LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 27 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2005 m. rugsėjo 27 d. Nr. X-345

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2001, Nr. 85-2969; 2003, Nr. 73-3357, Nr. 104-4636)

 

1 straipsnis. 27 straipsnio 8 dalies pakeitimas

Pakeisti 27 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Savivaldybės kontrolierius į pareigas priimamas konkurso būdu ir iš jų atleidžiamas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Savivaldybės kontrolierius privalo turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo finansų, ekonomikos, teisės, audito, kontrolės arba viešojo administravimo srityse stažą.“

 

2 straipsnis. Šio įstatymo taikymas

Asmenų, priimtų į savivaldybės kontrolieriaus pareigas iki šio įstatymo įsigaliojimo ir jas einančių pasibaigus jų kadencijai, valstybės tarnybos santykiai jų sutikimu tęsiasi.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________