LIETUVOS RESPUBLIKOS

KARO PRIEVOLĖS ĮSTATYMO 3, 8 IR 19 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. balandžio 17 d. Nr. IX-1506

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 106-2427; 1999, Nr. 59-1918; 2000, Nr. 64-1933)

 

1 straipsnis. 3 straipsnio 2 ir 3 dalių pakeitimas

1. 3 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „darbą (tarnybą) valstybės tarnyboje bei policijoje“ įrašyti žodžius „valstybės tarnybą“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Į valstybės tarnybą gali būti priimami tik tie privalomąją pradinę karo tarnybą privalantys atlikti piliečiai, kurie ją atliko, buvo atleisti nuo jos arba ji atidėta šio įstatymo nustatytais atvejais, taip pat kuriems ji šio įstatymo nustatytomis sąlygomis pakeista kitais tarnybos atlikimo būdais.“

2. 3 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių „darbą (tarnybą) valstybės tarnyboje bei policijoje“ įrašyti žodžius „valstybės tarnybą“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Karo prievolininkai, stodami į valstybės tarnybą, privalo pateikti karo prievolininko statusą liudijantį karinį dokumentą: kario arba šauktinio liudijimą.“

 

2 straipsnis.         8 straipsnio 5 dalies pakeitimas ir straipsnio papildymas nauja 6 dalimi

1. 8 straipsnio 5 dalyje po žodžio „rekomendavimu“ įrašyti žodžius „(išskyrus išimtį, nustatytą šio straipsnio 6 dalyje)“ ir šią dalį išdėstyti taip:

5. Privalomoji pradinė karo tarnyba vienu iš šio straipsnio 3 dalies 1, 3 ir 4 punktuose nurodytų būdų gali būti pakeista krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka naujokų šaukimo komisijos rekomendavimu (išskyrus išimtį, nustatytą šio straipsnio 6 dalyje). Šiais būdais atliekamos tarnybos trukmę ir jos atlikimą patvirtinančių pažymėjimų formą kariuomenės vado siūlymu nustato krašto apsaugos ministras.“

2. Papildyti 8 straipsnį nauja 6 dalimi:

6. Pretenduojantiems į vidaus tarnybą asmenims privalomoji pradinė karo tarnyba šio straipsnio 3 dalies 4 punkte nurodytu būdu pakeičiama krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka.“

3. Buvusią 8 straipsnio 6 dalį laikyti 7 dalimi.

 

3 straipsnis. 19 straipsnio 1 dalies 3 punkto ir 3 dalies pakeitimas

1. Pakeisti 19 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) pretenduojantiems į vidaus tarnybą asmenims – juos atliekant vidaus reikalų statutinėse profesinio mokymo įstaigose mokymosi šiose įstaigose laiku;“.

2. Pakeisti 19 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Būtinieji kariniai mokymai vyksta kariuomenės teritoriniuose daliniuose arba vietinėse teritorinėse krašto apsaugos ar kitose mokymo institucijose, kuriose organizuoti būtinieji kariniai mokymai. Būtinieji kariniai mokymai pretenduojantiems į vidaus tarnybą asmenims organizuojami vidaus reikalų statutinėse profesinio mokymo įstaigose su kariuomenės vadu suderinta tvarka.“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2003 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS

______________