LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO 25 STRAIPSNIO IR 1 PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2012 m. gruodžio 20 d. Nr. XII-114

Vilnius

 

(Žin., 2009, Nr. 91-3918; 2010, Nr. 82-4298; 2011, Nr. 150-7036)

 

1 straipsnis. 4 straipsnio 2 ir 3 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 4 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šio įstatymo 2 straipsnis įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.“

2. Pakeisti 4 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Šio įstatymo 3 straipsnis įsigalioja 2009 m. rugpjūčio 1 d. ir galioja iki 2013 m. gruodžio 31 d.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________