VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS 2006 M. GRUODŽIO 14 D. ĮSAKYMO Nr. 1S-80 „DĖL TIEKĖJŲ ĮRAŠYMO Į OFICIALIUS PATVIRTINTŲ TIEKĖJŲ SĄRAŠUS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. rugpjūčio 25 d. Nr. 1S-84

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 8 straipsnio 2 dalies 1 punktu:

1. Pakeičiu Tiekėjų įrašymo į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus taisykles (toliau – Taisyklės), patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2006 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 1S-80 (Žin., 2006, Nr. 140-5383):

1.1. išbraukiu Taisyklių 3 punkte žodžius „prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės“, po nuorodos į oficialaus paskelbimo šaltinį „2008, Nr. 81-3179“ įrašau nuorodą į oficialų paskelbimo šaltinį „2009, Nr. 93-3896“ ir šį punktą išdėstau taip:

3. Oficialius sąrašus sudaro Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba). Į oficialius sąrašus įtraukiami vienodomis sąlygomis Lietuvos ir kitų valstybių narių tiekėjai, kurie pateikia prašymą ir atitinka Taisyklių III skyriaus privalomus reikalavimus, nustatytus pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179; 2009, Nr. 93-3986) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 33 straipsnio 1 dalies, 2 dalies 1, 2 ir 3 punktų bei 34 straipsnio nuostatas. Šiems tiekėjams suteikiama I kvalifikacinė klasė. Įrašant į oficialius sąrašus, tiekėjui gali būti suteikta II ir aukštesnė kvalifikacinė klasė, jei jis yra įvykdęs atitinkamos vertės sutartį (sutarties dalį) ir kaip įrodymą Tarnybai pateikia užsakovo pažymą apie pateiktas prekes, suteiktas paslaugas ar įvykdytus darbus, kaip nustatyta Taisyklių V skyriuje pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktų nuostatas.“;

1.2. išdėstau Taisyklių 16.1 punktą taip:

16.1. tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, arba dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nėra priimto ir įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą arba kitų valstybių tiekėjų atžvilgiu nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus;“;

1.3. Taisyklių 16.2 punkte vietoj žodžio „yra“ įrašau žodį „nėra“ ir šį punktą išdėstau taip:

16.2. tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimo tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši;“;

1.4. išdėstau Taisyklių 19.4 punktą taip:

19.4. jeigu tiekėjas negali pateikti 19.1 ar 19.2 punktuose nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 16.1, 16.2, 16.3 ir 16.4 punktuose keliamų klausimų – priesaikos deklaraciją arba šalyse, kuriose ji netaikoma, oficialią tiekėjo deklaraciją, kurią jis yra pateikęs kompetentingai teisinei arba administracinei institucijai, notarui arba kompetentingai profesinei ar prekybos organizacijai jo kilmės šalyje arba šalyje, iš kurios jis atvyko, o šių Taisyklių 16.2 punkte nurodytais atvejais, kai tiekėjas su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs veiklos, arba 16.3 punkte numatytais atvejais, kai nesiekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais – ir laisvos formos tiekėjo deklaraciją;“;

1.5. išbraukiu Taisyklių 2 priede nurodytame adresate žodžius „prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės“ ir šį adresatą išdėstau taip:

„Viešųjų pirkimų tarnybai“;

1.6. Taisyklių 2 priedo lentelės 1.1 punktą išdėstau taip:

 

1.1. Ar tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, ar tiekėjo (juridinio asmens) atžvilgiu per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už veikas, nustatytas Viešųjų pirkimų įstatymo 33 str. 1 d.?

ne (neturi/ nebuvo priimtas)

 

taip

(turi/ buvo priimtas)

 

Įrodymui pridedu ____________________________________________________________.

(Pateikiami reikalingi dokumentai: Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma arba išrašas iš teismo sprendimo, arba valstybės įmonės Registrų centro išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje kandidatas ar dalyvis registruotas (šalies, iš kurios jis atvyko), atitinkamų institucijų išduotas dokumentas arba Taisyklių 19.3 punkte nurodytas dokumentas.)

 

1.7. Taisyklių 2 priedo lentelės 1.3 punktą išdėstau taip:

 

1.3. Ar tiekėjui nėra iškelta bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais?

ne (neiškelta)

 

taip

(iškelta)

 

Įrodymui pateikiu __________________________________________________________.

(Pateikiamas reikalingas dokumentas: valstybės įmonės Registrų centro išduotas išrašas arba šios įmonės išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, atvejui, kad nesiekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, pagrįsti – laisvos formos tiekėjo deklaracija, šalies, kurioje yra įregistruotas tiekėjas (iš kurios jis atvyko), atitinkamų institucijų išduotas dokumentas arba kitas, Taisyklių 19.3 punkte nurodytas, dokumentas.

 

1.8. išbraukiu Taisyklių 3 priede nurodytame adresate žodžius „prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės“ ir šį adresatą išdėstau taip:

„Viešųjų pirkimų tarnybai“;

1.9. Taisyklių 3 priedo lentelės 1.1 punktą išdėstau taip:

 

1.1. Ar tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, ar tiekėjo (juridinio asmens) atžvilgiu per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už veikas, nustatytas Viešųjų pirkimų įstatymo 33 str. 1 d.?

ne (neturi/ nebuvo priimtas)

 

taip

(turi/ buvo priimtas)

 

Įrodymui pridedu _____________________________________________________________

(Pateikiami reikalingi dokumentai: Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma arba išrašas iš teismo sprendimo, arba valstybės įmonės Registrų centro išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje kandidatas ar dalyvis registruotas (šalies, iš kurios jis atvyko), atitinkamų institucijų išduotas dokumentas arba Taisyklių 19.3 punkte nurodytas dokumentas).

 

2. Nustatau, kad:

2.1. Šio įsakymo 1.1 punkto nuostata, susijusi su Viešųjų pirkimų tarnybos pavadinimo pasikeitimu, 1.5 ir 1.8 punktai įsigalioja 2010 m. sausio 1 d.;

2.2. Šiuo įsakymu atlikti Taisyklių pakeitimai, išskyrus nurodytus šio įsakymo 2.1 punkte, įsigalioja nuo 2009 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                             Rimgaudas Vaičiulis