LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS 2003 M. VASARIO 21 D. ĮSAKYMO NR. 4-72 „DĖL PERKANČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2005 m. spalio 18 d. Nr. 4-357

Vilnius

 

Pakeičiu Perkančiųjų organizacijų sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 4-72 „Dėl Perkančiųjų organizacijų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 19-829; 2004, Nr. 104-3850):

1. Išdėstau 12.10 punktą taip:

12.10. Infrastruktūros plėtros departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos“.

2. Papildau nurodytuosius sąrašus 20.8 punktu:

20.8. Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos“.

3. Papildau nurodytuosius sąrašus 26.7 punktu:

26.7. Europos teisės departamentas prie Teisingumo ministerijos“.

4. Pripažįstu netekusiais galios 32.10 ir 39 punktus.

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                        KĘSTUTIS DAUKŠYS