VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS 2004 M. GRUODŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. VA-193 „DĖL MOKESČIŲ MOKĖTOJO SUMOKĖTŲ SUMŲ ĮSKAITYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2005 m. sausio 28 d. Nr. VA-14

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 63-2243), Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966), 18. 11 punktu:

1. Pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. VA-193 „Dėl mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 1-10):

1.1. Papildau įsakymą nauju 2.3 punktu:

2.3. VMI prie FM Informacinių sistemų projektų skyriui užtikrinti, kad iki 2006 m. I ketvirčio pabaigos būtų įdiegta programinė įranga šiuo įsakymu patvirtintų taisyklių nuostatoms įgyvendinti.“

1.2. Buvusį įsakymo 2.3 punktą laikau atitinkamai 2.4 punktu.

2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintas Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo taisykles (toliau – taisyklės):

2.1. Taisyklių 23 punktą išdėstau taip:

23. Susidariusia mokestinės permokos ar skirtumo suma padengus to paties mokesčio nepriemoką, likusia mokestinės permokos ar skirtumo suma mokestinės nepriemokos padengiamos tokia tvarka:“.

2.2. Taisyklių 30 punkto antrąjį sakinį išdėstau taip:

30. AVMI struktūrinis padalinys, vykdantis įskaitymo įrašų pakeitimo procedūras, turi užtikrinti, kad apskaitos duomenys būtų tvarkomi taip, kad būtų išsaugota visų ankstesnių įrašų duomenų patikrinimo galimybė.“

2.3. Taisyklių 31 punktą išdėstau taip:

31. Atlikus atitinkamus mokesčių ir (ar) su jais susijusių sumų įskaitymo įrašų pakeitimus, turi būti išsaugota galimybė nustatyti šiuos ankstesnių įrašų duomenis:

31.1. įrašo pakeitimo datą;

31.2. pakeisto įrašo atlikimo datą;

31.3. mokesčių mokėtojo pavadinimą arba vardą, pavardę;

31.4. mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį;

31.5. įvykdytos operacijos turinį (nurodomi keičiamasis ir naujasis įrašai);

31.6. įrašo keitimo priežastis.“

2.4. Taisyklių 31.5 punktą išdėstau taip:

31.5. įvykdytos operacijos turinys (nurodomi keičiamasis ir naujasis įrašai);“.

3. Pripažįstu netekusiais galios taisyklių 30 punkto trečiąjį sakinį ir taisyklių priedą.

 

 

 

VIRŠININKO PAVADUOTOJAS,

L. E. VIRŠININKO PAREIGAS                                                                  EIDRIS KAREVIČIUS