LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VANDENTVARKOS ŪKIO NAUDOJIMO TAISYKLIŲ

 

1996 m. lapkričio 22 d. Nr. 172

Vilnius

 

 

ĮSAKAU:

1. Patvirtinti patikslintas ir suderintas su Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, Lietuvos savivaldybių asociacija Vandentvarkos ūkio naudojimo taisykles.

2. Pripažinti netekusiu galios Statybos ir urbanistikos ministerijos 1993 08 06 įsakymą Nr. 140 „Dėl vandentiekio ir nuotekų sistemų naudojimo taisyklių“.

3. Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklės įsigalioja nuo 1997 01 01.

 

 

 

STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTRĖ                              ALDONA BARANAUSKIENĖ


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos

ministerijos 1996 m. lapkričio 22 d.

įsakymu Nr. 172

 

VANDENTVARKOS ŪKIO NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 

1. BENDROJI DALIS

 

1.1. Šiomis taisyklėmis nustatoma naudojimosi miestų, miestelių ir kaimų (toliau – gyvenviečių) vandentiekiu ir nuotekų sistemomis tvarka ir santykiai tarp vandens tiekimo įmonių (toliau – TIEKĖJAS) ir vandens vartotojų, su kuriais TIEKĖJAS yra sudaręs vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartis (toliau – ABONENTAS).

ABONENTAS gali turėti vieną ar keletą objektų (su savistoviais įvadais bei išvadais), vartojančių vandenį ir šalinančių nuotekas.

1.2. Šios taisyklės privalomos TIEKĖJUI ir ABONENTUI, nepriklausomai nuo žinybinio pavaldumo bei valdomo turto nuosavybės formos.

1.3. TIEKĖJAS savo darbe vadovaujasi savo įstatais, sutartimi su ABONENTU, šiomis taisyklėmis ir kitais galiojančiais teisiniais aktais.

1.4. Ginčus tarp TIEKĖJO ir ABONENTO sprendžia teismas.

 

2. VANDENS VARTOTOJO PRIJUNGIMO PRIE VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLO TVARKA

 

2.1. Norėdamas prijungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklo naujus vartotojus arba padidinti suvartojamo vandens ar šalinamų nuotekų ir teršalų kiekį plečiamuose bei gamybą didinančiuose objektuose, vartotojas (ABONENTAS) turi pateikti reikiamą paraišką ir gauti iš TIEKĖJO technines sąlygas normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka.

2.2. Techninių sąlygų ir normatyvinių statybos techninių dokumentų pagrindu vartotojas parengia projektą ir jį pateikia derinti savivaldybės kompleksinio projektų derinimo komisijai, kurioje dalyvauja TIEKĖJO įgaliotas atstovas. Derinimui pateikiama ši dokumentacija:

2.2.1. objekto statybos vietos M 1:500 planas (ištrauka iš bendrojo plano), kuriame pažymėti esami ir projektuojami gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų tinklai bei įrenginiai;

2.2.2. objekto suvestinis inžinerinių tinklų bendrasis planas, kuriame parodyti esami ir projektuojami pastatai, inžineriniai tinklai ir jų profiliai;

2.2.3. vandens apskaitos mazgo patalpos (VAM) planas ir detalus įvadinio skaitiklio pastatymo brėžinys;

2.2.4. projekto aiškinamasis raštas, kuriame nurodytas geriamo ir gamybinio vandens bei nuotekų kiekis (metinis, paros, maksimalus valandos), užterštumas, tarp kitų ir specifinėmis medžiagomis, tinklo hidraulinis skaičiavimas, vandens kiekis gaisrų gesinimui;

2.2.5. lokalinių nuotekų valyklų brėžiniai, jų techninės charakteristikos ir projektinis nuotekų išvalymo laipsnis;

2.2.6. duomenys apie gamybinių atliekų ir lokalinėse nuotekų valyklose sulaikytų nuosėdų utilizavimą arba išvežimą.

2.3. Tikslinant paraišką techninėms sąlygoms gauti bei derinant projektinę dokumentaciją, TIEKĖJAS gali:

2.3.1. apžiūrėti objektą ir paimti nuotekų mėginius analizei;

2.3.2. pareikalauti pateikti papildomus duomenis;

2.3.3. nenagrinėti pateiktos medžiagos, jeigu joje nesilaikyta šių taisyklių reikalavimų arba pateikta ne visa reikalinga dokumentacija.

2.4. Prijungti objektus vien tik prie vandentiekio tinklo, jeigu šalia yra nuotekų tinklas, neleidžiama. Šiuo atveju išduodami leidimai objektams prijungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklo.

2.5. Vanduo ABONENTUI pradedamas tiekti, o nuotekas priimti tik įvykdžius techninių sąlygų ir projektinės dokumentacijos reikalavimus, likvidavus išaiškintus defektus, gavus iš TIEKĖJO pažymą apie šių reikalavimų įvykdymą ir nustatyta tvarka įforminus vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartį.

2.6. Juridinis ir fizinis asmuo, norintis prijungti objektą prie vandentiekio ir nuotekų tinklo, turi ne vėliau kaip prieš 7 d. iki pageidaujamos objekto prijungimo dienos paduoti paraišką TIEKĖJUI. Per tris darbo dienas TIEKĖJAS privalo nurodyti pareiškėjui galimo prijungimo dieną. Ši diena nebūtinai turi sutapti su pareiškėjo pageidavimu.

2.7. Privataus namo ar jo dalies savininkas – ABONENTAS privalo nekliudyti kitiems to paties namo gyventojams (įsigijusiems teisę į namo dalį) prisijungti (jeigu techniškai tai galima padaryti) prie namo vandentiekio ir nuotekų tinklo ir vartoti geriamąjį vandenį bei naudotis nuotekų sistema.

2.8. Privačių namų (jų dalių, daugiabučių namų savininkų bendrijų), butų savininkai turi teisę, jeigu techniškai tai galima padaryti, įsirengti papildomus VAM – antrinius skaitiklius. Šių apskaitos mazgų (antrinių skaitiklių) savininkai yra laikomi SUBABONENTAIS. Už suvartotą vandenį ir nuotekų šalinimą jie atsiskaito su ABONENTU tarpusavyje suderinta tvarka.

TIEKĖJAS neturi jokių juridinių ir finansinių ryšių su SUBABONENTU.

Ginčus tarp ABONENTO ir SUBABONENTO sprendžia teismas.

2.9. Už vandenį, kurio netenkama dėl naujos linijos ar įvado prijungimo, moka paraišką pateikęs juridinis ar fizinis asmuo. Vandens kiekis apskaičiuojamas įvertinant:

2.9.1. vamzdyno ištuštinimo metu išleidžiamo vandens kiekį tarp artimiausių sklendžių;

2.9.2. vamzdyno plovimui, chloravimui, mėginių paėmimui sunaudotą vandenį.

2.10. Be suderinimo su TIEKĖJU, pabloginus vandentiekio įvado ar nuotekų išvado aptarnavimo sąlygas (užstačius, užsodinus ar pan.), jį remontuoja ABONENTAS. Reikalui esant pašalina kliūtis arba nutiesia naują įvadą (išvadą) savo lėšomis.

2.11. Prie nuotekų tinklo, esant atskirtajai nuotekų sistemai, draudžiama jungti drenažo ir paviršiaus nuotekų tinklą.

 

3. VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLO BEI ĮRENGINIŲ PRIĖMIMAS NAUDOTI

 

3.1. Tiekėjas turi tikrinti vandentiekio ir nuotekų tinklo bei įrenginių, jeigu jie bus prijungti prie gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų tinklo, statybos darbų kokybę. TIEKĖJO pastabos ir nurodymai yra privalomi.

3.2. Statybos metu keisti projektą galima tik suderinus tai su projektine organizacija, projektavusia šį objektą, ir su TIEKĖJU.

3.3. Užkasant bei bandant vandentiekio ir nuotekų tinklą ar įrenginius, turi dalyvauti TIEKĖJO atstovas ir pasirašyti atitinkamą aktą. Be TIEKĖJO atstovo parašo aktas negalioja.

3.4. Vamzdynų ir įrenginių hidraulinio (pneumatinio) bandymo ir plovimo laikas derinamas su TIEKĖJU.

3.5. Pastatytą vandentiekio tinklą ir įrenginius išvalo ir dezinfekuoja juos stačiusi organizacija. Atliekant šiuos darbus ir imant vandens pavyzdžius, dalyvauja TIEKĖJO atstovas.

3.6. Kai TIEKĖJO atstovas nedalyvauja priimant pastatytą ar rekonstruotą objektą, priėmimo naudoti komisija gali objektą priimti naudoti remdamasi TIEKĖJO pažyma, patvirtinančia, kad objektas prijungtas prie vandentiekio ir nuotekų tinklo pagal techninius reikalavimus ir tinka naudoti.

3.7. Vandentiekio įvadus, VAM, nuotekų išvadus įrengia, jau pastatytą arba rekonstruotą vandentiekio ir nuotekų tinklą, įrenginius bei įvadus ir išvadus prie veikiančio tinklo prijungia darbus vykdanti organizacija, gavusi TIEKĖJO leidimą ir jam dalyvaujant.

3.8. Jungti objektus prie vandentiekio tinklo, neįrengus VAM, neleidžiama.

3.9. Į pastatytus ar rekonstruotus statinius leidžiama tiekti vandenį tuomet, kai jų savininkai įforminti TIEKĖJO ABONENTAIS.

3.10. Ruošdamas priėmimo naudoti aktą, užsakovas (statytojas) pateikia: vieną projektinės dokumentacijos egzempliorių, kuriame užfiksuoti statinyje statybos metu padaryti pakeitimai, priėmimo naudoti komisijos akto apie statinio priėmimą naudoti kopiją, atliktų darbų bei hidraulinių (pneumatinių) bandymų aktus ir inžinerinių komunikacijų geodezines nuotraukas, taip pat objekto vandentiekio tinklo vandens cheminės ir bakteriologinės analizių korteles.

3.11. Priimant naudoti vandentiekio ir nuotekų tinklą, prieš priėmimo (galutinį) bandymą, vamzdžių ir jų sandūrų kokybė turi būti patikrinama televizinės aparatūros pagalba.

 

4. VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLO PRIKLAUSOMYBĖS RIBOS

 

4.1. ABONENTO nutiestas vandentiekio ir nuotekų tinklas (išskyrus įvadus ir išvadus), kuris prijungiamas prie gyvenvietės tinklo, perduodamas TIEKĖJUI už akcijas arba pagal sutartį eksploatuoti.

Vandentiekio įvadai, VAM ir nuotekų išvadai gali pereiti iš ABONENTO į TIEKĖJO NUOSAVYBĘ abipusiu susitarimu, surašant aktą arba sutartį, nurodant jų vertę.

4.2. TIEKĖJAS atsako už jo balanse esančio vandentiekio bei nuotekų tinklo ir jų įrenginių eksploatavimą, avarijų likvidavimą bei geriamo vandens kokybę vandentiekio tinkle.

Už neperduotų TIEKĖJUI tinklo, įvadų ir išvadų iki sutartyse nurodytos ribos, apvedimo linijų, priešgaisrinių sklendžių ir vidaus tinklo eksploatavimą, vandens kokybę juose atsako ABONENTAS.

4.3. Rūsiuose ir pusrūsiuose sanitariniai prietaisai turi būti sumontuoti tik už automatiškai užsidarančios sklendės. Už rūsio (pusrūsio) užtvindymą TIEKĖJAS neatsako.

4.4. Vandentiekio ir nuotekų tinklo priklausomybės ribos bei VAM priklausomybė privalo būti nurodyta vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartyje tarp TIEKĖJO ir ABONENTO.

VAM, priklausantys ABONENTUI, gali būti perduodami eksploatuoti TIEKĖJUI pagal sutartį.

4.5. Jeigu ABONENTAS perduoda TIEKĖJUI VAM, kurio skaitikliui iki naujos patikros termino likę mažiau kaip vieneri metai, ABONENTAS privalo sumokėti vienos patikros, skaitiklio nuėmimo ir pastatymo išlaidas.

 

5. LAIKINI IR SEZONINIAI ABONENTAI

 

5.1. Laikinu ABONENTU laikomas juridinis ar fizinis asmuo, pageidaujantis naudoti vandenį bei išleisti nuotekas ribotą laiką.

Statant, rekonstruojant arba kapitaliai remontuojant statinius, laikinu ABONENTU įforminama statybos organizacija bei kiti vartotojai. Laikinais ABONENTAIS gali būti laikinos prekybos, maitinimo įmonės, namų statybos bendrijos ir kiti juridiniai bei fiziniai asmenys. Už sunaudotą vandenį laikini ABONENTAI moka veikiančiu tarifu.

5.2. Sezoniniu laikomas ABONENTAS, kuris per keturis mėnesius iš eilės sunaudoja vandens ne mažiau 80% per metus sunaudoto vandens kiekio.

5.3. Įforminant laikiną ar sezoninį ABONENTĄ, TIEKĖJUI įteikiama paraiška, kurioje nurodomi vartojamo vandens ir šalinamų nuotekų kiekis ir atsiskaitymo už sunaudotą vandenį ir pašalintas nuotekas tvarka.

5.4. Laikinas arba sezoninis ABONENTAS atsako už jo balanse esančio vandentiekio ir nuotekų tinklo techninę būklę taip pat, kaip ir nuolatinis ABONENTAS.

5.5. Apie laikino ar sezoninio ABONENTO egzistavimo pabaigą ABONENTAS TIEKĖJUI praneša raštu.

5.6. Laikino ir tik sezono metu veikiančio tinklo TIEKĖJAS į balansą nepriima.

5.7. Laikinus ir sezoninius ABONENTUS jungti prie vandens kolonėlių ir hidrantų draudžiama.

 

6. SAVAVALIŠKAS PRIJUNGIMAS PRIE VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLO

 

6.1. Savavališkai prijungti objektą prie gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų tinklo draudžiama.

6.2. Savavališku prijungimu laikomi šie atvejai:

6.2.1. prijungimas be TIEKĖJO leidimo ar priežiūros;

6.2.2. prijungimas turint TIEKĖJO leidimą ir jam kontroliuojant, bet nustatyta tvarka negavus reikiamos TIEKĖJO pažymos;

6.2.3. nesudaryta vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartis;

6.2.4. savavališkai nuimtas ar pakeistas įvadinis vandens skaitiklis;

6.2.5. savavališkai rekonstruotas arba perkeltas į kitą vietą VAM.

6.3. Per savavališkai paklotą įvadą vanduo netiekiamas, įvadas atjungiamas, taip pat per savavališkai paklotą išvadą nuotekos nepriimamos, išvadas atjungiamas.

6.4. TIEKĖJAS, nustatęs savavališko prijungimo faktą, surašo laisvos formos aktą (2 egz.), kurio vieną egzempliorių atiduoda pažeidėjui. Jeigu pažeidėjas nesutinka su akte užfiksuotais faktais, jis privalo pasirašyti aktą, nurodydamas savo nesutikimo motyvus. Jeigu pažeidėjas atsisako pasirašyti aktą, TIEKĖJAS iškviečia savivaldybės atstovą, kuris pasirašo aktą.

Akte turi būti nurodyta savavališko prijungimo data ir prijungto vamzdžio skersmuo. Jeigu negalima nustatyti prijungimo datos, laikoma, kad objektas prijungtas ne mažiau kaip prieš mėnesį.

Nuo prijungimo iki akto surašymo datos suvartoto vandens ir pašalintų nuotekų kiekis skaičiuojamas remiantis šių taisyklių 9.17 punktu.

6.5. TIEKĖJAS turi teisę nedelsdamas atjungti savavališkai prijungtą objektą, o atjungimo darbų išlaidas apmoka neteisėtai prijungto objekto savininkas.

 

7. ABONENTO ĮFORMINIMO TVARKA

 

7.1. Įvykdęs TIEKĖJO nustatytas technines sąlygas, būsimasis ABONENTAS teikia TIEKĖJUI paraišką dėl naudotino vandens ir šalintinų nuotekų kiekio ir pastarųjų užterštumų. TIEKĖJAS per 5 dienas (nuo paraiškos gavimo) paruošia vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartį.

 

8. ABONENTO ATSAKOMYBĖ

 

8.1. ABONENTAS, rekonstruodamas objektą arba keisdamas jo paskirtį, didindamas vartojamo vandens ir šalinamų nuotekų bei teršalų kiekį, privalo gauti ir įvykdyti naujas technines sąlygas. Jeigu tai nevykdoma, TIEKĖJAS neatsako už sutrikusį vandens tiekimą ir gali nutraukti sutartį.

8.2. ABONENTAS, norėdamas atsisakyti (laikinai ar visiškai) TIEKĖJO paslaugų, prieš 15 dienų įteikia pastarajam pareiškimą. Tokiu pat terminu įteikiamas TIEKĖJUI pareiškimas ir dėl vandens tiekimo bei jo šalinimo sutarties atnaujinimo.

Vandentiekio įvadus ir nuotekų išvadus atjungia TIEKĖJAS, o už darbus apmoka ABONENTAS.

Atjungus statinį, surašomas atitinkamas aktas.

8.3. TIEKĖJAS gali pradėti ABONENTUI tiekti vandenį tik tada, kai vandens kokybė ABONENTO tinkle atitinka standarto reikalavimus ar TIEKĖJO tiekiamo vandens kokybę.

8.4. ABONENTAS privalo reguliariai apžiūrėti savo balanse esantį vandentiekio ir nuotekų tinklą bei įrenginius, likviduoti vandens nutekėjimą, užsikimšimus, periodiškai atlikti jo profilaktiką bei kartą per 2 metus išplauti savo objekto vidaus tinklą ir apie tai surašyti aktą su TIEKĖJO atstovu.

8.5. ABONENTUI draudžiama prijungti geriamo vandens tinklą prie gamybinio, apytakinio, pakartotinio naudojimo bei karšto vandentiekio tinklo. Nesilaikant šių reikalavimų, TIEKĖJAS nutraukia geriamo vandens tiekimą. Vanduo pradedamas tiekti šiose taisyklėse nustatyta tvarka.

8.6. ABONENTUI leidžiama imti vandenį iš įvado vietiniais siurbliais arba pildyti rezervuarus tik pagal suderintą su TIEKĖJU schemą ir grafiką.

8.7. TIEKĖJAS turi teisę:

8.7.1. įrengti vandentiekio įvaduose prietaisus, ribojančius momentinį vandens vartojimą;

8.7.2. tikrinti ABONENTO vandentiekio ir nuotekų sistemos techninę būklę, susipažinti su gamybos technologija, gamyboje naudojamomis medžiagomis, atliekų surinkimu ir jų utilizavimu bei nurodyti trūkumus ir terminus jiems pašalinti.

8.8. Jeigu atliekant įvado ar išvado remontą paaiškėja, kad jis sugedęs ABONENTO priklausomybės ribose, už įvado ar išvado remonto darbus ABONENTAS per mėnesį apmoka pagal TIEKĖJO pateiktą sąskaitą. Nesumokėjus per mėnesį, įvadas ar išvadas atjungiamas nuo TIEKĖJO tinklo ir vėl prijungiamas tik sumokėjus skolą bei įvado ar išvado išjungimo ir įjungimo išlaidas.

 

9. SUVARTOTO VANDENS APSKAITA

 

9.1. VAM įrengiamas pagal suderintą projektą visuose vandentiekio įvaduose, specialiai jiems pritaikytose patalpose.

VAM įrengiamas patalpoje tuoj už išorinės pastato sienos. Įrengti VAM šuliniuose draudžiama, o jeigu tai daroma, tai pagal specialiai tam paruoštą ir su TIEKĖJU suderintą projektą.

Ant patalpos, kurioje yra VAM, durų turi būti užrašas: „VANDENS SKAITIKLIS. RAKTAS YRA......“

9.2. Vandens skaitiklis turi būti įtrauktas į Respublikinį apskaitos prietaisų registrą ir metrologiškai patikrintas. Už skaitiklio patikrą ir už parodymų objektyvumą galiojančios patikros laikotarpiu atsako jo savininkas.

9.3. Ant priešgaisrinio vandentiekio linijos VAM neįrengiamas.

9.4. ABONENTAS atsako už VAM patalpos ir jos įrangos techninę būklę bei plombas. Pastebėjus gedimus ar nuplėštas plombas, būtina nedelsiant pranešti TIEKĖJUI.

Nustačius, kad VAM neatitinka 9.1 punkte nurodytų reikalavimų, surašomas aktas, nurodant trūkumų pašalinimo terminus. ABONENTUI akto nepasirašius, kviečiamas savivaldybės atstovas.

VAM sutvarko ABONENTAS ar TIEKĖJAS pagal jo priklausomybę.

Jeigu nustatytu laiku trūkumai nepašalinami, suvartoto vandens kiekis apskaičiuojamas pagal šių taisyklių 9.15 punktą.

9.5. ABONENTAS privalo leisti TIEKĖJO atstovui, parodžiusiam tarnybinį pažymėjimą, patikrinti VAM arba pakeisti sugedusį vandens skaitiklį darbo dienomis abiem pusėm patogiu laiku.

9.6. Jeigu ABONENTAS abejoja TIEKĖJUI priklausančio vandens skaitiklio duomenų tikslumu, jis turi teisę kreiptis į TIEKĖJĄ, kad pastarasis jį patikrintų. Jeigu patikrinus nustatyta, kad vandens skaitiklis atitinka standartą, jo nuėmimo, tikrinimo ir pastatymo išlaidas apmoka ABONENTAS. ABONENTAS gali pareikalauti pakeisti skaitiklį už jį apmokėdamas.

9.7. Vandens skaitiklį nuimti arba pakeisti leidžiama tik TIEKĖJO atstovui, turinčiam atitinkamą paskyrą ir tarnybinį pažymėjimą.

9.8. Įrengus, pakeitus ar patikrinus vandens skaitiklį, TIEKĖJO ir ABONENTO atstovai surašo atitinkamą aktą.

9.9. ABONENTAS pagal projektą ir savo lėšomis turi teisę įrengti antrinį skaitiklį. Antrinis skaitiklis į TIEKĖJO balansą nepriimamas. TIEKĖJAS jo neeksploatuoja ir nekontroliuoja.

Antrinio skaitiklio paskirtis – nustatyti suvartoto vandens kiekį ABONENTO padaliniuose arba, remiantis jo duomenimis, atsiskaityti su SUBABONENTU.

9.10. Nuotekų apskaitos mazgas (NAM) įrengiamas pagrindiniame išvade, į kurį suteka visos statinių nuotekos.

9.11. ABONENTAS NAM įrengia savo lėšomis. Apskaitos prietaisus plombuoja TIEKĖJAS.

9.12. NAM eksploatuoja, remontuoja ir keičia ABONENTAS. Netvarkingai eksploatuojant NAM, vanduo ABONENTUI netiekiamas ir nuotekos nepriimamos.

9.13. TIEKĖJUI pareikalavus, ABONENTAS turi rekonstruoti jam priklausantį VAM ir NAM, jeigu jie susidėvėję arba neatitinka objekto suvartojamo vandens ir šalinamų nuotekų kiekio.

ABONENTUI neįvykdžius reikalavimo per 30 parų nuo įspėjimo datos, išrašant sąskaitą už suvartotą vandenį ir išleistas nuotekas, taikomas šių taisyklių 9.17 p.

9.14. Sugedus vandens skaitikliui arba pasibaigus skaitiklio patikros laikui, suvartoto vandens kiekis skaičiuojamas pagal savivaldybių patvirtintas apmokestinamas vandens suvartojimo normas arba kita sutartyje numatyta tvarka, kai skaitiklio savininkas yra abonentas, o kai TIEKĖJAS – pagal dviejų paskutinių mėnesių vidurkį.

9.15. Jeigu skaitiklio duomenų užrašyti negalima (VAM užverstas, užšalęs, apsemtas vandeniu, sudaužytas skaitiklis, nuplėšta skaitiklio plomba, negalima patekti į VAM patalpą ir pan.) arba atidaryta priešgaisrinė sklendė, nuplėšta plomba ant apvedamosios linijos ar ventilio prie vandens skaitiklio, tai per mėnesį suvartoto ir pašalinto vandens kiekis nustatomas priimant, kad vanduo tekėjo 3 metrų per sekundę greičiu 24 val. per parą. Taip skaičiuojamas suvartoto vandens kiekis, kol rasti trūkumai pašalinami. Trūkumus likvidavus, vandens kiekis neperskaičiuojamas.

Sudaužytą, savavališkai nuimtą arba pavogtą vandens skaitiklį savo lėšomis atstato ABONENTAS.

9.16. Jeigu pastate vandens skaitiklio nėra, suvartojamo vandens kiekis skaičiuojamas pagal patvirtintas vandens suvartojimo normas. Dėl to ABONENTAS privalo kartą per ketvirtį pateikti TIEKĖJUI namo butų ir jų gyventojų skaičių, nurodydamas esamus butuose patogumus.

9.17. Kai TIEKĖJAS nustato savavališką prijungimą prie vandentiekio ir nuotekų tinklo, suvartoto vandens ir pašalintų nuotekų kiekis skaičiuojamas atsižvelgiant į prijungto vandentiekio įvado skersmenį, skaičiuojant, kad vanduo tekėjo 3 metrų per sekundę greičiu 24 val. per parą.

Savavališkai prijungus objektą prie nuotekų tinklo, kai nėra vandentiekio, o ABONENTAS naudoja vandenį iš kitų šaltinių, šalinamų nuotekų kiekis skaičiuojamas atsižvelgiant į išleistuvo skersmenį, skaičiuojant, kad vanduo tekėjo 1,5 metro per sekundę greičiu 24 val. per parą, esant 0,8 vamzdžio skersmens užpildymui.

Jeigu neįmanoma nustatyti tikslios savavališko prijungimo datos, vandens ir nuotekų kiekis taip skaičiuojamas visą mėnesį.

9.18. Suvartoto vandens ir pašalintų nuotekų kiekis nustatomas pagal šių taisyklių 9.15 ir 9.17 punktus tik esant atitinkamam aktui su TIEKĖJO ir ABONENTO arba savivaldybės atstovo parašais.

9.19. Vandens skaitiklio kontrolės periodiškumą ir duomenų užrašymo dieną nustato TIEKĖJAS ir informuoja ABONENTĄ. ABONENTO atstovas gali dalyvauti tikrinant vandens skaitiklio duomenis ir pasirašyti TIEKĖJO kontrolieriaus žurnale. ABONENTO atstovui nedalyvaujant šiame patikrinime, pretenzijų dėl neteisingo duomenų užrašymo TIEKĖJAS nepriima.

9.20. Nuotekų kiekis nustatomas remiantis apskaitos priemonių (prietaisų) parodymais, o jų nesant – pagal patiekto vandens kiekį, minusuojant iš jo vandenį, suvartotą technologiniam garui gaminti ar statybinių medžiagų, konstrukcijų gamybos technologinėms reikmėms (kai gamybos procese panaudotas vanduo nepatenka į nuotekas).

9.21. ABONENTUI naudojant vandenį iš kitų šaltinių, nuotekų kiekis, jeigu nėra prietaisų jo apskaitai arba prietaisai sugedę, nustatomas pagal suvartoto vandens apskaitos prietaisų duomenis, o jeigu tokių prietaisų nėra arba TIEKĖJAS nepasitiki jų duomenų tikrumu, – pagal TIEKĖJO ir ABONENTO susitarimą.

9.22. Sugedus nuotekų apskaitos prietaisams arba kai ABONENTAS trukdo kontrolieriui įeiti į apskaitos prietaisų patalpą, nuotekų kiekis nustatomas pagal šių taisyklių 9.20 punktą.

9.23. Nuotekų apskaitos prietaisų duomenys užrašomi vadovaujantis šių taisyklių 9.19 punktu.

9.24. Kur nėra lietaus nuotekų tinklo, paviršinio vandens, galinčio patekti į buitinių nuotekų tinklą, kiekis skaičiuojamas pagal formulę:

 

W = 10 x M x φ x F x K (kub. m per metus)

 

čia: M – vidutinis daugiametis metinis kritulių kiekis, mm;

φ – paviršinio nuotekio koeficientas (priimama vidutinė reikšmė 0,4);

F – baseino plotas, ha;

K – koeficiento pataisa, jei sniegas išvežamas, K = 0,87.

 

9.25. Apmokestinamas vandens suvartojimo normas gyventojams tvirtina savivaldybė.

9.26. Suvartoto vandens kiekis plaunant tinklus skaičiuojamas pagal formulę:

 

Q = 2,65 x D x T x √ H (kub. m)

 

čia: D – sklendės, per kurią tiekiamas vanduo plovimui, skersmuo, kv. m;

T – plovimo laikas, s;

H – vandens slėgis, m.

 

9.27. Vandenį iš priešgaisrinio hidranto galima naudoti tik gaisrui gesinti, o treniruotėms ir sistemų patikrinimui- gavus TIEKĖJO leidimą.

9.28. Jeigu ABONENTAS patalpose šalia vandens apskaitos mazgo laiko materialines vertybes, patalpos turi būti sandarios. Įvykus avarijai vandens apskaitos mazge ar įvade bei nuotekų išvade, už saugomų materialinių vertybių nuostolius TIEKĖJAS neatsako.

9.29. Vandens apskaitos mazgo patalpoje laikyti materialines vertybes draudžiama.

9.30. Jeigu ABONENTUI priklausančiame įvade įvyko avarija, jos metu prarasto vandens kiekis skaičiuojamas priimant, kad vanduo tekėjo 3 m/s greičiu visu įvado skersmeniu per visą avarijos trukmę. Jei avarijos trukmės nustatyti neįmanoma, tariama, kad vanduo tekėjo per laikotarpį, praėjusį nuo skaitiklio parodymo paskutinio patikrinimo dienos.

 

10. VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO NUTRAUKIMAS

 

10.1. TIEKĖJAS turi teisę laikinai netiekti vandens, iš anksto neįspėjęs ABONENTO, šiais atvejais:

10.1.1. nutrūkus elektros energijos tiekimui į vandentiekio siurblines;

10.1.2. gesinant gaisrą;

10.1.3. įvykus stichinei nelaimei;

10.1.4. įvykus avarijai vandentiekio ar nuotekų tinkle ar įrenginiuose;

10.1.5. pablogėjus geriamo vandens kokybei.

10.2. TIEKĖJAS gali laikinai netiekti ABONENTUI vandens, vykstant TIEKĖJO tinklų ar įrenginių statybos arba remonto darbams, tačiau apie tai privalo pranešti ne vėliau kaip prieš parą, jeigu darbai truks iki 12 valandų, ir ne vėliau kaip prieš dvi paras, jeigu darbai truks ilgiau nei 12 valandų.

10.3. TIEKĖJAS turi teisę nutraukti arba sumažinti vandens tiekimą, prieš tris paras įspėjęs ABONENTĄ, šiais atvejais:

10.3.1. iki nustatyto termino nelikvidavus avarijos (vandens nutekėjimo) abonento vandentiekio tinkle ir įrenginiuose;

10.3.2. jeigu ABONENTAS viršija sutartinį geriamo vandens suvartojimą ar nesilaiko nustatyto vandens vartojimo režimo;

10.3.3. jeigu ABONENTAS nemoka TIEKĖJUI už vandenį daugiau kaip 60 dienų.

10.4. Įspėjęs ABONENTĄ raštu, TIEKĖJAS gali nustoti tiekti vandenį, jeigu nustatoma, kad ABONENTO vandentiekio ar nuotekų tinklas ir įrenginiai neatitinka sanitarinių-techninių reikalavimų ir gali pablogėti vandens kokybė gyvenvietės vandentiekio tinkle.

10.5. Neįspėjęs ABONENTO, tačiau nedelsiant jį painformavęs, TIEKĖJAS turi teisę nutraukti nuotekų šalinimą šiais atvejais:

10.5.1. įvykus stichinei nelaimei;

10.5.2. nustačius, kad į nuotekų tinklą nuteka daug naftos produktų, gamybos atliekų ir kitų medžiagų bei jų mišinių, galinčių sukelti sprogimą arba sutrikdyti nuotekų tinklo ir vandenvalos įrenginių darbą;

10.5.3. įvykus gedimui ar priverstinai sustojus įrengimams TIEKĖJO nuotekų šalinimo sistemoje (ABONENTAMS, turintiems įtakos gedimo šalinimui).

10.6. Išleidus į gyvenvietės nuotekų tinklą neleistinai užterštą vandenį, TIEKĖJAS turi teisę atjungti ABONENTĄ, prieš tai jį įspėjęs.

10.7. Už ABONENTŲ ir kitų subjektų nuostolius ir žalą gamtai dėl nuotekų šalinimo nutraukimo šių taisyklių 10.5 ir 10.6 punktuose išvardytais atvejais TIEKĖJAS neatsako.

10.8. Išlaidas, susijusias su vandens išjungimu ir įjungimu 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3, 10.4, 10.5.2, 10.6. punktuose nurodytais atvejais, apmoka ABONENTAS.

 

11. NAUDOJIMOSI GYVENVIEČIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO SISTEMOMIS YPATUMAI

 

11.1. Į gyvenviečių nuotekų šalinimo sistemas gali būti išleidžiamos tik tokios nuotekos, kurios netrikdo nuotekų tinklo bei įrenginių darbo, nekelia pavojaus aptarnaujančiam personalui ir atitinka techninėse sąlygose, Vandens tiekimo ir šalinimo sutartyje ir gamtos išteklių naudojimo leidime nustatytus rodiklius bei vandenvalos įrenginiuose gali būti išvalytos iki gamtos išteklių naudojimo leidime nurodytų rodiklių.

11.2. ABONENTAS privalo kontroliuoti nuotekų kokybę, o nustatęs, kad jos yra užterštos daugiau negu leidžiama, privalo nedelsdamas apie tai informuoti TIEKĖJĄ.

11.3. ABONENTAI, turintys pirminius vandenvalos įrenginius, turi vesti sulaikomų atliekų apskaitą ir, reikalui esant, parodyti TIEKĖJUI dokumentus apie tai, kiek atliekų sugaudyta ir kur jos išvežtos.

11.4. ABONENTAS privalo įrengti nuotekų mėginių paėmimo vietą, kad TIEKĖJO laboratorija galėtų jas kontroliuoti.

11.5. ABONENTAS privalo sudaryti sąlygas pastatyti prietaisą automatiniam nuotekų mėginių paėmimui ir garantuoti jo apsaugą.

11.6. ABONENTAS turi numatyti avarines situacijas ir jų likvidavimo tvarką, užkertant kelią ūminiam nuotekų išleidimui į gyvenvietės nuotekų tinklą ir vandenvalos įrenginius.

Jeigu ABONENTAS į TIEKĖJO nuotekų šalinimo sistemą išleido neleistinai daug nuotekų ir viršija sutartinį jų kiekį, arba medžiagas, kurių iš viso negalima išleisti į TIEKĖJO nuotekų tinklą, ABONENTAS privalo skubiai imtis priemonių sustabdyti tokį išleidimą bei atlyginti nuostolius TIEKĖJUI, kitiems nukentėjusiems ir žalą gamtai.

11.7. Jeigu dėl ABONENTO kaltės sutrikdomas TIEKĖJO vandenvalos įrenginių darbas ir į vandens telkinius išleidžiama daugiau teršalų nei galima, nuostolius, padarytus TIEKĖJUI, ir žalą gamtai atlygina ABONENTAS nustatyta tvarka.

11.8. Surenkant paviršiaus (lietaus) nuotekas nuo teritorijų į lietaus nuotekų tinklą, ABONENTAS privalo vadovautis Aplinkos apsaugos ministerijos normatyviniu dokumentu „LAN 3-95“ (paviršinių (lietaus) nuotekų kanalizavimo ir išleidimo normatyvų nustatymo, mokesčio už taršą taikymo ir laboratorinės kontrolės vykdymo taisyklės), 1995 m.

11.9. Kai nuotekų užterštumas viršija sutartyje numatytą, už pakartotines analizes, atliekamas ABONENTO pageidavimu, apmoka ABONENTAS.

 

12. ATSISKAITYMO SU ABONENTAIS TVARKA

 

12.1. ABONENTAS už suvartotą vandenį ir pašalintas nuotekas apmoka TIEKĖJUI pagal pateiktą sąskaitą vietos savivaldybių nustatytais tarifais.

12.2. Sąskaitos ABONENTAMS pateikiamos sutartyse nurodytais terminais. ABONENTAS jas turi apmokėti per 10 dienų, jei Vyriausybė nenustatė kitų terminų; neapmokėjus laiku, imami delspinigiai. Delspinigių dydis nurodomas sutartyje.

12.3. Jeigu ABONENTAS abejoja sąskaitų teisingumu, jis vis tiek privalo jas apmokėti ir per 15 dienų nuo sąskaitos gavimo pareikšti TIEKĖJUI raštišką pretenziją. Jeigu pretenzija teisinga, TIEKĖJAS privalo kompensuoti ABONENTUI išlaidas per pirmą mėnesį po pareiškimo gavimo datos.

12.4. Jeigu ABONENTAS neapmoka sąskaitos per 60 dienų nuo jos įteikimo datos, TIEKĖJAS gali išjungti vandenį ir nutraukti nuotekų priėmimą, o nesumokėta pinigų suma gali būti išieškoma teismine tvarka. Apmokėjus sąskaitą, TIEKĖJAS vandenį įjungia. Išjungimo ir įjungimo išlaidas kompensuoja ABONENTAS.

12.5. Už vandenį, paimtą gesinant gaisrą, moka degančio turto savininkas, o už vandenį, suvartotą mokymo metu bei tikrinant hidrantus – priešgaisrinė organizacija.

12.6. ABONENTO ir SUBABONENTO ginčų dėl jų tarpusavio atsiskaitymo už suvartotą vandenį ir nuotekų šalinimą TIEKĖJAS nesprendžia.

12.7. Pasikeitus ABONENTUI, buvęs ABONENTAS privalo apie tai pranešti TIEKĖJUI ir sumokėti už suvartotą vandenį ir nuotekas, o būsimasis ABONENTAS per 10 dienų privalo sudaryti su TIEKĖJU sutartį dėl vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo.

Jeigu per 10 dienų naujas valdos savininkas (nuomotojas) nesikreipia į TIEKĖJĄ dėl sutarties sudarymo, TIEKĖJAS nutraukia vandens tiekimą ir nuotekų priėmimą.

12.8. Jeigu ABONENTUI ir SUBABONENTUI taikomas tarifas už vandenį ir nuotekų šalinimą yra skirtingas, tai TIEKĖJAS patiekia sąskaitą ABONENTUI pramonės įmonėms ir organizacijoms nustatytu tarifu.

12.9. Jeigu SUBABONENTAS nemoka ABONENTUI už sunaudotą vandenį ir nuotekas, ABONENTAS turi teisę išjungti SUBABONENTUI vandenį.

12.10. ABONENTAS už sunaudotą vandenį ir nuotekas su TIEKĖJU atsiskaito tik pagal įvadinio skaitiklio parodymus.

 

13. VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLO BEI ĮRENGINIŲ APSAUGA

 

13.1. ABONENTAI privalo užtikrinti, kad jų teritorijoje esantis vandentiekio ir nuotekų tinklas bei įrenginiai nebūtų pažeidžiami, užtvindomi, neužšaltų, neapledėtų šio tinklo šulinių dangčiai, paviršinis vanduo neužlietų minėtų šulinių.

13.2. Siekiant apsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklą bei įrenginius nuo pažeidimo, nustatoma jų apsaugos zona po 5 m į abi puses nuo vamzdynų ašies bei įrenginių sienų.

13.3. Prieš pradedant žemės kasimo darbus vandentiekio ir nuotekų sistemų apsaugos zonoje, darbus atliekanti organizacija privalo:

13.3.1. ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki darbų pradžios iškviesti TIEKĖJO atstovą ir nustatyta tvarka gauti leidimą šiems darbams;

13.3.2. pavesti darbus asmenims, kuriems leidžiama atlikti atitinkamus darbus;

13.3.3. užtikrinti, kad nebus pažeistas vandentiekio ir nuotekų tinklas bei įrenginiai;

13.3.4. juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie atlieka žemės kasimo darbus, aptikę projekte nepažymėtus ir TIEKĖJO atstovo nenurodytus vamzdynus, privalo tuoj pat nutraukti darbus, imtis apsaugos priemonių ir pakartotinai kviesti į darbų vietą TIEKĖJO atstovą. Darbus galima tęsti tik gavus raštišką šio atstovo sutikimą;

13.3.5. apšiltinti darbų zonoje esantį apnuogintą vandentiekio ar nuotekų tinklą bei įrenginius, kad neužšaltų.

13.4. Vandentiekio ir nuotekų tinklo bei įrenginių apsaugos zonoje draudžiama:

13.4.1. statyti nuolatinius ir laikinus pastatus, statinius bei įrenginius;

13.4.2. kasti žemę neiškvietus TIEKĖJO atstovo ir negavus raštiško leidimo;

13.4.3. mechanizuotai daužyti įšalusį gruntą;

13.4.4. laikyti medžiagas, konstrukcijas, įrengti sąvartynus, tiesti kelią;

13.4.5. gilinti upės dugną ir atlikti žemės darbus po vandeniu vandentiekio ir nuotekų tinklo bei nuotekų išleistuvų apsaugos zonoje;

13.4.6. sodinti medžius;

13.4.7. užasfaltuoti šulinių dangčius;

13.4.8. atlikti kitus darbus, kuriuos vykdant gali būti pažeistas tinklas, nesuderinus tai su TIEKĖJU.

13.5. Organizacijos, dirbančios vandentiekio ir nuotekų tinklo bei įrenginių apsaugos zonoje ir pažeidusios juos, o taip pat 13.4 punkto reikalavimus, privalo pašalinti pažeidimus stebint TIEKĖJO atstovui. Už nutekėjusį vandenį pažeidėjas apmoka TIEKĖJUI šių taisyklių 9.15 ir 9.17 punktais nustatyta tvarka.

13.6. Planuojant užstatyti teritoriją, kurioje yra vandentiekio ir nuotekų tinklas bei įrenginiai, užsakovas (statytojas) turi sudaryti ir nustatyta tvarka suderinti vandentiekio ir nuotekų tinklo bei įrenginių perkėlimo projektą. Tinklas perkeliamas užsakovo (statytojo) sąskaita. Veikiančio tinklo išjungimas apiforminamas aktu.

13.7. Statant, rekonstruojant ar remontuojant gatves, vandentiekio ir nuotekų tinklo apžiūros šulinių liukus pakelia arba nuleidžia organizacija, kuri stato, rekonstruoja arba remontuoja gatves. Prieš pradedant ir baigus darbus, surašomi atitinkami aktai.

______________


 

Projektas

 

Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo

s u t a r t i s

 

 

..............................................                                                     199... m. ........................................ d.

 

 

................................................................................................................................... , vadinama

                                                          įmonės pavadinimas

„TIEKĖJU“, atstovaujama  direktoriaus (generalinio  direktoriaus), ........................ veikiančio

pagal tarnybinę padėtį, ir........................................................................................................................

.............................................................................................................................................. , vadinama

„ABONENTU“, atstovaujama ........................................................................... , sudarėme šią sutartį:

 

 

1. VANDENS TIEKIMO TVARKA:

1.1. TIEKĖJAS, vadovaudamasis nustatytu vandens suvartojimo kiekiu, įsipareigoja 199 m. tiekti ABONENTUI:

1.1.1. geriamo vandens                  .................................. kub. m per metus

..................................  kub. m vid. per parą

..................................  kub. m maks. per val.

1.1.2. .................... vandens                                             kub. m per metus

..................................  kub. m vid. per parą

..................................  kub. m maks. per val.

1.2. ABONENTAS įsipareigoja taupiai vartoti vandenį, neviršyti nustatyto metinio, vidutinio paros ir maksimalaus valandinio vandens kiekio, tinkamai prižiūrėti vandens matavimo mazgą ir jo patalpą, saugoti vandens skaitiklio ir sklendės plombas.

1.3. ABONENTAS, pastebėjęs gedimus ar nuplėštas plombas, privalo nedelsdamas pranešti apie tai TIEKĖJUI.

1.4. Jei nėra įvadinio vandens skaitiklio, jis sugedęs ar pasibaigęs patikros laikas, suvartoto vandens kiekis skaičiuojamas pagal savivaldybės patvirtintas vandens suvartojimo normas, kai skaitiklio savininkas yra abonentas, o kai TIEKĖJAS – pagal dviejų paskutinių mėnesių vidurkį. Įrengus įvadinį skaitiklį, praėjusio laikotarpio suvartoto vandens kiekis neperskaičiuojamas.

1.5. Jeigu dėl ABONENTO kaltės skaitiklio duomenų užrašyti negalima, TIEKĖJAS apmokestinamas vadovaujantis Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklių 9 skyriumi.

 

2. NUOTEKŲ ŠALINIMO TVARKA:

2.1. TIEKĖJAS įsipareigoja 199.....metais į nuotekų tinklą priimti ................. kub. m nuotekų.

2.2. Apmokestinamas nuotekų kiekis nustatomas nuotekų matavimo prietaisu, o jeigu jo nėra, - vadovaujantis Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklių 9.20 p.

2.3. Teršalų koncentracijos nuotekose neturi viršyti: BDS..................... mg O2/l, suspenduotos

Medžiagos mg/l, naftos produktai ........... mg/l, riebalai .................. mg/l, detergentai ................ mg/l,

bendras azotas .................. mg/l, bendras fosforas........... mg/l ............................................................

2.4. ABONENTUI išleidus į nuotekų tinklą kenksmingas medžiagas, kurios sutrikdo tinklo ar nuotekų valyklos darbą, už padarytus nuostolius apmoka ABONENTAS.

2.5. TIEKĖJO ar jo samdoma laboratorija nustato ABONENTO nuotekų kokybę kartą per....

..............................................

2.6. ABONENTO pageidavimu atliktas pakartotinas analizes apmoka ABONENTAS.

2.7. ABONENTAS privalo tinkamai prižiūrėti vietines nuotekų valyklas.

 

3. ATSISKAITYMO TVARKA:

3.1. Sąskaitos už suvartotą vandenį ir pašalintas nuotekas ABONENTUI pateikiamos............

kartą(-us) per mėnesį.

3.2. Sąskaitas ABONENTAI turi apmokėti per ............... dienų. Už laiku neapmokėtas sąskaitas imami .........  % delspinigiai.

3.3. Už suvartotą vandenį ir pašalintas nuotekas ABONENTAS moka galiojančiais tarifais. Apie tarifų pasikeitimą informuojama vietinėje spaudoje.

Jei ABONENTAS neapmoka sąskaitos per 60 dienų nuo jos įteikimo dienos, TIEKĖJAS gali išjungti vandenį ir nutraukti nuotekų priėmimą, o nesumokėta pinigų suma gali būti išieškoma

teismine tvarka. Apmokėjus sąskaitą, TIEKĖJAS vandenį įjungia ir priima nuotekas, tačiau išjungimo ir įjungimo išlaidas apmoka ABONENTAS.

 

4. KITI ĮSIPAREIGOJIMAI:

4.1. ABONENTAS neturi kliudyti subabonentams vartoti vandenį ir šalinti nuotekas.

4.2. TIEKĖJAS gali nutraukti ABONENTUI vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklėse numatytais atvejais.

4.3. Jeigu vandentiekio įvadas, nuotekų išvadas ar vandens skaitiklis yra ne TIEKĖJO nuosavybė, tai jiems sugedus už patirtus nuostolius apmoka ABONENTAS. Įvado ar išvado išjungimo ar prijungimo išlaidas apmoka ABONENTAS.

4.4. Vandens ir nuotekų apskaitos prietaisai kartą per.. metus (nepriklausomai nuo jų darbo laiko) turi būti tikrinami Lietuvos standartizacijos departamento nustatyta tvarka. Už apskaitos prietaisų patikrą atsako jų savininkas.

4.5. Tiekiamo vandens kokybės rodikliai:

Bendra geležis .......... mg/l, drumstumas.................. mg/l,.......................................................

................................................................................................................................................................

 

5. KITOS SĄLYGOS:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

6. TIEKĖJAS ir ABONENTAS įsipareigoja vykdyti šią sutartį, vadovautis galiojančiomis Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklėmis, atitinkamais įstatymais ir kitais normatyviniais

aktais.

7. Ginčai, kilę vykdant šią sutartį, nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.

8. Sutartis galioja nuo pasirašymo dienos iki 199.....m. ........................... d. ir laikoma pratęsta

kitiems metams, jeigu per mėnesį iki sutarties galiojimo pabaigos nebus kurios nors šalies pareiškimo dėl sutarties nutraukimo ar jo peržiūrėjimo.

 

9. ŠALIŲ ADRESAI IR ATSISKAITOMOSIOS SĄSKAITOS:

TIEKĖJAS:............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

ABONENTAS:......................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

VARTOTOJAI:......................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

10. Surašomi du sutarties egzemplioriai, kurių vienas yra pas TIEKĖJĄ, o kitas pas ABONENTĄ.

 

 

TIEKĖJAS:                                                                           ABONENTAS:

 

 

A.V. .................................................................................... A.V. ..............................................

                 (parašas) (vardas, pavardė)                                                                   (parašas) (vardas, pavardė)

______________