VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL MAISTINIŲ BULVIŲ ETIKETĖS IR REGISTRACIJOS ŽURNALŲ PILDYMO

 

2011 m. rugsėjo 13 d. Nr. A1-289

Vilnius

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 3D-10 „Dėl maistinių bulvių augintojų registravimo Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre ir jų kontrolės“ (Žin., 2006, Nr. 6-228; 2010, Nr. 104-5411) 5 punktą:

1. Nustatau, kad:

1.1. Maistinių bulvių etiketėje (toliau – etiketė) turi būti nurodyta bulvių paskirtis, veislė, bulvių augintojo, supirkėjo ar realizuotojo registravimo Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre pažymėjimo numeris (etiketėje vartojama santrumpa „Fitosanitarinio registro Nr.“), bulvių siuntos numeris (suteiktas augintojo, supirkėjo ar realizuotojo), bulvių kiekis ir kilmės šalies kodas.

1.2. Etiketė turi būti vienkartinio naudojimo (lipni arba pritvirtinta uždarant pakuotes taip, kad, atidarant pakuotę, etiketė būtų sugadinama). Etiketė turi tvirtai laikytis ant pakuotės. Antrą kartą naudoti tą pačią etiketę draudžiama.

1.3. Etiketėje pateikta informacija turi būti parašyta aiškiai ir įskaitomai. Taisyti etiketėje esančią informaciją draudžiama.

1.4. Etiketėje, be šiame įsakyme nurodytų privalomų duomenų, gali būti pateikta ir papildoma informacija (pavyzdžiui, informacija apie maistinių bulvių kokybę, įmonės logotipas ir pan.).

1.5. Augintojai, supirkėjai ar realizuotojai, išduodami etiketes, duomenis apie maistinių bulvių judėjimą (pirkimą, rūšiavimą, pardavimą) privalo registruoti registracijos žurnale:

1.5.1. bulvių pirkimo registracijos žurnale turi būti nurodyta: data, tiekėjo pavadinimas ir adresas, bulvių paskirtis, bulvių veislė, pirktas bulvių kiekis kilogramais, siuntos numeris, nurodytas pakuočių etiketėse, pardavėjo fitosanitarinio registro numeris, gautų etikečių skaičius, lydinčio dokumento pavadinimas ir numeris;

1.5.2. bulvių rūšiavimo registracijos žurnale turi būti nurodyta: data, tiekėjo pavadinimas ir adresas, bulvių paskirtis, veislė, bulvių kiekis kilogramais, bulvių kiekis kilogramais po rūšiavimo, atliekų kiekis kilogramais, atliekų sunaikinimo būdas;

1.5.3. pardavimo registracijos žurnale turi būti nurodyta: pardavėjo fitosanitarinio registro pažymėjimo numeris, pardavimo data, pirkėjo pavadinimas, adresas arba pardavimo vieta, bulvių paskirtis, bulvių veislė, parduotas bulvių kiekis kilogramais, siuntos numeris, nurodytas pakuotės etiketėje, išduotų etikečių skaičius, lydintis dokumentas (sąskaita faktūra, važtaraštis ir pan.).

1.6. Registracijos žurnale, be šiame įsakyme nurodytų privalomų duomenų, gali būti pateikta ir papildoma informacija, duomenų eiliškumo išdėstymas gali skirtis nuo patvirtintų rekomendacinių registracijos žurnalų formų, tačiau visa reikalinga informacija privalo būti nurodyta.

2. Tvirtinu pridedamas:

2.1. Maistinių bulvių etiketės pavyzdinę formą;

2.2. Rekomenduojamas registracijos žurnalų formas.

3. Pripažįstu netekusiu galios Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko 2006 m. vasario 8 d. įsakymą Nr. A1-36 „Dėl Maistinių bulvių etiketės pildymo“ (Žin., 2006, Nr. 19-677).

 

 

Direktorius                                                                 Evaldas Zigmas Čijauskas

 

_________________

 


Etiketės pavyzdinė forma patvirtinta

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie

Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2011 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. A1-289

 

MAISTINIŲ BULVIŲ ETIKETĖS PAVYZDInė forma

 

Maistinės bulvės. Veislė ______________ Kilmės šalis _____________

 

Fitosanitarinio registro Nr. ____________________________________

 

Siuntos Nr. _____________ Kiekis ____________ kg.

 

_________________

 

 

Rekomenduojamos registracijos žurnalų formos

patvirtintos Valstybinės augalininkystės tarnybos prie

Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2011 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. A1-289

 

REKOMENDUOJAMOS REGISTRACIJOS ŽURNALŲ FORMOS

 

I. BULVIŲ PIRKIMO REGISTRACIJOS ŽURNALAS

 

Eil. Nr.

Data

Tiekėjas

(pavadinimas, adresas)

Bulvių paskirtis

Veislė

Pirktas bulvių kiekis, kg

Siuntos Nr. (tiekėjo nurodytas pakuotės etiketėje)

Registro Nr. (nurodytas tiekėjo etiketėje)

Gautų etikečių skaičius, vnt.

Lydintis dokumentas (pavadinimas, numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. BULVIŲ RŪŠIAVIMO REGISTRACIJOS ŽURNALAS

 

Eil. Nr.

Data

Tiekėjas

(pavadinimas, adresas)

Bulvių paskirtis

Veislė

Bendras bulvių kiekis, kg

Bulvių kiekis po rūšiavimo, kg

Atliekų kiekis, kg

Atliekų utilizavimo būdas ir dokumentas (pavadinimas, numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. BULVIŲ PARDAVIMO REGISTRACIJOS ŽURNALAS

 

Fitosanitarinio registro pažymėjimo numeris -

Eil. Nr.

Data

Pirkėjas

(pavadinimas, adresas) arba pardavimo vieta

Bulvių paskirtis

Veislė

Parduotas bulvių kiekis, kg

Siuntos Nr. (nurodytas pakuotės etiketėje)

Išduotų etikečių skaičius, vnt.

Lydintis dokumentas

(pavadinimas, numeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________