LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2005 m. BIRŽELIO 30 d. ĮSAKYMO Nr. V-533/A1-189 „DĖL NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ BEI NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ, ŠIŲ PAŽYMĖJIMŲ BLANKŲ, TAIP PAT SUNKIŲ LIGŲ, KURIOMIS SERGANTIEMS VAIKAMS IKI 18 METŲ STACIONARE AR MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO GYDYMO ĮSTAIGOJE SLAUGYTI IŠDUODAMAS PAŽYMĖJIMAS NE ILGIAU KAIP 120 KALENDORINIŲ DIENŲ PER KALENDORINIUS METUS, SĄRAŠO BEI LIGŲ IR BŪKLIŲ, DĖL KURIŲ SUTEIKIAMOS PAPILDOMOS 14 KALENDORINIŲ DIENŲ NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGOS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. liepos 21 d. Nr. V-653/A1-356

Vilnius

 

 

1. Pakeičiame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. V-533/A1-189 „Dėl nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių, šių pažymėjimų blankų, taip pat Sunkių ligų, kuriomis sergantiems vaikams iki 18 metų stacionare ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje slaugyti išduodamas pažymėjimas ne ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus, sąrašo bei Ligų ir būklių, dėl kurių suteikiamos papildomos 14 kalendorinių dienų nėštumo ir gimdymo atostogos, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 83-3078; 2006, Nr. 93-3668; 2008, Nr. 50-1872, Nr. 139-5518; 2010, Nr. 22-1031):

1.1. Išdėstome įsakymo antraštę taip:

DĖL TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU ELEKTRONINIAIS NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMAIS BEI ELEKTRONINIAIS NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMAIS, PATVIRTINIMO“.

1.2. Išdėstome 1.1 punktą taip:

1.1. Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisykles.“

1.3. Išdėstome 1.2 punktą taip:

1.2. Elektroninio nedarbingumo pažymėjimo, pranešimo apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą, elektroninio nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo ir pranešimo apie išduotą nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą formas.“

1.4. Išdėstome nauja redakcija nurodytuoju įsakymu patvirtintas:

1.4.1. Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisykles (pridedama);

1.4.2. Elektroninio nedarbingumo pažymėjimo formą (pridedama);

1.4.3. Pranešimo apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą formą (pridedama);

1.4.4. Elektroninio nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo formą (pridedama);

1.4.5. Pranešimo apie išduotą nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą formą (pridedama).

1.5. Pripažįstame netekusiu galios 3 punktą.

2. Įpareigojame Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavesti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams pateikti asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, sudariusioms sutartis su šiais skyriais, aktualią Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių redakciją popieriuje arba esant galimybei elektroninius nuorašus.

3. Pripažįstame netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymą Nr. V-816/A1-597 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų pildymo ir išdavimo pereinamuoju laikotarpiu tvarkos aprašo ir jų formų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 117-5032).

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                           Raimondas Šukys

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras             Donatas Jankauskas


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro ir

Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2010 m. liepos 21 d.

įsakymu Nr. V-653 /A1-356

 

ELEKTRONINIŲ NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ BEI ELEKTRONINIŲ NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr.171-6295), Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymu (Žin., 2000, Nr.111-3574), Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 110-3207; 2003, Nr.114-5114), Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu (Žin., 1991, Nr. 36-969; 2004, Nr.83-2983), Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymu (Žin., 2004, Nr.4-26) bei Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimu Nr.86 (Žin., 2001, Nr.10-284), Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimu Nr.309 (Žin., 2004, Nr.44-1448).

2. Elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai bei elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai (toliau vadinama – elektroniniai pažymėjimai) išduodami Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistemoje (toliau vadinama – EPTS), pateisina neatvykimą į darbą ir yra pagrindas skirti ligos socialinio draudimo išmoką (toliau vadinama – ligos pašalpa) arba motinystės socialinio draudimo išmoką (toliau vadinama – motinystės pašalpa), taip pat yra pagrindas pratęsti nedarbo socialinio draudimo išmokų mokėjimą.

Elektroninis pažymėjimas yra dokumentas, turintis elektroniniam dokumentui būtinus rekvizitus, suformuotas EPTS sistemoje ir pasirašytas gydytojo elektroniniu parašu.

3. Elektroninio pažymėjimo atvaizdavimo forma (elektroninio dokumento duomenų fizinio atvaizdavimo forma) yra elektroninio dokumento turinio, pateikto asmens sveikatos priežiūros įstaigos Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų informacinei sistemai, spausdintinė forma, teikiama (naudojama) išmokos bylai formuoti ir gali būti teikiama institucijoms, turinčioms teisę naudoti asmens ypatingus duomenis jų funkcijoms vykdyti.

4. Pranešimas apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą yra iš EPTS atspausdintas dokumentas, kuriame pateikiama informacija darbdaviui (-iams) apie asmens nedarbingumą, ir patvirtintas gydytojo spaudu ir parašu arba asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo įgalioto asmens parašu bei įstaigos antspaudu (spaudu).

5. Pranešimas apie išduotą nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą yra iš EPTS atspausdintas dokumentas, kuriame pateikiama informacija darbdaviui (-iams) apie išduotą elektroninį nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą, ir patvirtintas gydytojo spaudu ir parašu arba asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo įgalioto asmens parašu bei įstaigos antspaudu (spaudu).

6. Elektroninius pažymėjimus gali išduoti tik asmens sveikatos priežiūros įstaigų, sudariusių sutartis dėl teisės išduoti elektroninius pažymėjimus (toliau vadinama – Sutartis) su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Fondo valdyba) teritoriniais skyriais, asmenis gydantys gydytojai ar gydytojų konsultacinės komisijos (toliau vadinama – GKK) pirmininkas. Elektroninį pažymėjimą suformuoti EPTS gali gydytojas ar kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo įgaliotas asmuo.

7. Elektroniniai pažymėjimai išduodami tik asmenims, apdraustiems ligos ir motinystės socialiniu draudimu bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu, vidaus tarnybos sistemos pareigūnams arba asmenims, registruotiems bedarbiais Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinėse darbo biržose (toliau vadinama – teritorinė darbo birža).

8. Šių Taisyklių laikymąsi turi teisę kontroliuoti Fondo valdybos ir jos teritorinių skyrių vyriausieji specialistai (nedarbingumo kontrolei).

 

II. ELEKTRONINIŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS DĖL LIGOS AR NELAIMINGO ATSITIKIMO

 

9. Elektroniniai pažymėjimai dėl ligos ar nelaimingo atsitikimo išduodami nuo pirmos darbingumo netekimo dienos iki darbingumo atgavimo dienos arba iki Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – NDNT) nustato darbingumo lygį ar profesinės reabilitacijos poreikį. Jeigu NDNT nustato asmeniui profesinės reabilitacijos poreikį, elektroninis pažymėjimas išduodamas iki pirmos profesinės reabilitacijos programoje dalyvavimo dienos vadovaujantis šių Taisyklių 94 punkte nurodyta tvarka ir terminais.

10. Gydytojai, išduodami elektroninius pažymėjimus, kiekvieną kartą apžiūri asmenis ir aprašo medicininiuose dokumentuose jų nusiskundimus bei objektyvaus tyrimo duomenis, kuriais pagrindžia pažymėjimų išdavimą ir užbaigimą. Taip pat asmens medicininiuose dokumentuose turi būti nurodomas asmeniui skirtas gydymas, režimas (lovos, tausojantis), išduoto elektroninio pažymėjimo serija ir numeris, nepertraukiamo laikinojo nedarbingumo trukmė (kalendorinių dienų skaičius iš viso nuo laikinojo nedarbingumo pradžios) ir kito atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą data.

11. Jei asmuo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą kreipiasi dėl nelaimingo atsitikimo darbe, kelyje į (iš) darbą, gydytojas medicininiuose dokumentuose turi nurodyti: kreipimosi į įstaigą laiką valandų ir minučių tikslumu; išklausęs paaiškinimo, aprašo traumos priežastį, aplinkybes, laiką ir vietą (jei asmens sveikatos būklė leidžia tą padaryti). Nelaimingo atsitikimo data turi būti nurodoma ir elektroniniame pažymėjime šalia diagnozės.

12. Jeigu elektroninis pažymėjimas išduodamas dėl nelaimingo atsitikimo darbe, kelyje į (iš) darbą liekamųjų padarinių (pasekmių), gydytojas iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenka „Nelaimingas atsitikimas darbe, kelyje į (iš) darbą“ ir šalia diagnozės kodo įrašo nelaimingo atsitikimo darbe ar kelyje į (iš) darbą datą.

13. Jeigu besigydantis po nelaimingo atsitikimo darbe, kelyje į (iš) darbą ar dėl profesinės ligos laikinai nedarbingas asmuo suserga kita liga ar susižeidžia buityje, jam išduodamas elektroninis pažymėjimas dėl nelaimingo atsitikimo darbe, kelyje į (iš) darbą ar dėl profesinės ligos tol, kol jis gydomas ir yra nedarbingas dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos. Jei ir toliau asmuo yra nedarbingas, jam gali būti išduotas be pertraukos naujas pirmasis pažymėjimas dėl kitos ligos ar nelaimingo atsitikimo buityje.

14. Jei diagnozės kodas keičiamas dėl profesinės ligos, nuo jos nustatymo datos išduodamas naujas elektroninis pažymėjimas.

15. Jeigu asmuo, kuriam yra patvirtinta profesinė liga, tampa laikinai nedarbingas dėl šios profesinės ligos paūmėjimo ar komplikacijų, gydytojas, išduodamas elektroninį pažymėjimą, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenka nedarbingumo priežastį „Profesinė liga“ ir šalia pirminės diagnozės kodo įrašo profesinės ligos nustatymo datą bei profesinės ligos patvirtinimo akto numerį.

16. Asmenims, iki 2005 m liepos 1 d. pripažintiems invalidais, iki nustatyto invalidumo termino pabaigos ar NDNT pripažinus šiuos asmenis nedarbingais ar iš dalies darbingais, elektroniniai pažymėjimai išduodami šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

17. Tais atvejais, kai asmens pakartotinio darbingumo vertinimo NDNT laikas sutampa su asmens laikinuoju nedarbingumu, jo siuntimas į šią tarnybą turi būti atidėtas iki asmens laikinojo nedarbingumo pabaigos (išskyrus tuos atvejus, kai nustatomas ryškus asmens sveikatos būklės blogėjimas ir nustatoma nepalanki laikinojo darbingumo sutrikimo grąžinimo prognozė).

18. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos GKK, įvertinusi asmens sveikatos būklę bei darbingumą ir priėmusi išvadą, įveda šiuos duomenis į EPTS ir jų teisingumą patvirtina GKK pirmininkas elektroniniu parašu. Jei GKK:

18.1. įvertinusi asmens sveikatos būklę bei darbingumą, pripažįsta asmenį darbingu anksčiau nei asmenį gydantis gydytojas nurodė ankstesniame jam išduotame elektroniniame pažymėjime, GKK pirmininkas šį pažymėjimą panaikina EPTS ir išduoda naują elektroninį pažymėjimą iki GKK komisijos posėdžio dienos įskaitytinai;

18.2. įvertinusi asmens sveikatos būklę bei darbingumą, pripažįsta asmenį laikinai nedarbingu, GKK pirmininkas įveda šiuos duomenis į EPTS ir išduoda naują elektroninį pažymėjimą šiose Taisyklėse nustatytais terminais. GKK pirmininkui išduodant elektroninį pažymėjimą, lentelė „GKK išvada“ užpildoma automatiškai iš GKK nurodytos informacijos EPTS.

19. Siunčiant asmenį į NDNT darbingumo lygiui nustatyti, GKK pirmininkas išduoda elektroninį pažymėjimą vienai darbo dienai.

 

III. PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS GYDANT AMBULATORIŠKAI

 

20. Ambulatorinio gydymo metu pažymėjimai išduodami tą dieną, kai nustatomas laikinasis nedarbingumas:

20.1. asmenims, kurie į asmens sveikatos priežiūros įstaigas kreipiasi darbo metu ar iki darbo dienos pradžios ir nustatoma, kad jie yra laikinai nedarbingi, elektroniniame pažymėjime nedarbingumo laikotarpis nurodomas nuo kreipimosi dienos;

20.2. asmenims, kurie į asmens sveikatos priežiūros įstaigas kreipiasi po darbo (išdirbę visą darbo dieną, pamainą) ir nustatoma, kad jie yra laikinai nedarbingi, elektroniniame pažymėjime nedarbingumo laikotarpis nurodomas nuo kitos dienos, einančios po tos dienos, kai išdirbta visa darbo diena ar pamaina.

21. Elektroniniai pažymėjimai ambulatoriškai gydomiems asmenims išduodami ne ilgiau kaip 7 kalendorinėms dienoms.

22. Elektroninius pažymėjimus ambulatoriškai gydomiems asmenims išduoti ne ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų gali:

22.1. gydytojai chirurgai, ortopedai traumatologai ar šeimos gydytojai, kai rentgenologiškai patvirtinamas stambiųjų kaulų lūžis, stambiųjų kaulų išnirimas ar nustatomas raiščių plyšimas;

22.2. gydytojai chirurgai, akušeriai ginekologai, šeimos gydytojai ir kiti gydytojai specialistai po operacijų;

22.3. gydytojai kardiologai, šeimos gydytojai ir vidaus ligų gydytojai po ūmaus miokardo infarkto;

22.4. gydytojai neurologai ir šeimos gydytojai po ūmaus smegenų insulto (subarachnoidinių ir intracerebrinių kraujosrūvų, smegenų infarkto);

22.5. gydytojai pulmonologai sergantiems tuberkulioze;

22.6. visi gydantys gydytojai sergantiems onkologinėmis ligomis.

23. Elektroninis pažymėjimas ambulatoriškai gydomiems asmenims gali būti išduodamas iki 20 kalendorinių dienų jei dėl stambiųjų kaulų lūžimo yra reikalingas ilgalaikis imobilizacinis gydymas ar asmeniui skiriamas gulimas režimas.

24. Jeigu asmuo į stacionarinio gydymo paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą kreipiasi pasibaigus ambulatorinių įstaigų darbo laikui, elektroninį pažymėjimą ambulatoriškai gydyti jam gali išduoti priėmimo skyriuje budintis gydytojas, bet ne ilgiau kaip 3 kalendorinėms dienoms. Tuo atveju, kai trečia kalendorinė diena sutampa su poilsio ar švenčių dienomis – po tos dienos einančią darbo dieną.

Kai rentgenologiškai patvirtinamas kaulų lūžis ar stambiųjų kaulų sąnario išnirimas, taip pat kai nustatomas raiščių trūkimas ar plyšimas, budintis ortopedas traumatologas ar chirurgas pažymėjimą gali išduoti ne ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų.

25. Asmenims, gydomiems ambulatorinės reabilitacijos paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, elektroninius pažymėjimus išduoda šių įstaigų gydytojai šių Taisyklių 21 punkte nustatyta tvarka.

26. Asmenims, kurie gydomi dienos stacionaruose, elektroniniai pažymėjimai išduodami šių Taisyklių 21 punkte nustatyta tvarka.

27. Asmenims, sergantiems psichikos ligomis, gali būti išduoti elektroniniai pažymėjimai dėl ambulatorinio gydymo atgaline data. Šiuos pažymėjimus atgaline data išduoda gydytojai psichiatrai kartu su asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovu ar kitu jo įgaliotu asmeniu, bet ne ilgiau kaip už 7 kalendorines dienas, skaičiuojant atgal nuo kreipimosi dienos.

28. Tais atvejais, kai gydytojas pagal asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo nustatytą gydytojo paslaugų teikimo tvarką pacientų namuose ir registruotą iškvietimą į namus teikia gydytojo paslaugas paciento namuose ir nustato, kad asmuo yra laikinai nedarbingas, jam elektroninis nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduodamas kitą gydytojo darbo dieną, nuo tos dienos, nuo kurios asmuo buvo pripažintas laikinai nedarbingu, jei šis gydytojas po iškvietimo negrįžta į savo nuolatinę darbo vietą asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.

29. Jei laikinai nedarbingu pripažintas asmuo kreipiasi į ambulatorines paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir prašo leisti grįžti į darbą anksčiau negu numatyta elektroniniame pažymėjime, gydytojas ankstesnį elektroninį pažymėjimą panaikina ir išduoda naują elektroninį pažymėjimą iki dienos, kurią asmuo pripažįstamas darbingu.

 

IV. PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS GYDANT STACIONARE

 

30. Stacionarinio gydymo atveju elektroniniai pažymėjimai išduodami išvykimo iš stacionaro dieną arba, asmeniui prašant, ne dažniau kaip du kartus per mėnesį šia tvarka:

30.1. asmenims, kurie į stacionarinio gydymo paslaugas teikiančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas kreipiasi darbo metu ar iki darbo dienos pradžios, elektroniniame pažymėjime nedarbingumo laikotarpis nurodomas nuo kreipimosi dienos;

30.2. asmenims, kurie į stacionarinio gydymo paslaugas teikiančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas kreipiasi po darbo (išdirbę visą darbo dieną, pamainą), elektroniniame pažymėjime nedarbingumo laikotarpis nurodomas nuo kitos dienos, einančios po tos dienos, kai išdirbta visa darbo diena ar pamaina.

31. Laikinai nedarbingiems asmenims, po ūmaus ligos periodo atsiųstiems iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų su išduotais elektroniniais pažymėjimais į medicininės reabilitacijos bei sanatorinio gydymo įstaigas stacionarinei medicininei reabilitacijai ar sveikatos grąžinamajam gydymui, pažymėjimus šio gydymosi laikotarpiui išduoda šių asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojai.

32. Elektroninius pažymėjimus asmenims, kurie gydomi asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje ortopedines ir (ar) protezavimo paslaugas, gydytojas išduoda už visą gydymosi laikotarpį, taip pat už vykimo į šią įstaigą ir grįžimo iš jos laiką.

33. Elektroniniai pažymėjimai dėl estetinių ir plastinių operacijų stacionare operuotiems asmenims gali būti išduodami, jeigu buvę defektai trukdė jų profesiniam darbingumui arba jei operacija stacionare buvo atliekama gydymo tikslu.

34. Atgavusiems darbingumą asmenims, išvykstantiems iš stacionarines ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, elektroniniai pažymėjimai užbaigiami išvykimo iš šios įstaigos dieną.

35. Jeigu stacionarinio gydymo metu asmens darbingumas neatstatomas, stacionarines ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas gali išduoti pažymėjimą tolesniam ambulatoriniam gydymui, bet ne ilgiau kaip:

35.1. 3 kalendorinėms dienoms po medicininės reabilitacijos ar sveikatos grąžinamojo gydymo;

35.2. 10 kalendorinių dienų po stacionarinio gydymo.

 

V. LAIKINOJO NEDARBINGUMO TRUKMĖ

 

36. Darbingo amžiaus asmenys, kurių darbingumas yra sutrikęs ir panaudotos visos galimos medicininės priemonės bei jų sveikatos būklė atitinka darbingumo lygio nustatymo kriterijus, GKK siunčiami darbingumo lygiui nustatyti į NDNT (išskyrus šių Taisyklių 37 ir 38 punktuose numatytus atvejus) ne vėliau kaip po:

36.1. 122 kalendorinių dienų, jeigu darbingumas buvo sutrikęs nepertraukiamai;

36.2. 153 kalendorinių dienų, jeigu darbingumas buvo sutrikęs su pertraukomis per paskutinius 12 mėnesių (neįskaitant nėštumo komplikacijų);

36.3. 182 kalendorinių dienų, jeigu darbingumas buvo sutrikęs nepertraukiamai sergant tuberkulioze;

36.4. 244 kalendorinių dienų, jeigu darbingumas buvo sutrikęs su pertraukomis per paskutinius 12 mėnesių sergant tuberkulioze.

37. Kai darbingo amžiaus asmenų darbingumo sutrikimas yra laikinas ir jų sveikatos būklė neatitinka darbingumo lygio nustatymo kriterijų, šių Taisyklių 36 punkte numatyti terminai netaikomi ir šie asmenys į NDNT nesiunčiami.

Šiais atvejais išduodant pažymėjimą ilgesniam terminui nei numatyta šių Taisyklių 36 punkte, asmens sveikatos būklė bei darbingumas vertinami GKK posėdyje dalyvaujant Fondo valdybos ar jos teritorinio skyriaus vyriausiajam specialistui (nedarbingumo kontrolei). Jeigu GKK pripažįsta asmenį ir toliau laikinai nedarbingu, pažymėjimas išduodamas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.

Fondo valdybos teritorinio skyriaus vyriausiojo specialisto (nedarbingumo kontrolei) dalyvavimo GKK posėdžiuose tvarka nustatoma atskiru (papildomu) susitarimu tarp Fondo valdybos teritorinio skyriaus ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos kaip Sutarties priedas.

38. Dėl ligos ar traumos buityje laikinai nedarbingais pripažinti asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, į NDNT darbingumo lygiui nustatyti nesiunčiami. Išduodant pažymėjimą ilgesniam terminui nei numatyta šių Taisyklių 36 punkte, sukakusių senatvės pensijos amžių asmenų sveikatos būklė bei darbingumas vertinami GKK dalyvaujant Fondo valdybos ar jos teritorinio skyriaus vyriausiajam specialistui (nedarbingumo kontrolei), o esant nepalankiai darbingumo atstatymo prognozei pažymėjimas po terminų, nurodytų šių Taisyklių 36 punkte, užbaigiamas.

Šie asmenys gali būti siunčiami į NDNT darbingumo lygiui nustatyti tik dėl nelaimingo atsitikimo darbe (pakeliui į/iš darbo) ar dėl profesinės ligos.

39. Jei darbingo amžiaus asmens darbingumas buvo atstatytas, jam susirgus, elektroninis pažymėjimas išduodamas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

40. Jeigu asmuo, turintis funkcinių sutrikimų požymių, atsisako darbingumo lygio nustatymo NDNT arba neatvyksta į GKK posėdį, naujas elektroninis pažymėjimas dėl ligos ar traumos pasekmių, dėl kurių jis buvo pripažintas laikinai nedarbingu, neišduodamas.

41. Jeigu NDNT priima sprendimą nevertinti asmens darbingumo lygio, naujas elektroninis pažymėjimas dėl ligos ar traumos pasekmių, dėl kurių asmuo buvo siunčiamas į NDNT darbingumo lygiui nustatyti, neišduodamas.

42. Naujas elektroninis pažymėjimas asmeniui, kuris NDNT pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu, susirgus kita liga ar susižalojus gali būti išduodamas dar nepradėjus dirbti, o dėl tos pačios ligos, ligai paūmėjus ar esant jos komplikacijoms – tik po 1 darbo dienos.

 

VI. ELEKTRONINIŲ PAŽYMĖJIMŲ NEIŠDAVIMAS

 

43. Asmeniui, kuriam jau išduotas elektroninis pažymėjimas, susirgus kita liga ar susižalojus po atleidimo iš darbo naujas elektroninis pažymėjimas neišduodamas.

44. Elektroniniai pažymėjimai neišduodami asmenims:

44.1. tyčia sužalojusiems savo sveikatą;

44.2. apsimetusiems sergančiais;

44.3. darbingiems, jų sveikatos tikrinimo laikotarpiu;

44.4. kurie į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl traumos kreipėsi būdami neblaivūs (girti), taip pat asmenims, kurių laikinojo nedarbingumo priežastis yra piktnaudžiavimas psichiką veikiančiomis medžiagomis. Šiuo atveju išduodama medicininė pažyma (forma Nr. 094/a).

45. Asmenys, įtariami esantys neblaivūs (girti) ar apsvaigę nuo psichiką veikiančių medžiagų, patikrinami pagal Bendros asmens būklės įvertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-505 (Žin., 2006, Nr. 71-2641). Esant pagrįstiems įtarimams, kad asmuo yra neblaivus (girtas) ar apsvaigęs, tai pažymima medicininiuose dokumentuose, o asmuo supažindinamas su išvada pasirašytinai. Jeigu asmuo nesutinka su bendros asmens būklės įvertinimo rezultatais arba atsisako tikrintis, jis turi teisę pagal Transporto priemones vairuojančiųjų ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452 (Žin., 2006, Nr. 56-2000), 27 punktą kreiptis dėl medicininės apžiūros atlikimo.

Tais atvejais, kai bendros asmens būklės įvertinimo ar medicininės apžiūros metu nustatoma, kad asmuo yra neblaivus (girtas) ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų, arba asmuo, nesutikęs su bendros asmens būklės įvertinimo rezultatais ar atsisakęs tikrintis, nesikreipia dėl medicininės apžiūros atlikimo, jam išduodama medicininė pažyma (forma Nr. 094/a).

46. Pateikus teisėsaugos institucijų (teismo, prokuratūros ir kt.) ar kitų kompetentingų institucijų išvadą, kad neblaivumas (girtumas) ar apsvaigimas dėl psichiką veikiančių medžiagų traumai atsirasti įtakos neturėjo, arba esant medicininės apžiūros išvadai „blaivus ir (ar) neapsvaigęs“, medicininę pažymą (šių Taisyklių 44.4 punktas) asmenį gydantis gydytojas, gavęs Fondo valdybos teritorinio skyriaus sprendimą raštu, keičia į elektroninį pažymėjimą.

47. Asmens bandymo nusižudyti ar savęs sužalojimo atvejais asmenį gydantis gydytojas išduoda elektroninį pažymėjimą tik gavęs gydytojo psichiatro išvadą, kad asmens psichikos sveikatos sutrikimas sąlygojo bandymą nusižudyti ar savęs žalojimą.

48. Asmenims, sergantiems psichikos ir elgesio sutrikimais dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, esant priklausomybės ar abstinencijos sindromui, savanoriškai atvykusiems gydytis į specializuotus priklausomybės ligų, psichiatrijos stacionarus ar kitas stacionarines asmens sveikatos priežiūros įstaigas, turinčias licenciją teikti narkologijos priežiūros paslaugas, šios įstaigos gydantis gydytojas elektroninį pažymėjimą išduoda už gydymosi stacionare laikotarpį, bet ne ilgesnį kaip 14 kalendorinių dienų ir tik vieną kartą per kalendorinius metus.

 

VII. ELGESIO TAISYKLĖS NEDARBINGUMO METU

 

49. Gydytojas, išduodamas elektroninį pažymėjimą, laikinai nedarbingu pripažintą asmenį pasirašytinai (asmens medicininiuose dokumentuose) supažindina su elgesio taisyklėmis nedarbingumo metu bei prievole Fondo valdybos teritorinio skyriaus kvietimu atvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigos GKK darbingumui patikrinti. Asmens ryšiams palaikyti duomenis – telefono numerį, jei jo neturi – asmens faktinės gyvenamosios vietos adresą gydytojas įveda į EPTS bei nurodo asmens medicininiuose dokumentuose.

50. Laikinojo nedarbingumo metu asmuo privalo vykdyti gydytojo nurodymus ir elgtis taip, kad jo netinkami veiksmai neužtęstų ligos ar sergančio šeimos nario slaugos trukmės. Fondo valdybos ar jos teritorinio skyriaus vyriausiajam specialistui (nedarbingumo kontrolei) pareikalavus, laikinai nedarbingu pripažintas asmuo turi atvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

51. Elgesio taisyklių nedarbingumo metu pažeidimais laikoma, kai laikinai nedarbingu pripažintas asmuo:

51.1. gydytojo paskirtu laiku neatvyksta pasitikrinti darbingumo arba į GKK posėdį;

51.2. nesilaiko gydytojo nustatyto gydymo ir (ar) slaugos režimo;

51.3. neatlieka paskirtų gydymo, diagnostikos ir (ar) slaugos procedūrų;

51.4. atvyksta pas gydytoją neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų;

51.5. dirba (-o), mokosi (-ėsi), keliauja (-iavo);

51.6. vartojo alkoholį, narkotikus, toksines ar psichotropines medžiagas;

51.7. elgėsi taip, kad jo veiksmai galėjo užtęsti laikinojo nedarbingumo trukmę.

52. Elgesio taisyklių pažeidimais taip pat laikomi atvejai, kai asmuo, kuriam išduotas elektroninis pažymėjimas sergančiam šeimos nariui slaugyti, jo neslaugo ar neprižiūri.

53. Jeigu nedarbingumo laikotarpiu buvo pažeistos elgesio taisyklės, išduodant kitą elektroninį pažymėjimą EPTS nurodoma pažeidimo data ir pažeidimo pobūdis.

54. Elgesio taisyklių pažeidimus turi teisę nustatyti ir Fondo valdybos ar jos teritorinių skyrių vyriausiasis specialistas (nedarbingumo kontrolei), remdamasis dokumentais, patvirtinančiais elgesio taisyklių pažeidimus.

 

VIII. PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS SERGANČIAM ŠEIMOS NARIUI SLAUGYTI AR PRIŽIŪRĖTI

 

55. Elektroniniai pažymėjimai sergančiam šeimos nariui slaugyti išduodami, jeigu gydytojo nurodymu būtina slauga.

Šeimos nariais laikomi: sutuoktinis, vaikas (įvaikis), motina (įmotė), tėvas (įtėvis). Sergančiam vaikui iki 14 metų slaugyti pažymėjimas gali būti išduodamas globėjui, o šių Taisyklių 57.2 punkte numatytu atveju – taip pat ir rūpintojui, jeigu šie asmenys pripažinti globėju ar rūpintoju įstatymų nustatyta tvarka ir pateikė dokumentus, patvirtinančius globos ar rūpybos nustatymą.

56. Elektroniniai pažymėjimai sergančiam suaugusiam šeimos nariui slaugyti dėl tos pačios ligos išduodami ne ilgiau kaip 7 kalendorinėms dienoms nepriklausomai nuo to, kur asmuo slaugomas – stacionare ar namie. Šiuos pažymėjimus išduoda asmenis gydantys gydytojai, suderinę su asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovu ar kitu jo įgaliotu asmeniu ir apie tai pažymėję medicininiuose dokumentuose.

57. Elektroniniai pažymėjimai sergančiam vaikui slaugyti išduodami reikalingam slaugos laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip:

57.1. 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus – slaugant stacionare bet kuria liga sergantį vaiką iki 7 metų;

57.2. 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus – slaugant ambulatoriškai, stacionare ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje vaiką iki 18 metų, sergantį sunkiomis ligomis, įrašytomis į sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą sąrašą;

57.3. 14 kalendorinių dienų slaugant ambulatoriškai gydomus vaikus iki 14 metų (išskyrus šių Taisyklių 57.2 punkte nurodytus atvejus);

57.4. 14 kalendorinių dienų nepertraukiamai slaugant ambulatoriškai ir stacionare gydomus vaikus nuo 7 iki 14 metų (išskyrus šių Taisyklių 57.2 punkte nurodytus atvejus).

58. Slaugant vaiką ambulatoriškai, pažymėjimas gali būti kiekvieną kartą išduodamas ne ilgiau kaip 5 kalendorinėms dienoms.

59. Jeigu vieno šeimos nario slaugos metu suserga kiti šeimos nariai, elektroninis pažymėjimas jiems slaugyti ambulatoriškai išduodamas tik vienam slaugančiam asmeniui. Nepertraukiamos slaugos laikotarpiu elektroninis pažymėjimas slaugyti gali būti išduotas ir kitam šeimos nariui, tačiau bendra slaugos trukmė negali viršyti slaugomų asmenų amžių atitinkančiai šių Taisyklių 56–57 punktuose nurodytai trukmei.

Tais atvejais, kai tuo pačiu metu serga keli šeimos nariai, keli elektroniniai pažymėjimai skirtingiems sergantiems šeimos nariams slaugyti gali būti išduodami keliems (skirtingiems) šeimos nariams tik tuo atveju, kai vienas iš sergančiųjų šeimos narių slaugomas stacionare ar vaikas iki 18 metų, sergantis sunkiomis ligomis, įrašytomis į sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą sąrašą, yra slaugomas medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje.

60. Jei slaugomas asmuo suserga kita liga be pertraukos po ankstesnės ligos, jam slaugyti neišduodamas naujas elektroninis pažymėjimas. Vaiko ar suaugusio asmens slaugos trukmė iš viso negali būti ilgesnė nei nurodyta šių Taisyklių 56–57 punktuose.

61. Elektroninis pažymėjimas gali būti išduodamas sveiko vaiko priežiūrai, jei šis vaikas yra iki 3 metų, bet asmuo, kuriam suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, dėl savo ligos ar traumos (toliau vadinama - sergantis asmuo) negali šio vaiko prižiūrėti. Šiuo atveju pačiam sergančiam asmeniui elektroninis pažymėjimas neišduodamas.

62. Elektroninį pažymėjimą sveiko vaiko priežiūrai išduoda sergantį asmenį gydantis gydytojas kitam šeimos nariui (motinai (įmotei) ar tėvui (įtėviui), prižiūrinčiam vaiką, įvertinęs sergančiojo asmens sveikatos būklę. Tokiu atveju gydytojas, išduodamas elektroninį pažymėjimą, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenka priežastį „Sveiko vaiko priežiūra“.

63. Elektroniniai pažymėjimai sveiko vaiko priežiūrai dėl tos pačios segančiojo asmens ligos ar traumos išduodami ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų nepriklausomai nuo to, ar sergantysis asmuo gydomas stacionare, ar ambulatoriškai. Jei asmens sveikatos būklė negerėja, gali būti išduodama medicininė pažyma (forma Nr. 094/a).

 

IX. ELEKTRONINIŲ NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS NĖŠČIOSIOMS IR GIMDYVĖMS

 

64. Nėščioms moterims elektroninius nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus išduoda jas prižiūrintys asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojai akušeriai ginekologai arba šeimos gydytojai.

65. Elektroninį nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą, pateikus vaiko gimimo liudijimą ir naujagimio globą ar įvaikinimą patvirtinančius dokumentus, asmeniui, įvaikinusiam naujagimį ar paskirtam jo globėju, išduoda naujagimį prižiūrinčios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas (vaikų ligų gydytojas, šeimos gydytojas). Elektroninis pažymėjimas išduodamas laikotarpiui nuo įvaikinimo ar globos nustatymo dienos, iki kūdikiui sueis 70 dienų.

66. Elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai 126 kalendorinėms dienoms (70 kalendorinių dienų iki gimdymo ir 56 kalendorinėms dienoms po gimdymo) išduodami moterims, suėjus 30 ir daugiau nėštumo savaičių.

Jei nėščia moteris iki gimdymo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl šio pažymėjimo išdavimo, suėjus 30 ir daugiau nėštumo savaičių, nesikreipė ar pažymėjimo atsisakė, gimdymą priėmusios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas elektroninį nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą išduoda 56 kalendorinėms dienoms po gimdymo. Tokiu atveju turi būti nurodoma gimdymo data.

67. Esant komplikuotam gimdymui arba gimus daugiau negu vienam vaikui, gimdymą priėmusios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas, išduodamas papildomą elektroninį nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą, EPTS nurodo ligos ar patologinės būklės kodą pagal TLK-10, dėl kurios išduodamas papildomas elektroninis nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas 14 kalendorinių dienų bei nurodoma gimdymo data.

68. Moterims, pagimdžiusioms 22–30 nėštumo savaitę, gimdymą priėmusios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojai elektroninius nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus išduoda 28 kalendorinėms dienoms, komplikuoto gimdymo atveju ir kai gimsta daugiau negu vienas vaikas – 42 kalendorinėms dienoms.

Jei kūdikis gyvena 28 dienas ir ilgiau, papildomą elektroninį nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą dar 98 kalendorinėms dienoms išduoda kūdikį prižiūrinčios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas.

Moterims, pagimdžiusioms 22–30 nėštumo savaitę negyvą vaiką, gimdymą priėmusios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojai elektroninius nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus išduoda 28 kalendorinėms dienoms.

69. Elektroninį nedarbingumo pažymėjimą moteriai, tapusiai nedarbinga dėl nėštumo nutraukimo, išduoda operaciją atlikęs gydytojas, bet ne ilgiau kaip 2 kalendorinėms dienoms. Esant komplikacijoms, elektroninis pažymėjimas išduodamas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

70. Vakuuminių aspiracijų atvejais elektroniniai pažymėjimai neišduodami.

71. Moterims, atleistoms iš darbo nėštumo metu dėl įmonės, įstaigos, organizacijos likvidavimo ar bankroto, taip pat dėl to, kad pasibaigė terminuotos darbo sutarties terminas arba Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme (Žin., 1999, Nr.66-2130; 2002, Nr.45-1708) ir Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme (Žin., 2000, Nr.75-2271) nurodytų asmenų paskyrimo į pareigas terminas ar įgaliojimų laikas, elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai išduodami šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

 

X. ELEKTRONINIŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS EPIDEMIJŲ ATVEJAIS

 

72. Elektroninius pažymėjimus asmenims, nušalintiems nuo darbo dėl karantino režimo ypač pavojingų arba nežinomos kilmės užkrečiamųjų ligų protrūkių arba epidemijų židiniuose nustatytam laikotarpiui, išduoda asmens sveikatos priežiūros įstaigų infekcinių ligų gydytojai, šeimos gydytojai ar vidaus ligų gydytojai, gavę visuomenės sveikatos centrų apskrityse arba jų filialų miestuose bei rajonuose atitinkamas pažymas.

73. Visuomenės sveikatos centrų apskrityse arba jų filialų miestuose bei rajonuose sprendimu apdraustuosius, kaip užkrečiamųjų ligų sukėlėjų nešiotojus, laikinai nušalinus nuo darbo ir nesant galimybės jų perkelti į kitą darbą, elektroninius pažymėjimus nustatytam laikotarpiui išduoda asmens sveikatos priežiūros įstaigų infekcinių ligų, šeimos ar vidaus ligų gydytojai.

74. Teisės aktų nustatyta tvarka vaikų ikimokyklinio ugdymo įstaigose įvedus infekcijų plitimą ribojantį režimą ir esant būtinybei prižiūrėti vaikus, elektroninius pažymėjimus motinai (įmotei), tėvui (įtėviui) ar globėjui išduoda vaikų ligų gydytojai arba šeimos gydytojai nustatytam laikotarpiui, bet ne ilgesniam kaip 14 kalendorinių dienų. Tokiu atveju gydytojas, išduodamas elektroninį pažymėjimą, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenka priežastį „Epideminė situacija“.

 

XI. ELEKTRONINIŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS KITAIS ATVEJAIS

 

75. Asmenims, Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimu siųstiems tirtis, gydytis ar slaugyti šeimos narį už Lietuvos Respublikos ribų, elektroninius pažymėjimus už gydymosi, slaugos bei kelionės laiką išduoda asmenį gydantis gydytojas.

76. Už Lietuvos Respublikos ribų gautus asmenų laikinąjį nedarbingumą ir nėštumą ar gimdymą patvirtinančius dokumentus į elektroninius pažymėjimus keičia asmens sveikatos priežiūros įstaigų, prie kurių asmenys yra registruoti, asmenis gydantys gydytojai, gavę dokumentų originalus ir vertimus į valstybinę kalbą, patvirtintus oficialaus vertėjo arba notaro, bei Fondo valdybos teritorinių skyrių sprendimus raštu leisti išduoti pažymėjimus.

77. Elektroninius pažymėjimus šiose Taisyklėse nenustatytais atvejais gali duoti asmenis gydantys gydytojai, gavę Fondo valdybos teritorinių skyrių sprendimus raštu leisti išduoti elektroninius pažymėjimus.

 

XII. ELEKTRONINIŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS BEDARBIAMS

 

78. Asmenims, registruotiems bedarbiais teritorinėje darbo biržoje, elektroniniai pažymėjimai išduodami šių Taisyklių nustatyta tvarka.

79. Elektroninius pažymėjimus šių Taisyklių nenumatytais atvejais bedarbiams gali išduoti asmenis gydantys gydytojai.

80. Už Lietuvos Respublikos ribų gautus bedarbių laikinąjį nedarbingumą ir nėštumą ar gimdymą patvirtinančius dokumentus į elektroninius pažymėjimus keičia asmenis gydantys gydytojai, gavę dokumentų originalus ir vertimus į valstybinę kalbą, patvirtintus oficialaus vertėjo arba notaro, bei Fondo valdybos teritorinių skyrių sprendimus raštu leisti išduoti elektroninius pažymėjimus.

81. Duomenys apie ieškantiems darbo asmenims išduotus elektroninius pažymėjimus, kurie pateisina nedarbo socialinio draudimo išmokų mokėjimo pratęsimą, teikiami teritorinėms darbo biržoms pagal Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir fondo valdybos sutartį.

 

XIII. ELEKTRONINIŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNAMS

 

82. Elektroniniai pažymėjimai vidaus tarnybos sistemos pareigūnams (toliau vadinama – VTS pareigūnai), kaip ir apdraustiesiems asmenims, išduodami šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, pateikus galiojantį pareigūno tarnybinį pažymėjimą.

83. Elektroninius pažymėjimus šių Taisyklių nenumatytais atvejais VTS pareigūnams gali išduoti juos gydantys gydytojai, asmens sveikatos priežiūros įstaigai gavus atitinkamą Sveikatos priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos leidimą raštu.

84. VTS pareigūnui elektroninis pažymėjimas gali būti išduodamas iki 120 kalendorinių dienų, jeigu darbingumas buvo sutrikęs nepertraukiamai, arba iki 140 kalendorinių dienų, jeigu darbingumas buvo sutrikęs su pertraukomis per paskutinius 12 mėnesių (neįskaitant nėštumo komplikacijų). VTS pareigūną gydantis gydytojas užpildo medicinos dokumentų išrašą (forma Nr.027/a), o VTS pareigūnas, gavęs išrašą, ne vėliau kaip likus 10 kalendorinių dienų iki nurodyto maksimalaus laikinojo nedarbingumo termino pabaigos kreipiasi į vidaus reikalų įstaigą, kurioje jis tarnauja, kad vadovaujantis Specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 1V-299 (Žin., 2008, Nr. 91-3648), jam būtų išduotas siuntimas atlikti specializuotąją medicininę ekspertizę Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinėje medicinos ekspertizės komisijoje (toliau vadinama – CMEK).

85. Asmens sveikatos priežiūros įstaigai gavus CMEK rekomendaciją raštu, šių Taisyklių 84 punkte nurodytą VTS pareigūno laikinojo nedarbingumo terminą gydantis gydytojas gali tęsti iki CMEK rekomendacijoje nurodyto termino.

86. VTS pareigūnus darbingumo lygiui nustatyti į NDNT siunčia GKK, kartu pateikdama atitinkamą CMEK rekomendaciją.

87. Dokumentus su duomenimis apie galimus VTS pareigūnų elgesio taisyklių nedarbingumo laikotarpiu pažeidimus asmens sveikatos priežiūros įstaigoms turi teisę pateikti vidaus reikalų įstaigos. Šiais atvejais gydantis gydytojas, išduodamas elektroninį pažymėjimą, nurodo elgesio taisyklių pažeidimų pobūdį ir jų datą, remdamasis vidaus reikalų įstaigų pateiktais duomenimis.

88. Duomenys apie vidaus tarnybos sistemos pareigūnams išduotus elektroninius nedarbingumo pažymėjimus vidaus reikalų įstaigoms teikiami pagal Vidaus reikalų ministerijos ir Fondo valdybos sutartį.

 

XIV. ELEKTRONINIŲ PAŽYMĖJIMŲ PILDYMO IR IŠDAVIMO TVARKA

 

89. Elektroninis pažymėjimas pradedamas pildyti, prisijungus prie EPTS. Į EPTS įvedami šie asmens duomenys:

89.1. apdraustojo asmens kodas (pildomas pagal asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą) arba apdraustojo socialinio draudimo numeris (pildomas pagal apdraustojo Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą);

89.2. tarnybinio pažymėjimo numeris, jei elektroninis pažymėjimas išduodamas vidaus tarnybos sistemos pareigūnui;

89.3. ieškančio darbo asmens registracijos numeris, jei elektroninis pažymėjimas išduodamas asmeniui, registruotam bedarbiui teritorinėje darbo biržoje;

89.4. elektroninio pažymėjimo išdavimo data, asmens vardas, pavardė, gydytojo vardas, pavardė ir spaudo numeris užpildomas automatiškai;

89.5. nedarbingumo priežastis. Jeigu laikinojo nedarbingumo priežastis „Nelaimingas atsitikimas darbe, kelyje į (iš) darbą“, nurodoma nelaimingo atsitikimo data. Jeigu laikinojo nedarbingumo priežastis „Profesinė liga“, nurodoma profesinės ligos nustatymo data bei profesinės ligos patvirtinimo akto numeris;

89.6. diagnozė, nurodant ligos ar kitą sveikatos problemos kodą pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją (toliau vadinama – TLK-10). Kiekvieną kartą išduodant elektroninį pažymėjimą, nurodoma ta laikinojo nedarbingumo priežastis ir ta diagnozė pagal TLK-10, dėl kurios asmuo yra pripažįstamas laikinai nedarbingas;

89.7. slaugomojo asmens liga ar pagrindinė patologinė būklė pagal TLK-10, jeigu elektroninis pažymėjimas išduodamas sergančiam šeimos nariui slaugyti;

89.8. sergančio asmens liga ar pagrindinė patologinė būklė pagal TLK-10, jeigu elektroninis pažymėjimas išduodamas sveiko vaiko priežiūrai;

89.9. sveiką vaiką prižiūrinčio asmens kodas (pildomas pagal asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą), jeigu elektroninis pažymėjimas išduodamas sveiko vaiko priežiūrai. Sergančio asmens medicininiuose dokumentuose nurodomi asmens, kuriam išduotas elektroninis pažymėjimas, vardas, pavardė, asmens kodas bei išduoto elektroninio pažymėjimo serija ir numeris;

89.10. nedarbingumo laikotarpis.

90. Jei asmens laikinasis nedarbingumas tęsiasi, kiekvieną kartą išduodamas naujas elektroninis pažymėjimas.

91. Jei asmuo gydytas stacionare ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje, EPTS nurodomas gydymo šioje įstaigoje laikotarpis.

92. Išduodant elektroninį pažymėjimą slaugai ar vaiko priežiūrai, į EPTS suvedami slaugomo asmens ar prižiūrimo vaiko vardas, pavardė, asmens kodas (iš asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų). Jei slaugomas asmuo ar prižiūrimas vaikas asmens kodo neturi, nurodoma jo gimimo data (metai, mėnuo, diena).

93. Kiekvieną kartą gydytojui ar GKK pirmininkui išduodant elektroninį pažymėjimą asmens laikinojo nedarbingumo trukmė be pertraukos bei su pertraukomis per paskutinius 12 mėnesių GKK išvada ir (ar) NDNT sprendimas EPTS pateikiami automatiškai.

94. Jei asmeniui, apdraustam ligos ir motinystės socialiniu draudimu bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu, NDNT nustato profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį (apie tai informacija pateikiama EPTS), asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas išduoda elektroninį pažymėjimą 8 darbo dienoms nuo šio NDNT sprendimo priėmimo dienos.

95. Elektroninis pažymėjimas netaisomas. Pastebėjus neteisingus duomenis po elektroninio pažymėjimo pasirašymo, jis panaikinamas EPTS ir išduodamas naujas, perkeliant bei koreguojant reikiamus duomenis.

96. Gydytojui ar kitam asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo įgaliotam asmeniui suvedus visus reikiamus duomenis, suformuojamas elektroninis pažymėjimas. EPTS suformuotas elektroninis pažymėjimas gydytojui pasirašius elektroniniu parašu automatiškai nusiunčiamas į Fondo valdybos teritorinį skyrių.

97. Elektroninis pažymėjimas gali būti panaikinamas EPTS tik iki ligos ar motinystės pašalpos skyrimo iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų.

98. Vidaus reikalų įstaiga, apmokėjusi vidaus tarnybos sistemos pareigūno laikinąjį nedarbingumą elektroninio pažymėjimo pagrindu, apie tai perduoda į EPTS informaciją, būtiną draudimui elektroninį pažymėjimą panaikinti.

99. Asmeniui pageidaujant atspausdinamas Pranešimas apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą ar Pranešimas apie išduotą nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą, kuriuos gydytojas patvirtina savo parašu ir spaudu arba asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo įgalioto asmens parašu bei įstaigos antspaudu (spaudu).

100. Asmeniui pametus ar sugadinus Pranešimą apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą ar Pranešimą apie išduotą nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą, pakartotinai šis dokumentas atspausdinamas iš EPTS sistemos ir patvirtinamas gydytojo parašu ir spaudu. Viršutiniame dešiniajame kampe nurodoma „Dublikatas“.

101. Už Pranešimą apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą ar Pranešimą apie išduotą nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą gali būti imamas sveikatos priežiūros įstaigų nustatytas mokestis, kuris negali būti didesnis kaip su spausdinimu susijusių išlaidų savikaina.

102. Force majeure atveju bei laikino EPTS veiklos sutrikimo atveju, laikinai nedarbingu pripažintam asmeniui išduodama Medicininė pažyma (forma Nr. 094/a), kurią vėliau gydantis gydytojas keičia į elektroninį pažymėjimą. Medicininė pažyma, kurios pagrindu išduotas elektroninis pažymėjimas, lieka pažymėjimą išdavusios asmens sveikatos priežiūros įstaigoje kartu su asmens medicininiais dokumentais.

103. Visi GKK priimti sprendimai sprendimo priėmimo dieną GKK pirmininko registruojami EPTS ir pasirašomi elektroniniu parašu.

104. Duomenys apie NDNT priimtus sprendimus Fondo valdybai teikiami pagal NDNT ir Fondo valdybos sutartį.

 

XV. ELEKTRONINIŲ PAŽYMĖJIMŲ IR GKK SPRENDIMŲ REGISTRAVIMAS

 

105. Visi elektroniniai pažymėjimai (išduoti ir panaikinti) automatiškai registruojami nedarbingumo pažymėjimų registravimo žurnale (forma Nr.036/a).

106. Visi GKK priimti sprendimai automatiškai registruojami GKK išvadų registravimo žurnale (forma Nr.035/a).

107. Medicininiai dokumentai, pagrindžiantys asmens laikinąjį nedarbingumą, turi būti laikomi asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

 

XVI. MEDICININĖ PAŽYMA

 

108. Medicininė pažyma (forma Nr. 094/a) asmenims išduodama, kai jie slaugo šeimos narius ar prižiūri vaiką ilgiau nei numatyta šiose Taisyklėse ir šių Taisyklių 44.1 ir 44.4 punktuose nustatytais atvejais, taip pat šių Taisyklių 38 ir 102 punktuose nustatytais atvejais.

109. Medicininė pažyma dėl ligų, traumų, protezavimo, sergančiam šeimos nariui slaugyti bei nėštumo ir gimdymo, taip pat išduodama ir studentams, moksleiviams, kariams bei Krašto apsaugos ministerijos, Valstybės saugumo departamento, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir įmonių pareigūnams.

110. Medicininėje pažymoje nurodoma jos išdavimo ir užbaigimo data. Tais atvejais, kai ši pažyma pateisina neatvykimą į darbą, gydytojas ją išduoda ir tęsia kiekvieną kartą ne ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų. Medicininės pažymos išdavimas ir tęsimas pagrindžiamas įrašais medicininiuose dokumentuose. Išrašytų medicininių pažymų šaknelės saugomos asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

 

XVII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

111. Atsakomybė už EPTS taikomosios sistemos integraciją bei naudojimą ir perduodamų duomenų saugumą reguliuojama asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudaromoje sutartyje su Fondo valdybos teritoriniu skyriumi.

112. Už elektroninių pažymėjimų išdavimo EPTS organizavimą asmens sveikatos priežiūros įstaigoje atsako jos vadovas.

113. Už laikinojo nedarbingumo ekspertizės kokybę ir pagrįstumą atsako ją atliekantys gydytojai.

114. Ligos ir motinystės pašalpų sumas, išmokėtas pagal nepagrįstai išduotus ar išduotus pažeidžiant šias Taisykles elektroninius pažymėjimus, Fondo valdybos teritoriniai skyriai teisės aktų nustatyta tvarka išieško iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų.

115. Apdraustųjų asmenų laikinojo nedarbingumo ekspertizės ginčytini klausimai Fondo valdybos ir jos teritorinių skyrių vyriausiųjų specialistų (nedarbingumo kontrolei) teikimu sprendžiami GKK, įvertinant apdraustų asmenų sveikatos būklę bei darbingumą. GKK posėdžiuose turi teisę dalyvauti Fondo valdybos ar jos teritorinių skyrių vyriausieji specialistai (nedarbingumo kontrolei).

116. Apdraustųjų asmenų pretenzijas dėl gydytojų, atliekančių laikinojo nedarbingumo ekspertizę, veiksmų sprendžia asmens sveikatos priežiūros įstaigų GKK kartu su Fondo valdybos teritorinių skyrių vyriausiaisiais specialistais (nedarbingumo kontrolei).

117. Ginčijamus apdraustųjų asmenų laikinojo nedarbingumo ekspertizės klausimus nagrinėja ir sprendžia Fondo valdyba. Nesutikus su Fondo valdybos sprendimais, asmens sveikatos priežiūros įstaiga ar suinteresuotas asmuo turi teisę apskųsti juos teismui įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________


Atvaizdavimo forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro ir

Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2010 m. liepos 21 d.

įsakymu Nr. V-653/A1-356

 

(SODROS ženklas)

 

LIETUVOS RESPUBLIKA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

I1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I1 – įmonės kodas; I2 – asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas

 

NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMAS

Pateikiamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui elektroniniu būdu

 

Išdavimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Apdraustasis (-oji)

A1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1 – vardas (-i); A2 – pavardė (-ės); A3 – asmens kodas

 

NEDARBINGUMO PRIEŽASTYS (pažymėti vieną iš jų)

 

£[] 1. Liga

£[] 2. Epideminė situacija

£[] 3. Protezavimas

£[] 5. Profesinė liga

£[] 9. Donoras

 

£[] 6. Nelaimingas atsitikimas darbe, kelyje į (iš) darbą (-0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

£[] 7. Nelaimingas atsitikimas buityje

 

įvykio data

 

 

£[] 4. Ligonio slaugymas

S1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

£[] 8. Vaiko priežiūra

S2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1 – slaugomojo ar prižiūrimojo vardas (-i);

 

 

 

S2 – pavardė (-ės);

 

 

 

S3 – asmens kodas

 

DIAGNOZĖ

pagal TLK-10 kodą

NEDARBINGUMO LAIKOTARPIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GYDYTAS

 

 

stacionare

medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje

nuo

 

 

 

 

 

 

 

 

iki

 

 

 

 

 

 

 

 

nuo

 

 

 

 

 

 

 

 

iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GYDYTOJŲ KONSULTACINĖS KOMISIJOS IŠVADA

 

Išvados data

 

 

 

 

 

 

 

 

£[] 1. Darbingas

£[] 2. Laikinai nedarbingas

£[] 3. Nukreiptas į NDNT

 

GKK pirmininkas

 

K1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

 

 

 

K1 – vardas (-i); K2 – pavardė (-ės); K3 – gydytojo spaudo numeris

 

ELGESIO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAI

 

Pažeidimai nustatyti

Elgesio taisyklių pažeidimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

GYDYTOJAS, E-PARAŠU PASIRAŠĘS NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMĄ

 

G1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G3

 

 

 

 

 

 

 

 

G1 – vardas (-i); G2 – pavardė (-ės); G3 – gydytojo spaudo numeris

 

PAŽYMĖJIMAS PASIRAŠYTAS ELEKTRONINIU PARAŠU

PAŽYMĖJIMĄ TAISYTI DRAUDŽIAMA

 

_________________


Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro ir

Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2010 m. liepos 21 d.

įsakymu Nr. V-653/A1-356

 

(SODROS ženklas)

 

LIETUVOS RESPUBLIKA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

I1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I1 – įmonės kodas; I2 – asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas

 

PRANEŠIMAS APIE IŠDUOTĄ NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMĄ

Pateikiamas darbdaviui (-iams)

 

Išdavimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Apdraustasis (-oji)

A1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1 – vardas (-i); A2 – pavardė (-ės); A3 – asmens kodas

 

NEDARBINGUMO PRIEŽASTYS (pažymėti vieną iš jų)

 

£[] 1. Liga

£[] 2. Epideminė situacija

£[] 3. Protezavimas

£[] 5. Profesinė liga

£[] 9. Donoras

 

£[] 6. Nelaimingas atsitikimas darbe, kelyje į (iš) darbą (-0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

£[] 7. Nelaimingas atsitikimas buityje

 

įvykio data

 

 

£[] 4. Ligonio slaugymas

S1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

£[] 8. Vaiko priežiūra

S2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1 – slaugomojo ar prižiūrimojo vardas (-i);

 

 

 

S2 – pavardė (-ės);

 

 

 

S3 – asmens kodas

 

NEDARBINGUMO LAIKOTARPIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuo

 

 

 

 

 

 

 

 

iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GYDYTOJAS, E-PARAŠU PASIRAŠĘS NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMĄ

 

G1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G3

 

 

 

 

 

 

 

 

G1 – vardas (-i); G2 – pavardė (-ės); G3 – gydytojo spaudo numeris

 

 

_____________________

(gydytojo spaudas ir parašas)

 

ARBA

_____________________    A. V.

(asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas, tvirtinamas įstaigos antspaudu (spaudu))

 

__________________________________________________________________________

Pastaba. Šis pranešimas pateikiamas darbdaviui (jo įgaliotam asmeniui), kuris ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po pateikimo privalo apskaičiuoti ligos pašalpą iš darbdavio lėšų už 2 pirmąsias su darbuotojo darbo grafiku sutampančias kalendorines nedarbingumo dienas (tik tuo atveju, jeigu laikinojo nedarbingumo priežastis yra liga, nelaimingas atsitikimas buityje, epideminė situacija arba protezavimas) ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui pateikti Pranešimą pašalpai skirti (NP-SD). Pranešimas NP-SD gali būti teikiamas naudojant Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS).

Darbdavys (-iai) gali šį dokumentą atsispausdinti iš EDAS arba pasilikti šio dokumento kopiją.

 

PRANEŠIMĄ TAISYTI DRAUDŽIAMA

 

_________________


Atvaizdavimo forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro ir

Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2010 m. liepos 21 d.

įsakymu Nr. V-653/A1-356

 

(SODROS ženklas)

 

LIETUVOS RESPUBLIKA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

I1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I1 – įmonės kodas; I2 – asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas

 

NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMAS

Pateikiamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui elektroniniu būdu

 

Išdavimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Apdraustasis (-oji)

A1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1 – vardas (-i); A2 – pavardė (-ės); A3 – asmens kodas

 

NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ LAIKOTARPIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuo

 

 

 

 

 

 

 

 

iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIMDYMO DATA

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMPLIKUOTAS GIMDYMAS

 

 

 

 

 

 

 

(pagal TLK-10 kodą)

 

 

GYDYTOJAS, E-PARAŠU PASIRAŠĘS NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMĄ

 

G1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G3

 

 

 

 

 

 

 

 

G1 – vardas (-i); G2 – pavardė (-ės); G3 – gydytojo spaudo numeris

 

PAŽYMĖJIMAS PASIRAŠYTAS ELEKTRONINIU PARAŠU

PAŽYMĖJIMĄ TAISYTI DRAUDŽIAMA

 


Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro ir

Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2010 m. liepos 21 d.

įsakymu Nr. V-653/A1-356

 

(SODROS ženklas)

 

LIETUVOS RESPUBLIKA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

I1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I1 – įmonės kodas; I2 – asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas

 

PRANEŠIMAS APIE IŠDUOTĄ NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMĄ

Pateikiamas darbdaviui (-iams)

 

Išdavimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Apdraustasis (-oji)

A1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1 – vardas (-i); A2 – pavardė (-ės); A3 – asmens kodas

 

NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ LAIKOTARPIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuo

 

 

 

 

 

 

 

 

iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GYDYTOJAS, E-PARAŠU PASIRAŠĘS NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMĄ

 

G1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G3

 

 

 

 

 

 

 

 

G1 – vardas (-i); G2 – pavardė (-ės); G3 – gydytojo spaudo numeris

 

 

_____________________

(gydytojo spaudas ir parašas)

 

ARBA

_____________________    A. V.

(asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas, tvirtinamas įstaigos antspaudu (spaudu))

 

__________________________________________________________________________

Pastaba. Šis pranešimas pateikiamas darbdaviui (jo įgaliotam asmeniui), kuris ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po pateikimo privalo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui pateikti Pranešimą pašalpai skirti (NP-SD). Pranešimas NP-SD gali būti teikiamas naudojant Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS).

Darbdavys (-iai) gali šį dokumentą atsispausdinti iš EDAS arba pasilikti šio dokumento kopiją.

 

PRANEŠIMĄ TAISYTI DRAUDŽIAMA

 

_________________