LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ FINANSAVIMO REFORMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO

 

2001 m. birželio 27 d. Nr. 785

Vilnius

 

Vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000–2004 metų programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 9 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000–2004 metų programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 14-437), VII skyriaus „Švietimas ir mokslas“ 11 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Moksleivio krepšelio ir sutartinių moksleivių apskaičiavimo metodiką (pridedama).

2. Pavesti Švietimo ir mokslo ministerijai kartu su Finansų ministerija ir Vidaus reikalų ministerija iki 2001 m. rugpjūčio 15 d. parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei projektą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl bendrojo lavinimo mokyklų finansavimo reformos nuostatų ir jų įgyvendinimo priemonių patvirtinimo.

3. Pavesti Finansų ministerijai, rengiant Lietuvos Respublikos 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, numatyti moksleivio krepšelio lėšas valstybinėms, savivaldybių ir nevalstybinėms bendrojo lavinimo mokykloms iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų.

 

 

 

L. e. ūkio ministro pareigas,

l. e. Ministro Pirmininko pareigas                                       Eugenijus Gentvilas

 

 

 

L. E. ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO PAREIGAS                ALGIRDAS MONKEVIČIUS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785

 

MOKSLEIVIO KREPŠELIO IR SUTARTINIŲ MOKSLEIVIŲ APSKAIČIAVIMO METODIKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Moksleivio krepšelio apskaičiavimo metodika skirta nustatyti, kiek reikia lėšų ugdymui per metus vienam 5-8 klasės moksleiviui, kai klasės komplekte moksleivių skaičiaus vidurkis yra 25. Koeficientų vertės išreikštos bazinėmis mėnesinėmis algomis vienam klasės komplektui per mėnesį, vienam moksleiviui per mėnesį ir per metus.

2. Sutartinių moksleivių apskaičiavimo metodika skirta nustatyti, kiek reikia lėšų vieno vaiko ugdymui per metus, atsižvelgiant į mokyklos tipą (pradinė, pagrindinė, vidurinė ar kitokia), ugdymo koncentrą (1–4 klasių, 5–8 klasių, 9–10 klasių, 11–12 klasių), mieste ar kaime yra mokykla, specialiųjų poreikių moksleivius, tautinių mažumų mokyklų moksleivius ir kitus rodiklius. Metodika sudaroma tais pačiais principais kaip ir moksleivio krepšelis, tačiau papildomai nustatomi moksleivių vidutiniai skaičiai klasėje priklausomai nuo anksčiau minėtų rodiklių. Miesto mokyklos 5–8 klasių moksleivis yra prilyginamas vienam sutartiniam moksleiviui.

3. Vienam sutartiniam moksleiviui pagal metodiką skiriama vienoda pinigų suma – moksleivio krepšelis. Norint apskaičiuoti, kiek lėšų ugdymui reikia skirti vienam bet kurios mokyklos moksleiviui per metus, reikia moksleivio krepšelį dauginti iš atitinkamo tos mokyklos sutartinio moksleivio koeficiento. Jeigu norime apskaičiuoti, kiek lėšų per metus ugdymui skiriama konkrečiai mokyklai, reikia apskaičiuoti tos mokyklos sutartinius moksleivius (pagal mokyklos tipą, koncentrą, vietovę ir kitus rodiklius atitinkamus sutartinių moksleivių koeficientus padauginti iš realaus moksleivių skaičiaus) ir juos padauginti iš moksleivio krepšelio.

4. Bendrojo lavinimo mokykloms moksleivio krepšelio lėšos skiriamos kaip tikslinės Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Mokyklos aplinką (pastato eksploatavimas, komunalinės išlaidos, techninio personalo atlyginimai, socialinis draudimas ir kitos ūkinės išlaidos) finansuoja mokyklos steigėjas.

5. Metodika skirta valstybinėms, savivaldybių ir nevalstybinėms bendrojo lavinimo mokykloms (darželiams-mokykloms, pradinėms, pagrindinėms, jaunimo ir vidurinėms mokykloms, gimnazijoms (išskyrus menų gimnazijas), suaugusiųjų bendrojo lavinimo mokykloms ir klasėms, suaugusiųjų švietimo centrams ir ligoninių bendrojo lavinimo mokykloms).

 

II. MOKSLEIVIO KREPŠELIO APSKAIČIAVIMO METODIKA

 

6. Moksleivio krepšelio apskaičiavimo metodika glaustai pateikta 1 priede.

7. Metodikoje vartojami sutartiniai ženklai:

s – klasės (komplekto) moksleivių skaičiaus vidurkis; h – pamokų skaičius per savaitę pagal ugdymo planą klasei (komplektui); n – pedagoginių normų skaičius klasei (komplektui); R – pedagogo vidutinio mėnesinio atlyginimo koeficientas bazinėmis mėnesinėmis algomis; kn – moksleivio krepšelio sudedamųjų dalių koeficientas bazinėmis mėnesinėmis algomis per mėnesį; K(Kb – bazinis) – moksleivio krepšelio koeficientas bazinėmis mėnesinėmis algomis per mėnesį ir litais per metus; Kn – sutartinių moksleivių koeficientas, MK – moksleivio krepšelis Lt/metus.

8. Moksleivio krepšelio apskaičiavimo metodikos rodikliai skaičiuojami taip:

8.1. ugdymo plano rodikliai pateikti 2 priede;

8.2. skaičiavimas:

8.2.1. pedagogo mėnesinio atlyginimo, nustatyto švietimo ir mokslo ministro 1998 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 1565 „Dėl švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos“, koeficiento (R) vidurkis: neatestuoto pedagogo:

                 5,5 + 5,55 + 5,65 + 5,4+ 5,45 + 6,1 + 6,35 + 6,65

R1 = ------------------------------------------------------------------------ = 5,83,

                                                          8

kur 5,65 – koeficientas, išreikštas bazinės mėnesinės algos dydžiu neatestuoto pedagogo, turinčio darbo stažą iki 4 metų ir aukštąjį išsilavinimą, ir t. t.; mokytojo:

            6,3 + 6,5 + 6,75

R2 = ------------------------ = 6,52;

                      3

vyresniojo mokytojo:

           7,55 + 7,7 + 8,05

R3 = --------------------------- = 7,75;

                       3

mokytojo metodininko:

            8,5 + 8,7 + 9,0

R4 = ------------------------ = 8,7;

                       3

mokytojo eksperto:

             9,8 + 9,95 + 10,25

R5 = ----------------------------- = 10.

                        3

Kadangi šalyje (savivaldybėse) vidutiniškai yra 5 procentai neatestuotų pedagogų, 12 procentų atestuotų mokytojų, 70 procentų vyresniųjų mokytojų, 12 procentų mokytojų metodininkų ir 1 procentas ekspertų, R svertinis vidurkis būtų:

5,83 x 5+6,52 x 12+7,75 x 70+8,7 x 12+10 x 1            29,15 + 78,0 + 542,7 + 104,4 + 10

R = ----------------------------------------------------------- = ------------------------------------------------- =

                                 100                                                                    100

= 7,6425 ≈ 7,6;

8.2.2. pedagoginių normų skaičius per savaitę n h/18;

8.2.3. moksleivio krepšelio koeficientai bazinėmis mėnesinėmis algomis per mėnesį:

k1-s mok. = R h/18s;

8.2.4. k2 – koeficientas, taikomas pedagogų kvalifikacijos tobulinimui, bazinėmis mėnesinėmis algomis 1 moksleiviui per mėnesį.

k2' – koeficientas, taikomas pedagogų kvalifikacijos tobulinimui, bazinėmis mėnesinėmis algomis per mėnesį vienai klasei. Kvalifikacijai tobulinti skiriama 15 dienų per 5 metus, t. y. vidutiniškai 3 dienos per metus. Pavaduojamųjų pamokų per dieną (18/5) 3 10,8 pamokos per metus.

10,8 x R x n

Taigi k2'= ----------------------

18 x 4 x 12

dalijama iš 4, nes skaičiuojama 1 savaitei, iš 12, nes skaičiuojama 1 mėnesiui, ir dalijama iš 18, nes skaičiuojama 1 pedagoginei normai.

Taigi koeficientas k2 = k2'/s;

8.2.5. švietimo įstaigos valdymui, pedagoginei psichologinei pagalbai, bibliotekai ir išvykusiems pedagogams pavaduoti (kartu su socialiniu draudimu) skiriama 10 procentų pedagoginės normos dydžio per mėnesį 1 klasei k3 (R x 10 x h)/100;

8.2.6. socialiniam draudimui skiriamas 31 procento pedagoginės normos dydžio koeficientas, k4 (Rn x 31)/100;

8.2.7. k5 yra koeficientų, nurodytų 8.2.5 ir 8.2.6 punktuose, suma bazinėmis mėnesinėmis algomis 1 mėnesiui ir 1 klasei: k5 = k3 + k4, o k6 – koeficientas vienam moksleiviui:

                                   2,5333+7,8533               10,3866

t. y. k6 = k5/s = ------------------------------ = ---------------- = 0,4155;

                                               s                               25

8.2.8. k7 yra k1, k2 ir k6 suma, kuri rodo ugdymo išlaidas vienam moksleiviui per 1 mėnesį, išreikšta bazinėmis mėnesinėmis algomis, t. y. k7 = k1 + k2 + k6;

8.2.9. vadovėliams, literatūrai ir vaizdinėms techninėms priemonėms įsigyti skiriama 0,025 koef./moksl. ir 0,005 koef./moksl. per mėnesį, t. y. kitoms išlaidoms skiriama k8 = 0,0300 koef./moksl. per mėnesį bazinėmis mėnesinėmis algomis;

8.2.10. moksleivio krepšelio koeficientas K=k7+k8 (bazinėmis mėnesinėmis algomis);

8.3. moksleivio krepšelio dydis apskaičiuojamas taip:

8.3.1. moksleivio krepšelis nustatomas miesto mokyklos 5-8 klasių moksleiviui, kai moksleivių vidurkis klasėje yra 25, todėl bazinis moksleivio krepšelio koeficientas K = Kb = 1,2340 (pagal 1 priedą);

8.3.2. MK = Kb x q x 12, kur q – bazinė mėnesinė alga (Lt);

12 – mėnesių skaičius;

Kb – bazinis moksleivio krepšelio koeficientas.

 

III. SUTARTINIŲ MOKSLEIVIŲ APSKAIČIAVIMO METODIKA

 

9. Nustatomas šis mokyklos klasės-komplekto moksleivių skaičiaus vidurkis:

9.1. kaimo pradinėje mokykloje – 10 moksleivių;

9.2. 1–4 klasėse, esančiose savivaldybių centruose ir miestuose, – 22 moksleiviai;

9.3. kaimo pagrindinėse mokyklose (1–10 klasės) – 10 moksleivių, jeigu mokykloje mokosi iki 150 moksleivių, ir 15 moksleivių, jeigu mokosi daugiau kaip 150 moksleivių;

9.4. kaimo vidurinėse mokyklose (1–12 klasės) – 15 moksleivių;

9.5. savivaldybių miestų ir miestelių mokyklose (1–12 klasės), kuriose mokosi 300 ir daugiau moksleivių, – 20 moksleivių, iki 300 moksleivių – 15 moksleivių;

9.6. savivaldybių centrų ir miestų mokyklose (gimnazijose) (5–12 klasės) – 25 moksleiviai;

9.7. jaunimo mokyklose – 10 moksleivių.

10. Bazinis moksleivio krepšelio koeficientas (Kb = 1,2340) skiriamas vienam sutartiniam moksleiviui, todėl sutartinių moksleivių koeficientas apskaičiuojamas taip: Kn = K/Kb.

11. Pradinių mokyklų 1-4 klasių sutartinių moksleivių koeficientai yra:

K22(1-4) kl. = 0,8208;

K20(1-4) kl. = 0,9005;

K15(1-4) kl. = 1,1924;

K10(1-4) kl. = 1,7765.

12. Mokyklų 5-8 klasių sutartinių moksleivių koeficientai yra:

K25(5-8) kl. = 1;

K20(5-8) kl. = 1,0722;

K15(5-8) kl. = 1,4216;

K10(5-8) kl. = 2,1201.

13. Mokyklų 9-12 klasių sutartinių moksleivių koeficientai yra:

K25(9-12) kl. = 1,1913;

K20(9-12) kl. = 1,2440;

K15(9-12) kl. = 1,6504;

K10(9-12) kl. = 2,4636.

 

Pastabos:

1. Gimnazijos klasių (3-4 klasės) sutartinių moksleivių koeficientai didinami 10 procentų.

2. Integruotiems specialių poreikių moksleiviams sutartinių moksleivių koeficientai (Ki) didinami 10 procentų.

3. Namuose ar ligoninėje mokomo moksleivio ugdymas organizuojamas švietimo ir mokslo ministro ir sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

4. Tautinių mažumų, mišrių mokyklų ar specifinių kalbinių poreikių regionų mokyklų (klasių, grupių) moksleiviams sutartinių moksleivių koeficientai didinami 10 procentų, jeigu mokykla yra kaime, ir 5 procentais, jeigu mokykla yra savivaldybės centre ar mieste.

5. Jeigu tautinių mažumų ar mišri mokykla yra vienintelė savivaldybės teritorijoje (savivaldybės centre ar mieste) ar šalyje, jai taikomi visi sutartinių moksleivių koeficientai kaip ir kaimo mokyklai.

6. Suaugusiųjų bendrojo lavinimo mokyklose, mokymo centruose ar bendrojo lavinimo mokyklų klasėse sutartinio moksleivio koeficientai mažinami 30 procentų, jeigu mokoma nuosekliuoju būdu, 50 procentų, – jeigu mokoma neakivaizdiniu būdu.

 

IV. UGDYMO IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMAS PAGAL MOKSLEIVIO KREPŠELĮ IR SUTARTINIŲ MOKSLEIVIŲ KOEFICIENTUS 2002 METAMS

 

14. Moksleivio krepšelio dydžiai, jeigu bazinis moksleivio krepšelis yra MK = 1,2340x105x12 = 1555 (Lt moksl./m.), yra:

14.1. kaimo pradinių mokyklų 1-4 klasių moksleiviui:

K10(1-4) kl. = 1,7765xMK = 2,1922x105x12 = 2726 (Lt moksl./m.);

14.2. kaimo pagrindinių ir jaunimo mokyklų, kuriose mokosi iki 150 moksleivių: 1-4 klasių moksleiviui:

K10(1-4) kl. = 1,7765xMK = 2,1922x105x12 = 2762 (Lt moksl./m.);

5-8 klasių moksleiviui:

K10(5-8) kl. = 2,1201xMK = 2,6162x105x12 = 3296 (Lt moksl./m.); 9-10 klasių moksleiviui:

K10(9-10) kl. = 2,4636xMK = 3,0401x105x12 = 3831 (Lt moksl./m.);

14.3. kaimo pagrindinių ir vidurinių mokyklų, kuriose mokosi 150 ir daugiau moksleivių:

1-4 klasių moksleiviui:

K15(1-4) kl. = 1,1925xMK = 1,4715x105x12 = 1854 (Lt moksl./m.);

5-8 klasių moksleiviui:

K15(5-8) kl. = 1,4216xMK = 1,7542x105x12 = 2210 (Lt moksl./m.);

9-10 klasių moksleiviui:

K15(9-10) kl. = 1,6504xMK = 2,0366x105x12 = 2566 (Lt moksl./m.);

11-12 klasių moksleiviui:

K15(11-12)kl. = 1,6504xMK = 2,0366x105x12 = 2566 (Lt moksl./m.);

14.4. savivaldybių miestų ir miestelių mokyklų, kuriose mokosi 300 ir daugiau moksleivių:

1-4 klasių moksleiviui:

K20(1-4) kl. = 0,9005xMK = 1,1111x105x12 = 1400 (Lt moksl./m.);

5-8 klasių moksleiviui:

K20(5-8) kl. = 1,0722xMK = 1,3231x105x12 = 1667 (Lt moksl./m.);

9-12 klasių moksleiviui:

K20(9-12) kl. = 1,2440xMK = 1,5350x105x12 = 1934 (Lt moksl./m.);

14.5. savivaldybių centrų ir miestų mokyklų:

1-4 klasių moksleiviui:

K22(1-4) kl. = 0,8208xMK = 1,0129x105x12 = 1276 (Lt moksl./m.);

5-8 klasių moksleiviui:

K25 = MK = 1,2340x105x12 = 1555 (Lt moksl./m.);

9-12 klasių moksleiviui:

K25 = 1,1913xMK = 1,4701x105x12 = 1852 (Lt moksl./m.);

gimnazijos klasių (3-4 klasių) moksleiviui:

Kg = K25(3-4)gkl. = (1,4701+0,1470)x105x12 = 1,6171x105x12 = = 2038 (Lt moksl./m.).

15. Rajono (mokyklos, mokyklų) metų išlaidų sąmatos, priklausančios nuo moksleivio krepšelio ir sutartinių moksleivių koeficientų, skaičiuojamos pagal 3 priedą.

______________

 

 

 

Moksleivio krepšelio ir

sutartinių moksleivių apskaičiavimo

metodikos

1 priedas

 

MOKSLEIVIO KREPŠELIO APSKAIČIAVIMO METODIKA

 

Pakopa

Moksleivių vidurkis klasei kompl. s

Mokos fondas

Kitos išlaidos

K

 

 

pamokų skaičius pagal ugdymo planą iš viso, h

pedagoginių normų kl. n = h/18

koef. 1 moksl. (bazinėmis algomis) k1 = kh/18s

kvalifikacijos tobulinimas kl. per mėn. k2’ = (10,8Rn)/18×4×12

pedagogo kvalifikacijos tobulinimas 1 moksl. k2 = k2’/s

pedagogų pavadavimas ir valdymas (10%) k3 = 10kn/100

socialiniam draudimui (31%) k4 = 31Rn/100

iš viso k5 = k3 + k3

pavadavimas ir socialinis draudimas moksl. k6 = k5/s

1 mėn. moksl.

k7 = k1 + k2 + k6

Lt/moksl. per m. k7×105×12

vadovėliams, literatūrai, spaudiniams 0,025 koef./mėn.

vaizdinėms ir techninėms priemonėms 0,005 koef./mėn.

iš vis k8 = 0,030 koef./mėn.

krepšelis K = k7+ k

krepšelis K×105×12 Lt moksl./m.

Pastabos

 

t1

t2

t3

t4

t5

t6

t7

t8

t9

t10

t11

t12

t13

t14

t15

t16

t17

 

1–4 pradinės kl.

10

 

 

36

 

 

2

1,5200

 

 

0,1900

0,0190

 

 

1,520

 

 

4,712

 

 

6,232

0,6232

2,1622

2724

0,025×12×105 = 31,5 (Lt/m.)´4 = 126 (Lt/ m.)

0,005 ´ 12 ´105 = 6,3 Lt/moksl.

0,030 ´ 105 ´ 12 = 37,8 Lt moksl./m.

2,1922

2762

 

 

15

1,0133

0,0127

0,4155

1,4415

1816

1,4715

1854

 

 

20

0,7600

0,0095

0,3116

1,0811

1362

1,111

1400

 

 

22

0,6910

0,0086

0,2833

0,9829

1238

1,0129

1276

 

 

24

0,6333

0,0079

0,2597

0,9009

1135

0,9309

1173

 

 

5–8 kl.

10

 

 

43

 

 

2,4

1,8156

 

 

0,2280

0,0228

 

 

1,8240

 

 

5,6544

 

 

7,4784

0,7478

2,5862

3259

2,6162

3296

 

 

15

1,2104

0,0152

0,4986

1,7242

2172

1,7542

2210

 

 

20

0,9078

0,0114

0,3739

1,2931

1629

1,3231

1667

 

 

24

 

 

50

 

 

2,8

0,8796

0,2660

0,0111

 

 

2,1280

 

 

 

6,5968

 

 

8,7248

0,3635

1,2542

1580

1,2842

1618

 

 

25

 

 

0,8444

 

 

0,0106

 

 

0,3490

 

 

1,2040

 

 

1517

1,2340

1555

Kb – bazinis

 

30

0,7037

0,0089

0,2908

1,0034

1264

1,0334

1302

 

 

1–4 gimn. kl. (9,10,11,12) kl.

10

 

 

50

 

 

 

2,8

2,1111

0,2660

0,0267

 

 

2,1260

 

 

6,5968

 

 

8,7228

0,8723

3,0101

3793

3,0401

3831

 

 

15

1,4074

0,0177

0,5815

2,0066

2528

2,0366

2566

 

 

20

1,0556

0,0133

0,4361

1,5050

1896

1,5350

1934

 

 

23

 

 

60

 

 

3,33

1,1084

0,3166

0,0138

 

 

2,5080

 

 

 

7,8455

 

 

10,3535

0,4502

1,5654

1972

1,5954

1935

 

 

25

1,0133

0,0127

0,4141

1,4401

1815

1,4701

1852

 

 

30

0,8444

0,0106

0,3451

1,2001

1512

1,2301

155

 

 

 

 

______________

 

Moksleivio krepšelio ir

sutartinių moksleivių apskaičiavimo

metodikos

2 priedas

 

UGDYMO PLANO RODIKLIAI

 

Eil. Nr.

Rodikliai

1-4 kl. (I ugdymo koncentras)

5-8 kl. (II ugdymo koncentras)

9-10 kl. 1-2 gimn. kl. (III ugdymo koncentras)

11-12 kl., 3-4 gimn. kl. (IV ugdymo koncentras)

1

Privalomų pamokų skaičius (vidurkis)

22,8

27

32

32

2

Pamokų skaičius dalijant klasę į grupes

2

7,3

9,5

7,5

3

Papildomojo ugdymo pamokų skaičius

4

5

6,5

6

4

Pamokų skaičius klasės auklėtojui

2

2

2

2

5

Mokymas namuose, ligoninėje ir eksternu

0,8

1,4

1

2,5

6

Iš viso

31,6

42,7

51

50

7

Moksleivių darbų taisymas, laboratoriniai darbai, projektai

0,6

1,5

2,4

3,4

8

Pasirengimas pamokoms (pam./ sav.)

3,8

5,8

6,6

6,6

9

Iš viso pamokų per savaitę – h

36

43-50

50-60

60

10

Pedagoginių normų skaičius klasei – n h/18 (18 – pedagogo pamokų savaitės norma)

2

2,4-2,8

2,8-3,3

3,3

Pastaba. Jeigu 5–8 klasės į grupes nedalijamos, t. y. jeigu klasėje yra 20 ir mažiau moksleivių, jai skiriama 2,4, o jeigu daugiau negu 20 moksleivių – 2,8 pedagoginės normos. 9-10 klasės į grupes nedalijamos, jeigu klasėje yra 20 ir mažiau moksleivių, – jai skiriama 2,8, o jeigu daugiau negu 20 moksleivių – 3,3 pedagoginės normos.

______________

 

 

 

Moksleivio krepšelio ir

sutartinių moksleivių apskaičiavimo metodikos

3 priedas

 

UGDYMO IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMAS PAGAL MOKSLEIVIO KREPŠELĮ IR SUTARTINIŲ MOKSLEIVIŲ KOEFICIENTUS

 

 

 

Eil. Nr.

 

 

Švietimo įstaiga

Moksleivių skaičius

Sutartinių moksleivių skaičius

Lėšos, Lt

 

Be m6 ir m7

integruotų

suaugusiųjų

iš viso

m1 × K(1–4)kl.

m2 × K(5–8)kl.

m3 × K(9–12)kl.

m4 × K(9–12)kl.

m5 × Kg

m6 Ki

m7Ks

iš viso sutartinių moksleivių

iš viso lėšų, Lt m9 MK = m91555

Iš jų:

literatūra ir vaizd. techn. pr. 37,8m7 (Lt)

soc. draudimas (m10-m11)×31 100

valdymas ir pedagoginė pagalba

vidut. moksl. m10/m8

1–4 pr. kl.

5–8 kl.

9–12 kl.

gimnazijos 1–2 kl.

gimnazijos 3–4 kl.

m1

m2

m3

m4

m5

m6

m7

m8

 

 

 

 

 

 

 

m9

m10

m11

m12

m13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyriausiasis finansininkas           ____________________________                                                                               

                                                              (parašas)                                                                             (vardo raidė, pavardė)

Švietimo įstaigos vadovas           ____________________________                                                                               

                                                              (parašas)                                                                             (vardo raidė, pavardė)

 

2001 m. ____________________ d.

______________