LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 7 IR 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2010 m. lapkričio 25 d. Nr. XI-1174

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2010, Nr. 81-4219, Nr. 86-4525)

 

1 straipsnis. 7 straipsnio 15 punkto pripažinimas netekusiu galios

7 straipsnio 15 punktą pripažinti netekusiu galios.

 

2 straipsnis. 32 straipsnio 2 dalies 6 punkto pripažinimas netekusiu galios

32 straipsnio 2 dalies 6 punktą pripažinti netekusiu galios.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________