Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. SPALIO 9 D. NUTARIMO NR. 1252 „DĖL LAISVO PREKIų JUDėJIMO IR PASIKEITIMO INFORMACIJA APIE NACIONALINES PRIEMONES UžTIKRINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. liepos 11 d. Nr. 846

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimą Nr. 1252 „Dėl laisvo prekių judėjimo ir pasikeitimo informacija apie nacionalines priemones užtikrinimo“ (Žin., 2003, Nr. 97-4345; 2009, Nr. 91-3930):

1. Išdėstyti 1.1.5 punktą taip:

1.1.5. sprendimą (nutarimą) dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo, įvertinus ES valstybės narės ekonominės veiklos vykdytojo pateiktas pastabas ir nurodant pagrindus, kuriais grindžiamas sprendimas (nutarimas) dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo, priimti ir apie jį raštu pranešti (2 priedas) atitinkamam ES valstybės narės ekonominės veiklos vykdytojui, Europos Komisijai, Ūkio ministerijai ir Paslaugų ir gaminių kontaktiniam centrui per Reglamento (EB) Nr. 764/2008 6 straipsnio 2 dalyje nurodytą terminą. Tie patys subjektai turi būti informuoti kompetentingos institucijos ir apie visus šios institucijos sprendimus, kuriais remiantis Reglamento (EB) Nr. 764/2008 7 straipsnio nuostatomis imamasi laikino gaminio ar jo rūšies pardavimo sustabdymo veiksmų;“.

2. Išdėstyti 1.1.6 punktą taip:

1.1.6. nedelsiant pranešti ES valstybės narės ekonominės veiklos vykdytojui, Ūkio ministerijai ir Paslaugų ir gaminių kontaktiniam centrui apie priimtą sprendimą (nutarimą) netaikyti rinkos ribojimo priemonių, jeigu jis priimamas po to, kai ES valstybės narės ekonominės veiklos vykdytojui buvo išsiųstas rašytinis pranešimas apie ketinimą priimti sprendimą (nutarimą) dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo;“.

3. Išdėstyti 1.3 punktą taip:

1.3. viešąją įstaigą „Versli Lietuva“:

1.3.1. atlikti Reglamento (EB) Nr. 764/2008 10 straipsnyje numatytas Gaminių kontaktinio centro funkcijas Lietuvos Respublikoje;

1.3.2. kasmet Ūkio ministerijos nustatytais terminais parengti ir pateikti Ūkio ministerijai šio nutarimo 1.2.3 punkte nustatytos ataskaitos Europos Komisijai projektą;“.

4. Išdėstyti 1.4 punktą taip:

1.4. Lietuvos standartizacijos departamentą, kuriam Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 617 „Dėl Keitimosi informacija apie standartus, techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 45-1446; 2004, Nr. 63-2264) pavesta keistis informacija su Europos Komisija apie standartus ir techninius reglamentus, – teikti informaciją apie techninius reglamentus Paslaugų ir gaminių kontaktiniam centrui Ūkio ministerijos nustatyta tvarka.“

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                 RIMANTAS ŽYLIUS