LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR

VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2005 m. spalio 11 d. ĮSAKYMO Nr. B1-559 „DĖL Reikalavimų prekybai gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais bei jų importui patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2009 m. rugpjūčio 31 d. Nr. B1-377

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 2-15; 1999, Nr. 90-2639) 6 straipsnio 11 ir 14 punktais ir įgyvendindamas 2008 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 2008/73/EB, supaprastinančią veterinarijos ir zootechnikos sričių informacijos atnaujinimo ir skelbimo taisykles ir iš dalies keičiančią direktyvas 64/432/EEB, 77/504/EEB, 88/407/EEB, 88/661/EEB, 89/361/EEB, 89/556/EEB, 90/426/EEB, 90/427/EEB, 90/428/EEB, 90/429/EEB, 90/539/EEB, 91/68/EEB, 91/496/EEB, 92/35/EEB, 92/65/EEB, 92/66/EEB, 92/119/EEB, 94/28/EB, 2000/75/EB, sprendimą 2000/258/EB ir direktyvas 2001/89/EB, 2002/60/EB ir 2005/94/EB (OL 2008 L 219, p. 40), pakeičiu:

1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 11 d. įsakymą Nr. B1-559 „Dėl Reikalavimų prekybai gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais bei jų importui patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 128-4651) ir jo 3 punktą išdėstau taip:

3. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriui ir Maisto ir veterinarijos vidaus audito tarnybai.“

2. Reikalavimus prekybai gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais bei jų importui, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. B1-559:

2.1. pripažįstu netekusia galios preambulę;

2.2. išdėstau 1 punktą taip:

1. Reikalavimų prekybai gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais bei jų importui (toliau – Reikalavimai) tikslas – nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimus prekybai gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais, kuriems netaikomi specialūs gyvūnų sveikatos reikalavimai. Šie Reikalavimai turi būti taikomi nepažeidžiant nuostatų, priimtų laikantis 1982 m. gruodžio 3 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3626/82 dėl tarptautinės prekybos nykstančių rūšių laukine fauna ir flora konvencijos įgyvendinimo Bendrijoje (OL 1982 L 384, p. 1).“;

2.3. išdėstau 18 punktą taip:

18. Veterinarinio patvirtinimo numeris 15.1 ar 16.1 punkte nurodytiems ūkio subjektams suteikiamas vadovaujantis Valstybinės veterinarinės kontrolės objektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo reikalavimais, patvirtintais Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. B1-146 (Žin., 2005, Nr. 31-1025). VMVT sudaro ir nuolat atnaujina patvirtintų ūkio subjektų sąrašą, kuriame nurodomi suteikti veterinarinio patvirtinimo numeriai ir kuris skelbiamas VMVT interneto svetainėje.“;

2.4. išdėstau 28 punktą taip:

28. Gyvūnų, skirtų išsaugojimui, visuomenės švietimui, fundamentaliajam ir taikomajam mokslui, laikymu užsiimantiems ūkio subjektams veterinarinis patvirtinimas suteikiamas vadovaujantis Valstybinės veterinarinės kontrolės objektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo reikalavimais. VMVT sudaro ir nuolat atnaujina patvirtintų ūkio subjektų sąrašą, kuriame nurodomi suteikti veterinarinio patvirtinimo numeriai ir kuris skelbiamas VMVT interneto svetainėje.“;

2.5. pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IV. IMPORTO Į EUROPOS SĄJUNGĄ REIKALAVIMAI“;

2.6. išdėstau 37 punktą taip:

37. Leidžiama importuoti į Europos Sąjungą tik tuos 1 punkte nurodytus gyvūnus, spermą, kiaušialąstes ir embrionus, kurie atitinka šiuos reikalavimus:“.

 

 

Direktorius                                                                        Kazimieras Lukauskas