LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 162 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

2010 m. gruodžio 9 d. Nr. XI-1219

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 64-2569; 2003, Nr. 70-3167; 2005, Nr. 85-3138; 2008, Nr. 62-2336)

 

1 straipsnis. 162 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 162 straipsnį nauju 12 punktu:

12) gruodžio 24-tąją – Kūčių dieną;“.

2. Buvusį 162 straipsnio 12 punktą laikyti 13 punktu.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________