Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006 M. SAUSIO 19 D. NUTARIMO NR. 61 „DĖL BANKO GARANTIJOS, LAIDAVIMO SUTARTIES BEI KITŲ SUTARČIŲ, ĮRODANČIŲ, KAD ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMAS BUS FINANSUOJAMAS, SUDARYMO IR VYKDYMO, LĖŠŲ, GAUTŲ PAGAL ŠIAS SUTARTIS, KAUPIMO, NAUDOJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ IR ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMO UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. spalio 27 d. Nr. 1536

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduotis, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 61 „Dėl Banko garantijos, laidavimo sutarties bei kitų sutarčių, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių ir elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduočių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 9-340; 2007, Nr. 114-4647; 2008, Nr. 142-5641; 2009, Nr. 158-7137), ir išdėstyti jas nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                        GEDIMINAS KAZLAUSKAS

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2006 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 61

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2010 m. spalio 27 d.

nutarimo Nr. 1536 redakcija)

 

ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMO UŽDUOTYS

 

Eil. Nr.

Metai

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo būdas

Užduotis (masės procentais), atsižvelgiant į elektros ir elektroninės įrangos kiekį, tiektą Lietuvos Respublikos rinkai

1.

2006

surinkti ir perdirbti ar kitaip naudoti

15

2.

2007

surinkti ir perdirbti ar kitaip naudoti

20

3.

2008

surinkti ir perdirbti ar kitaip naudoti

25

4.

2009

surinkti ir perdirbti ar kitaip naudoti

27

5.

2010

surinkti ir perdirbti ar kitaip naudoti

iki 44 (bet ne mažiau kaip 30 procentų)

6.

2011

surinkti ir perdirbti ar kitaip naudoti

iki 56 (bet ne mažiau kaip 44 procentus)

 

_________________