LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2003 M. BIRŽELIO 11 D. ĮSAKYMO Nr. 294 „DĖL NEETATINIŲ APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ FUNKCIJŲ ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO, PRIĖMIMO Į NEETATINIUS APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIUS TVARKOS APRAŠO, PRIĖMIMO Į NEETATINIUS APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIUS EGZAMINŲ PROGRAMOS, NEETATINIO APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIAUS PAŽYMĖJIMO FORMOS IR NEETATINIO APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIAUS PAŽYMĖJIMO APRAŠYMO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. spalio 16 Nr. D1-763

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymą Nr. 294 „Dėl Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos aprašo, Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarkos aprašo, Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius egzaminų programos, Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo formos ir Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo aprašymo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 61-2818; 2009, Nr. 91-3944; 2010, Nr. 6-247, Nr. 155-7911; 2013, Nr. 30-1486).

1. Nurodytuoju įsakymu patvirtintame Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos apraše:

1.1. pripažįstu netekusiu galios 5.6. punktą;

1.2. išdėstau 6.3 punktą taip:

6.3. nustatę aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą, pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą, pildydami 3 priede nustatytos formos blanką ir atitinkantį 122 punkte nurodytai informacijai, pateikti šį protokolą asmeniui, kuriam jis surašomas, su juo susipažinti ir jį pasirašyti. Antras surašyto administracinio teisės pažeidimo protokolo egzempliorius įteikiamas asmeniui, kuriam jis buvo surašytas;“;

1.3. išdėstau 7 punktą taip:

7. Neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai reido metu tikrina, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, o ne reido metu tikrinti, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, gali, jeigu įtariama, kad pažeidžiami teisės aktai, apie tai nedelsiant telefonu informuojant jam įgalinimus suteikusios institucijos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnus, nurodant tikrinimo objektą, vietą, laiką ir kitas tikrinimo aplinkybes.“;

1.4. papildau 71 punktu:

71. savarankiškame reide turi dalyvauti ne mažiau kaip du neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai arba vienas neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius kartu su policijos pareigūnu, Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnu, Valstybės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnu, muitinės pareigūnu, Krašto apsaugos ministerijos pareigūnu.“;

1.5. išdėstau 8 punktą taip:

8. Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių reidai registruojami Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų ir Aplinkos apsaugos agentūros padaliniuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. D1-484 patvirtinta Gyvosios gamtos apsaugos kontrolę vykdančių institucijų ir pareigūnų inspekcinės veiklos organizavimo instrukcijoje nustatyta tvarka.“;

1.6. papildau 122 punktu:

122. Administracinio teisės pažeidimo protokolus neetatiniam aplinkos apsaugos inspektoriui išduoda įgalinimus suteikusios institucijos vadovo įsakymu paskirtas atsakingas darbuotojas. Darbuotojas protokolus sunumeruoja ir apskaito, ant kiekvieno lapo antroje pusėje nurodo savo vardą, pavardę, pareigas ir pasirašo. Neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius, gavęs protokolus, pasirašo apskaitos žurnale, kuriame nurodomas protokolą išdavusio darbuotojo vardas, pavardė, parašas, protokolo numeris, protokolo išdavimo data, neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus, kuriam išduodamas protokolas, vardas, pavardė, parašas, protokolo grąžinimo data, darbuotojo, kuris priėmė grąžinamą protokolą, vardas, pavardė, parašas. Nepanaudotus administracinio teisės pažeidimo protokolus privaloma grąžinti įgalinimus suteikusiai institucijai kartu su pažymėjimu.“;

1.7. pripažįstu netekusiu galios 13, 14, 15 ir 16 punktus;

1.8. pripažįstu netekusiu galios 1 priedą.

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintame Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarkos apraše:

2.1. papildau 91 punktu:

91. Neetatiniais aplinkos apsaugos inspektoriais gali tapti ir aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai, kuriems aplinkos ministro įsakymu suteikti vyriausiųjų, vyresniųjų ir valstybinių aplinkos apsaugos inspektorių įgalinimai, pateikę 11.1–11.3 punktuose nurodytą informaciją.“;

2.2. pripažįstu netekusiu galios 111 punktą;

2.3. pripažįstu netekusiu galios 11.4 punktą;

2.4. išdėstau 16 punktą taip:

16. Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius posėdžio metu asmuo, norintis tapti neetatiniu aplinkos apsaugos inspektoriumi ir atitinkantis 9 ir 141 punktų reikalavimus, laiko egzaminą raštu, išskyrus aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnus, policijos pareigūnus, Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnus, Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnus, muitinės pareigūnus, Krašto apsaugos ministerijos pareigūnus ir Lietuvos Respublikos Seimo narius, pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintą programą. Egzamino testas turi būti patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus ar Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymu. Testas turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip 50 klausimų.“;

2.5. papildau 161 punktu:

161. Policijos pareigūnai, Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai, Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai, muitinės pareigūnai, Krašto apsaugos ministerijos pareigūnai ir Lietuvos Respublikos Seimo nariai, atitinkantys 9 ir 141 punktų reikalavimus, išklauso įvadinius mokymus.“;

2.6. išdėstau 18 punktą taip:

18. Asmenims, išlaikiusiems egzaminą, išklausiusiems įvadinius mokymus, ir asmenims, kuriems egzaminas ar įvadiniai mokymai neprivalomi, išduodamas pažymėjimas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po komisijos posėdžio.“;

2.7. išdėstau 28 punktą taip:

28. Asmenys, norintys, kad neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimai jiems būtų pratęsti, apie tai parašo ataskaitoje.“;

2.8. pripažįstu netekusiu galios 29 punktą;

2.9. pripažįstu netekusiu galios 35.1 punktą;

2.10. išdėstau 3 priedą nauja redakcija (pridedama).


 

Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos

inspektorius tvarkos aprašo

3 priedas

 

Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus veiklos ataskaita

 

Aš, ________________________________ , ______________________________________

(vardas, pavardė)                                    (neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių

galias suteikusi institucija)

neetatinis aplinkos apsaugos inspektorius, __________ metais atlikau šią aplinkosauginę veiklą:

1. Savarankiškai atliktų aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams nustatyti reidų skaičius ___.

2. Kartu su aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnais atliktų aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams nustatyti reidų skaičius ___.

3. Surašytų administracinių teisės pažeidimų protokolų skaičius ___.

4. Valstybinėms aplinkos apsaugos kontrolės institucijoms suteiktos informacijos apie aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus skaičius ___.

5. Savarankiškai išaiškinau ar dalyvavau išaiškinant:

5.1. atmosferos apsaugos ___ pažeidimus;

5.2. vandenų apsaugos ___ pažeidimus;

5.3. kraštovaizdžio, miškų apsaugos ___ pažeidimus;

5.4. gyvūnijos apsaugos ___ pažeidimus ( ___ medžioklės taisyklių pažeidimus, ___ žvejybos taisyklių pažeidimus);

5.5. kitus ___ aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimus.

6. Dalyvavau visuomenės švietime aplinkos apsaugos srityje:

___________________________________________________________________________ .

(kokioje, trumpai aprašyti)

 

7. Kita aplinkosauginė veikla: ___________________________________________________ .

 

 

Prašau pratęsti neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimus ________ metams.

 

__________________                                                                            _______________

(parašas)                                                                                                     (data)

 

Komisijos siūlymas dėl įgalinimų pratęsimo     ____________________________________

 

__________________                                                                            _______________

(komisijos pirmininko pareigos, vardas, pavardė, parašas)                                 (data)“

 

 

Aplinkos ministras                                                             Valentinas Mazuronis