LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS MN 80:2000 „PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖ“

 

2000 m. vasario 21 d. Nr. 100

Vilnius

 

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymą (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099),

1. Tvirtinu:

1.1. Lietuvos medicinos normą MN 80:2000 „Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė“ (pridedama);

1.2. MN 80:2000 įgyvendinimo priemonių planą.

2. Laikau netekusia galios Lietuvos medicinos normą MN 10-1:1996 „Sveikatos priežiūros įstaigų akreditavimo specialieji reikalavimai. I dalis. Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 03 20 įsakymu Nr. 161 (Žin., 1996, Nr. 31-783).

3. Pavedu:

3.1. sveikatos priežiūros įstaigų vadovams organizuoti šios normos įgyvendinimą, nuo įsakymo paskelbimo „Valstybės žiniose“ vadovautis normos nurodymais;

3.2. įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrei R. Vaitkienei.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 RAIMUNDAS ALEKNA

 

PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

2000 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 100

 

LIETUVOS MEDICINOS NORMA MN 80:2000

 

PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖ

 

I. TAIKYMO SRITIS

 

1. Ši medicinos norma reglamentuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigų arba jų padalinių, teikiančių pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros stacionarines paslaugas, veiklą.

2. Ši medicinos norma privaloma asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms pirminio lygio stacionarines asmens sveikatos priežiūros (gydymo ir slaugos) paslaugas.

 

II. NUORODOS

 

3. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas 1996 05 21, Nr. I-1343; 1998 12 15, Nr. VIII-972 (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 1999, Nr. 62-2035).

4. Lietuvos Respublikos gydytojo medicinos praktikos įstatymas 1996 09 25, Nr. I-1555; 1998 05 19, Nr. 749 (Žin., 1996, Nr. 102-2313; 1998, Nr. 52-1423).

5. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas 1996 10 03, Nr. I-1562 (Žin., 1996, 102-2317; 1998, Nr. 52-1425).

6. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas 1996 06 06, Nr. I-1367; 1998 11 24, Nr. VIII-940 (Žin., 1996, Nr. 66-1572; 1998, Nr. 109-2995).

7. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas 1994 07 19, Nr. I-552; 1998 12 01, Nr. VIII-946 (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099).

8. Sveikatos apsaugos ministro 1998 12 11 įsakymo Nr. 737 2 priedas „Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms privalomų tyrimų sąrašas“ (Žin., 1998, Nr. 111-3092).

9. Sveikatos apsaugos ministro 1999 02 05 įsakymas Nr. 61 „Dėl asmens sveikatos priežiūros specialybių ir subspecialybių sąrašo“ (Žin., 1999, Nr. 15-404).

10. Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 10 06 įsakymas Nr. 571 „Dėl lokalaus medicinos audito nuostatų“ (Žin., 1998, Nr. 89-2469).

11. Sveikatos apsaugos ministerijos 1997 06 30 įsakymas Nr. 359 „Dėl stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų lygių ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 64-1525).

12. Sveikatos apsaugos ministro 1999 06 03 įsakymas Nr. 272 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų vidaus standartų ir sveikatos priežiūros metodikų parengimo tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 50-1628).

13. Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 04 02 įsakymas Nr. 181 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 34-915).

14. Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 10 06 įsakymo Nr. 570 4 priedas „Sveikatos priežiūros ir kitų įstaigų (įmonių) pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlė“ (Žin., 1998, Nr. 97-2694).

15. Sveikatos apsaugos ministro 1999 11 29 įsakymas Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atsakomybės tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 103-2972).

16. MN 4 Medicinos gaminiai. Aprobavimo tvarka.

17. MN 5 Vyriausioji ir vyresnioji slaugytoja – slaugos administratorė. Funkcijos, kompetencija, pareigos, teisės ir atsakomybė.

18. MN 6 Matavimo priemonių metrologinės priežiūros tvarka Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigose.

19. MN 7 Medicinos gydytojas. Funkcijos, pareigos, teisės, kompetencija ir atsakomybė.

20. MN 9 Sveikatos ir farmacijos įstaigų akreditavimo bendrieji reikalavimai (kriterijai) ir tvarka.

21. MN 10-1 Sveikatos priežiūros įstaigų akreditavimo specialieji reikalavimai. 1 dalis. Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės.

22. MN 12 Reabilitacijos ir sanatorinės gydymo įstaigos (padaliniai).

23. MN 14 Bendrosios praktikos gydytojas. Funkcijos, pareigos, teisės, kompetencija ir atsakomybė.

24. MN 20 Slaugos etikos pagrindai.

25. MN 21 Slaugė padėjėja (slaugas padėjėjas).

26. MN 28 Bendrosios praktikos slaugytojas.

27. MN 30 Dietinio gydymo organizavimo sveikatos priežiūros įstaigose tvarka.

28. MN 32 Dietistas. Funkcijos, pareigos, teisės, kompetencija ir atsakomybė.

29. MN 57 Bendruomenės slaugytoja (slaugytojas).

30. MN 69 Klinikos laborantas. Pareigos, teisės, atsakomybė.

31. HN 47 Medicinos įstaigos.

32. HN 30 Viešojo maitinimo įmonės.

 

III. TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI

 

Šioje medicinos normoje vartojami terminai ir apibrėžimai:

33. Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė – asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti stacionarines pirminio lygio palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas pacientams, sergantiems lėtinėmis ligomis ar neįgaliesiems.

34. Slauga – slaugytojo veikla, padedanti užtikrinti paciento pagrindines gyvybines veiklas, bei jo atliekamos gydymo ir slaugos procedūros.

35. Palaikomasis gydymas – stacionarinė medicinos pagalba pacientams, kai aiški ligos diagnozė ir nereikalingas specializuotas gydymas.

36. Gyvybinės veiklos – žmogaus organizmo veiklos, užtikrinančios gyvenimo procesą.

37. Slaugos poreikiai – pagrindiniai fiziologiniai, psichologiniai ir socialiniai paciento poreikiai, kuriems patenkinti reikia kitų pagalbos.

 

IV. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

38. Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė (jei yra 25 lovos ir daugiau) (toliau tekste – ligoninė) yra juridinis asmuo arba įstaigos, teikiančios pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, padalinys.

39. Ligoninėje gali būti teikiamos Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, sveikatos apsaugos ministro įsakymų ir kitais teisės aktais reglamentuotos mokamos medicininės ir kitos paslaugos.

40. Ligoninių steigimą ir veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.

41. Ligonių hospitalizavimo medicininiai parodymai pateikti B priede.

 

V. UŽDAVINIAI

 

42. Teikti pirminio lygio stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

43. Teikti gydymo, slaugos, atstatomąsias, kitas medicinos paslaugas žmonėms, sergantiems lėtinėmis ligomis, neįgaliesiems, kai yra netikslinga reabilitacija specializuotuose skyriuose.

 

VI. FUNKCIJOS

 

44. Gydyti asmenis, sergančius lėtinėmis ligomis, neįgaliuosius, po traumų, galūnių amputacijos, kada reabilitacija specializuotuose skyriuose netikslinga.

45. Teikti slaugos paslaugas (pagal MN 28:1996 bei MN 57:1998).

46. Teikti minimalias atstatomąsias paslaugas, padedančias pacientui išsaugoti individualų fizinį aktyvumą, palaikyti sutrikusias organizmo funkcijas taikant masažą, gydomąją kūno kultūrą, fizioterapiją ir kitas atstatomąsias priemones.

47. Atlikti tyrimus pagal medicininius parodymus (šlapimo, hemoglobino, hematokrito, leukocitų, leukogramą, trombocitų skaičiaus, krešėjimo laiko, gliukozės kiekio kraujyje, cholesterolio kiekio, C reaktyvinio baltymo (CRB) arba eritrocitų nusėdimo greičio (ENG), koprogramą, testą slaptam kraujavimui nustatyti), elektrokardiogramą.

48. Jei reikia specializuotos medicinos pagalbos, kviečiamas konsultantas arba pacientas perkeliamas į aukštesnio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigą, galinčią suteikti reikiamą pagalbą.

 

VII. PERSONALAS

 

49. Ligoninėje dirba sveikatos priežiūros specialistai ir pagalbinis personalas:

49.1. gydytojai (medicinos gydytojas, bendrosios praktikos gydytojas, kiti gydytojai, teikiantys pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas);

49.2. slaugos personalas: slaugytojas, -ai; fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos specialistai;

49.3. socialinis darbuotojas;

49.4. dietistas;

49.5. pagalbinis personalas;

49.6. administracija gali įdarbinti ir kitą personalą.

 

VIII. PERSONALO PAREIGOS

 

50. Teikti stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, nurodytas šioje normoje (skyriuje „Funkcijos“).

51. Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka teikti statistinius duomenis, pildyti Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus apskaitos dokumentus.

52. Laikytis sveikatos priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų.

53. Vadovautis medicinos normomis, kitais šią veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, įstaigos nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, pareiginėmis instrukcijomis ir įstaigos vadovo įsakymais.

 

IX. PERSONALO TEISĖS

 

54. Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, gauti informaciją apie paciento sveikatos būklę iš sveikatos priežiūros įstaigos, į kurios sąrašą pacientas yra įsiregistravęs, taip pat iš tos įstaigos, kurioje pacientas gydėsi prieš tai.

55. Teikti siūlymus įstaigos administracijai, savivaldybei sveikatos gerinimo bei slaugos praktikos tobulinimo klausimais.

56. Kelti profesinę kvalifikaciją bei naudotis kitomis įstatymų ir teisės aktų numatytomis teisėmis ir socialinėmis garantijomis.

 

X. PERSONALO ATSAKOMYBĖ

 

57. Ligoninės personalo padarytos klaidos, aplaidumas ar netinkamas funkcijų vykdymas, taip pat teisių bei kompetencijos viršijimas užtraukia jam drausminę, materialinę, administracinę ar baudžiamąją atsakomybę Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

XI. LIGONINĖS PATALPOS, ĮRANGA BEI PAGALBINĖS PRIEMONĖS

 

58. Patalpos (turi atitikti HN 47: 1995 Medicinos įstaigos reikalavimus):

58.1 priėmimo kambarys;

58.2 sanitarinio švarinimo kambarys;

58.3 patalpa pacientų rūbams;

58.4 palatos (mažiausiai viena vienvietė palata);

58.5 procedūrų kambarys;

58.6 fizinės medicinos ir reabilitacijos kabinetas (FRM), t. y. specialios fizioterapinio gydymo patalpos (pirminis lygis), atitinkančios keliamus reikalavimus ir turinčios atitinkamus dokumentus;

58.7 virtuvė;

58.8 personalo kambarys;

58.9 pagalbinės patalpos (valytojos kambarys, tualetai, pritaikyti pacientams su negalia, vonia, dušas, minkšto inventoriaus sandėlis ir kt.);

58.10 sterilizavimo patalpa;

58.11 mirusiųjų patalpa.

59. Patalpų išdėstymas turi atitikti jų paskirtį.

60. Privalo būti įrangos (žr. A priedą) bei pagalbinių priemonių, atitinkančių kokybės reikalavimus ir standartus. Nesant įrangos tyrimams atlikti, ligoninė gali sudaryti sutartis su kitomis gydymo įstaigomis.

61. Gali būti ir kitų papildomų patalpų, įrangos bei tarnybų, atitinkančių kokybės reikalavimus bei standartus.

 

XII. BENDRADARBIAVIMAS

 

62. Ligoninės darbas grindžiamas profesiniu bendradarbiavimu.

63. Su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis bendradarbiaujama pagal sutartis; prireikus kviečiami jų specialistai konsultantai.

64. Ligoninės personalas pagal galiojančius įstatymus teikia informaciją kitoms įstaigoms ir žinyboms.

65. Ligoninės personalas bendradarbiauja su savivaldybės socialinės paramos skyriumi, seniūnijomis, socialiniais darbuotojais, visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis.

 

XIII. LIGONIŲ HOSPITALIZAVIMO Į PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĘ TVARKA

 

66. Nukreipimą pacientui turi teisę išduoti ambulatorinės arba stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas.

67. Pacientai į ligoninę hospitalizuojami, kai yra galutinė diagnozė ir nereikalingas papildomas ištyrimas. Pacientus, susirgus kitomis ligomis stacionare, jei reikia specializuotos pagalbos, per tris dienas turi konsultuoti specialistas arba jie perkeliami į aukštesnio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

68. Nukreipime gydytojas nurodo: diagnozę (pažymint ligos kodą pagal TLK-10), trumpą anamnezę, atliktus tyrimus (klinikinį kraujo, šlapimo, pagal parodymus EKG, krūtinės ląstos rentgenogramą ir kt.).

69. Paciento stacionare buvimo trukmę lemia:

69.1. stacionarinių slaugos paslaugų poreikis;

69.2. objektyvi paciento būklė;

69.3. ligos eiga ir sunkumas.

70. Išvadas apie paciento slaugos ir gydymo stacionare tolesnį poreikį pateikia:

70.1. gydantis gydytojas;

70.2. gydytojų konsultacinė komisija (GKK).

______________

 

 

A priedas (privalomasis)

 

Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninEI privalomos įrangos sąrašas

1. Medicinos įranga:

kraujospūdžio aparatas,

stetofonendoskopas,

neurologinis plaktukas,

mikrospirometras (atlieka: FVC–forsuota gyvybinė plaučių talpa, FEV1–forsuoto iškvėpimo tūris per 1 sek.),

tonometras akispūdžiui matuoti,

kvarco lempos,

sterilizatorius,

termometrai,

svarstyklės,

elektrokardiografas,

įranga bendram kraujo ir šlapimo tyrimui,

priemonės cholesterolio kiekiui, CRB (C reaktyviniam baltymui) arba ENG (eritrocitų nusėdimo greičiui) nustatyti,

gliukometras,

Ambu maišas,

orofaringiniai vamzdeliai,

deguonies tiekimo įranga,

siurblys,

vienkartiniai švirkštai, lašelinės, intraveniniai kateteriai,

pirmosios pagalbos medikamentų rinkinys.

2. Slaugos įranga:

2.1. Kompensacinė technika neįgaliesiems:

funkcinės lovos

10 % bendro lovų skaičiaus,

neštuvai

ne mažiau kaip 1 vnt. 15 lovų,

vežimėliai

ne mažiau kaip 1 vnt. 5–6 lovoms,

vaikštynės

ne mažiau kaip 1 vnt. 5–6 lovoms,

lazdos, ramentai

ne mažiau kaip 1 vnt. 5–6 lovoms,

staliukas (staliukas – padėklas)

virš lovos ne mažiau kaip 1 vnt. 5–6 lovoms,

tualetinė kėdė

ne mažiau kaip 1 vnt. 5–6 lovoms,

priemonės, skirtos išlaikyti sveiką odos paviršių:

1 vnt. 3 lovoms

voleliai,

 

ratai (adaptuotos pagalvėlės),

 

čiužiniai pragulų profilaktikai

 

 

2.2. Specialiosios slaugos priemonės, atitinkančios slaugos poreikius:

2.2.1. šlapimo ir išmatų nelaikymo:

vienkartinės pirštinės

ne mažiau kaip 5–6 poros 1 slaugytojai per pamainą,

sauskelnės

ne mažiau kaip 1 vnt. 1 ligoniui per parą,

uridomai

kiek reikia,

antelės arba basonai

1 vnt. 1 lovai;

 

2.2.2. stomos (dirbtinės angos):

kolostoma – išmatų rinktuvai

kiek reikia,

šlapinimosi organų stoma, fistulė ar nuolatinis kateteris – įvairių dydžių kateteriai

kiek reikia,

daugkartiniai šlapimo rinktuvai

kiek reikia,

tracheostoma – gleivių siurbtuvai

1 vnt. 45 lovoms;

 

2.2.3. pragulų, opų:

žirklės

ne mažiau kaip 1 vnt. 5–6 ligoniams,

pincetas

ne mažiau kaip 1 vnt. 5–6 ligoniams,

tvarsliava

kiek reikia,

marlė

kiek reikia,

bintai

kiek reikia,

pleistrai

kiek reikia;

 

2.2.4. maitinimo:

valgydinimo priemonės,zondinio maitinimo (skrandžio zondai)

1–2 vnt. 15–30 lovų,

parenteralinio maitinimo (lašelinės, intraveniniai kateteriai)

1 vnt. 5–6 lovoms

 

3. Fizinės medicinos ir reabilitacijos įranga:

3.1. priemonės kineziterapijai

1 vnt.,

3.2. masažo stalas, kėdė

1 vnt.

______________

 

 

B priedas (privalomasis)

 

HOSPITALIZAVIMO KRITERIJAI

 

1. Ligonių hospitalizavimo į palaikomojo gydymo ir slaugos ligonines sąlygos:

1.1. po gydymosi namuose, kai ambulatorinė pagalba neefektyvi ar neprieinama;

1.2. po gydymosi stacionare, teikiančiame aukštesnio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kai reikia palaikomojo gydymo ir slaugos:

1.2.1. kai aukštesnio (antrinio, tretinio) lygio, t. y. specializuotas, stacionarinis ir reabilitacinis gydymas netikslingas,

1.2.2. po galvos smegenų operacijų ar susirgimų, kai negalima ankstyva reabilitacija,

1.2.3. kai dėl objektyvių priežasčių ligoniui netaikytas radikalus gydymas;

1.3. po reabilitacijos, esant medicininių parodymų, simptominiam gydymui ir slaugai;

1.4. užsitęsusių ligų atvejais, kai nėra galimybių taikyti ambulatorinį ar reabilitacinį gydymą;

1.5. esant sužalojimų, apsinuodijimų ir kitų išorinių priežasčių poveikio neigiamų padarinių, kada reabilitacija netikslinga;

1.6. kai neįgalieji yra I-II grupės invalidai ir vaikai invalidai dėl galvos ir nugaros smegenų pažeidimų bei jų padarinių, kaulų lūžių ir judamojo aparato susirgimų, sąlygojančių žymius judėjimo funkcijos sutrikimus; ir jiems aukštesnio lygio stacionarinis gydymas nereikalingas.

2. Ligų ir sindromų sąrašas, atitinkantis hospitalizavimo į palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę parodymus:

BPG (medicinos, kiti gydytojai, teikiantys pirminio lygio sveikatos priežiūros paslaugas) gali tęsti ligų gydymą, kai nustatyta galutinė diagnozė ir nereikia papildomo ištyrimo:

1. Onkologinės ligos, kai taikomas simptominis inkurabilių ligonių gydymas (C00-C97, D20-D21, D25-D36):

1.1. žarnų nepraeinamumas su dirbtine išange;

1.2. karščiavimas (dėl neoplastinės intoksikacijos);

1.3. skausminis sindromas, kai reikalinga nuolatinė narkotikų terapija;

1.4. kacheksija su anoreksija;

1.5. rijimo sutrikimai;

1.6. trofikos sutrikimai (pragulos, opos);

1.7. progresuojantys neurologiniai simptomai dėl metastazių smegenyse.

2. Nervų sistemos ligos:

2.1. centrinės ir periferinės nervų sistemos uždegiminių ligų padariniai (G00-G09) ar būklės po jų;

2.2. degeneracinės nervų sistemos ligos ir jų padariniai (G10-13, G30-32, G91);

2.3. ekstrapiramidiniai ir judesių sutrikimai (G20-26);

2.4. demielinizuojamosios nervų sistemos ligos (G35, paskutinė ligos stadija);

2.5. polineuropatijos ir kitos periferinių nervų sistemos ligos (G60-G63);

2.6. cerebrinis paralyžius ir kiti paralyžiniai sindromai (G80-83);

2.7. įvairios kilmės išreikštos lėtinės encefalopatijos (G31.2, G92, G93.8; I67.4);

2.8. kitos nugaros smegenų ligos (G95) bei kiti nervų sistemos pakitimai (G99.0-2, E85, E10.4-14.4);

2.9. liekamieji cerebrovaskulinių ligų padariniai po galvos ir nugaros smegenų kraujotakos sutrikimų (F01.2, I67.2, I69, I67.8 – esant lėtinei smegenų išemijai);

2.10. paveldimos nervų sistemos ligos su ryškiais požymiais: mioneuralinės jungties ir raumenų ligos (G70-71).

3. Širdies ir kraujagyslių sistemos ligos su II-III laipsnio širdies nepakankamumu (I50 – išskyrus ūmias būkles).

4. Kvėpavimo organų ligos su II-III laipsnio kvėpavimo nepakankamumu (J43-J44.1-8, J47, J60).

5. Lėtinės kepenų ligos su II-III laipsnio nepakankamumu (K72.1).

6. Lėtinės virškinamojo trakto ligos, lydimos organų funkcijų sutrikimų (K59, K66, K91.1-91.5).

7. Lėtinės inkstų ligos su III laipsnio nepakankamumu (N19).

8. Komplikuotas cukrinis diabetas, kitos endokrininės sistemos ligos su III funkcijos sutrikimu, kurioms nereikia specialaus gydymo (E10.4,5-14.4,5; E40-46, E89-90).

9. Jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligos (M04-M11, M14) bei uždegiminės ir degeneracinės stuburo ir sąnarių ligos su III laipsnio funkcijos sutrikimu (M15-17, M19, M41-47, M80-82).

10. Įvairios etiologijos pragulos, trofinės opos (I83.0, I83.2, L89, L97, L98.4).

11. Būklės po netrauminės galūnių amputacijos.

12. Būklės po kaulų lūžimų, po galvos ir stuburo smegenų traumų su komplikacijomis (S68, S72, S78, S88, S98, T90-95).

13. Sužalojimų, apsinuodijimų ir kitų išorinių priežasčių poveikio padariniai: daugybinių kaulų lūžių ir judamojo aparato susirgimų, sąlygojančių žymius judėjimo funkcijos sutrikimus (T90-T98).

______________