LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO Nr. 3D-524 „DĖL IŠSKIRTINĖS KOKYBĖS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ“ PAKEITIMO

 

2012 m. vasario 9 d. Nr. 3D-85

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 (Žin., 1998, Nr. 83-2327; 2010, 125-6405), 9.16 punktu ir atsižvelgdamas į Išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų tarybos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 3D-524 (Žin., 2007, Nr. 126-5142; 2010, Nr. 105-5438), 2011 m. gruodžio 30 d. posėdžio protokolą Nr. 8D-555 (5.50):

p a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 29 d. įsakymą Nr. 3D-524 „Dėl išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų“ (Žin., 2007, Nr. 126-5142; 2010, Nr. 105-5438):

1. Nurodytuoju įsakymu patvirtintų Išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų pripažinimo taisyklių 12 ir 13 punktuose išbraukiu žodį „sertifikavimo“.

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintąją Išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų tarybą išdėstau nauja redakcija (pridedama).

3. Nurodytuoju įsakymu patvirtintąjį Išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų ekspertų komitetą išdėstau nauja redakcija (pridedama).

4. Nurodytuoju įsakymu patvirtintuose Išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų tarybos nuostatuose:

4.1. papildau šiuo 20 punktu (ankstesnius 20–24 punktus atitinkamai laikau 21–25):

20. Skubiems klausimams spręsti Tarybos pirmininko sprendimu gali būti organizuojama Tarybos narių apklausa elektroniniu paštu, pateikiant klausimo sprendimo projektą ir kitą su klausimu susijusią medžiagą.“

4.2. išdėstau 22 ir 23 punktus taip:

22. Vykdant apklausą elektroniniu paštu Tarybos nariai turi pareikšti savo pritarimą ar nepritarimą sprendimo projektui per 3 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos. Per nurodytą terminą nepareiškus nuomonės ar pastabų, laikoma, kad Tarybos narys apklausoje nedalyvavo. Nutarimas laikomas priimtu, jei klausimo sprendimo projektui elektroniniu paštu pritaria ne mažiau kaip pusė Tarybos narių.

23. Tarybos posėdžiai ir apklausos elektroniniu paštu protokoluojami. Protokolas surašomas pagal Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 (Žin., 2011, Nr. 88-4229). Protokolas turi būti parengtas ir elektroniniu paštu persiųstas Tarybos nariams ne vėliau kaip per 4 darbo dienas po posėdžio ar apklausos elektroniniu paštu. Tarybos nariai savo pastabas ir siūlymus gali teikti per 5 darbo dienas nuo protokolo gavimo. Per nustatytą laiką negavus pastabų, laikoma, kad protokolo projektui pritarta. Suderintą protokolą pasirašo Tarybos posėdžio pirmininkas ir Tarybos posėdžių sekretorius.“

5. Nurodytuoju įsakymu patvirtintus Išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų ekspertų komiteto nuostatus išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                             Kazys Starkevičius


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2007 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 3D-524

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2012 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 3D-85 redakcija)

 

IŠSKIRTINĖS KOKYBĖS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ TARYBA

 

Saulius Jasius – Žemės ūkio ministerijos Išteklių ir kokybės politikos departamento direktorius, tarybos pirmininkas;

Sigitas Dimaitis – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų vicepirmininkas;

Stanislovas Juodvalkis – Lietuvos vartotojų asociacijos prezidentas;

Irma Pilipienė – asociacijos „Lietuvos maisto pramonė“ direktorė;

Prof. habil. dr. Algirdas Jonas Raila – Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, Aleksandro Stulginskio universiteto Šilumos ir biotechnologijų katedros profesorius;

Dr. Antanas Šarkinas – Kauno technologijos universiteto Maisto instituto direktorius;

Laurynas Vilimas – Lietuvos prekybos įmonių asociacijos vykdantysis direktorius.

 

_________________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2007 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 3D-524

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2012 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 3D-85 redakcija)

 

IŠSKIRTINĖS KOKYBĖS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ EKSPERTŲ KOMITETAS

 

Angelė Liubeckienė – Žemės ūkio ministerijos Išteklių ir kokybės politikos departamento Kokybės politikos skyriaus vedėja, komiteto pirmininkė;

Dr. Jonas Jatkauskas – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės instituto Gyvūnų mitybos ir pašarų skyriaus vyriausiasis mokslo darbuotojas, komiteto pirmininkės pavaduotojas;

Gediminas Almantas – Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės departamento Išteklių naudojimo ir kraštovaizdžio apsaugos kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Eimantas Bičius – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Rinkos informacinės sistemos skyriaus vedėjas;

Algirdas Bikulčius – Lietuvos vartotojų asociacijos tarybos narys;

Edita Bishop – Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Maisto produktų, turizmo ir rekreacinių paslaugų departamento direktorė;

Rūta Cimakauskienė – Nacionalinės paukščių augintojų ir veisėjų asociacijos narė, žemės ūkio kooperatyvo „Nemuno slėnio tradicijos“ direktorė;

Zofija Cironkienė – Lietuvos daržovių augintojų asociacijos direktorė;

Gintautas Čereška – Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veterinarijos sanitarijos ir maisto skyriaus vedėjo pavaduotojas, valstybinis veterinarijos inspektorius;

Prof. habil. dr. Honorata Danilčenko – Aleksandro Stulginskio universiteto Agronomijos fakulteto Sodininkystės ir daržininkystės katedros profesorė;

Aloyzas Grygalis – Lietuvos verslinių sodų asociacijos „Vaisiai ir uogos“ prezidentas, UAB „Naradava“ direktorius;

Almonas Gutkauskas – VšĮ „Tatulos programa“ direktorius, tarybos pirmininkas;

Dr. Ina Jasutienė – Kauno technologijos universiteto Maisto instituto vyresnioji mokslo darbuotoja;

Prof. habil. dr. Gražina Juodeikienė – Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto Maisto produktų technologijos katedros profesorė;

Dr. Almantas Kranauskas – Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento Sveikatos stiprinimo ir kurortologijos skyriaus vedėjas;

Prof. habil. dr. Valdas Laurinavičius – Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, Biochemijos instituto direktorius;

Dr. Audronė Mankevičienė – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Žemdirbystės instituto Augalų patologijos ir apsaugos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja;

Aldona Paražinskienė – UAB „Utenos mėsa“ ir UAB „Biovela“ gamybos direktorė;

Irma Pilipienė – asociacijos „Lietuvos maisto pramonė“ direktorė;

Dr. Saulius Savickis – Valstybės įmonės „Pieno tyrimai“ direktorius;

Prof. habil. dr. Algirdas Skirkevičius – Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas;

Jonas Stanius – Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veterinarijos sanitarijos ir maisto skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas, valstybinis veterinarijos inspektorius;

Dalia Stasiūnienė – Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacijos viceprezidentė-vykdančioji direktorė;

Antanas Šležas – Lietuvos šiltnamių asociacijos prezidentas;

Habil. dr. Vytautas Tėvelis – Lietuvos paukštininkystės asociacijos prezidentas;

Dr. Pranas Viškelis – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo sodininkystės ir daržininkystės instituto Biochemijos ir technologijos laboratorijos vedėjas, vyriausiasis mokslo darbuotojas.

_________________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2007 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 3D-524

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2012 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 3D-85 redakcija)

 

IŠSKIRTINĖS KOKYBĖS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ EKSPERTŲ KOMITETO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų ekspertų komiteto (toliau – Komitetas) nuostatai reglamentuoja Komiteto darbo organizavimą ir išvadų teikimo tvarką. Komiteto paskirtis teikti konsultacinio pobūdžio išvadas dėl išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų (toliau – IKP) gamybos, perdirbimo ir tiekimo rinkai.

2. Komiteto pirmininką skiria ir Komiteto sudėtį tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras.

3. Komitetas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

4. Komiteto narių darbas Komitete nemokamas.

5. Komiteto sekretoriato funkcijas vykdo ministerijos Išteklių ir kokybės politikos departamentas.

 

II. KOMITETO FUNKCIJOS

 

6. Komiteto funkcijos:

6.1. teikia siūlymus dėl IKP pripažinimo taisyklių pakeitimo ir papildymo;

6.2. nagrinėja IKP specifikacijas ir teikia išvadas;

6.3. nagrinėja pateiktus dokumentus dėl sertifikavimo įstaigų pripažinimo ir teikia išvadas;

6.4. Tarybos pavedimu atlieka išsamų svarstomų klausimų tyrimą ir pateikia išvadas bei pasiūlymus ar parengia pranešimą Tarybos posėdžiui;

6.5. teikia pasiūlymus dėl IKP viešinimo;

6.6. nagrinėja skundus ir apeliacijas, susijusius su IKP gamyba, perdirbimu, tiekimu rinkai ir rengia atsakymus.

7. Komitetas, vykdydamas jam pavestas funkcijas, išvadas ir pasiūlymus teikia išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų tarybai (toliau – Taryba).

 

III. KOMITETO TEISĖS

 

8. Komitetas, vykdydamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:

8.1. gauti iš ministerijos, sertifikavimo įstaigos, Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir pareiškėjų dokumentus bei kitą informaciją, reikalingą nagrinėjant sertifikavimo institucijos pripažinimo klausimus, specifikacijas ir skundus;

8.2. kviesti į Komiteto posėdžius specialistus, mokslo ir kitų institucijų atstovus, nepriklausomus ekspertus, kitus suinteresuotus atstovus iš anksto su jais suderintu laiku ir išklausyti jų informaciją;

8.3. pasitelkti savo veiklai Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių ekspertus;

8.4. sudaryti laikinas ar nuolatines darbo grupes.

 


IV. KOMITETO DARBO ORGANIZAVIMAS

 

9. Komitetą sudaro Komiteto pirmininkas ir nariai.

10. Komiteto pirmininkas:

10.1. organizuoja Komiteto darbą ir atsako už jam pavestų funkcijų vykdymą;

10.2. atstovauja arba įgalioja kitą narį atstovauti Komitetui;

10.3. pirmininkauja Komiteto posėdžiams;

10.4. prireikus paveda Komiteto nariams atlikti išsamią svarstomų klausimų analizę ir pateikti išvadas ar pasiūlymus, ar parengti pranešimą Komiteto posėdžiui;

10.5. pasirašo Komiteto posėdžių protokolus, kitus dokumentus, susijusius su Komiteto veikla.

11. Komiteto pirmininko pavaduotojas:

11.1. pirmininkauja Komiteto posėdžiams, jei nėra Komiteto pirmininko;

11.2. atstovauja Komitetui, jeigu įgalioja Komiteto pirmininkas;

11.3. padeda organizuoti Komiteto posėdžius.

12. Komiteto posėdžių sekretorius, kurį skiria Žemės ūkio ministerijos Išteklių ir kokybės politikos departamentas:

12.1. rengia Komiteto posėdžių medžiagą (darbotvarkes, nutarimų projektus, kitą medžiagą);

12.2. suderinęs su Komiteto pirmininku, šaukia Komiteto posėdžius ir juos protokoluoja;

12.3. tvarko Komiteto posėdžių dokumentus;

12.4. vykdo kitus Komiteto pirmininko, o jeigu Komiteto pirmininko nėra – Komiteto pirmininko pavaduotojo pavedimus Komiteto posėdžių rengimo klausimais.

13. Komiteto posėdžių sekretorius nėra Komiteto narys.

14. Pagrindinė Komiteto veiklos forma yra posėdžiai. Komiteto posėdžiai rengiami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 2 kartus per metus.

15. Komiteto nariams dėl svarbių priežasčių negalint dalyvauti posėdyje, atitinkama organizacija ar institucija raštu įgalioja posėdyje dalyvauti kitą atstovą. Įgaliotas atstovas komiteto posėdžiuose turi balsavimo teisę.

16. Komiteto posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip trečdalis Komiteto narių. Komiteto išvados priimamos atviru balsavimu paprastąja posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas. Nuomonėms išsiskyrus, atskiros nuomonės protokoluojamos.

17. Komiteto posėdžio darbotvarkė ir siūlomų nagrinėti klausimų medžiaga Komiteto nariams pateikiama ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki Komiteto posėdžio.

18. Komitetas gali keisti posėdžio darbotvarkę paprastąja posėdyje dalyvaujančių Komiteto narių balsų dauguma.

19. Skubiems klausimams spręsti Komiteto pirmininko sprendimu gali būti organizuojama Komiteto narių apklausa elektroniniu paštu, pateikiant klausimo sprendimo projektą ir kitą su klausimu susijusią medžiagą.

20. Komiteto narys negali balsuoti svarstomu klausimu, jeigu jis yra asmeniškai suinteresuotas balsavimo rezultatais. Jis privalo apie tai informuoti posėdžio dalyvius ir nusišalinti nuo klausimo svarstymo.

 

V. KOMITETO NUTARIMŲ ĮFORMINIMAS

 

21. Komiteto posėdžiai ir apklausos elektroniniu paštu protokoluojami. Protokolas surašomas pagal Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 (Žin., 2011, Nr. 88-4229). Protokolas turi būti parengtas ir elektroniniu paštu persiųstas Komiteto nariams ne vėliau kaip per 4 darbo dienas po posėdžio ar apklausos elektroniniu paštu. Komiteto nariai savo pastabas ir pasiūlymus gali teikti per 5 darbo dienas nuo protokolo gavimo. Per nustatytą laiką negavus pastabų, laikoma, kad protokolo projektui pritarta. Suderintą protokolą pasirašo Komiteto pirmininkas (jei jo nėra – Komiteto pirmininko pavaduotojas) ir Komiteto sekretorius.

22. Komiteto posėdžių sekretorius elektroniniu paštu išsiunčia protokolo kopijas visiems Komiteto nariams ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo dienos.

23. Vykdant apklausą elektroniniu paštu Komiteto nariai savo pritarimą ar nepritarimą sprendimo projektui turi pareikšti per 3 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos. Per nurodytą terminą nepareiškus nuomonės ar pastabų, laikoma, kad Komiteto narys apklausoje nedalyvavo. Nutarimas laikomas priimtu, jei klausimo sprendimo projektui elektroniniu paštu pritaria ne mažiau kaip pusė apklausoje dalyvavusių Komiteto narių.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Komiteto sudėtis ir nuostatai keičiami Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.

 

_________________