LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO skiriamų metinių lėšų greitosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidoms kompensuoti planavimo tvarkos aprašO patvirtinimo

 

2013 m. spalio 31 d. Nr. V-1022

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512) 21 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir siekdamas užtikrinti, kad teritorinės ligonių kasos pagal vienodus principus planuotų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšas, skirtas greitosios medicinos pagalbos priežiūros paslaugų išlaidoms apmokėti, ir jas skaidriai paskirstytų asmens sveikatos priežiūros įstaigoms:

1. T v i r t i n u Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų greitosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidoms kompensuoti planavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                Vytenis Povilas Andriukaitis


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-1022

 

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOMS IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO SKIRIAMŲ METINIŲ LĖŠŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGŲ IŠLAIDOMS KOMPENSUOTI PLANAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų greitosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidoms kompensuoti planavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) paslaugas, skiriamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto metinių lėšų (toliau – metinės lėšos) planavimą.

2. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių GMP paslaugas, metines lėšas šių paslaugų išlaidoms kompensuoti planuoja teritorinės ligonių kasos pagal Lietuvos statistikos departamento vėliausiai paskelbtus patikslintus sausio 1 dienos duomenis apie nustatytos teritorijos miesto ir kaimo bei miestelio, kuriame gyvena mažiau kaip 4000 žmonių, gyventojų skaičių.

3. Teritorinė ligonių kasa (toliau – TLK) paskirsto asmens sveikatos priežiūros įstaigoms Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) direktoriaus įsakymu jai skiriamą iš PSDF biudžeto metinę lėšų sumą GMP paslaugų išlaidoms kompensuoti:

3.1. GMP dispečerinės tarnybos paslaugų išlaidoms kompensuoti;

3.2. GMP brigadų paslaugų išlaidoms kompensuoti;

3.3. GMP brigadų teikiamų pacienčių pervežimo (dėl normalaus ar gresiančio priešlaikinio gimdymo ir dėl patologijos laikotarpiu po gimdymo) paslaugų išlaidoms kompensuoti, kurios numatomos, vadovaujantis Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-1131 (Žin., 2010, Nr. 158-8058), nuostatomis.

4. Planuodama metines lėšas papildomų GMP brigadų paslaugoms, teikiamoms savivaldybėse, kurių stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose nėra chirurgijos ir (ar) reanimacijos skyrių, VLK šias lėšas numato skirti iš VLK nepaskirstytų lėšų dalies (litais), numatytos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms pagal gyventojų skaičių tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-812 (Žin., 2004, Nr. 168-6205), 8 punkte.

5. Metinių lėšų GMP brigadų teikiamų pacienčių pervežimo (dėl normalaus ar gresiančio priešlaikinio gimdymo ir dėl patologijos laikotarpiu po gimdymo) paslaugų išlaidoms kompensuoti TLK neskirsto asmens sveikatos priežiūros įstaigoms – lėšos šių paslaugų išlaidoms kompensuoti skiriamos pagal Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašą.

 

II. PLANUOJAMOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS METINĖS LĖŠŲ SUMOS GMP PASLAUGŲ IŠLAIDOMS KOMPENSUOTI APSKAIČIAVIMAS

 

6. Planuojama asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios GMP paslaugas (toliau – asmens sveikatos priežiūros įstaiga), metinė lėšų suma (litais) šių paslaugų išlaidoms kompensuoti (LASPĮ) apskaičiuojama pagal formulę:

 

LASPĮ = (LDT + LGMP) x BK,

kai:

LDT planuojama asmens sveikatos priežiūros įstaigos metinė lėšų suma (balais) GMP dispečerinės tarnybos paslaugų išlaidoms kompensuoti;

LGMP planuojama asmens sveikatos priežiūros įstaigos metinė lėšų suma (balais) GMP budinčių brigadų paslaugų išlaidoms kompensuoti;

BK – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu nustatyta GMP paslaugų bazinių kainų balo vertė (litais).

 

III. PLANUOJAMOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS METINĖS LĖŠŲ SUMOS GMP DISPEČERINĖS TARNYBOS PASLAUGŲ IŠLAIDOMS KOMPENSUOTI APSKAIČIAVIMAS

 

7. Planuojama asmens sveikatos priežiūros įstaigos metinė lėšų suma (balais) GMP dispečerinės tarnybos paslaugų išlaidoms kompensuoti (LDT) apskaičiuojama sudedant planuojamas šioms paslaugoms metinių lėšų sumas, tenkančias kiekvienai šios įstaigos aptarnaujamai savivaldybei, pagal formulę:

 

LDT = ?SUMA (GSt x kDT x K) + ((?SUMA LDTp)/12) x mp + ?SUMA LDTkn + ?SUMA LDTks ,

 

kai:

GSt – statistinis savivaldybės gyventojų skaičius;

kDT – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta GMP dispečerinės tarnybos teikiamų paslaugų, tenkančių vienam gyventojui, metinė bazinė kaina (balais) arba Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta GMP dispečerinės tarnybos teikiamų paslaugų, tenkančių vienam gyventojui, metinė bazinė kaina (balais), mokama tais atvejais, kai apskrities centro GMP paslaugas teikianti įstaiga yra įdiegusi programinę ir aparatinę įrangą, leidžiančią priimti GMP pagalbos kvietimus ir juos perduoti artimiausiai laisvai atitinkamo pasiruošimo lygio GMP brigadai;

K – migracijos koeficientas, lygus 1,0. Gyventojų migracijos Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių miestų savivaldybėse koeficientas apskaičiuojamas Aprašo 8 punkte nustatyta tvarka;

LDTp – planuojama metinė lėšų suma (balais) GMP dispečerinės tarnybos paslaugoms, susijusioms su papildomos iki 0,5 GMP brigados darbo organizavimu savivaldybėje, kurios stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose nėra chirurgijos ir (ar) reanimacijos skyrių, apskaičiuojama Aprašo 9 punkte nustatyta tvarka;

mp – mėnesių, kuriais GMP dispečerinė tarnyba teikė paslaugas, susijusias su papildomų GMP brigadų darbu savivaldybėje, kurios stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose nėra chirurgijos ir (ar) reanimacijos skyrių, skaičius;

LDTkn – planuojama metinė lėšų suma (balais) GMP dispečerinės tarnybos paslaugoms, susijusioms su nuolatinių GMP brigadų darbu kurorte ar kurortinėje teritorijoje, apskaičiuojama Aprašo 10 punkte nustatyta tvarka;

LDTks – planuojama metinė lėšų suma (balais) GMP dispečerinės tarnybos paslaugoms, susijusioms su sezoninių GMP brigadų darbu kurorte ar kurortinėje teritorijoje, apskaičiuojama Aprašo 11 punkte nustatyta tvarka.

8. Gyventojų migracijos Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių miestų savivaldybėse koeficientas apskaičiuojamas pagal formulę:

 

 K= ((GSt + GPr) / 2GSt) x K,

kai:

GSt – statistinis savivaldybės gyventojų skaičius;

GPr – gyventojų, prisirašiusių prie pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ar Šiaulių miesto asmens sveikatos priežiūros įstaigų, skaičius einamųjų metų sausio 1 d. privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ duomenimis.

9. Planuojama metinė lėšų suma (balais) GMP dispečerinės tarnybos paslaugoms, susijusioms su papildomos iki 0,5 GMP brigados darbo organizavimu savivaldybėje, kurios stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose nėra chirurgijos ir (ar) reanimacijos skyrių (LDTp), apskaičiuojama pagal formulę:

 

 

LDTp = ((Pn – P2009)/365) x 0,125 x n1 x kDT ,

 

kai:

Pn – praėjusiais metais atitinkamos savivaldybės GMP brigadų atliktų pervežimų per parą skaičius;

P2009 – 2009 m. atitinkamos savivaldybės GMP brigadų atliktų pervežimų per parą skaičius. Jei savivaldybės stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose chirurgijos ir (ar) reanimacijos skyriai buvo uždaryti iki Sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo trečiojo etapo programos įgyvendinimo, P2009 atitinka paskutiniaisiais metais prieš uždarant chirurgijos ir (ar) reanimacijos skyrius GMP brigadų atliktų pervežimų per parą skaičių;

n1 – vienos budinčios GMP brigados aptarnaujamų gyventojų skaičiaus normatyvas, nustatytas Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo 8.1.1 punkte;

kDT – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta GMP dispečerinės tarnybos teikiamų paslaugų, tenkančių vienam gyventojui, metinė bazinė kaina (balais) arba Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta GMP dispečerinės tarnybos teikiamų paslaugų, tenkančių vienam gyventojui, metinė bazinė kaina (balais), mokama tais atvejais, kai apskrities centro GMP paslaugas teikianti įstaiga yra įdiegusi programinę ir aparatinę įrangą, leidžiančią priimti GMP pagalbos kvietimus ir juos perduoti artimiausiai laisvai atitinkamo pasiruošimo lygio GMP brigadai.

10. Planuojama metinė lėšų suma (balais) GMP dispečerinės tarnybos paslaugoms, susijusioms su nuolatinių GMP brigadų darbu kurorte ar kurortinėje teritorijoje (LDTkn), apskaičiuojama pagal formulę:

 

LDTkn = n2 x kDT x Bn ,

kai:

n2 – vienos GMP budinčios brigados aptarnaujamų gyventojų skaičiaus normatyvas, nustatytas Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo 8.1.1 punkte (taikomas Neringos miesto savivaldybei), arba vienos GMP budinčios brigados aptarnaujamų gyventojų skaičiaus normatyvas, nustatytas Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo 8.1.2 punkte (taikomas Druskininkų miesto ir kurortinių teritorijų savivaldybėms);

kDT – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta GMP dispečerinės tarnybos teikiamų paslaugų, tenkančių vienam gyventojui, metinė bazinė kaina (balais) arba Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta GMP dispečerinės tarnybos teikiamų paslaugų, tenkančių vienam gyventojui, metinė bazinė kaina (balais), mokama tais atvejais, kai apskrities centro GMP paslaugas teikianti įstaiga yra įdiegusi programinę ir aparatinę įrangą, leidžiančią priimti GMP pagalbos kvietimus ir juos perduoti artimiausiai laisvai atitinkamo pasiruošimo lygio GMP brigadai;

Bn – nuolatinių GMP budinčių brigadų skaičius, nustatytas Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo 10 punkte.

11. Planuojama metinė lėšų suma (balais) GMP dispečerinės tarnybos paslaugoms, susijusioms su sezoninių GMP brigadų darbu kurorte ar kurortinėje teritorijoje (LDTks), apskaičiuojama pagal formulę:

 

LDTks = n2 x kDT x Bs  x 92/365,

kai:

n2 – vienos GMP budinčios brigados aptarnaujamų gyventojų skaičiaus normatyvas, nustatytas Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo 8.1.1 punkte (taikoma Palangos ir Neringos miestų savivaldybėms);

kDT – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta GMP dispečerinės tarnybos teikiamų paslaugų, tenkančių vienam gyventojui, metinė bazinė kaina (balais) arba Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta GMP dispečerinės tarnybos teikiamų paslaugų, tenkančių vienam gyventojui, metinė bazinė kaina (balais), mokama tais atvejais, kai apskrities centro GMP paslaugas teikianti įstaiga yra įdiegusi programinę ir aparatinę įrangą, leidžiančią priimti GMP pagalbos kvietimus ir juos perduoti artimiausiai laisvai atitinkamo pasiruošimo lygio GMP brigadai;

Bs – sezoninių GMP budinčių brigadų skaičius, nustatytas Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo 10 punkte.

 

IV. PLANUOJAMOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS METINĖS LĖŠŲ SUMOS GMP BRIGADŲ PASLAUGŲ IŠLAIDOMS KOMPENSUOTI APSKAIČIAVIMAS

 

12. Planuojama asmens sveikatos priežiūros įstaigos metinė lėšų suma (balais) GMP brigadų paslaugų išlaidoms kompensuoti (LGMP) apskaičiuojama sudedant planuojamas šioms paslaugoms metinių lėšų sumas, tenkančias kiekvienai šios įstaigos aptarnaujamai savivaldybei, pagal formulę:

 

LGMP = ?SUMA((GStm x kGMPm x K) + GStk x kGMPk) + ?SUMALGMPp /12 x mp + ?SUMALGMPkn + ?SUMALGMPks ,

 

kai:

GStm – statistinis asmens sveikatos priežiūros įstaigos aptarnaujamos savivaldybės miesto gyventojų skaičius;

kGMPm – GMP brigadų paslaugų, tenkančių vienam miesto gyventojui, metinė bazinė kaina (balais) arba GMP brigadų paslaugų, tenkančių vienam miesto gyventojui, metinė bazinė kaina (balais), mokama tais atvejais, kai įstaiga yra įvykdžiusi Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo 9 punkto reikalavimus;

K – migracijos koeficientas, lygus 1,0. Gyventojų migracijos Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių miestų savivaldybėse koeficientas apskaičiuojamas Aprašo 8 punkte nustatyta tvarka;

GStk – statistinis asmens sveikatos priežiūros įstaigos aptarnaujamos savivaldybės kaimo ir miestelio, kuriame gyvena mažiau kaip 4000 žmonių, gyventojų skaičius;

kGMPk – GMP brigadų teikiamų paslaugų, tenkančių vienam kaimo ir miestelio, kuriame gyvena mažiau kaip 4000 žmonių, gyventojui, metinė bazinė kaina (balais) arba GMP brigadų teikiamų paslaugų, tenkančių vienam kaimo ir miestelio, kuriame gyvena mažiau kaip 4000 žmonių, gyventojui, metinė bazinė kaina (balais), mokama tais atvejais, kai įstaiga yra įvykdžiusi Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo 9 punkto reikalavimus;

LGMPp – planuojama metinė lėšų suma (balais) papildomos iki 0,5 GMP brigados, organizuojamos savivaldybėje, kurios stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose nėra chirurgijos ir (ar) reanimacijos skyrių, paslaugų išlaidoms kompensuoti, apskaičiuojama Aprašo 13 punkte nustatyta tvarka;

LGMPkn – planuojama PSDF biudžeto metinė lėšų suma (balais) nuolatinių GMP brigadų kurorte ar kurortinėje teritorijoje teikiamų paslaugų išlaidoms kompensuoti, apskaičiuojama Aprašo 14 punkte nustatyta tvarka;

LGMPks – planuojama PSDF biudžeto metinė lėšų suma (balais) sezoninių GMP brigadų kurorte ar kurortinėje teritorijoje teikiamų paslaugų išlaidoms kompensuoti, apskaičiuojama Aprašo 15 punkte nustatyta tvarka;

mp – mėnesių, kuriais GMP brigados teikė paslaugas, susijusias su papildomų GMP brigadų darbu savivaldybėje, kurios stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose nėra chirurgijos ir (ar) reanimacijos skyrių, skaičius.

13. Planuojama metinė lėšų suma (balais) papildomos iki 0,5 GMP brigados, organizuojamos savivaldybėje, kurios stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose nėra chirurgijos ir (ar) reanimacijos skyrių, paslaugų išlaidoms kompensuoti (LGMPp) apskaičiuojama pagal formulę:

 

LGMPp = ((Pn – P2009)/365) x 0,125 x n1 x kGMPk ,

 

kai:

Pn – praėjusiais metais atitinkamos savivaldybės GMP brigadų atliktų pervežimų per parą skaičius;

P2009 – 2009 m. atitinkamos savivaldybės GMP brigadų atliktų pervežimų per parą skaičius. Jei savivaldybės stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose chirurgijos ir (ar) reanimacijos skyriai buvo uždaryti iki Sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo trečiojo etapo programos įgyvendinimo, P2009 atitinka paskutiniaisiais metais prieš uždarant chirurgijos ir (ar) reanimacijos skyrius GMP brigadų atliktų pervežimų per parą skaičių;

n1 – vienos budinčios GMP brigados aptarnaujamų gyventojų skaičiaus normatyvas, nustatytas Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo 8.1.1 punkte;

kGMPk – GMP brigadų teikiamų paslaugų, tenkančių vienam kaimo ir miestelio, kuriame gyvena mažiau kaip 4000 žmonių, gyventojui, metinė bazinė kaina (balais) arba GMP brigadų teikiamų paslaugų, tenkančių vienam kaimo ir miestelio, kuriame gyvena mažiau kaip 4000 žmonių, gyventojui, metinė bazinė kaina (balais), mokama tais atvejais, kai įstaiga yra įvykdžiusi Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo 9 punkto reikalavimus.

14. Planuojama metinė lėšų suma (balais) nuolatinių GMP brigadų paslaugų, teikiamų kurorte ar kurortinėje teritorijoje, išlaidoms kompensuoti (LGMPkn) apskaičiuojama pagal formulę:

 

LGMPkn = n2 x kGMKm/k x Bn ,

kai:

n2 – vienos GMP budinčios brigados aptarnaujamas gyventojų skaičiaus normatyvas, nustatytas Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo 8.1.1 punkte (taikomas Neringos miesto savivaldybei), arba vienos GMP budinčios brigados aptarnaujamų gyventojų skaičiaus normatyvas, nustatytas Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo 8.1.2 punkte (taikomas Druskininkų ir kurortinių teritorijų savivaldybėms);

kGMKm/k – GMP brigadų paslaugų, tenkančių vienam miesto gyventojui, metinė bazinė kaina (balais), kuria atsiskaitoma už Druskininkų, Trakų, Anykščių, Zarasų miestuose bei Ignalinos miesto, Palūšės, Strigailiškio kaimų dalyse suteiktas GMP brigadų paslaugas, arba GMP brigadų paslaugų, tenkančių vienam kaimo ir miestelio, kuriame gyvena mažiau kaip 4000 žmonių, gyventojui, metinė bazinė kaina (balais), kuria atsiskaitoma už Neringos savivaldybėje suteiktas GMP brigadų paslaugas;

Bn – nuolatinių GMP budinčių brigadų skaičius, nustatytas Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo 10 punkte.

15. Planuojama PSDF biudžeto metinė lėšų suma (balais) GMP sezoninių brigadų teikiamų paslaugų kurorte ar kurortinėje teritorijoje išlaidoms kompensuoti (LGMPks) apskaičiuojama pagal formulę:

 

LGMPks = n2 x kGMKk x Bs x 92/365 ,

kai:

n2 – vienos GMP budinčios brigados aptarnaujamas gyventojų skaičiaus normatyvas, nustatytas Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo 8.1.1 punkte (taikomas Palangos ir Neringos savivaldybėms);

kGMKk – GMP brigadų paslaugų, tenkančių vienam kaimo ir miestelio, kuriame gyvena mažiau kaip 4000 žmonių, gyventojui, metinė bazinė kaina (balais), taikoma atsiskaitant už GMP brigadų paslaugas, suteiktas Palangos ir Neringos miestų savivaldybėse;

Bs – sezoninių GMP budinčių brigadų skaičius, nustatytas Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo 10 punkte.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Aprašo nustatyta tvarka apskaičiuota planuojama asmens sveikatos priežiūros įstaigos metinė lėšų suma GMP paslaugų išlaidoms kompensuoti nurodoma TLK ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos sutartyje.

 

_________________