LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL ĮMONIŲ, TVARKANČIŲ FLUORINTAS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIAS DUJAS, ATESTAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. liepos 20 d. Nr. D1-420

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 5-75; 2005, Nr. 47-1558) 6 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2008, Nr. 46-1725), 6.3.6 punktu ir įgyvendindamas 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (OL 2006 L 161, p. 1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 842/2006) 5 straipsnio 2 dalies nuostatas:

1. Tvirtinu Įmonių, tvarkančių fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, atestavimo tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas) (pridedama).

2. Nustatau, kad:

2.1. Įmonės, vykdančios stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos ir šilumos siurblių, turinčių fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – F-dujos), įrengimą ir (ar) eksploatavimą ir techninę priežiūrą, vadovaujantis 2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 303/2008, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatomi būtiniausi įmonių sertifikavimo ir darbuotojų atestavimo, susijusio su stacionaria šaldymo, oro kondicionavimo įranga ir šilumos siurbliais, kuriuose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, reikalavimai ir pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygos (OL 2008 L 92, p. 3) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 303/2008), 7 straipsnio 1 dalies nuostatomis, privalo turėti atestatą, suteikiantį teisę vykdyti šiame punkte nurodytą vienos ar kelių rūšių veiklą;

2.2. Įmonės, vykdančios stacionarių gaisro gesinimo sistemų, turinčių F-dujų, įrengimą ir (ar) eksploatavimą ir techninę priežiūrą, vadovaujantis 2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 304/2008, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatomi būtiniausi įmonių sertifikavimo ir darbuotojų atestavimo, susijusio su stacionariomis priešgaisrinėmis sistemomis ir gesintuvais, kuriuose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, reikalavimai ir pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygos (OL 2008 L 92, p. 12) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 304/2008), 7 straipsnio 1 dalies nuostatomis, privalo turėti atestatą, suteikiantį teisę vykdyti šiame punkte nurodytą vienos ar kelių rūšių veiklą;

2.3. Europos Sąjungos valstybių narių Įmonėms išduoti atestatai, suteikiantys teisę vykdyti šio įsakymo 2.1 ir 2.2 punktuose nurodytas veiklos rūšis, pripažįstami Lietuvos Respublikoje;

2.4. Įmonės, vykdančios statybos darbus, susijusius su stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos, šilumos siurblių ir stacionarių gaisro gesinimo sistemų, turinčių F-dujų, įrengimu, laikomos atestuotomis pagal reikalavimus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 303/2008 8 straipsnio 1 punkte, jei jos turi atestatą, išduotą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.02.07:2004 „Statinio projektuotojo, statybos rangovo, projektavimo ar statybos valdytojo, projekto ar statinio ekspertizės rangovo teisės įgijimo tvarkos aprašas. Fizinių asmenų, juridinių asmenų, kitų užsienio organizacijų pateiktų dokumentų, išduotų užsienio valstybėje ir patvirtinančių teisę kilmės šalyje užsiimti statybos techninės veiklos pagrindinėmis sritimis, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. D1-549 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.07:2004 „Statinio projektuotojo, statybos rangovo, projektavimo ar statybos valdytojo, projekto ar statinio ekspertizės rangovo teisės įgijimo tvarkos aprašas. Fizinių asmenų, juridinių asmenų, kitų užsienio organizacijų pateiktų dokumentų, išduotų užsienio valstybėje ir patvirtinančių teisę kilmės šalyje užsiimti statybos techninės veiklos pagrindinėmis sritimis, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 157-5739), suteikiantį teisę vykdyti statybos darbus oro kondicionavimo, vėdinimo, šaldymo ir gaisrinės signalizacijos srityse;

2.5. Įmonės, vykdančios stacionarių gaisro gesinimo sistemų, turinčių F-dujų, techninę priežiūrą ir eksploatavimą, laikomos atestuotomis pagal reikalavimus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 304/2008 8 straipsnio 1 punkte, jei turi licenciją, išduotą pagal Priešgaisrinės įrangos gamybos ir jos techninės priežiūros licencijavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 825 „Dėl Priešgaisrinės įrangos gamybos ir jos techninės priežiūros licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 61-2805), suteikiančią teisę vykdyti techninę priežiūrą stacionarių gaisro gesinimo sistemų;

2.6. Įmonės, vykdančios šio įsakymo 2.1 punkte nurodytas veiklos rūšis (nesusijusias su statybos darbais ir stacionarių gaisro gesinimo sistemų, turinčių F-dujų, technine priežiūra ir eksploatavimu), atestuojamos vadovaujantis Tvarkos aprašu, patvirtintu šiuo įsakymu;

2.7. Įmonių, vykdančių šio įsakymo 2.1, 2.2, 2.4 ir 2.5 punktuose nurodytas veiklos rūšis, darbuotojai privalo būti apmokyti pagal Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintas mokymo programas ir turėti pažymėjimą, patvirtinantį kvalifikaciją, suteikiančią teisę vykdyti minėtas vieną ar kelias veiklos rūšis, išduotą vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. D1-12/A1-10 „Dėl darbuotojų, vykdančių veiklą, susijusią su įranga ir sistemomis, turinčiomis tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, atestavimo sistemos nustatymo“ (Žin., 2009, Nr. 7-251) 1.3 punkto nuostatomis. Darbuotojų, vykdančių stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos ir šilumos siurblių įrengimą ir (ar) eksploatavimą ir techninę priežiūrą, pažymėjimas, nurodytas šiame punkte, privalo atitikti Reglamento (EB) Nr. 303/2008 4 straipsnio 2 punkte nurodytą kategoriją;

2.8. šio įsakymo 2.6 punkte nurodytoms Įmonėms išduodamus Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatus pasirašo aplinkos ministro įsakymu įgaliotas asmuo.

3. Pavedu:

3.1. valstybės įmonei Statybos produkcijos sertifikavimo centrui Aplinkos ministerijai pareikalavus raštu teikti informaciją, reikalingą šio įsakymo 3.2.1 punkte nurodytai ataskaitai parengti;

3.2. Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento Klimato kaitos skyriui:

3.2.1. vadovaujantis 2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 308/2008, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatoma pranešimo apie valstybių narių mokymo ir sertifikavimo programas forma (OL 2008 L 92, p. 28), nuostatomis rengti ataskaitas Europos Komisijai;

3.2.2. iki 2009 m. gruodžio 31 d. kartu su Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento Cheminių medžiagų skyriumi parengti ir pateikti tvirtinti Duomenų apie F-dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos ir sistemų apskaitos tvarkos aprašą;

3.3. Aplinkos ministerijos Bendrųjų reikalų departamentui organizuoti Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų spausdinimą pagal Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento Klimato kaitos skyriaus paraišką.

 

Laikinai einantis

aplinkos ministro pareigas                                     Gediminas Kazlauskas


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2009 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. D1-420

 

ĮMONIŲ, TVARKANČIŲ FLUORINTAS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIAS DUJAS, ATESTAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Įmonių, tvarkančių fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, atestavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, atestatų panaikinimo tvarką ir sąlygas. Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatus privalo gauti įmonės, Lietuvos Respublikoje vykdančios stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos ir šilumos siurblių, turinčių tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – F-dujų), įrengimą ir (ar) eksploatavimą ir techninę priežiūrą (toliau – Įmonės).

2. Atestavimo tikslas – užtikrinti, kad Įmonės kvalifikuotai vykdytų šio Tvarkos aprašo 1 punkte nurodytą vienos ar kelių rūšių veiklą, saugiai tvarkytų F-dujas ir nesukeltų jų nuotėkio.

3. Šis Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (OL 2006 L 161, p. 1) ir 2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 303/2008, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatomi būtiniausi įmonių sertifikavimo ir darbuotojų atestavimo, susijusio su stacionaria šaldymo, oro kondicionavimo įranga ir šilumos siurbliais, kuriuose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, reikalavimai ir pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygos (OL 2008 L 92, p. 3), nuostatomis.

4. Šiame Tvarkos apraše naudojamos sąvokos:

Atestavimas – Įmonės kvalifikacijos profesionaliai užsiimti stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos ir šilumos siurblių, turinčių F-dujų, įrengimo ir (ar) eksploatavimo ir techninės priežiūros veikla ir užtikrinti šios veiklos kokybę, patikrinimas ir Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestato, suteikiančio teisę vykdyti minėtą vienos ar kelių rūšių veiklą, išdavimas.

Įrengimas – veikla, išskyrus statybos darbus, kurios metu sujungiamos dviejų arba daugiau įrenginio arba cirkuliavimo sistemos, kuriose yra arba numatyta, kad gali būti F-dujų, dalys, sumontuojant sistemą naudojimo vietoje, įskaitant veiksmą, kuriuo sujungiami sistemos aušalo laidininkai, kad būtų užbaigta F-dujų cirkuliavimo sistema, neatsižvelgiant į tai, ar sistemą sumontavus ji bus pripildoma F-dujų.

Eksploatavimas ir techninė priežiūra – veikla, išskyrus statybos darbus, F-dujų surinkimą ir įrangos patikrą, ar nėra F-dujų nuotėkio, apimanti cirkuliavimo sistemų, kuriose yra arba numatyta, kad gali būti F-dujų, tvarkymą, visų pirma sistemos pripildymą F-dujomis, vienos arba daugiau cirkuliavimo sistemos arba įrangos dalių nuėmimą, pakartotinį dviejų arba daugiau cirkuliavimo sistemos arba įrangos dalių sumontavimą, taip pat F-dujų nuotėkio priežasčių šalinimą.

Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatas – dokumentas, išduotas vadovaujantis šiuo Tvarkos aprašu ir suteikiantis teisę vykdyti stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos ir (ar) šilumos siurblių, turinčių F-dujų, įrengimą ir (ar) eksploatavimą ir techninę priežiūrą.

Stacionari oro kondicionavimo įranga – eksploatacijos metu nepervežami įrenginiai, savo sudėtyje turintys F-dujų arba kurių veikimas priklauso nuo F-dujų, naudojami gyvenamajame, prekybos, viešajame, pramonės ir kituose sektoriuose ir skirti iki tam tikro lygio aušinti ir (ar) kontroliuoti temperatūrą pastatų patalpose.

Stacionari šaldymo įranga – eksploatacijos metu nepervežami įrenginiai, savo sudėtyje turintys F-dujų arba kurių veikimas priklauso nuo F-dujų, tokie kaip buitiniai ir pramoniniai šaldytuvai ir šaldikliai, šaldymo vitrinos, šaldomi sandėliai, šaldyklos, pramoninių procesų aušinimo ir kiti įrenginiai, skirti produktams, procesams ar saugojimo erdvėms vėsinti žemesnėje negu aplinkos temperatūroje.

Šilumos siurbliai – įrenginiai, savo sudėtyje turintys F-dujų arba kurių veikimas priklauso nuo F-dujų, kurie išgauna energiją iš aplinkos ir atlieka šildymo ir (ar) aušinimo funkcijas.

 

II. ATESTUOJAMOS VEIKLOS RŪŠYS

 

5. Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatai (toliau – Atestatai) išduodami šioms veiklos rūšims:

5.1. stacionarios šaldymo įrangos įrengimui;

5.2. stacionarios šaldymo įrangos eksploatacijai ir techninei priežiūrai;

5.3. stacionarios kondicionavimo įrangos įrengimui;

5.4. stacionarios kondicionavimo įrangos eksploatacijai ir techninei priežiūrai;

5.5. šilumos siurblių įrengimui;

5.6. šilumos siurblių eksploatacijai ir techninei priežiūrai.

6. Įmonė turi teisę gauti vienos ar kelių veiklos rūšių Atestatą.

 

III. ATESTATŲ IŠDAVIMO, KEITIMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO IR ATESTATŲ PANAIKINIMO TVARKA

 

7. Atestatus išduoda, keičia, sustabdo jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą ir panaikina Atestatus aplinkos ministro įsakymu paskiriama Įmonių, tvarkančių fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, atestavimo komisija (toliau – Atestavimo komisija).

8. Įmonių, pateikusių prašymus dėl Atestato išdavimo, atitiktį reikalavimams, nustatytiems šio Tvarkos aprašo 19 punkte, tikrinimą ir vertinimą atlieka aplinkos ministro įsakymu įgalioti asmenys, atitinkantys šio Tvarkos aprašo 10 punkte nustatytus kriterijus (toliau – Organizacija). Organizacijų, įgaliotų tikrinti ir vertinti Įmonių, pateikusių prašymus dėl atestato išdavimo, atitiktį reikalavimams, skaičius neribojamas.

9. Organizacijos, norinčios įgyti įgaliojimus tikrinti ir vertinti Įmonių, pateikusių prašymus dėl atestato išdavimo, atitiktį reikalavimams, Aplinkos ministerijai pateikia prašymą. Kartu su prašymu turi būti pateikiama:

9.1. Organizacijos steigimo dokumentų kopijos;

9.2. specialistų, atsakingų už Įmonių atitiktį nustatytiems reikalavimams tikrinimą, sąrašas, nurodant vardus, pavardes, pareigas, darbo patirtį, išsilavinimą, specialybę ir pateikiant šių specialistų atestatų ir (ar) pažymėjimų kopijas;

9.3. Organizacijos atliekamų darbų, vykdomos veiklos aprašymas;

9.4. Įmonės atitikties nustatytiems reikalavimams tikrinimo ir vertinimo planas.

10. Organizacija, norinti įgyti šio Tvarkos aprašo 9 punkte nurodytus įgaliojimus, turi atitikti šiuos kriterijus:

10.1. Organizacija privalo turėti juridinio asmens statusą;

10.2. Organizacijos siūlomi specialistai, atliekantys Įmonių atitikties nustatytiems reikalavimams tikrinimą, privalo turėti patirties vykdant šaldymo, oro kondicionavimo įrangos ir šilumos siurblių įrengimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros veiklos rūšis ir būti atestuoti pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. D1-12/A1-10 „Dėl darbuotojų, vykdančių veiklą, susijusią su įranga ir sistemomis, turinčiomis tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, atestavimo sistemos nustatymo“ (Žin., 2009, Nr. 7-251) nuostatas;

10.3. Organizacijos vykdoma veikla privalo apimti šaldymo, oro kondicionavimo įrangos ir šilumos siurblių įrengimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros sritis arba Organizacija privalo turėti patirties tvarkant ir organizuojant įmonių ar darbuotojų atestavimą;

10.4. Organizacija turi turėti parengtą Įmonės atitikties nustatytiems reikalavimams tikrinimo ir vertinimo planą.

11. Jei Organizacija atitinka šio Tvarkos aprašo 10 punkte nustatytus kriterijus, aplinkos ministro įsakymo projektas dėl Organizacijos įgaliojimo tikrinti ir vertinti Įmonių, pateikusių prašymus dėl atestato išdavimo, atitiktį reikalavimams, parengiamas ir teikiamas tvirtinti per vieną mėnesį nuo Organizacijos prašymo gavimo dienos.

12. Organizacija praneša raštu Aplinkos ministerijai, jei keičiasi pagal šio Tvarkos aprašo 9 punkto nuostatas pateikta informacija. Aplinkos ministerija, įvertinusi pasikeitimus, gali aplinkos ministro įsakymu sustabdyti Organizacijos įgaliojimą tikrinti ir vertinti Įmonių, pateikusių prašymus dėl atestato išdavimo, atitiktį reikalavimams.

13. Aplinkos ministerijos raštu suderintas Įmonių atitikties nustatytiems reikalavimams tikrinimo ir vertinimo planas skelbiamas Organizacijos tinklalapyje. Aplinkos ministerija Įmonių atitikties nustatytiems reikalavimams tikrinimo ir vertinimo planą ir informaciją apie jį parengusią Organizaciją skelbia „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

14. Įmonių atitikties nustatytiems reikalavimams tikrinimo ir vertinimo planas atnaujinamas keičiantis teisės aktams, kurie reglamentuoja tikrinamą sritį, arba Aplinkos ministerijai pareikalavus raštu.

15. Jei Organizacija, kuriai suteikti įgaliojimai tikrinti ir vertinti Įmonių, pateikusių prašymus dėl Atestato išdavimo, atitiktį reikalavimams, nustatytiems šio Tvarkos aprašo 19 punkte nepaskirta, Įmonių atitiktį nustatytiems reikalavimams tikrina ir vertina Atestavimo komisija, vadovaudamasi šiuo Tvarkos aprašu ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintu Atestavimo komisijos darbo reglamentu.

16. Įmonė, norinti gauti Atestatą, Organizacijai pateikia Aplinkos ministerijai adresuotą šio Tvarkos aprašo 1 priede nustatytos formos prašymą Atestatui gauti. Jei Organizacija nepaskirta, prašymas Atestatui gauti pateikiamas Aplinkos ministerijai. Kartu su prašymu Atestatui gauti pateikiama:

16.1. Įmonės įregistravimo ir įstatų kopijos, patvirtintos Įmonės antspaudu ir vadovo parašu;

16.2. Įmonės vadovo parašu ir Įmonės antspaudu patvirtinta deklaracija (laisva forma), kurioje patvirtinama, kad Įmonė prašymo pateikimo metu nėra pažeidusi F-dujų tvarkymo reikalavimų;

16.3. kopija rašto, kuriuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui pateikta informacija vadovaujantis 2008 m. rugsėjo 4 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-454 „Dėl įmonių ir darbuotojų, vykdančių veiklą, susijusią su įrangą ir sistemomis, turinčiomis tam tikrų fluorintų šiltnamio dujų, sertifikavimo ir atestavimo“ (Žin., 2008, Nr. 104-4003) 1.8 punkto nuostatomis (jei Įmonės veikla buvo pradėta vykdyti anksčiau kaip 2008 m. liepos 4 d.);

16.4. pažymėjimų (atestatų) kopijos Įmonės darbuotojų, kurie vykdo vieną ar kelias atestuojamas Įmonės veiklos rūšis ir kuriems reikia kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų;

16.5. Įmonės vadovo pasirašyta ir Įmonės atspaudu patvirtinta pažyma, patvirtinanti, kad darbuotojai, kurių pažymėjimų kopijos pateikiamos, dirba Įmonėje, norinčioje gauti atestatą;

16.6. informacija apie darbo organizavimą Įmonėje, Įmonės techninės bazės, kuri būtina atestuojamai veiklai vykdyti, charakteristikos aprašas;

16.7. Įmonės atitikties nustatytiems reikalavimams tikrinimo ir vertinimo išlaidų sumokėjimą patvirtinantis dokumentas.

17. Įmonė turi teisę neteikti informacijos, kuri laikoma profesine ar komercine paslaptimi arba konfidencialia informacija.

18. Organizacija užtikrina, kad Įmonės pateikta informacija nebus skleidžiama ir bus naudojama tik Įmonės atitikties nustatytiems reikalavimams tikrinimui ir vertinimui.

19. Atestuojamos Įmonės turi atitikti šiuos reikalavimus:

19.1. Įmonė turi būti įsteigta įstatymų nustatyta tvarka;

19.2. Įmonė prašymo pateikimo metu nėra pažeidusi F-dujų tvarkymo reikalavimų;

19.3. Įmonė turi būti pateikusi Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui informaciją vadovaudamasi 2008 m. rugsėjo 4 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-454 „Dėl įmonių ir darbuotojų, vykdančių veiklą, susijusią su įrangą ir sistemomis, turinčiomis tam tikrų fluorintų šiltnamio dujų, sertifikavimo ir atestavimo“ (Žin., 2008, Nr. 104-4003) 1.8 punkto nuostatomis (jei Įmonės veikla buvo pradėta vykdyti anksčiau kaip 2008 m. liepos 4 d.);

19.4. Įmonės atestuojamai veiklai atlikti įdarbinta pakankamai darbuotojų, atestuotų pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. D1-12/A1-10 „Dėl darbuotojų, vykdančių veiklą, susijusią su įranga ir sistemomis, turinčiomis tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, atestavimo sistemos nustatymo“ (Žin., 2009, Nr. 7-251) nuostatas;

19.5. Įmonėje yra techninė bazė atestuojamai veiklai vykdyti, Įmonės darbas organizuotas taip, kad Įmonės darbuotojams būtų sudarytos sąlygos naudotis būtinais įrankiais ir atlikti būtinas procedūras.

20. Organizacija, gavusi šio Tvarkos aprašo 16 punkte nurodytus prašymą ir dokumentus:

20.1. registruoja gautą prašymą, jeigu Įmonės pateikti dokumentai atitinka šio Tvarkos aprašo 16 punkte nurodytus reikalavimus;

20.2. tikrina pateiktus dokumentus. Jei kyla pagrįstų įtarimų, kad gautuose dokumentuose nurodyta neteisinga informacija, Organizacija apie tai raštu informuoja (kartu pateikdama ir gautų dokumentų kopijas) atitinkamą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentą (toliau – RAAD), prašydama per atitinkamą terminą įvertinti gautuose dokumentuose pateiktą informaciją. RAAD, įvertinęs Organizacijos pateiktą informaciją, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. D1-369/4-263 „Dėl 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų įgyvendinimo užtikrinimo“ (Žin., 2007, Nr. 73-2915) nuostatomis, gali atlikti atestuojamos Įmonės patikrinimą. Jei buvo atliekamas atestuojamos Įmonės patikrinimas, RAAD apie šio patikrinimo rezultatus nedelsdamas informuoja Organizaciją;

20.3. per vieną mėnesį nuo Įmonės prašymo registravimo dienos pateikia Atestavimo komisijai atestuojamos Įmonės pateiktus dokumentus, įvertinimo rezultatus ir pagrįstus pasiūlymus dėl Įmonės atestavimo.

21. Atestavimo komisija, išnagrinėjusi pagal šio Tvarkos aprašo 20.3 punkto nuostatas pateiktus įvertinimo rezultatus ir pasiūlymus dėl Įmonės atestavimo, priima sprendimą:

21.1. išduoti Įmonei Atestatą, nurodant veiklos rūšį ar rūšis, kurioms ir iki kada šis Atestatas galioja;

21.2. atidėti Įmonės atestavimą, nurodant konkrečias tokio sprendimo priežastis;

21.3. neatestuoti Įmonės, nurodant konkrečias tokio sprendimo priežastis.

22. Atestavimo komisija sprendimą priima atviru balsavimu, balsų dauguma. Atestavimo komisijos sprendimas įforminamas atskiru protokolu.

23. Atestavimo komisijai priėmus sprendimą išduoti Atestatą, ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo Įmonės prašymo gavimo dienos, Atestavimo komisijos teikimu Aplinkos ministerija išduoda Įmonei Atestatą, kurį pasirašo įgaliotas Aplinkos ministerijos sekretorius ir Atestavimo komisijos pirmininkas (jo pavaduotojas). Atestatas išduodamas penkeriems metams. Atestatą įteikia Organizacija.

24. Šio Tvarkos aprašo 21.2 ir 21.3 punktuose nurodytais atvejais, ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Įmonės prašymo gavimo dienos, Organizacija apie tai raštu informuoja Įmonę.

25. Atestato galiojimas sustabdomas Atestavimo komisijos sprendimu, jei Įmonė nebeatitinka šio Tvarkos aprašo 19 punkte nurodytų reikalavimų.

26. Atestavimo komisijai priėmus sprendimą dėl Atestato galiojimo sustabdymo ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo sprendimo priėmimo Organizacija raštu praneša Įmonei apie Atestato galiojimo sustabdymą, nurodydama priežastis ir trūkumų pašalinimo terminą. Sustabdžius atestato galiojimą, Įmonė nustatytus trūkumus turi pašalinti per Atestavimo komisijos nurodytą terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 3 mėnesiai nuo Atestato galiojimo sustabdymo dienos. Per nustatytą laiką Įmonei pašalinus trūkumus ir apie tai raštu pranešus Organizacijai, Atestato galiojimo sustabdymas panaikinamas Atestavimo komisijos sprendimu. Sprendimas dėl Atestato galiojimo sustabdymo panaikinimo priimamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo dokumentų, patvirtinančių, kad pašalinti nustatyti trūkumai, gavimo.

27. Atestatas panaikinamas Atestavimo komisijos sprendimu, kai:

27.1. Įmonė, kurios Atestato galiojimas sustabdytas, per Atestavimo komisijos nustatytą terminą nepašalina nurodytų trūkumų;

27.2. Įmonė, turinti Atestatą, pateikia prašymą panaikinti Atestato galiojimą;

27.3. Įmonei nutraukus Atestate nurodytą veiklą;

27.4. reorganizavus Įmonę, jei tai turi poveikį atestuojamai veiklai.

28. Atestavimo komisijai priėmus sprendimą dėl Atestato panaikinimo, ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo sprendimo priėmimo Organizacija raštu praneša Įmonei apie Atestato panaikinimą.

29. Atestatas netenka galios be Atestavimo komisijos sprendimo, kai pametamas, sunaikinamas ar kitaip prarandamas Atestato originalas. Įmonė informaciją apie prarastą Atestatą turi paskelbti Lietuvos Respublikos spaudoje, nurodydama Įmonės kodą, pavadinimą, buveinės adresą, Atestato numerį, išdavimo datą. Atestato dublikatas su žyma „Dublikatas“ išduodamas ne vėliau kaip per 10 dienų, kai Įmonė pateikia Organizacijai prašymą jį išduoti ir kopiją skelbimo apie prarastą Atestatą.

30. Išduoti Atestatai keičiami Įmonės prašymu, jeigu keičiasi Įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas ar buveinė. Šiais atvejais Atestato turėtojas privalo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo minėtų pasikeitimų pateikti Organizacijai rašytinį prašymą pakeisti Atestatą ir dokumentų, patvirtinančių Atestate nurodytų duomenų pasikeitimą, patvirtintas kopijas. Atsiimdama naują Atestatą, Įmonė privalo grąžinti seną.

31. Duomenys apie išduotus ir keičiamus Atestatus, jų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, panaikintus Atestatus skelbiami Organizacijos tinklalapyje ir registruojami specialiame žurnale, kurį pildo Organizacija, kaip nurodyta šio Tvarkos aprašo 3 priede. Aplinkos ministerija minėtus duomenis skelbia „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

 

IV. ATESTAVIMO KOMISIJA

 

32. Įmones atestuoja aplinkos ministro įsakymu sudaroma Atestavimo komisija.

33. Atestavimo komisija dirba vadovaudamasi šiuo Tvarkos aprašu ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintu Atestavimo komisijos darbo reglamentu.

34. Atestavimo komisijos posėdžiai protokoluojami.

35. Atestavimo komisija turi teisę iš atestuojamos Įmonės gauti papildomą informaciją, jeigu Įmonės pateiktų duomenų aiškiai nepakanka Atestavimo komisijos sprendimams priimti.

36. Atestavimo komisijai vertinant pateiktus įvertinimo rezultatus ir pasiūlymus dėl Įmonės atestavimo, pagal šio Tvarkos aprašo 20.3 punkto nuostatas privalo dalyvauti Organizacijos atstovas ir gali dalyvauti atestuojamų Įmonių vadovai, nepriklausomi ekspertai ir specialistai.

37. Atestavimo komisija nagrinėja skundus dėl atestuotų Įmonių veiklos.

 

V. ATESTATAS

 

38. Atestate, kurio forma nustatyta šio Tvarkos aprašo 2 priede, nurodoma:

38.1. Atestato numeris;

38.2. Įmonės pavadinimas, kodas, adresas;

38.3. veiklos rūšis ar rūšys, kurioms vykdyti atestuojama Įmonė;

38.4. data, iki kurios galioja Atestatas;

38.5. Atestavimo komisijos protokolo, kuriuo įforminamas Atestavimo komisijos sprendimas dėl Atestato išdavimo, data ir numeris.

39. Atestato kopija, šio Tvarkos aprašo 38.5 punkte nurodytas Atestavimo komisijos protokolas ir kita su atestavimu susijusi dokumentacija po Atestato galiojimo termino pasibaigimo 5 metus saugomi Aplinkos ministerijoje.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

40. Įmonė, turinti Atestatą, įstatymų nustatyta tvarka turi teisę apskųsti sprendimą dėl Atestato galiojimo sustabdymo, panaikinimo ar atsisakymo išduoti Atestatą.

41. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šio Tvarkos aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________

 


Įmonių, tvarkančių fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, atestavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Prašymo formos pavyzdys)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJAI

 

20   m.                      d.

 

Dėl įmonės atestavimo

 

Prašome išduoti ..................................................................................................................

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, ............................................................................................................. atestatą

registras, kuriame kaupiami ir saugojami duomenys apie tą juridinį asmenį, telefono numeris)

.............................................................................................................................................

(veiklos rūšies ar rūšių pavadinimas)

......................................................................................................... veiklai vykdyti.

 

PRIEDAI:

1. Įmonės įregistravimo ir įstatų kopijos, patvirtintos Įmonės antspaudu ir vadovo parašu;

2. Įmonės vadovo parašu ir Įmonės antspaudu patvirtinta deklaracija (laisva forma), kurioje patvirtinama, kad Įmonė prašymo pateikimo metu nėra pažeidusi F-dujų tvarkymo reikalavimų;

3. kopija rašto, kuriuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui pateikta informacija vadovaujantis 2008 m. rugsėjo 4 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-454 „Dėl įmonių ir darbuotojų, vykdančių veiklą, susijusią su įrangą ir sistemomis, turinčiomis tam tikrų fluorintų šiltnamio dujų, sertifikavimo ir atestavimo“ (Žin., 2008, Nr. 104-4003) 1.8 punkto nuostatomis (jei Įmonės veikla buvo pradėta vykdyti anksčiau kaip 2008 m. liepos 4 d.);

4. Įmonės darbuotojų, kuriems reikia kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų, pažymėjimų (atestatų) kopijos;

5. Įmonės vadovo pasirašyta ir Įmonės atspaudu patvirtinta pažyma, patvirtinanti, kad darbuotojai, kurių pažymėjimų kopijos pateikiamos, dirba Įmonėje, norinčioje gauti atestatą;

6. informacija apie darbo organizavimą Įmonėje, Įmonės techninės bazės, kuri būtina atestuojamai veiklai vykdyti, charakteristikos aprašas.

 

Įmonės vadovas ...................

(parašas)

..............................

(vardas, pavardė)

 

PASTABA. Šis prašymas spausdinamas ant įmonės blanko.

 

_________________

 


Įmonių, tvarkančių fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, atestavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestato forma)

 

(Herbas)

 

Aplinkos ministerija

 

FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ TVARKYMO

ATESTATAS Nr._______

 

 

_______________________

(Įmonės pavadinimas)

 

___________________________

(Įmonės kodas)

 

___________________________

(Įmonės adresas)

 

Suteikiama teisė tvarkyti fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas vykdant

 

šias veiklos rūšis:

 

 

____________________

(Aplinkos ministro įgaliotas asmuo)    A. V.

_________________

(Atestavimo komisijos pirmininko (jo pavaduotojo) parašas

 

Atestatas galioja iki _____________________

(data, iki kurios galioja atestatas)

 

__________________________________________________________

(Atestavimo komisijos protokolo data ir numeris)

 

_________________

 

 

Įmonių, tvarkančių fluorintas

šiltnamio efektą sukeliančias

dujas, atestavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo apskaitos žurnalo forma)

 

(Atestatą įteikusios organizacijos pavadinimas)

 

FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ TVARKYMO ATESTATŲ IŠDAVIMO APSKAITOS ŽURNALAS

 

Eil. Nr.

Atestato numeris

Atestato išdavimo data

Atestate nurodyta veiklos rūšis

Atestato turėtojas (įmonės kodas, pavadinimas, buveinė)

Mokėjimo dokumento numeris ir suma

Atestato keitimo data

Atestato galiojimo sustabdymo data

Atestato galiojimo sustabdymo panaikinimo data

Atestato panaikini-mo data

Asmens, įteikusio atestatą, vardas, pavardė, parašas

Įgalioto asmens, paėmusio atestatą, vardas, pavardė, parašas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________