LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1995 M. GEGUŽĖS 19 D. NUTARIMO NR. 718 „DĖL KAI KURIŲ DAIKTŲ (PREKIŲ) ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ, IŠVEŽIMO IŠ JOS IR VEŽIMO PER JĄ TRANZITU RIBOJIMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

1997 m. birželio 23 d. Nr. 653

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Iš dalies pakeičiant daiktų (prekių), kuriuos įvežti į Lietuvos Respubliką, išvežti iš jos ir vežti per ją tranzitu be leidimų draudžiama, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 718 „Dėl kai kurių daiktų (prekių) įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo iš jos ir vežimo per ją tranzitu ribojimo“ (Žin., 1995, Nr. 44-1085), išdėstyti 6 punktą taip:

6. Pirmosios pavojingumo klasės kroviniai (gali būti įvežami, išvežami, vežami tranzitu tik turint Krašto apsaugos ministerijos leidimą), antrosios – devintosios (išskyrus septintąją) pavojingumo klasių cheminės medžiagos pagal Aplinkos apsaugos ministerijos patvirtintą sąrašą (gali būti įvežamos ir išvežamos tik turint Aplinkos apsaugos ministerijos leidimą), septintosios pavojingumo klasės (radioaktyviosios) medžiagos pagal Aplinkos apsaugos ministerijos patvirtintą sąrašą (gali būti įvežamos ir išvežamos tik turint Aplinkos apsaugos ministerijos leidimą; vežamos tranzitu medicinos tikslams, mokslo ir tiriamajam darbui tik turint Aplinkos apsaugos ministerijos leidimą, kitiems tikslams būtina turėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės leidimą)“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              GEDIMINAS VAGNORIUS

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                            VINCAS BABILIUS