštai konferencijoms

 

324            1. Sąjungos Nario delegacija, siunčiama į Aukščiausiąją plenarinę konferenciją, radijo ryšio konferenciją arba pasaulinę tarptautinių telekomunikacijų konferenciją, turi būti tinkamai akredituota, vadovaujantis žemiau išdėstytais punktais Nr. 325 – 331.

325            2. (1) Delegacijų į Aukščiausiąją plenarinę konferenciją akreditavimas vykdomas aktais, pasirašytais Valstybės vadovo, Vyriausybės vadovo arba užsienio reikalų ministro.

326            (2) Delegacijų akreditavimas į kitas konferencijas, minimas punkte Nr. 324, vykdomas aktais, pasirašytais Valstybės vadovo, Vyriausybės vadovo, užsienio reikalų ministro arba ministro, atsakingo už klausimus, nagrinėjamus konferencijos metu.

327            (3) Delegacija gali būti laikinai akredituota atitinkamo Nario diplomatinės misijos, esančios priimančioje šalyje, Vadovo su sąlyga, kad, iki pasirašant Baigiamuosius Aktus, ji būtų patvirtinta vienos iš valdžios institucijų, minimų aukščiau išdėstytuose punktuose Nr.325 arba 326. Tuo atveju, kai konferencija vyksta Šveicarijos Konfederacijoje, delegaciją taip pat laikinai gali akredituoti atitinkamo Nario nuolatinės delegacijos Jungtinių Tautų būstinėje Ženevoje Vadovas.

328            3. Įgaliojimo raštai priimami, jei pastarieji yra pasirašyti vienos iš valdžios institucijų, minimų aukščiau išdėstytuose punktuose Nr.325-327, ir atitinka šiuos kriterijus:

329            - delegacijai suteikia visus įgaliojimus;

330            - suteikia delegacijai teisę atstovauti savo vyriausybei be jokių apribojimų;

331            - suteikia delegacijai arba tam tikriems jos nariams teisę pasirašyti Baigiamuosius Aktus.

332            4. (1) Delegacija, kurios įgaliojimo raštus Plenarinis susirinkimas pripažįsta tvarkingais, įgyja atitinkamo Nario teisę balsuoti, laikantis Įstatų punktuose Nr. 169 ir 210 išdėstytų nuostatų, bei teisę pasirašyti Baigiamuosius Aktus.

333            (2) Delegacijai, kurios įgaliojimo raštus Plenarinis susirinkimas pripažįsta netvarkingais, nesuteikiama teisė balsuoti arba pasirašyti Baigiamuosius Aktus, kol situacija nėra ištaisoma.

334            5. Įgaliojimo raštai pateikiami konferencijos sekretoriatui kiek galima anksčiau. Komitetui, minimam šios Konvencijos punkte Nr. 361, turi būti pavesta juos tikrinti ir pastarasis turi pranešti savo išvadas Plenariniam susirinkimui per pastarojo nustatytą laiko tarpą. Iki Plenarinio susirinkimo nutarimo pateikimo bet kuri delegacija turi teisę dalyvauti konferencijoje ir naudotis atitinkamo Nario balsavimo teise.

335            6. Kaip taisyklė, Sąjungos Nariai turėtų stengtis siųsti savo pačių delegacijas į Sąjungos konferencijas. Tačiau jei Narys negali, susiklosčius išskirtinėms aplinkybėms, atsiųsti savo delegacijos, pastarasis gali kito Nario delegacijai suteikti įgaliojimus balsuoti ir pasirašyti jo vardu. Tokie įgaliojimai gali būti suteikti aktu, pasirašytu vienos iš valdžios institucijų, minimų aukščiau išdėstytuose punktuose Nr.325 arba 326.

336            7. Delegacija, turinti balsavimo teisę, gali suteikti mandatą balsuoti vietoj jos viename ar keliuose susirinkimuose, kuriuose ji negali dalyvauti, kitai delegacijai, turinčiai balsavimo teisę. Tokiu atveju ji tinkamu laiku turi apie tai raštu pranešti konferencijos Pirmininkui.

337            8. Delegacija gali balsuoti ne daugiau kaip pagal vieną įgaliojimą.

338            9. Telegrama atsiųsti įgaliojimo raštai ir teisių perdavimo dokumentai negalioja. Tačiau telegrama atsiųsti atsakymai į konferencijos Pirmininko ar sekretoriato užklausimus dėl įgaliojimo raštų išaiškinimo yra laikomi galiojančiais.

339            10. Narys ar įgaliota institucija arba organizacija, ketinantys siųsti delegaciją ar atstovus į telekomunikacijų standartizavimo konferenciją, telekomunikacijų plėtros konferenciją arba radijo ryšio asamblėją, turi apie tai informuoti atitinkamo Sektoriaus Biuro Direktorių, nurodant delegacijos narių arba atstovų pavardes ir pareigas.

 

III SKYRIUS

Procedūrinis reglamentas

 

32 STRAIPSNIS

Konferencijų ir kitų susirinkimų procedūrinis reglamentas

 

340            Procedūrinis reglamentas taikomas laikantis pakeitimų vykdymo sąlygų, išdėstytų Įstatų 55 straipsnyje ir šios Konvencijos 42 straipsnyje.

 

1. Vietų paskirstymo tvarka

 

341            Konferencijos susirinkimuose delegacijų vietos turi būti paskirstytos laikantis atstovaujamų Narių prancūziškų pavadinimų abėcėlinės tvarkos.

 

2. Konferencijos atidarymas

 

342            1. (1) Iki konferencijos inauguracinio susirinkimo turi įvykti delegacijų Vadovų susirinkimas, kurio metu yra parengiama pirmojo Plenarinio susirinkimo darbotvarkė bei pateikiami siūlymai dėl konferencijos ir jos komitetų pirmininkų ir pirmininko pavaduotojų, atsižvelgiant į rotacijos principą, geografinį pasiskirstymą, būtiną kompetenciją ir į žemiau išdėstyto punkto Nr. 346 nuostatas.

343            (2) Delegacijų vadovų susirinkimo Pirmininkas yra skiriamas vadovaujantis žemiau išdėstytų punktų Nr. 344 ir 345 nuostatomis.

344            2. (1) Konferenciją atidaro asmuo, skiriamas kviečiančiosios vyriausybės.

345            (2) Nesant kviečiančiosios vyriausybės, konferenciją atidaro vyriausias delegacijos Vadovas.

346            3. (1) Konferencijos Pirmininkas turi būti išrinktas pirmajame Plenariniame susirinkime; paprastai tai yra asmuo, paskirtas kviečiančiosios vyriausybės.

347            (2) Nesant kviečiančiosios vyriausybės, Pirmininkas yra renkamas atsižvelgiant į siūlymus, pateiktus delegacijų Vadovų susirinkime, aprašytame punkte Nr. 342.

348            4. Pirmajame Plenariniame susirinkime taip pat:

349            a) išrenkamas konferencijos Pirmininko pavaduotojas;

350            b) steigiami konferencijos komitetai ir išrenkami atitinkamai jų Pirmininkai ir Pirmininko pavaduotojai; 351 c) skiriamas konferencijos sekretoriatas, vadovaujantis šios Konvencijos punktu Nr. 97; reikalui esant, sekretoriatas gali būti papildytas personalu, kurį suteikia kviečiančiosios vyriausybės administracija.

 

3. Konferencijos Pirmininko įgaliojimai

 

352            1. Pirmininkas, greta kitų prerogatyvų, suteiktų jam šiuo Procedūriniu reglamentu, pradeda ir baigia Plenarinio susirinkimo posėdžius, vadovauja svarstymams, užtikrina Procedūrinio reglamento taikymą, suteikia tribūną pranešėjams, pateikia klausimus balsavimui bei skelbia nutarimus priimtais.

353            2. Jis vykdo bendrąjį vadovavimą visam konferencijos darbui bei užtikrina tvarką Plenariniuose susirinkimuose. Jis sprendžia dėl teikiamų pasiūlymų ar keliamų klausimų, t.y. turi teisę pasiūlyti atidėti arba užbaigti diskusiją kuriuo nors klausimu arba sustabdyti ar atidėti susirinkimą. Jis taip pat gali nuspręsti atidėti Plenarinio susirinkimo sušaukimą, jei mano tai esant būtina.

354            3. Pirmininkas yra įpareigotas užtikrinti kiekvienos delegacijos teisę laisvai ir iki galo išsakyti savo nuomonę svarstomu klausimu.

355            4. Jis turi užtikrinti, kad diskusija apsiribotų tiktai svarstoma tema, ir gali nutraukti bet kurio pranešėjo kalbą, jei šis nukrypsta nuo temos, bei pareikalauti tęsti dėstyti savo pastabas diskutuojamu reikalu.

 

4. Komitetų steigimas

 

356            1. Plenarinis susirinkimas gali steigti komitetus konferencijai perduotų klausimų svarstymui. Šie komitetai savo ruožtu gali steigti pakomitečius. Komitetai ir pakomitečiai gali steigti darbo grupes.

357            2. Pakomitečiai ir darbo grupės turi būti steigiami esant būtinybei.

358            3. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytų punktų Nr. 356 ir 357 nuostatas, steigiami tokie komitetai:

 

4.1. Organizacinis komitetas

 

359            a) Į šį Komitetą paprastai įeina konferencijos ar susirinkimo Pirmininkas, kuris tampa jo Pirmininku, konferencijos Pirmininko pavaduotojas bei komitetų Pirmininkai ir Pirmininko pavaduotojai;

360            b) Organizacinis komitetas koordinuoja visus reikalus, susijusius su sklandžia darbo eiga, bei planuoja susirinkimų tvarką ir skaičių, kur įmanoma, vengdamas persidengimo, atsižvelgiant į ribotą kai kurių delegacijų narių skaičių.

 

4.2. Mandatų komitetas

 

361            Aukščiausioji plenarinė konferencija, radijo ryšio konferencija arba pasaulinė tarptautinių telekomunikacijų konferencija turi paskirti Mandatų komitetą, kuriam pavedama tikrinti tų konferencijų delegacijų įgaliojimo raštus. Šis komitetas pateikia ataskaitą apie savo išvadas Plenariniam susirinkimui per pastarojo nustatytą laiko tarpą.

 

4.3. Redakcinis komitetas

 

362            a) Įvairiuose komitetuose parengti tekstai, kuriems tuose komitetuose turi būti suteikta, kiek įmanoma, galutinė forma, atsižvelgiant į jų turinį, turi būti pateikiami Redakciniam komitetui, kuris yra įpareigotas ištobulinti jų formą, nekeičiant prasmės, ir, kur įmanoma, derinti juos su tomis buvusių tekstų dalimis, kurios nėra pakeistos.

363            b) Redakcinis komitetas pateikia tekstus Plenariniam susirinkimui, kuris juos tvirtina arba grąžina atitinkamam komitetui tolimesniam nagrinėjimui.

 

4.4. Biudžeto kontrolės komitetas

 

364            a) Atidarant kiekvieną konferenciją, Plenarinis susirinkimas paskiria Biudžeto kontrolės komitetą, kuris nustato delegatų darbo organizavimą ir jiems suteikiamus įrenginius, tikrina ir tvirtina konferencijos metu susidariusių išlaidų sąmatas. Greta delegacijų narių, norinčių dalyvauti veikloje, į Komitetą turi įeiti Generalinio sekretoriaus atstovas, atitinkamo Biuro Direktoriaus atstovas ir, kai yra kviečiančioji vyriausybė, tos vyriausybės atstovas.

365            b) Prieš išeikvojant Tarybos patvirtintą biudžetą, skirtą konferencijai, Biudžeto kontrolės komitetas, bendradarbiaudamas su konferencijos sekretoriatu, turi pateikti Plenariniam susirinkimui preliminarinę išlaidų sąmatą. Plenarinis susirinkimas atsižvelgia į šią sąmatą svarstydamas, ar padaryta pažanga yra pakankama, norint pateisinti konferencijos pratęsimą nuo datos, kuomet patvirtintas biudžetas bus išeikvotas.

366            c) Pasibaigus kiekvienai konferencijai, Biudžeto kontrolės komitetas pateikia Plenariniam susirinkimui ataskaitą, kiek įmanoma tiksliau rodančią numatomas bendrų konferencijos išlaidų sumą, taip pat – sąmatą išlaidų, kurios bus reikalingos įgyvendinant tos konferencijos nutarimus.

367            d) Apsvarsčius ir patvirtinus Plenariniame susirinkime, ši ataskaita drauge su Plenarinio susirinkimo pastabomis perduodama Generaliniam sekretoriui, kad jis pateiktų Tarybai kitoje eilinėje sesijoje.

 

5. Komitetų sudėtis

 

5.1. Aukščiausiosios plenarinės konferencijos

 

368            Į komitetus įeina Narių delegatai ir stebėtojai, minimi šios Konvencijos punkte Nr. 269, kurie pareiškia tokį norą arba kuriuos paskiria Plenarinis susirinkimas.

 

5.2. Radijo ryšio konferencijos ir pasaulinės tarptautinių telekomunikacijų konferencijos

 

369 Į komitetus įeina Narių delegatai ir stebėtojai, minimi šios Konvencijos punktuose Nr. 278, 279 ir 280, kurie pareiškia tokį norą arba kuriuos paskiria Plenarinis susirinkimas.

 

5.3. Radijo ryšio asamblėjos, telekomunikacijų standartizavimo konferencijos ir telekomunikacijų plėtros konferencijos

 

370            Be Narių delegatų ir stebėtojų, minimų šios Konvencijos punktuose Nr. 259 – 262, radijo ryšio asamblėjose ir telekomunikacijų standartizavimo bei telekomunikacijų plėtros konferencijų komitetuose gali dalyvauti bet kokios institucijos ar organizacijos, esančios atitinkamame sąraše, minimame šios Konvencijos punkte Nr. 237.

 

6. Pakomitečių Pirmininkai ir Pirmininko pavaduotojai

 

371            Kiekvieno komiteto Pirmininkas siūlo savo komitetui pakomitečio, kuris gali būti įsteigtas, Pirmininko ir Pirmininko pavaduotojo kandidatūras.

 

7. Susirinkimų šaukimas

 

372            Plenariniai susirinkimai bei komitetų, pakomitečių ir darbo grupių susirinkimai turi būti šaukiami tinkamu laiku konferencijos vykdymo vietoje.

 

8. Papildymai, pateikti iki konferencijos pradžios

 

373            Papildymai, pateikti iki konferencijos pradžios, turi būti Plenarinio susirinkimo persiųsti atitinkamiems komitetams, steigiamiems vadovaujantis Procedūrinio reglamento 4 skyriumi. Tačiau Plenarinis susirinkimas gali pats svarstyti bet kokį papildymą.

 

9. Papildymai arba pakeitimai, pateikti konferencijos metu

 

374 1.        Papildymai arba pakeitimai, pateikti po konferencijos atidarymo, turi būti perduoti konferencijos Pirmininkui, atitinkamo komiteto Pirmininkui arba konferencijos sekretoriatui paskelbti ir išplatinti kaip konferencijos dokumentus.

375 2.        Negali būti pateiktas joks raštiškas papildymas ar pakeitimas, jei šis nėra pasirašytas atitinkamos delegacijos Vadovo ar pastarojo pavaduotojo.

376 3.        Konferencijos arba komiteto, pakomitečio ar darbo grupės Pirmininkas gali bet kuriuo metu pateikti siūlymus dėl debatų pagreitinimo.

377 4.        Bet kuriam papildymui ar pakeitimui yra pateikiamas konkrečiais ir tiksliais terminais svarstytinas tekstas.

378 5.        (1) Konferencijos Pirmininkas arba atitinkamo komiteto, pakomitečio ar darbo grupės Pirmininkas kiekvienu atveju sprendžia, ar susirinkimo metu papildymas ar pakeitimas bus pateiktas žodžiu ar raštiškai, kad būtų paskelbtas ir išplatintas, vadovaujantis aukščiau išdėstytu punktu Nr. 374.

379            (2) Paprastai pagrindinių papildymų, dėl kurių bus balsuojama, tekstai turi būti tinkamu laiku išplatinti konferencijos darbinėmis kalbomis, kad būtų galima juos išstudijuoti iki svarstymo.

380            (3) Be to, konferencijos Pirmininkas, gavęs papildymus ir pakeitimus, minimus aukščiau išdėstytame punkte Nr. 374, juos nukreipia atitinkamam komitetui arba tam tikrais atvejais Plenariniam susirinkimui.

381            6. Bet kuris įgaliotas asmuo Plenariniame susirinkime gali perskaityti arba paprašyti, kad būtų perskaitytas bet koks konferencijos metu jo siūlomas papildymas ar pakeitimas ir jam turi būti leista išdėstyti siūlymo argumentus.

 

10. Sąlygos, keliamos bet kurio papildymo ar pakeitimo svarstymui, priėmimui ar balsavimui

 

382            1. Joks papildymas ar pakeitimas negali būti svarstomas, jei pastarojo nepalaiko nors viena kita delegacija, atėjus svarstymo laikui.

383            2. Kiekvienas tinkamai palaikytas papildymas ar pakeitimas turi būti pateikiamas svarstymui ir vėlesniam priėmimui, jei reikia, – priėmimui balsavimo būdu.

 

11. Praleisti arba atidėti papildymai ar pakeitimai

 

384            Kai papildymas ar pakeitimas yra praleistas arba kai jo nagrinėjimas yra atidėtas, delegacija, teikiantį jį, atsako už pastarojo svarstymą vėliau.

 

12. Plenarinio susirinkimo debatų tvarka

 

12.1. Kvorumas

 

385 Kad Plenarinio susirinkimo balsavimo rezultatai galiotų, daugiau nei pusė konferencijoje akredituotų ir turinčių teisę balsuoti delegacijų turi dalyvauti susirinkime.

 

12.2. Debatų tvarka

 

386            (1) Kalbėti pageidaujantys asmenys visų pirma turi gauti Pirmininko sutikimą. Paprastai kalbėtojai turi pradėti nuo paskelbimo, kokia teise jie pasisako.

387            (2) Bet kuris kalbėtojas privalo kalbėti lėtai ir aiškiai, atskirdamas žodžius ir, jei reikia, darydamas pauzes, kad visi galėtų suprasti pastarojo mintį.

 

12.3. Siūlymų pateikimas ir klausimų kėlimas

 

388            (1) Debatų metu bet kuri delegacija gali, kai mano esant tinkama, pateikti siūlymą arba iškelti klausimą, kurie, vadovaujantis šiuo Procedūriniu reglamentu, turi būti nedelsiant Pirmininko išsprendžiami. Bet kuri delegacija gali prieštarauti Pirmininko priimtam sprendimui, kuris tačiau lieka galioti, net jei dauguma dalyvaujančių delegacijų balsuoja prieš.

389            (2) Delegacija, teikianti pasiūlymą, savo kalbos metu negali svarstyti diskutuojamo reikalo esmės.

 

12.4. Siūlymų ir keliamų klausimų pirmumo teisė

 

390            Siūlymai ir keliami klausimai, minimi šios Konvencijos punkte Nr. 388, turi būti sprendžiami tokia tvarka:

391            a) bet koks klausimas dėl šio Procedūrinio reglamento taikymo, tarp jų – dėl balsavimo procedūros;

392            b) susirinkimo nutraukimas;

393            c) susirinkimo atidėjimas;

394            d) debatų svarstomu klausimu atidėjimas;

395            e) debatų svarstomu klausimu užbaigimas;

396            f) bet kokie kiti siūlymai ir keliami klausimai, kurie gali būti pateikti ir kurių atveju Pirmininkas sprendžia, kokia tvarka pastarieji bus svarstomi.

 

12.5. Pasiūlymas sustabdyti arba atidėti susirinkimą

 

397            Svarstant kurį nors klausimą, delegacija gali pasiūlyti sustabdyti arba atidėti susirinkimą, pateikdama tokio siūlymo argumentus. Jei tokiam siūlymui pritariama, tribūna yra suteikiama dviems kalbėtojams, kurie pasisakytų už sustabdymą arba atidėjimą ir tiktai tuo reikalu, po ko siūlymas turi būti pateikiamas balsavimui.

 

12.6. Pasiūlymas atidėti debatus

 

398            Svarstant kurį nors klausimą, delegacija gali pasiūlyti atidėti debatus tam tikram laiko tarpui. Pateikus tokį siūlymą, bet kokios diskusijos apie tai turi apsiriboti trimis kalbėtojais, neįskaitant asmens, pateikusio tokį siūlymą, – vienam, pasisakančiam už siūlymą, ir dviems, pasisakantiems prieš tą siūlymą, po ko siūlymas pateikiamas balsavimui.

 

12.7. Pasiūlymas užbaigti debatus

 

399            Delegacija gali bet kuriuo metu pasiūlyti baigti klausimo svarstymą. Tokiais atvejais tribūna turi būti suteikta ne daugiau kaip dviem kalbėtojams, skirtingai pasisakantiems dėl pasiūlymo, po ko siūlymas turi būti pateikiamas balsavimui. Jei pasiūlymas priimtas, Pirmininkas nedelsdamas skelbia balsavimą dėl svarstomo klausimo.

 

12.8. Pasisakymų skaičiaus apribojimai

 

400            (1) Esant reikalui, Plenarinis susirinkimas gali nuspręsti, kiek kartų gali pasisakyti viena kuri delegacija kuriuo nors klausimu ir kiek ilgai pasisakymai gali trukti.

401            (2) Tačiau, kiek tai yra susiję su procedūriniais klausimais, Pirmininkas turi apriboti kalbą iki penkių minučių maksimumo.

402            (3) Kalbėtojui viršijus leistą laiką, Pirmininkas apie tai paskelbia susirinkimui ir paprašo kalbėtojo glaustai užbaigti savo pastabas.

 

12.9. Kalbėtojų sąrašo užbaigimas

 

403            (1) Debatų metu Pirmininkas gali nurodyti paskelbti kalbėtojų, norinčių gauti tribūną, sąrašą. Jis turi įtraukti pavadinimus kitų delegacijų, nurodžiusių, kad pageidauja kalbėti, ir tuomet jis gali, susirinkimui pritarus, nurodyti užbaigti sąrašą. Tačiau išskirtiniais atvejais Pirmininkas gali nuspręsti leisti pareikšti atsiliepimą į prieš tai skaitytą kalbą, jei mano esant tinkama, netgi jei kalbėtojų sąrašas yra užbaigtas.

404            (2) Pasisakius visiems sąrašo kalbėtojams, Pirmininkas skelbia diskusijų tuo klausimu pabaigą.

 

12.10. Ginčytini klausimai

 

405            Bet kuris ginčytinas klausimas, kuris gali iškilti, turi būti išspręstas prieš balsavimą svarstomu klausimu.

 

12.11. Pasiūlymo atsiėmimas ir pakartotinis teikimas

 

406            Pasiūlymo autorius gali jį atsiimti prieš pastarąjį pateikiant balsavimui. Bet koks pasiūlymas, pakeistas ar ne, kuris buvo atsiimtas diskusijų metu, gali būti pakartotinai pateiktas arba ištaisytas pakeitimo autoriaus ar kitos delegacijos.

 

13. Balsavimo teisė

 

407            1. Visuose konferencijos susirinkimuose, Sąjungos Nario delegacija, tinkamai to Nario įgaliota dalyvauti konferencijos darbe, įgyja vieno balso teisę, vadovaujantis Įstatų 3 straipsniu.

408            2. Sąjungos Nario delegacija naudojasi balsavimo teise laikydamasi sąlygų, numatytų šios Konvencijos 31 straipsnyje.

409            3. Tais atvejais, kai kurio nors Nario neatstovauja administracija radijo ryšio asamblėjoje, pasaulinėje telekomunikacijų standartizavimo konferencijoje arba telekomunikacijų plėtros konferencijoje, atitinkamo Nario pripažintųjų operatorių atstovai, kaip visuma ir nepriklausomai nuo jų skaičiaus, įgyja vieno balso teisę, su sąlyga, kad būtų laikomasi šios Konvencijos punkto Nr. 239 nuostatų. Šios Konvencijos punktų Nr. 335-338 nuostatos dėl teisių perdavimo turi būti taikomos aukščiau minimoms konferencijoms.

 

14. Balsavimas

 

14.1. Daugumos nustatymas

 

410            (1) Daugumą sudaro daugiau nei pusė balsavime dalyvaujančių delegacijų.

411            (2) Skaičiuojant daugumą, susilaikančios delegacijos neįeina į tą skaičių.

412            (3) Esant lygiam balsų skaičiui, siūlymas ar keitimo siūlymas laikomas atmestu.

413            (4) Šiame Procedūriniame reglamente „balsavime dalyvaujanti delegacija“ yra delegacija, balsuojanti už arba prieš siūlymą.

 

14.2. Nedalyvavimas balsavime

 

414            Dalyvaujančios delegacijos, kurios tačiau nedalyvauja kuriame nors balsavime arba aiškiai pareiškia atsisakymą balsuoti, nėra laikomos nedalyvaujančiomis siekiant nustatyti kvorumą, kaip numatyta šios Konvencijos punkte Nr. 385, nei susilaikiusiomis, siekiant turėti galimybę taikyti žemiau esančio punkto Nr. 416 nuostatas.

 

14.3. Ypatingoji dauguma

 

415            Naujų Sąjungos Narių priėmimo atvejais yra skaičiuojama dauguma, numatyta Įstatų 2 straipsnyje.

 

14.4. Daugiau nei penkiasdešimt procentų susilaikymų

 

416            Kai susilaikymų skaičius yra didesnis nei pusė visų balsų skaičiaus (už, prieš, susilaikę), klausimo svarstymas atidedamas vėlesniam susirinkimui, kurio metu susilaikiusiųjų balsai neturi būti skaičiuojami.

 

14.5. Balsavimo procedūros

 

417            (1) Balsavimo procedūros yra šios:

418            a) kaip taisyklė, pakeliant rankas, jei nereikalaujama balsuoti iššaukiant vardais, vadovaujantis b) punktu, arba balsuoti slaptai, vadovaujantis

c) punktu;

419            b) iššaukiant vardais, dalyvaujančių ir turinčių teisę balsuoti Narių prancūziškų pavadinimų abėcėline tvarka;

420            1. jeigu ne mažiau kaip dvi dalyvaujančios ir turinčios teisę balsuoti delegacijos to prašo iki pradedant balsavimą ir jei nėra prašoma balsuoti slaptai, vadovaujantis c) punktu, arba

421            2. jeigu procedūra, įvykdyta pagal punktą a), neparodo aiškios daugumos;

422            c) slaptu balsavimu, jei ne mažiau kaip penkios dalyvaujančios ir turinčios teisę balsuoti delegacijos to prašo iki pradedant balsavimą.

423            (2) Prieš pradedant balsavimą, Pirmininkas turi atsižvelgti į visus prašymus dėl balsavimo būdo ir tuomet paskelbti balsavimo procedūrą, kuri bus taikoma, ir klausimą, dėl kurio bus balsuojama. Po to jis turi paskelbti balsavimo pradžią. Suskaičiavus balsus, jis paskelbia rezultatus.

424            (3) Slapto balsavimo atveju sekretoriatas turi nedelsdamas imtis veiksmų, kad būtų užtikrintas balsavimo slaptumas.

425            (4) Balsavimas gali būti vykdomas pasitelkiant elektroninę sistemą, jei tinkama sistema yra prieinama ir jei konferencija taip nutaria.

 

14.6. Draudimas nutraukti pradėtą balsavimą

 

426            Nė viena delegacija negali nutraukti prasidėjusio balsavimo, išskyrus atvejus, kai keliamas klausimas dėl pasirinkto balsavimo būdo. Iškeltas klausimas neturi apimti jokio siūlymo keisti pasirinktą sprendimą arba keisti klausimo, dėl kurio balsuojama, esmę. Balsavimas prasideda Pirmininkui paskelbus, kad balsavimas prasidėjo, ir baigiasi Pirmininkui paskelbus jo rezultatus.

 

14.7. Balsų atidavimo argumentai

 

427            Pirmininkas suteikia teisę bet kuriai to prašančiai delegacijai išsakyti savo balso atidavimo argumentus po to, kai suskaičiuojami balsai.

 

14.8. Balsavimas papunkčiui

 

428            (1) Siūlymo autoriui prašant arba kai susirinkimas mano esant tinkamu, arba Pirmininkui, gavus autoriaus sutikimą, pasiūlius, toks siūlymas turi būti išskaidytas dalimis ir jo atskiri punktai pateikiami balsavimui. Priimtos siūlymo dalys yra pateikiamos balsavimui kaip visuma.

429            (2) Jeigu visos siūlymo dalys yra atmestos, visas siūlymas laikomas atmestu.  14.9. Balsavimas, esant keletui pasiūlymų vienu klausimu

430            (1) Kai vienu klausimu yra du pasiūlymai ar daugiau, jie turi būti pateikiami balsavimui tokia tvarka, kokia buvo gauti, išskyrus atvejus, kai susirinkimas nutaria kitaip.

431            (2) Po kiekvieno balsavimo susirinkimas nutaria, ar bus balsuojama dėl kitų siūlymų.

 

14.10. Pakeitimai

 

432            (1) Bet koks siūlymas padaryti pakeitimus, kurių esmė yra tiktai ko ištrynimas, papildymas ar pakeitimas pradinio papildymo dalyje, yra laikomas pakeitimu.

433            (2) Bet koks papildymo pakeitimas, su kuriuo sutinka papildymą pateikianti delegacija, turi būti iš karto įtrauktas į pradinį papildymą.

434            (3) Joks siūlymas padaryti pakeitimus nėra laikomas pakeitimu, jei susirinkimas nutaria, jog pastarasis yra nesuderinamas su pradiniu papildymu.

 

14.11. Balsavimas dėl pakeitimų

 

435            (1) Tuo atveju, kai yra pateiktas papildymo pakeitimas, visų pirma balsuojama dėl pakeitimo.

436            (2) Tuo atveju, kai yra pateikti du ar daugiau papildymo pakeitimai, visų pirma balsuojama dėl labiausiai nuo originalaus teksto nutolusio pakeitimo; jei šiam pakeitimui nepritaria dauguma, iš likusių pakeitimų tarpo balsuojama dėl labiausiai nuo papildymo nutolusiojo ir tokia procedūra vykdoma tol, kol kitam pakeitimui pritaria dauguma; jei nubalsuojama dėl vis pateiktų pakeitimų ir nė vienam iš jų nepritarė dauguma, nepakeistas papildymas turi būti pateiktas balsavimui.

437            (3) Jei priimami vienas ar daugiau pakeitimų, taip pakeistas papildymas tuomet pateikiamas balsavimui.

 

14.12. Balsavimo kartojimas

 

438            (1) Konferencijos ar susirinkimo komitetuose, pakomitečiuose ar darbo grupėse papildymas, papildymo dalis arba keitimas, dėl kurio jau buvo balsuojama viename iš komitetų, pakomitečių ar darbo grupių, negali būti vėl pateikiamas balsavimui tame pačiame komitete, pakomitetyje ar darbo grupėje. Ši nuostata galioja, nežiūrint pasirinktos balsavimo procedūros.

439            (2) Plenariniuose susirinkimuose papildymas, papildymo dalis arba pakeitimas negali būti vėl pateikiamas balsavimui, išskyrus atvejus, kai:

440            a) balsavimo teisę turinčių Narių dauguma to reikalauja ir

441            b) kai prašymas pakartoti balsavimą pateikiamas ne anksčiau, kaip praėjus pilnai parai nuo balsavimo.

 

15. Debatų tvarka ir balsavimo procedūros komitetuose ir pakomitečiuose

 

442            1. Visų komitetų ir pakomitečių Pirmininkai turi tokius pat įgaliojimus, kaip ir tie, kurie, vadovaujantis šio Procedūrinio reglamento 3 skyriumi, yra suteikiami konferencijos Pirmininkui.

443            2. Šio Procedūrinio reglamento 12 skyriaus nuostatos dėl debatų Plenariniame susirinkime taip pat yra taikomos diskusijoms komitetuose ir pakomitečiuose, išskyrus atvejus, kai nustatomas kvorumas.

444            3. Šio Procedūrinio reglamento 14 skyriaus nuostatos taip pat yra taikomos balsavimams komitetuose ir pakomitečiuose.

 

16. Atsiribojimai

 

445            1.Kaip taisyklė, bet kokia delegacija, kurios nuomonė nesutampa su likusių delegacijų nuomone, turi stengtis, kiek leidžia galimybės, prisiderinti prie daugumos nuomonės.

446            2. Tačiau tais atvejais, kai delegacija mano kurį nors sprendimą esant tokiu, kad jos vyriausybė negali sutikti laikytis Įstatų arba šios Konvencijos pakeitimų arba Administracinio reglamento pakeitimų, tokia delegacija gali galutinai ar laikinai atsiriboti nuo tokio sprendimo; apie bet kokį tokį atsiribojimą gali paskelbti kuri nors delegacija Nario, kuris nedalyvauja konferencijoje ir kuris tai delegacijai perdavė įgaliojimus pasirašyti Baigiamuosius aktus, vadovaujantis šios Konvencijos 31 straipsniu, vardu.

 

17. Plenarinių susirinkimų protokolai

 

447            1. Plenarinių susirinkimų protokolus rengia konferencijos sekretoriatas, kuris turi užtikrinti jų kuo skubesnį išplatinimą delegacijoms, bet kuriuo atveju – ne vėliau, kaip praėjus penkioms darbo dienoms nuo kiekvieno susirinkimo.

448            2. Išplatinus protokolus, delegacijos gali raštu pateikti konferencijos sekretoriatui bet kokius pataisymus, kuriuos pastarosios mano esant pateisinamais; tai turi būti atliekama per kiek įmanoma trumpesnį laiką. Tai nekliudo delegacijoms pateikti pataisas žodžiu susirinkime, kuriame protokolai yra tvirtinami.

449            3. (1) Kaip taisyklė, protokolai turi apimti tiktai siūlymus ir išvadas kartu su pagrindiniais juos grindžiančiais argumentais, pateiktais kiek įmanoma glausčiau.

450            (2) Tačiau bet kuri delegacija turi teisę reikalauti įtraukti į protokolus, reziumuota forma ar visą, bet kokį pareiškimą, padarytą debatų metu. Tokiu atveju paprastai delegacija apie tai turi paskelbti, pradėdama pareiškimą, kad būtų palengvintas referentų darbas, bei pati įteikti pareiškimą konferencijos sekretoriatui dviejų valandų laikotarpiu, pasibaigus susirinkimui.

451            4. Teise, suteikiama aukščiau išdėstytu punktu Nr. 450 dėl pareiškimų įtraukimo į protokolus, visais atvejais turi būti naudojamasi protingai.

 

18. Komitetų ir pakomitečių trumpos apžvalgos ir ataskaitos

 

452            1. (1) Komitetų arba pakomitečių susirinkimų debatų trumpas apžvalgas, susirinkimą po susirinkimo, rengia konferencijos sekretoriatas, kuris turi užtikrinti, kad jos būtų išplatintos delegacijoms ne vėliau kaip po penkių darbo dienų nuo kiekvieno susirinkimo. Apžvalgos turi atspindėti svarbiausias diskusijų temas bei įvairias įsidėmėtinas nuomones, bet kokius siūlymus ar išvadas, bendrai kylančius iš debatų.

453            (2) Tačiau bet kuri delegacija turi teisę į punkto Nr. 450 nuostatų pritaikymą. 454 (3) Teise, suteikiama aukščiau išdėstytu punktu Nr. 453, visais atvejais turi būti naudojamasi protingai. 455 2. Komitetai ir pakomitečiai gali rengti bet kokias preliminarines ataskaitas, kokias jie mano esant būtinomis, ir, jei aplinkybės leidžia, baigę savo darbą jie gali pateikti galutinę ataskaitą, glaustai susumuojančią siūlymus ir išvadas, kylančius ištyrus jiems patikėtą sritį.

 

19. Protokolų, trumpų apžvalgų ir ataskaitų tvirtinimas

 

456            1. (1) Paprastai, pradedant kiekvieną Plenarinį susirinkimą arba komiteto ar pakomitečio susirinkimą, Pirmininkas paklausia, ar nėra komentarų dėl prieš tai buvusio susirinkimo protokolo, arba, komitetų ar pakomitečių atveju – dėl prieš tai buvusio susirinkimo trumpos apžvalgos. Šie dokumentai laikomi patvirtintais, jei sekretoriate nebuvo atlikta jokių pakeitimų ir nebuvo išsakyta prieštaravimų žodžiu. Priešingai, reikalui esant, atitinkamos pataisos gali būti padarytos protokole ar trumpoje apžvalgoje.

457            (2) Bet kuri preliminarinė ar galutinė ataskaita turi būti tvirtinama atitinkamo komiteto ar pakomitečio.

458            2. (1) Paskutinio įvykusio Plenarinio susirinkimo protokolą tikrina ir tvirtina Pirmininkas.

459            (2) Paskutinių vykusių kiekvieno komiteto ar pakomitečio susirinkimų trumpas apžvalgas tikrina ir tvirtina komiteto ar pakomitečio Pirmininkas.

 

20. Numeracija

 

460            1. Peržiūrimų tekstų skyrių, straipsnių ir paragrafų numeriai turi būti išlaikomi iki pirmojo skaitymo Plenariniame susirinkime. Papildantys fragmentai laikinai įgyja paskutinio prieš tai einančio paragrafo originaliame tekste numerį, pridedant „A“, „B“ ir t.t.

461            2. Galutinis skyrių, straipsnių ir paragrafų numeravimas paprastai patikimas Redakciniam komitetui po to, kai pastarieji yra priimami po pirmojo skaitymo, tačiau Plenarinio susirinkimo nutarimu tai gali būti patikėta Generaliniam sekretoriui.

 

21. Galutinis tvirtinimas

 

462            Aukščiausiosios plenarinės konferencijos, radijo ryšio konferencijos ar pasaulinės tarptautinių telekomunikacijų konferencijos Baigiamieji aktai yra laikomi galutiniais, kai juos patvirtina antrajame Plenarinio susirinkimo skaityme.

 

22. Pasirašymas

 

463            Baigiamųjų aktų tekstai, patvirtinti konferencijų, minimų aukščiau išdėstytame punkte Nr. 462, turi būti pateikti pasirašymui Narių prancūziškų pavadinimų abėcėline tvarka delegatams, kuriems yra suteikti įgaliojimai, apibrėžti šios Konvencijos 31 straipsnyje.

 

23. Ryšiai su spauda ir visuomene

 

464            1. Oficiali medžiaga spaudai apie konferencijos darbą gali būti pateikta tiktai konferencijos Pirmininkui leidus.

465            2. Spaudos ir visuomenės atstovai gali, kiek leidžia galimybės, dalyvauti konferencijoje, minimoje punkte Nr. 342, laikantis nuostatų, patvirtintų delegacijų Vadovų susirinkime bei praktinių Generalinio sekretoriaus nurodymų. Spaudos ir visuomenės atstovų dalyvavimas neturi jokiu būdu trukdyti normaliam susirinkimo darbui.

466            3. Kiti sąjungos susirinkimai nėra atviri spaudai ir visuomenei, išskyrus atvejus, kai atitinkamas susirinkimas nutaria kitaip.

 

24. Frankavimo privilegijos

 

467            Konferencijos metu delegacijų nariai, Tarybos Narių atstovai, Radijo ryšio reguliavimo komiteto nariai, Generalinio sekretoriato ir Sąjungos Sektorių vyresnieji pareigūnai, dalyvaujantys konferencijoje, bei Sąjungos Sekretoriato darbuotojai, paskirti į konferenciją, įgyja teisę į tokias pašto, telegramų, telefono ir telekso frankavimo privilegijas, dėl kokių priimančioji vyriausybė susitaria su kitomis vyriausybėmis bei atitinkamais pripažintaisiais operatoriais.

 

IV SKYRIUS

Kitos sąlygos

 

33 STRAIPSNIS

Finansai

 

468            1. (1) Skalė, kurioje kiekvienas Narys pasirenka savo įnašų klasę, vadovaujantis Įstatų 28 straipsnio nuostatomis, yra tokia:

40 vienetų klasė

35 vienetų klasė

30 vienetų klasė

28 vienetų klasė

25 vienetų klasė

23 vienetų klasė

20 vienetų klasė

18 vienetų klasė

15 vienetų klasė

13 vienetų klasė

10 vienetų klasė

8 vienetų klasė

5 vienetų klasė

4 vienetų klasė

3 vienetų klasė

2 vienetų klasė

1 1/2 vieneto klasė

1 vieneto klasė

1/2 vieneto klasė

1/4 vieneto klasė

1/8 vieneto klasė*

1/16 vieneto klasė*

(* Mažiausiai išsivysčiusioms šalims, kaip nurodo Jungtinės Tautos, ir kitiems Nariams, nurodytiems Tarybos.)

 

469            (2) Greta įnašų klasių, išvardytų aukščiau esančiame punkte Nr. 468, bet kuris narys gali pasirinkti įnašų vienetų skaičių, didesnį nei 40.

470            (3) Generalinis sekretorius visiems Sąjungos Nariams praneša apie kiekvieno Nario sprendimą pasirenkant įnašų klasę.

471            (4) Nariai bet kuriuo metu gali pasirinkti aukštesnę įnašų klasę nei jau patvirtintoji.

472            2. (1) Kiekvienas naujas Narys turi sumokėti įnašą už metus, kai įvyksta įstojimas, kuris skaičiuojamas nuo pirmosios įstojimo mėnesio dienos.

473            (2) Nariui denonsavus Įstatus ir šią Konvenciją, įnašas turi būti sumokėtas iki paskutinės mėnesio, nuo kurio įsigalioja denonsavimas, dienos.

474            3. Mokami mokesčiai apima papildomą 3% (trijų procentų) metinį mokestį, skaičiuojamą nuo Sąjungos finansinių metų pradžios, už pirmus šešis mėnesius ir 6% (šešių procentų) metinį mokestį nuo septintojo mėnesio.

475            4. Žemiau dėstomos nuostatos taikomos organizacijų, minimų punktuose Nr. 259-262, ir institucijų, turinčių teisę dalyvauti Sąjungos veikloje, vadovaujantis šios Konvencijos 19 straipsnio nuostatomis, įnašams.

476            5. Organizacijos, minimos šios Konvencijos punktuose Nr. 259-262 ir kitos tarptautinio pobūdžio organizacijos, dalyvaujančios kurioje nors Aukščiausioje plenarinėje konferencijoje, kurio nors Sąjungos Sektoriaus veikloje ar pasaulinėje tarptautinių telekomunikacijų konferencijoje, turi prisidėti prie konferencijos ar Sektoriaus išlaidų padengimo, atitinkamai vadovaujantis žemiau išdėstytais punktais Nr. 479-481, išskyrus atvejus, kai abipusio susitarimo pagrindu tokių išlaidų dengti nereikia.

477            6. Bet kuri institucija ar organizacija, esanti sąrašuose, minimuose šios Konvencijos punkte Nr. 237, turi prisidėti prie Sektoriaus išlaidų padengimo, vadovaujantis žemiau išdėstytais punktais Nr. 479-481.

478 7.        Bet kuri institucija ar organizacija, esanti sąrašuose, minimuose šios Konvencijos punkte Nr. 237, kuri dalyvauja radijo ryšio konferencijoje, pasaulinėje tarptautinių telekomunikacijų konferencijoje arba konferencijoje ar asamblėjoje Sektoriaus, kurio nariams ji nepriklauso, turi prisidėti prie konferencijos ar Sektoriaus išlaidų padengimo, vadovaujantis žemiau išdėstytais punktais Nr. 479-481.

479 8.        Įnašai, minimi punktuose Nr. 476, 477 ir 478, turi būti pagrįsti laisvu įnašų klasės pasirinkimu skalėje, pateiktoje aukščiau išdėstytame punkte Nr. 468, išskyrus 1/4, 1/8 ir 1/16 vieneto klases, skirtas Sąjungos Nariams (pastaroji išimtis netaikoma Telekomunikacijų plėtros sektoriui); Generalinis sekretorius turi būti informuojamas apie pasirinktą klasę; bet kuri institucija ar organizacija gali bet kuriuo metu pasirinkti aukštesnę įnašų klasę nei jau patvirtintoji.

480 9.        Įnašo vieneto, mokamo dengiant kiekvieno atitinkamo Sektoriaus išlaidas, dydis yra nustatytas ties 1/5 Sąjungos Narių įnašų vieneto. Šie įnašai yra laikomi Sąjungos pajamomis. Šių įnašų atžvilgiu yra taikomos aukščiau išdėstyto punkto Nr. 474 nuostatos.

481            10. Įnašo vieneto, mokamo dengiant kurios nors konferencijos ar asamblėjos išlaidas, dydis yra nustatomas padalijant tos konferencijos ar asamblėjos bendrą biudžeto sumą iš bendro vienetų, kuriuos įneša Sąjungos Nariai kaip savo dalį Sąjungos išlaidų, skaičiaus. Šie įnašai yra laikomi Sąjungos pajamomis. Šių įnašų atžvilgiu yra taikomas papildomas mokestis, skaičiuojamas nuo šešioliktos dienos, einančios po dienos, kurią yra išsiuntinėtos sąskaitos, kurio dydis yra toks, kaip nurodyta aukščiau išdėstytame punkte Nr. 474.

482            11. Įnašo vienetų skaičiaus sumažinimas yra galimas tiktai vadovaujantis principais, numatytais atitinkamose Įstatų 28 straipsnio nuostatose.

483            12. Atsisakymo dalyvauti kurio nors Sektoriaus darbe arba tokio dalyvavimo pabaigos atveju (žr. šios Konvencijos punktą Nr. 240) įnašas turi būti sumokamas iki paskutinės mėnesio, kurį toks atsisakymas ar baigtis įsigalioja, dienos.

484            13. Leidinių pardavimo kainą nustato Generalinis sekretorius, atsižvelgdamas į tai, kad dauginimo ir platinimo išlaidas, iš esmės, turi padengti leidinių pardavimas.

485            14. Sąjunga turi turėti rezervinę sąskaitą, kad būtų galima suteikti darbinių lėšų, siekiant patenkinti esminius poreikius bei disponuoti pakankamais grynųjų pinigų rezervais, norint kiek įmanoma išvengti skolinimosi. Atsarginio rezervo dydį kasmet nustato Taryba, atsižvelgdama į numatomus poreikius. Pasibaigus kiekvienam dvejų metų biudžeto laikotarpiui, visi nepanaudoti ar neįkeisti biudžeto kreditai pervedami į rezervinę sąskaitą. Kitos šios sąskaitos detalės yra aprašytos Finansų reglamente.

486            15. (1) Generalinis sekretorius, Koordinaciniam komitetui pritarus, gali priimti savanoriškus įnašus grynaisiais ar natūra su sąlyga, kad aplinkybės, susijusios su tokiais savanoriškais įnašais, neprieštarauja Sąjungos tikslams ir programoms, kurios nors konferencijos programoms bei Finansų reglamentui, kuriame turi būti numatytos specialios tokių savanoriškų įnašų priėmimo ir panaudojimo sąlygos.

487            (2) Apie tokius savanoriškus įnašus Generalinis sekretorius informuoja Tarybą finansinių operacijų ataskaitoje, taip pat – trumpoje ataskaitoje, nurodančioje kiekvienu atveju savanoriško įnašo kilmę, siūlomą panaudojimą bei veiksmus, kurių imtasi jo atžvilgiu.

 

34 STRAIPSNIS

Konferencijų finansinė atsakomybė

 

488            1. Prieš priimdamos siūlymus ar nutarimus, kurių įgyvendinimas pareikalautų finansinių išlaidų, Sąjungos konferencijos turi atsižvelgti į visas Sąjungos biudžeto nuostatas, kad būtų užtikrinta, jog jų įgyvendinimas nepareikalaus išlaidų, didesnių nei Taryba gali leisti.

489            2. Joks kurios nors konferencijos nutarimas neturi būti vykdomas, jei pastarasis gali sukelti tiesioginį ar netiesioginį išlaidų augimą, didesnį nei Taryba gali leisti.

 

35 STRAIPSNIS

Kalbos

 

490            1. (1) Sąjungos konferencijose ir susirinkimuose, kitos kalbos nei nurodyta atitinkamose Įstatų 29 straipsnio nuostatose, gali būti naudojamos:

491            a) jei yra kreipiamasi į Generalinį sekretorių arba į atitinkamo Biuro Direktorių su prašymu leisti naudoti papildomą kalbą ar kalbas, žodžiu arba raštu, su sąlyga, kad dėl to atsiradusias papildomas išlaidas dengia tie Nariai, kurie pateikė prašymą arba jam pritarė;

492            b) jei kuri nors delegacija savo sąskaita pasirūpina žodiniu vertimu iš savo kalbos į vieną iš kalbų, minimų atitinkamose Įstatų 29 straipsnio nuostatose.

493            (2) Atveju, numatytu aukščiau išdėstytame punkte Nr. 491, Generalinis sekretorius arba atitinkamo Biuro Direktorius, kiek leidžia galimybės, turi patenkinti prašymą, prieš tai gavęs tokių Narių įsipareigojimą apmokėti atsiradusias Sąjungos išlaidas.

494            (3) Atveju, numatytu aukščiau išdėstytame punkte Nr. 492, tokia delegacija, be to, gali savo sąskaita pasirūpinti žodiniu vertimu į savo kalbą iš vienos iš kalbų, minimų atitinkamose Įstatų 29 straipsnio nuostatose.

495            2. Bet kuris iš dokumentų, minimų atitinkamose Įstatų 29 straipsnio nuostatose, gali būti išspausdintas kitomis, nei ten numatyta, kalbomis su sąlyga, kad Nariai, prašantys tokio publikavimo, įsipareigoja padengti visas vertimo ir išleidimo išlaidas.

 

V SKYRIUS

Įvairios sąlygos, susijusios su telekomunikacijų tarnybų eksploatavimu

 

36 STRAIPSNIS

Mokesčiai ir nemokamos paslaugos

 

496            Sąlygos, susijusios su mokesčiais už telekomunikacijas bei įvairiais atvejais, kur suteikiamos nemokamos paslaugos, yra numatytos Administraciniame reglamente.

 

37 STRAIPSNIS

Sąskaitų pateikimas ir apmokėjimas

 

497            1. Tarptautiniai atsiskaitymai yra laikomi einamaisiais sandėriais ir turi būti atliekami vadovaujantis einamaisiais su tuo susijusių Narių tarptautiniais įsipareigojimais tais atvejais, kai pastarųjų vyriausybės yra sudariusios sutartis šioje srityje. Kai tokio susitarimo nėra ir nesant jokių specialių susitarimų, sudarytų vadovaujantis Įstatų 42 straipsniu, tokie atsiskaitymai turi būti vykdomi laikantis Administracinio reglamento.

498            2. Narių administracijos ir pripažintieji operatoriai, eksploatuojantys tarptautinių telekomunikacijų tarnybas, turi sudaryti sutartį dėl jų debetų ir kreditų.

499            3. Atsiskaitymai, atsižvelgiant į debetus ir kreditus, minimus aukščiau išdėstytame punkte Nr. 498, turi būti parengiami vadovaujantis Administracinio reglamento nuostatomis, išskyrus atvejus, kai atitinkamos šalys yra sudariusios specialias sutartis.

 

38 STRAIPSNIS

Piniginis vienetas

 

500            Nesant jokių specialių susitarimų, sudarytų tarp Narių, piniginis vienetas, naudojamas atsiskaitymo už tarptautines telekomunikacijų paslaugas tarifų sudarymui bei tarptautinių sąskaitų atidarymui, yra: – arba Tarptautinio valiutos fondo piniginis vienetas, – arba auksinis frankas,  apibrėžti Administraciniame reglamente. Taikymo sąlygos yra numatytos Tarptautinio telekomunikacijų reglamento 1 priede.

 

39 STRAIPSNIS

Tarpusavio ryšiai

 

501            1. Stotys, skirtos radijo ryšiui judriojo ryšio tarnyboje, privalo, neišeinant už normalios eksploatacijos ribų, abipusiškai perduoti radijo pranešimus, nežiūrint jose taikomos radijo ryšio sistemos.

502            2. Tačiau, siekiant skatinti mokslo progresą, aukščiau išdėstyto punkto Nr. 501 nuostatos neturi uždrausti naudoti radijo ryšio sistemos, negalinčios susirišti su kitomis sistemomis, su sąlyga, kad toks nesugebėjimas atsiranda dėl tokios sistemos specifinio pobūdžio ir kad tai nėra pasekmė atskirų įrenginių naudojimo, siekiant užkirsti kelią abipusiams ryšiams.

503            Nežiūrint aukščiau išdėstyto punkto Nr. 501, kuri nors stotis gali būti priskirta ribotai tarptautinei telekomunikacijų tarnybai, sąlygotai tokios tarnybos paskirties, arba, esant kitoms aplinkybėms, galinčiai laisvai pasirinkti naudojamą sistemą.

 

40 STRAIPSNIS

Slapta kalba

 

504            1. Visų ryšių atvejais vyriausybinės telegramos ir tarnybinės telegramos gali būti parengtos slapta kalba.

505            2. Asmeninės telegramos slapta kalba gali būti siunčiamos tarp bet kurių Narių, išskyrus tuos, kurie iš anksto pranešė, tarpininkaujant Generaliniam sekretoriui, jog jie draudžia tokios kalbos naudojimą tam korespondencijos tipui.

506            3. Nariai, kurie draudžia asmenines telegramas slapta kalba, siunčiamas iš jų pačių teritorijų arba į jų pačių teritorijas, privalo leisti joms nueiti tranzitu, išskyrus paslaugų sustabdymo atvejus, minimus Įstatų 35 straipsnyje.

 

VI SKYRIUS

Arbitražas ir pakeitimai

 

41 STRAIPSNIS

Arbitražas: procedūra

(žr. Įstatų 56 straipsnį)

 

507            1. Šalis, kuri kreipiasi į arbitražą, turi inicijuoti arbitražo procedūrą, perduodama kitai ginčo šaliai pranešimą apie ginčo padavimą į arbitražą.

508            2. Šalys sutartimi turi nuspręsti, ar arbitražą patikėti asmenims, administracijoms ar vyriausybinėms institucijoms. Jeigu per vieną mėnesį nuo pranešimo apie ginčo padavimą į arbitražą šalys negali susitarti šiuo klausimu, arbitražas patikimas vyriausybinėms institucijoms.

509            3. Jeigu arbitražas turi būti patikėtas asmenims, arbitrai negali būti ginče dalyvaujančios Valstybės atstovai, nei gyventi ginče dalyvaujančiose Valstybėse, nei dirbti jų tarnybose.

510            4. Jeigu arbitražas turi būti patikėtas vyriausybinėms institucijoms arba jų administracijoms, pastarosios turi būti parinktos iš Narių, nedalyvaujančių ginče, tarpo, parenkant Narius, kurie yra sutarties, kurios taikymas sukėlė ginčą, šalys.

511            5. Per tris mėnesius nuo pranešimo apie ginčo padavimą į arbitražą gavimo kiekviena besiginčijanti šalis skiria arbitrą.

512            6. Jei ginče dalyvauja daugiau nei dvi šalys, arbitrą skiria, vadovaujantis procedūra, numatyta aukščiau išdėstytuose punktuose Nr. 510 ir 511, abi šalių grupės, turinčios bendrą poziciją ginče.

513            7. Abu taip paskirti arbitrai parenka trečiąjį arbitrą, kuris tuo atveju, jei du pirmieji arbitrai yra privatūs asmenys, o ne vyriausybinių institucijų ar administracijos atstovai, turi tenkinti sąlygas, numatytas aukščiau išdėstytame punkte Nr. 509, ir, be to, neturi būti tos pačios tautybės, kaip kuris nors iš kitų dviejų arbitrų. Tuo atveju, kai du arbitrai negali susitarti dėl trečiojo arbitro parinkimo, kiekvienas iš tų dviejų arbitrų nurodo trečiąjį arbitrą, kuris jokiu būdu nebūtų susijęs su ginču. Generalinis sekretorius tuomet burtų keliu parenka trečiąjį arbitrą.

514            8. Ginče dalyvaujančios šalys gali susitarti, kad jų ginčą spręs vienas arbitras, skiriamas pagal susitarimą; arba, kitaip, abi šalys gali skirti po arbitrą ir paprašyti Generalinio sekretoriaus burtų keliu nuspręsti, kuris iš tokiu būdu nominuotų asmenų turi imtis veiksmų, kaip vienintelis arbitras.

515            9. Arbitras arba arbitrai turi laisvai spręsti dėl ginčo nagrinėjimo vietos bei dėl arbitraže taikomos procedūrinės tvarkos.

516            10.Vienintelio arbitro nutartis turi būti galutinė ir privaloma abiem ginčo pusėms. Jeigu arbitražas patikėtas daugiau nei vienam arbitrui, nutartis, kuri priimama dauguma arbitrų balsų, turi būti galutinė ir privaloma abiem pusėms.

517            11. Kiekviena šalis turi padengti išlaidas, susidariusias nagrinėjant ginčą ir paskelbiant nutartį. Arbitražo išlaidos, neįeinančios į išlaidas, susidariusias pačioms šalims, turi būti po lygiai padalytos abiem ginčo pusėms.

518            12. Sąjunga turi pateikti bet kokią informaciją, susijusią su ginču, kokios arbitrui gali prireikti. Jeigu ginčo šalys susitaria, arbitro ar arbitrų nutartis turi būti perduodama Generaliniam sekretoriui, kad būtų galima ateityje ja pasiremti.

 

42 STRAIPSNIS

Šios Konvencijos keitimo sąlygos

 

519            1. Bet kuris Sąjungos Narys gali pasiūlyti bet kokį pakeitimą šioje Konvencijoje. Bet kuris toks pasiūlymas turi, siekiant užtikrinti jo savalaikį perdavimą Sąjungos Nariams bei svarstymą pastarųjų tarpe, pasiekti Generalinį sekretorių ne vėliau kaip likus aštuoniems mėnesiams iki numatytos Aukščiausiosios plenarinės konferencijos atidarymo datos. Generalinis sekretorius, kiek įmanoma greičiau, tačiau likus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams iki pastarosios datos, turi pateikti bet kurį tokį siūlymą visiems Sąjungos Nariams.

520            2. Tačiau bet koks siūlymas keisti pakeitimą, pateiktą vadovaujantis aukščiau išdėstytu punktu Nr. 519, gali būti Sąjungos Nario pateiktas bet kuriuo metu arba jo delegacijos pateiktas Aukščiausiosios plenarinės konferencijos metu.

521            3. Kvorumas, kurio reikia bet kuriame Aukščiausiosios plenarinės konferencijos Plenariniame susirinkime, norint svarstyti bet kokį pasiūlymą keisti šią Konvenciją ar jos pakeitimą, turi būti sudarytas iš daugiau nei pusės delegacijų, akredituotų Aukščiausioje plenarinėje konferencijoje.

522            4. Kad būtų priimtas bet koks siūlymas keisti pateiktą pakeitimą, o taip pat visas pakeitimas, modifikuotas ar ne, turi būti patvirtintas Plenariniame susirinkime daugiau nei pusės delegacijų, akredituotų Aukščiausioje plenarinėje konferencijoje bei turinčių teisę balsuoti.

523            5. Jei kitaip nenurodyta šio straipsnio ankstesniuose paragrafuose, kuriems teikiama pirmenybė, yra taikomos bendros nuostatos dėl konferencijų bei dėl konferencijų ir kitų susirinkimų Procedūrinio reglamento, esančios šioje Konvencijoje.

524            6. Bet kokie šios Konvencijos pakeitimai, priimti Aukščiausioje plenarinėje konferencijoje, turi, kaip visuma ir vieno pakeitimų dokumento forma, įsigalioti nuo datos, kurią nustato Konferencija, tarp tų Narių, kurie iki tos datos pateikė savo ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo ar prisijungimo prie šios Konvencijos ir pakeitimų dokumento raštus. Tokio pakeitimų dokumento vienos dalies ratifikavimas, priėmimas ar patvirtinimas yra draudžiamas.

525            7. Nežiūrint į aukščiau išdėstytą punktą Nr. 524, Aukščiausioji plenarinė konferencija gali nuspręsti, kad šios Konvencijos pakeitimas yra būtinas tinkamam Įstatų pakeitimo įgyvendinimui. Tokiu atveju šios Konvencijos pakeitimas neturi įsigalioti anksčiau nei įsigalios Įstatų pakeitimas.

526            8. Generalinis sekretorius informuoja visus Narius apie kiekvieno ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo ar prisijungimo dokumento gavimą.

527            9. Įsigaliojus bet kokiam tokiam pakeitimo dokumentui, ratifikavimas, priėmimas, patvirtinimas arba prisijungimas sutinkamai su Įstatų 52 ir 53 straipsniais taikomas pakeistai Konvencijai.

528            10. Įsigaliojus bet kokiam tokiam pakeitimo dokumentui, Generalinis sekretorius įregistruoja jį Jungtinių Tautų sekretoriate, vadovaujantis Jungtinių Tautų Chartijos 102 straipsnio nuostatomis. Įstatų punktas Nr. 241 taip pat taikomas bet kokiam tokiam pakeitimo dokumentui.

______________


PRIEDAS

 

Kai kurių terminų, naudojamų šioje Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos konvencijoje ir Administraciniuose reglamentuose, apibrėžimas  Aukščiau minimuose Sąjungos dokumentuose toliau išdėstyti terminai turi tokią prasmę:

 

1001          Ekspertas: asmuo, kurį siunčia:

a) jo šalies Vyriausybė arba administracija, arba

b) bet kokia institucija ar organizacija, įgaliota vadovaujantis šios Konvencijos 19 straipsniu, arba

c) bet kokia tarptautinė organizacija dalyvauti įgyvendinant Sąjungos uždavinius, atitinkančius pastarojo profesinės kompetencijos sritį.

1002          Stebėtojas: asmuo, kurį siunčia:

- Jungtinės Tautos, kuri nors specializuota Jungtinių Tautų agentūra, Tarptautinė Atominės Energijos Agentūra, kuri nors regioninė telekomunikacijų organizacija arba kuri nors tarpvyriausybinė organizacija, eksploatuojanti palydovines sistemas, dalyvauti patariamojo balso teise Aukščiausioje plenarinėje konferencijoje, kurio nors Sektoriaus vienoje konferencijoje ar susirinkime,

- kuri nors tarptautinė organizacija dalyvauti patariamojo balso teise kurio nors Sektoriaus vienoje konferencijoje ar susirinkime, arba

- Sąjungos nario Vyriausybė dalyvauti be balsavimo teisės kurioje nors regioninėje konferencijoje, laikantis šios Konvencijos atitinkamų nuostatų.

1003          Judriojo ryšio tarnyba: radijo ryšio tarnyba, apjungianti judriąsias ir žemės stotis, arba judriąsias stotis.

1004          Mokslinė arba gamybinė organizacija: bet kokia organizacija, nevyriausybinė įstaiga ar agentūra, kuri užsiima telekomunikacijų problemų tyrimais arba įrangos, skirtos telekomunikacijų tarnyboms, kūrimu ir gamyba.

1005          Radijo ryšys: telekomunikacija radijo bangomis.

1 pastaba: radijo bangos yra sutartinai žemesnių nei 3000 GHz dažnių elektromagnetinės bangos, sklindančios erdvėje be dirbtinio nukreipimo.

2 pastaba: šios Konvencijos punktuose Nr. 149-154 terminas „radijo ryšys“ taip pat apima telekomunikacijas, naudojančias didesnių nei 3000 GHz dažnių elektromagnetines bangas, sklindančias erdvėje be dirbtinio nukreipimo.

1006          Tarnybinės telekomunikacijos: telekomunikacijos, susijusios su bendrosiomis tarptautinėmis telekomunikacijomis ir kuriomis keičiamasi tarp:

- administracijų,

- pripažintųjų operatorių,

Tarybos Pirmininko, Generalinio sekretoriaus, Generalinio sekretoriaus pavaduotojo, Biurų Direktorių, Radijo ryšio komiteto narių bei kitų Sąjungos atstovų ar įgaliotų pareigūnų, tarp jų tų, kurie dirba oficialiais reikalais už Sąjungos būstinės ribų.

______________