LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS 2002 M. BIRŽELIO 5 D. ĮSAKYMO NR. 154 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCIZŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. balandžio 22 d. Nr. 1K-139

Vilnius

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymą Nr. 154 „Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 58-2371, Nr. 77-3299, Nr. 79-3368):

1.1. išdėstau preambulę taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 15 d. nutarimu Nr. 235 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo nuostatas“ (Žin., 2002, Nr. 17-6820) 1.1.1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 234 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatas“ (Žin., 2004, Nr. 34-1108) 1.1 punktu, Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 41 straipsnio 1 dalies 3–8 punktuose nurodytų lengvatų taikymo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821 (Žin., 2002, Nr. 56-2264; 2004, Nr. 58-2051), 14 punktu, 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvos 92/83/EEB dėl akcizo mokesčio alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams struktūrų suderinimo 27 straipsnio 1 dalies b punkto taikymo Lietuvos Respublikoje reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. 902 (Žin., 2002, Nr. 60-2463; 2003, Nr. 120-5409; 2004, Nr. 14-421, Nr. 53-1812), 15 punktu,“;

1.2. išdėstau 1.2 punktą taip:

1.2. Akcizų, sumokėtų už etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, skirtus Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 5–7 punktuose nurodytiems tikslams, grąžinimo taisykles“;

1.3. pripažįstu netekusiais galios 1.3 ir 1.4 punktus;

1.4. papildau šiais 1.5 ir 1.6 punktais:

1.5. Akcizų už energetinius produktus, panaudotus Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 41 straipsnio 1 dalies 3–7 punktuose nurodytais tikslais, grąžinimo taisykles;

1.6. Akcizų, sumokėtų už etilo alkoholį, panaudotą denatūruoto etilo alkoholio gamyboje, grąžinimo taisykles.“;

1.5. išdėstau nurodytuoju įsakymu patvirtintą Sumokėto akcizo už etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, skirtus Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 5–8 punktuose nurodytiems tikslams, grąžinimo tvarką nauja redakcija (pridedama).

2. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2004 m. gegužės 1 dienos.

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2002 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 154

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2004 m. balandžio 22 d. įsakymo

Nr. 1K-139 redakcija)

 

AKCIZŲ UŽ ENERGETINIUS PRODUKTUS, PANAUDOTUS LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCIZŲ ĮSTATYMO 41 STRAIPSNIO 1 DALIES 3–7 PUNKTUOSE NURODYTAIS TIKSLAIS, GRĄŽINIMO TAISYKLĖS

 

1. Akcizų už energetinius produktus, panaudotus Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2004, Nr. 26-802) 41 straipsnio 1 dalies 3–7 punktuose nurodytais tikslais, grąžinimo taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) reglamentuoja, kokia tvarka grąžinami Lietuvos Respublikoje sumokėti akcizai už energetinius produktus, panaudotus Akcizų įstatymo 41 straipsnio 1 dalies 3–7 punktuose nurodytais tikslais (toliau vadinama – energetiniai produktai).

2. Už energetinius produktus sumokėti akcizai grąžinami asmenims, panaudojusiems šiuos produktus Akcizų įstatymo 41 straipsnio 1 dalies 3–7 punktuose nurodytais tikslais.

3. Šių Taisyklių 2 punkte nurodyti asmenys, norėdami susigrąžinti sumokėtus akcizus už energetinius produktus, turi ne dažniau kaip kartą per ketvirtį pateikti vietos mokesčio administratoriui, kurio teritorijoje asmuo įregistruotas mokesčio mokėtoju (toliau vadinama – vietos mokesčio administratorius), centrinio mokesčio administratoriaus nustatytos formos prašymą grąžinti sumokėtus akcizus. Šiame prašyme turi būti nurodyta:

3.1. asmens pavadinimas (jeigu tai fizinis asmuo, – asmens vardas ir pavardė), adresas, kodas (jeigu tai fizinis asmuo, – asmens kodas), jeigu asmuo PVM mokėtojas, – PVM mokėtojo kodas;

3.2. banko, kuriame asmuo turi sąskaitą, ir sąskaitos, į kurią prašoma pervesti grąžintinas sumas, numeris;

3.3. prašoma grąžinti akcizų suma;

3.4. energetinių produktų kiekis ir už juos sumokėta akcizų suma.

4. Kartu su šių Taisyklių 3 punkte nurodytu prašymu vietos mokesčio administratoriui turi būti pateiktos sąskaitos faktūros (PVM sąskaitos faktūros), importo dokumentai su nurodyta akcizų suma (sąskaitose faktūrose (PVM sąskaitose faktūrose) akcizai nurodomi pirkėjo prašymu) arba kiti dokumentai, įrodantys akcizų sumokėjimą Lietuvos Respublikoje, taip pat dokumentai, įrodantys energetinių produktų panaudojimą Akcizų įstatymo 41 straipsnio 1 dalies 3–7 punktuose nurodytais tikslais ir kita mokesčio administratoriaus pareikalauta informacija, pagal kurią būtų galima nustatyti, koks energetinių produktų kiekis buvo sunaudotas Akcizų įstatymo 41 straipsnio 1 dalies 3–7 punktuose nurodytais tikslais.

5. Vietos mokesčio administratorius per 10 darbo dienų nuo šių Taisyklių 3 ir 4 punktuose nurodytų dokumentų pateikimo (jeigu vietos mokesčio administratorius pareikalauja papildomų dokumentų, – per 10 darbo dienų nuo šių dokumentų pateikimo) priima sprendimą dėl akcizų grąžinimo (negrąžinimo).

6. Vietos mokesčio administratorius, priėmęs sprendimą negrąžinti prašomos akcizų sumos, per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie tai informuoja asmenį, prašantį grąžinti sumokėtus akcizus, ir nurodo tokio sprendimo priėmimo motyvus bei sprendimo apskundimo tvarką.

7. Vietos mokesčio administratoriui priėmus sprendimą grąžinti akcizus, grąžintina suma per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo pervedama į šių Taisyklių 3.2 punkte nurodytą sąskaitą arba įskaitoma mokesčių nepriemokoms dengti ar einamiesiems mokesčiams sumokėti teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Vietos mokesčio administratoriaus sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2002 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 154

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2004 m. balandžio 22 d. įsakymo

Nr. 1K-139 redakcija)

 

AKCIZŲ, SUMOKĖTŲ UŽ ETILO ALKOHOLĮ, PANAUDOTĄ DENATŪRUOTO ETILO ALKOHOLIO GAMYBOJE, GRĄŽINIMO TAISYKLĖS

 

1. Akcizų, sumokėtų už etilo alkoholį, panaudotą denatūruoto etilo alkoholio gamyboje, grąžinimo taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) reglamentuoja, kokia tvarka grąžinami už etilo alkoholį, panaudotą denatūruoto etilo alkoholį gamyboje (toliau vadinama – etilo alkoholis), Lietuvos Respublikoje sumokėti akcizai.

2. Už etilo alkoholį sumokėti akcizai grąžinami asmenims, denatūravusiems etilo alkoholį, už kurį akcizai sumokėti. Akcizai grąžinami tik tuo atveju, jeigu denatūruotas etilo alkoholis atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 902 „Dėl denatūruoto etilo alkoholio, kuriam netaikomas akcizas“ (Žin., 2002, Nr. 60-2463; 2004, Nr. 53-1812) reikalavimus.

3. Šių Taisyklių 2 punkte nurodyti asmenys, norėdami susigrąžinti už etilo alkoholį sumokėtus akcizus, turi ne dažniau kaip kartą per ketvirtį pateikti vietos mokesčio administratoriui, kurio teritorijoje asmuo įregistruotas mokesčio mokėtoju, (toliau vadinama – vietos mokesčio administratorius) centrinio mokesčio administratoriaus nustatytos formos prašymą grąžinti sumokėtus akcizus. Šiame prašyme turi būti nurodyta:

3.1. asmens pavadinimas (jeigu tai fizinis asmuo, – asmens vardas ir pavardė), adresas, kodas (jeigu tai fizinis asmuo, – asmens kodas), jeigu asmuo PVM mokėtojas, – PVM mokėtojo kodas;

3.2. banko, kuriame asmuo turi sąskaitą, ir sąskaitos, į kurią prašoma pervesti grąžintinas sumas, numeris;

3.3. prašoma grąžinti akcizų suma;

3.4. etilo alkoholio kiekis ir už jį sumokėta akcizų suma.

4. Kartu su šių Taisyklių 3 punkte nurodytu prašymu vietos mokesčio administratoriui turi būti pateiktos sąskaitų faktūrų (PVM sąskaitų faktūrų), importo dokumentų su nurodyta akcizų suma (sąskaitose faktūrose (PVM sąskaitose faktūrose) akcizai nurodomi pirkėjo prašymu) kopijos arba kiti dokumentai, įrodantys akcizų sumokėjimą Lietuvos Respublikoje, taip pat dokumentai, įrodantys, kad etilo alkoholis buvo denatūruotas ir denatūruotas etilo alkoholis atitinka šių Taisyklių 2 punkte nurodytus reikalavimus, ir kita vietos mokesčio administratoriaus pareikalauta informacija, pagal kurią būtų galima nustatyti, koks etilo alkoholio kiekis buvo denatūruotas.

5. Vietos mokesčio administratorius per 10 darbo dienų nuo šių Taisyklių 3 ir 4 punktuose nurodytų dokumentų pateikimo (jeigu vietos mokesčio administratorius pareikalauja papildomų dokumentų, – per 10 darbo dienų nuo šių dokumentų pateikimo) priima sprendimą dėl akcizų grąžinimo (negrąžinimo).

6. Vietos mokesčio administratorius, priėmęs sprendimą negrąžinti prašomos akcizų sumos, per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie tai informuoja asmenį, prašantį grąžinti sumokėtus akcizus, ir nurodo tokio sprendimo priėmimo motyvus bei sprendimo apskundimo tvarką.

7. Vietos mokesčio administratoriui priėmus sprendimą grąžinti akcizus, grąžintina suma per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo pervedama į šių Taisyklių 3.2 punkte nurodytą sąskaitą arba įskaitoma mokesčių nepriemokoms dengti ar einamiesiems mokesčiams sumokėti teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Vietos mokesčio administratoriaus sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2002 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 154

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2004 m. balandžio 22 d. įsakymo

Nr. 1K-139 redakcija)

 

AKCIZŲ, SUMOKĖTŲ UŽ ETILO ALKOHOLĮ IR (ARBA) ALKOHOLINIUS GĖRIMUS, SKIRTUS LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCIZŲ ĮSTATYMO 25 STRAIPSNIO 1 DALIES 5–7 PUNKTUOSE NURODYTIEMS TIKSLAMS, GRĄŽINIMO TAISYKLĖS

 

1. Akcizų, sumokėtų už etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, skirtus Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 5–7 punktuose nurodytiems tikslams, grąžinimo taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) reglamentuoja, kokia tvarka grąžinami akcizai, Lietuvos Respublikoje sumokėti už Lietuvos Respublikoje pagamintą, atsigabentą iš kitos valstybės narės ar importuotą etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, panaudotus Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2004, Nr. 25-736) 25 straipsnio 1 dalies 5–7 punktuose nurodytiems tikslams (toliau vadinama – etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai).

2. Už etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus sumokėti akcizai grąžinami šokolado gaminius, kitus nei šokolado gaminiai maisto produktus, taip pat maisto ir (arba) nealkoholinių gėrimų, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, neviršija 1,2 procento tūrio, gamybai naudojamas kvapiąsias medžiagas ar jų mišinius gaminantiems asmenims, kurie šių produktų gamyboje naudoja etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus.

3. Šių Taisyklių 2 punkte nurodyti asmenys, norėdami susigrąžinti už etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus sumokėtus akcizus, turi ne dažniau kaip kartą per ketvirtį pateikti vietos mokesčio administratoriui, kurio teritorijoje asmuo įregistruotas mokesčio mokėtoju (toliau vadinama – vietos mokesčio administratorius), centrinio mokesčio administratoriaus nustatytos formos prašymą grąžinti sumokėtus akcizus. Šiame prašyme turi būti nurodyta:

3.1. asmens pavadinimas (jeigu tai fizinis asmuo, – asmens vardas ir pavardė), adresas, kodas (jeigu tai fizinis asmuo, – asmens kodas), jeigu asmuo PVM mokėtojas, – PVM mokėtojo kodas;

3.2. banko, kuriame asmuo turi sąskaitą, ir sąskaitos, į kurią prašoma pervesti grąžintinas sumas, numeris;

3.3. prašoma grąžinti akcizų suma;

3.4. panaudoto etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų kiekis ir už jį sumokėta akcizų suma;

3.5. šių Taisyklių 2 punkte nurodytų produktų kiekis, pagamintas naudojant šių Taisyklių 3.4 punkte nurodytą etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų kiekį;

3.6. vadovo ir vyr. buhalterio (buhalterio) vardas, pavardė, parašas, įmonės antspaudas.

4. Kartu su šių Taisyklių 3 punkte nurodytu prašymu vietos mokesčio administratoriui turi būti pateiktos sąskaitų faktūrų (PVM sąskaitų faktūrų), importo dokumentų su nurodyta akcizų suma (sąskaitose faktūrose (PVM sąskaitose faktūrose) akcizai nurodomas pirkėjo prašymu) kopijos arba kiti dokumentai, įrodantys akcizų sumokėjimą Lietuvos Respublikoje, taip pat produktų gamybos receptūros išeigos ir kita vietos mokesčio administratoriaus pareikalauta informacija, pagal kurią būtų galima nustatyti, koks etilo alkoholio ir (arba) alkoholinių gėrimų kiekis buvo sunaudotas šių Taisyklių 2 punkte nurodytų produktų gamyboje.

5. Už etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, skirtus Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktuose nurodytiems tikslams, sumokėti akcizai grąžinami neviršijant Akcizų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktuose nustatytų normų.

6. Vietos mokesčio administratorius per 10 darbo dienų nuo šių Taisyklių 3 ir 4 punktuose nurodytų dokumentų pateikimo (jeigu vietos mokesčio administratorius pareikalauja papildomų dokumentų, – per 10 darbo dienų nuo šių dokumentų pateikimo) priima sprendimą dėl akcizų grąžinimo (negrąžinimo).

7. Vietos mokesčio administratorius, priėmęs sprendimą negrąžinti prašomos akcizų sumos, per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie tai informuoja asmenį, prašantį grąžinti sumokėtus akcizus, ir nurodo tokio sprendimo priėmimo motyvus bei sprendimo apskundimo tvarką.

8. Vietos mokesčio administratoriui priėmus sprendimą grąžinti akcizus, grąžintina suma per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo pervedama į šių Taisyklių 3.2 punkte nurodytą sąskaitą arba įskaitoma mokesčių nepriemokoms dengti ar einamiesiems mokesčiams sumokėti teisės aktų nustatyta tvarka.

9. Vietos mokesčio administratoriaus sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

______________