LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL TAUTINIO PAVELDO PRODUKTŲ ŽENKLŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2008 m. gruodžio 17 d. Nr. 3D-691

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymo (Žin., 2007, Nr. 77-3043) 7 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 2 d. nutarimu Nr. 1039 „Dėl įgaliojimo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai atlikti Tautinio paveldo produktų institucijos funkcijas“ (Žin., 2007, Nr. 105-4302) ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 3D-570 „Dėl tautinio paveldo produktų ženklų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 127-4858) 2 punktą,

tvirtinu Tautinio paveldo produktų ženklų naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                           KAZYS STARKEVIČIUS

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2008 m. gruodžio 17 d.

įsakymu Nr. 3D-691

 

TAUTINIO PAVELDO PRODUKTŲ ŽENKLŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tautinio paveldo produktų ženklų naudojimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotų tautinio paveldo produktų ir su jais susijusių kitų objektų (etikečių, leidinių, bukletų, plakatų, vėliavų, ženklelių, informacinių stendų, kelio nuorodų ir pan.) (toliau – TP produktai ir kiti objektai) ženklinimo tvarką.

2. TP produktai ir kiti objektai ženklinami teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotais ženklais.

3. Šiame apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatyme (Žin., 2007, Nr. 77-3043), Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatyme (Žin., 2000, Nr. 92-2844), Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 170 (Žin., 2002, Nr. 50-1927; 2004, Nr. 76-2630), Lietuvos higienos normoje HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 677 (Žin., 2003, Nr. 13-530), ir kituose teisės aktuose.

 

II. ŽENKLINIMAS

 

4. TP produktai ir kiti objektai ženklinami tautinio paveldo produktų A kategorijos arba B kategorijos ženklais, patvirtintais Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 3D-570 (Žin., 2008, Nr. 127-4858) (toliau – ženklai):

4.1. A kategorijos ženklą sudaro:

4.1.1. pagrindinis elementas – prieverpstės dalis;

4.1.2. spalvota ženklo versija – trijų spalvų: žalia (samaninė) – CMYK 50/6/99/42, Pantone 7496 C, U, Oracal – nėra (naudojama artimiausia); raudona – CMYK 10/100/55/39, Pantone 194 C, U, Oracal – nėra (naudojama artimiausia); sidabrinė (pilka) – CMYK 0/0/0/40, Pantone 877 C, U, Oracal 090;

4.2. B kategorijos ženklą sudaro:

4.2.1. pagrindinis elementas – tautinių audinių raštų stilizuotas fragmentas;

4.2.2. spalvota ženklo versija – dviejų spalvų: raudona – CMYK 8/100/79/28, Pantone 1 C, U, Oracal 030; sidabrinė (pilka) – CMYK 0/0/0/40, Pantone 877 C, U, Oracal 090;

4.3. ženklinant naudojami tokių matmenų ženklai:

4.3.1. standartinio dydžio ženklų skersmuo – 30 mm. Ženklus galima proporcingai didinti arba mažinti;

4.3.2. minimalus ženklų dydis – 18x18 mm. Galima naudoti ne mažesnius kaip 14x14 mm dydžio ženklus tik tuo atveju, jeigu įmanoma atpažinti ir išskirti iš kitų grafinių objektų.

5. Ženklinant TP produktus ir kitus objektus naudojami spalvoti (orginalūs) ženklai. Tačiau, kai nėra galimybių naudoti nustatytų spalvų ženklo, naudojamas ženklo negatyvas – sidabrinės, pilkos arba baltos spalvos (pasirinktinai, atsižvelgiant į naudojimo būdą).

6. Ženklai nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai.

7. TP produktai ir kiti objektai ženklinami pagal Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių, Lietuvos higienos normos HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“ ir šio aprašo 8 punkto nuostatas.

8. TP produktų etiketėje turi būti nurodyta:

8.1. gaminio pavadinimas;

8.2. gamintojo ir (arba) tradicinių amatų meistro duomenys;

8.3. sertifikato numeris ir suteikta tautinio paveldo produkto kategorija;

8.4. trumpas TP produkto aprašas (tradiciškumą paliudijanti informacija);

8.5. trumpa informacija apie mugę ir jos tradicijas (jei produktas parduodamas mugėje).

9. Draudžiama ženklinti tautinio paveldo produktų ženklais produktus ir kitus objektus, jeigu produktas nėra sertifikuotas ir pripažintas tautinio paveldo produktu teisės aktų nustatyta tvarka ir (arba) jei tai gali tiesiogiai ar netiesiogiai suklaidinti vartotoją.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

10. Fiziniai ir juridiniai asmenys, neteisėtai naudojantys ženklą, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

11. Visi ginčai, kylantys dėl ženklo naudojimo, sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________