LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL EUROPOS BENDRIJOS SVARBOS GYVŪNŲ IR AUGALŲ RŪŠIŲ, RANDAMŲ LIETUVOJE, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. balandžio 8 d. Nr. 159

Vilnius

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 08 17 nutarimo Nr. 935 „Dėl Lietuvos Respublikos derybinių pozicijų derybose dėl narystės Europos Sąjungoje patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 70-2075) nuostatas bei atsižvelgdamas į Europos Tarybos gamtinių buveinių ir laukinės gyvūnijos bei augalijos apsaugos direktyvos (92/43/EEC) bei Europos Tarybos laukinių paukščių apsaugos (79/409/EEC) direktyvos nuostatas ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766) 11.5 punktu:

1. Tvirtinu Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, randamų Lietuvoje ir kurioms išsaugoti reikia steigti buveinių apsaugai svarbias teritorijas, sąrašą (pridedama).

2. Tvirtinu Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių, kurios peri Lietuvoje ir kurioms išsaugoti reikia steigti paukščių apsaugai svarbias teritorijas, sąrašą (pridedama).

3. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais: „augalija“, „gyvūnija“.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 159

 

EUROPOS BENDRIJOS SVARBOS GYVŪNŲ IR AUGALŲ RŪŠIŲ, RANDAMŲ LIETUVOJE IR KURIOMS IŠSAUGOTI REIKIA STEIGTI BUVEINIŲ APSAUGAI SVARBIAS TERITORIJAS, SĄRAŠAS

 

 

Žinduoliai

Europinis plačiaausis Barbastella barbastellus

Kūdrinis pelėausis Myotis dasycneme

Ūdra Lutra lutra

Europinė audinė Mustela lutreola

Lūšis Lynx lynx

Paprastoji jūrų kiaulė Phocoena phocoena

Paprastasis ruonis Phoca vitulina

 

Ropliai ir varliagyviai

Balinis vėžlys Emys orbicularis

Skiauterėtasis tritonas Triturus cristatus

Raudonpilvė kūmutė Bombina bombina

 

Žuvys ir nėgės

Jūrinė nėgė Petromyzon marinus

Upinė nėgė Lampetra fluviatilis

Mažoji nėgė Lampetra planeri

Perpelė Alosa fallax

Baltijos lašiša Salmo salar

Sturys Acipenser sturio

Salatis Aspius aspius

Kartuolė Rhodeus sericeus amarus

Kirtiklis Cobitis taenia

Vijūnas Misgurnus fossilis

Paprastasis kūjagalvis Cottus gobio

 

Bestuburiai

Šneiderio kirmvabalis Boros schneideri

Didysis ąžuolinis ūsuotis Cerambyx cerdo

Purpurinis plokščiavabalis Cucujus cinnaberinus

Plačioji dusia Dytiscus latissimus

Elniavabalis Lucanus cervus

Niūriaspalvis auksavabalis Osmoderma eremita

Auksuotoji šaškytė Euphydryas aurinia

Baltamargė šaškytė Hypodryas maturna

Didysis auksinukas Lycaena dispar

Kraujalakinis melsvys Maculinea teleius

Šarvuotoji skėtė Leucorrhina pectoralis

Pleištinė skėtė Ophiogomphus cecilia

Gėlavandenė perluotė Margaritifera margaritifera

Ovalioji geldutė Unio crassus

Siaurasis vertigas Vertigo angustior

Geneso vertigas Vertigo genesii

Gejero vertigas Vertigo geyeri

Moulino vertigas Vertigo moulinsiana

 

Augalai

Pūslėtoji aldrūnė Aldrovanda vesiculosa

Mažasis varpenis Botrychium simplex

Širdžialapė kaldezija Caldesia parnassifolia

Plačialapė (paprastoji) klumpaitė Cypripedium calceolus

Smiltyninis gvazdikas Dianthus arenaria

Pelkinis (dvilapis) purvuolis Liparis loeselii

Lankstusis plukenis Najas flexilis

Vėjalandė šilagėlė Pulsatilla patens

Pelkinė uolaskėlė Saxifraga hirculus L.

Plikažiedis linlapis Thesium ebracteatum

Smiltyninis gvazdikas Dianthus arenarius

Pajūrinė linažolė Linaria loeselii

 

Samanos

Žalioji dvyndantė Dicranum viride

Žvilgančioji riestūnė Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus

______________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 159

 

EUROPOS BENDRIJOS SVARBOS PAUKŠČIŲ RŪŠIŲ, KURIOS PERI LIETUVOJE, SĄRAŠAS

 

Juodakaklis naras Gavia arctica

Didysis baublys Botaurus stellaris

Mažasis baublys Ixobrychus minutus

Juodasis gandras Ciconia nigra

Baltasis gandras Ciconia ciconia

Gulbė giesmininkė Cygnus cygnus

Mažoji žąsis Anser erythropus

Rudė Aythya nyroca

Vapsvaėdis Pernis apivorus

Juodasis peslys Milvus migrans

Jūrinis erelis Haliaetus albicilla

Pievinė lingė Circus pyragus

Nendrinė lingė Circus aeruginosus

Mažasis erelis rėksnys Aquila pomarina

Didysis erelis rėksnys Aquila clanga

Žuvininkas Pandion haliaetus

Startsakalis Falco columbarius

Jerubė Banasia bonasia

Tetervinas Tatrao tetrix

Kurtinys Tetrao urogallus

Švygžda Porzana porzana

Plovinė vištelė Porzana parva

Griežlė Crex crex

Gervė Grus grus

Avocetė Recurvirostra avosetta

Dirvinis sėjikas Pliuvialis apricaria

Gaidukas Philomachus pugnax

Stulgys Galinago media

Tikutis Tringa glareola

Upinė žuvėdra Sterna hirundo

Mažoji žuvėdra Sterna albifrons

Baltaskruostė žuvėdra Chlidonias hybridus

Juodoji žuvėdra Chlidonias niger

Didysis apuokas Bubo bubo

Žvirblinė pelėda Glaucidium paserinum

Balinė pelėda Asio flammeus

Lututė Aegolius funereus

Lelys Caprimulgus europaeus

Tulžys Alcedo atthis

Žalvarnis Coracias garullus

Pilkoji meleta Picus canus

Juodoji meleta Dryocophus martius

Vidutinysis genys Dendrocopos medius

Baltnugaris genys Dendrocopos leucotos

Tripirštis genys Picoides tridactylus

Ligutė Lulula arborea

Dirvoninis kalviukas Anthus campestris

Mėlyngurklė Luscinia svecica

Meldinė nendrinukė Acrocephalus paludicola

Raiboji devynbalsė Sylvia nisoria

Mažoji musinukė Ficedula parva

Baltakaklė musinukė Ficedula albicollis

Paprastoji medšarkė Lanius colurio

Sodinė starta Emberiza hortulana

______________