LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

S T A T U T A S

DĖL SEIMO STATUTO 29, 30, 32, 86, 99, 217 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR STATUTO PAPILDYMO 291, 292, 293 STRAIPSNIAIS

 

2003 m. lapkričio 11 d. Nr. IX-1812

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 15-249; 1999, Nr. 5-97; 2000, Nr. 86-2617; 2001, Nr. 50-1748)

 

1 straipsnis. 29 straipsnio 1 dalies papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 29 straipsnio 1 dalį nauju 6 punktu:

6) turi teisę sušaukti nenumatytą Seimo posėdį ar neeilinę sesiją Konstitucijos 89 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais;“.

2. Buvusius 29 straipsnio 1 dalies 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ir 13 punktus laikyti atitinkamai 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ir 14 punktais.

 

2 straipsnis. Statuto papildymas 291 straipsniu

Papildyti Statutą 291 straipsniu:

 

291 straipsnis. Laikinas Respublikos Prezidento pareigų ėjimas

1. Seimo Pirmininkas laikinai eina Respublikos Prezidento pareigas Konstitucijos 89 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais:

1) Respublikos Prezidentui mirus;

2) Respublikos Prezidentui atsistatydinus;

3) Seimui pašalinus Respublikos Prezidentą iš pareigų apkaltos proceso tvarka;

4) kai Seimas nutaria, kad Respublikos Prezidento sveikatos būklė neleidžia jam eiti pareigų.

2. Laikinai eidamas Respublikos Prezidento pareigas, Seimo Pirmininkas tam laikui netenka savo įgaliojimų Seime, jam laikinai pereina visi Respublikos Prezidento įgaliojimai. Seimo Pirmininkas Respublikos Prezidento pareigas eina tol, kol įstatymų nustatyta tvarka prisieks naujai išrinktas Respublikos Prezidentas. Šiuo laikotarpiu Seimo pavedimu Seimo Pirmininko pareigas laikinai eina vienas iš Seimo Pirmininko pavaduotojų.

3. Kai Seimas gauna įstatymų nustatyta tvarka išduotą civilinės būklės akto įrašo nuorašą, patvirtinantį Respublikos Prezidento mirtį, arba įsigalioja Respublikos Prezidento dekretas dėl Respublikos Prezidento atsistatydinimo iš pareigų, sesijos metu nedelsiant šaukiamas nenumatytas Seimo posėdis, o laikotarpiu tarp sesijų – neeilinė sesija, kad būtų priimtas šio straipsnio 7 dalyje nurodytas Seimo nutarimas.

4. Seimas, gavęs šio statuto 293 straipsnio nustatyta tvarka patvirtintos gydytojų komisijos išvadą dėl Respublikos Prezidento sveikatos būklės, nutarimu, priimtu daugiau kaip pusės visų Seimo narių balsų dauguma, gali kreiptis į Konstitucinį Teismą prašydamas pateikti išvadą, ar Respublikos Prezidento sveikatos būklė leidžia jam eiti savo pareigas.

5. Gavęs šio straipsnio 4 dalyje nurodytą Konstitucinio Teismo išvadą, Seimas sesijos metu ją svarsto eiliniame arba nenumatytame Seimo posėdyje, o tarp sesijų – neeilinėje sesijoje. Seimas, 3/5 visų Seimo narių balsų dauguma nutaręs, kad Respublikos Prezidento sveikatos būklė neleidžia jam eiti savo pareigų, priima šio straipsnio 7 dalyje nurodytą nutarimą.

6. Priėmęs nutarimą dėl Respublikos Prezidento pašalinimo iš pareigų apkaltos proceso tvarka, Seimas tame pačiame arba nenumatytame posėdyje priima šio straipsnio 7 dalyje nurodytą nutarimą.

7. Šio straipsnio nustatytais atvejais Seimo priimtame nutarime nurodomos faktinės aplinkybės, kuriomis grindžiamas Seimo nutarimas, pavedimas Seimo Pirmininkui laikinai eiti Respublikos Prezidento pareigas ir pavedimas Seimo Pirmininko pavaduotojui laikinai eiti Seimo Pirmininko pareigas. Seimo nutarimas įsigalioja nuo priėmimo. Jis skelbiamas „Valstybės žiniose“ įstatymų nustatyta tvarka, taip pat per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją šio nutarimo priėmimo dieną bei per kitas visuomenės informavimo priemones.“

 

3 straipsnis. Statuto papildymas 292 straipsniu

Papildyti Statutą 292 straipsniu:

 

292 straipsnis. Laikinas Respublikos Prezidento pavadavimas

1. Seimo Pirmininkas laikinai pavaduoja Respublikos Prezidentą Konstitucijos 89 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais:

1) kai Respublikos Prezidentas laikinai išvykęs į užsienį ir dėl to laikinai negali eiti pareigų;

2) kai Respublikos Prezidentas suserga ir dėl to laikinai negali eiti pareigų.

2. Seimo Pirmininkas laikinai pavaduotoja Respublikos Prezidentą, kai įsigalioja Respublikos Prezidento dekretas, kuriuo Seimo Pirmininkui laikinai pavedama pavaduoti Respublikos Prezidentą dėl šio laikino išvykimo į užsienį ar susirgimo.

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais Seimas priima nutarimą dėl laikino Respublikos Prezidento pavadavimo. Seimo nutarimo priėmimo būtinumo klausimu Seimo posėdyje diskusija nerengiama. Seimo nutarimas įsigalioja nuo priėmimo.

4. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais Seimo Pirmininkas turi savo, kaip Seimo Pirmininko, įgaliojimus.

5. Išnykus šio straipsnio 1 dalyje nustatytoms priežastims, Seimo Pirmininkas nustoja pavaduoti Respublikos Prezidentą.“

 

4 straipsnis. Statuto papildymas 293 straipsniu

Papildyti Statutą 293 straipsniu:

 

293 straipsnis. Gydytojų komisijos sudarymas

1. Sprendžiant klausimą, ar Respublikos Prezidento sveikata leidžia jam eiti savo pareigas, Seimas nutarimu patvirtina ne mažiau kaip penkių narių gydytojų komisiją, kuri pateikia Seimui išvadą dėl Respublikos Prezidento sveikatos būklės. Komisijos narių kandidatūras Seimui teikia Seimo valdyba.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta komisija turi būti patvirtinta ne vėliau kaip per 24 valandas ir jos išvada Seimui pateikta per įmanomai trumpiausią laiką.“

 

5 straipsnis. 30 straipsnio 4 dalies pakeitimas

Pakeisti 30 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Šio statuto 29(1) straipsnyje nurodytais atvejais Seimo Pirmininko pavaduotojas, kuriam Seimas pavedė laikinai eiti Seimo Pirmininko pareigas, šias pareigas eina tol, kol jas vėl pradės eiti Seimo Pirmininkas.“

 

6 straipsnis. 32 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 32 straipsnio 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) šaukia nenumatytus Seimo posėdžius, nustato jų laiką;“.

2. Papildyti 32 straipsnį nauju 13 punktu:

13) kai Seimas sprendžia klausimą, ar Respublikos Prezidento sveikata leidžia jam eiti savo pareigas, kreipiasi į sveikatos apsaugos ministrą dėl kandidatūrų į Seimo tvirtinamą gydytojų komisiją pateikimo;“.

3. Buvusį 32 straipsnio 13 punktą laikyti 14 punktu.

 

7 straipsnis. 86 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 86 straipsnį nauja 2 dalimi:

2. Konstitucijos 89 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais Seimo Pirmininkas turi teisę sušaukti neeilinę sesiją. Ji šaukiama ne vėliau kaip per 24 valandas. Seimo posėdis negali būti pradėtas, jei nėra ne mažiau kaip 1/3 Seimo narių pasirašyto siūlymo.“

2. Buvusias 86 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis laikyti atitinkamai 3, 4 ir 5 dalimis.

 

8 straipsnis. 99 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 99 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Nenumatytas Seimo posėdis turi būti surengtas, jeigu to raštu reikalauja Respublikos Prezidentas, ne mažesnė kaip 1/3 visų Seimo narių grupė, Seimo valdyba, o Konstitucijos 89 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais – Seimo Pirmininkas.“

 

9 straipsnis. 217 straipsnio 2 dalies papildymas

Papildyti 217 straipsnio 2 dalį antru sakiniu ir ją išdėstyti taip:

2. Pareiškimas dėl kurio nors pareigūno atleidimo įteikiamas Seimo Pirmininkui, o dėl Pirmininko atšaukimo – Seimo Pirmininko pirmajam pavaduotojui. Seimas negali svarstyti klausimo dėl nepasitikėjimo Seimo Pirmininku, kai jis laikinai pavaduoja Respublikos Prezidentą.“

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO PIRMININKAS                                                                         ARTŪRAS PAULAUSKAS

______________