LIETUVOS RESPUBLIKOS

MIŠKŲ ĮSTATYMO 8 STRAIPSNIO PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

1999 m. gruodžio 23 d. Nr. VIII-1498

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 96-1872)

 

1 straipsnis. 8 straipsnio 3 dalies papildymas

8 straipsnio 3 dalį papildyti ir išdėstyti taip:

„Miško fondas neapmokestinamas, jo sudarymo ir naudojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Privalomi atskaitymai į valstybės biudžetą 2000 metais – iki 20 mln. Lt iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir stačiąjį mišką.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________