LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1996 M. GEGUŽĖS 6 D. NUTARIMO NR. 538 „DĖL SIUNČIAMŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IR IŠ JOS PAŠTO SIUNTŲ“ PAKEITIMO

 

2003 m. spalio 7 d. Nr. 1233

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 6 d. nutarimą Nr. 538 „Dėl siunčiamų į Lietuvos Respubliką ir iš jos pašto siuntų“ (Žin., 1996, Nr. 43-1059, Nr. 56-1322, Nr. 78-1876; 2002, Nr. 123-5604):

1.1. Įrašyti 1.2, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 punktuose vietoj žodžių „3000 litų“ žodžius „1210 litų“.

1.2. Išdėstyti 2.4 punktą taip:

2.4. paštu atsiunčiamos nedidelės vertės siuntos, kurių svoris ne didesnis kaip 31,5 kilogramo, o muitinė vertė ne didesnė kaip 75 litai ir kurios atitinka Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2003, Nr. 13-476) 40 straipsnio 1 dalies 24 punkto nuostatas, taip pat nekomercinės mažos siuntos, kurių bendra muitinė vertė ne didesnė kaip 160 litų ir kurios atitinka Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 40 straipsnio 5 dalies nuostatas, importo muitais ir pridėtinės vertės mokesčiu neapmokestinamos;“.

1.3. Išdėstyti 2.6 punktą taip:

2.6. prekės, atsiunčiamos pašto siuntomis, kurios neatitinka šio nutarimo 2.4 punkte nustatytų sąlygų ir kurių vertė ne didesnė kaip 1210 litų, apmokestinamos 3,5 procento importo muitu.

Kiti importo mokesčiai (akcizai, pridėtinės vertės mokestis ir kiti mokesčiai) nustatomi ir taikomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu (Žin., 2001, Nr. 98-3482), Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu ir kitų mokesčių įstatymais;“.

1.4. Pripažinti netekusiu galios 2.7 punktą.

1.5. Pripažinti netekusiu galios 4 punktą.

1.6. Nurodytuoju nutarimu patvirtintose Pašto siuntų pateikimo muitiniam tikrinimui ir jų muitinio tikrinimo taisyklėse:

1.6.1. įrašyti 2.14 punkte po žodžių „pridėtinės vertės mokestis“ žodžius „ir kiti mokesčiai“;

1.6.2. įrašyti 3 punkto pirmojoje pastraipoje vietoj žodžių „ryšių įstatymas“ žodžius „pašto įstatymas“;

1.6.3. įrašyti 11 punkte vietoj žodžių „3000 litų“ žodžius „1210 litų“;

1.6.4. išdėstyti 16.2 punktą taip:

16.2. pašto siuntas, kurių vertė ne didesnė kaip 160 litų ir kurios atitinka Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 40 straipsnio 5 dalies nuostatas;“;

1.6.5. išdėstyti 16.3 punktą taip:

16.3. pašto siuntas, kurių vertė didesnė kaip 160 litų, bet ne didesnė kaip 1210 litų;“;

1.6.6. įrašyti 16.4 punkte vietoj žodžių „3000 litų“ žodžius „1210 litų“;

1.6.7. įrašyti 18 punkto pirmojoje pastraipoje vietoj žodžių „3000 litų“ žodžius „1210 litų“.

1.7. Nurodytuoju nutarimu patvirtintoje Importo muitų ir mokesčių už atsiunčiamas per valstybės įmonę „Lietuvos paštas“ pašto siuntas, kurių svoris ne didesnis kaip 31,5 kilogramo, o vertė ne didesnė kaip 3000 litų, apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkoje:

1.7.1. įrašyti pavadinime vietoj žodžių „3000 litų“ žodžius „1210 litų“;

1.7.2. įrašyti 1 punkte vietoj žodžių „3000 litų“ žodžius „1210 litų“;

1.7.3. įrašyti 12 punkte vietoj žodžių „per 60 darbo dienų nuo muitinės sąskaitos įforminimo“ žodžius „iki kito mėnesio, kai buvo įforminta muitinės sąskaita, 15 dienos“.

1.8. Išdėstyti nauja redakcija nurodytuoju nutarimu patvirtintą daiktų (prekių), kuriuos siųsti pašto siuntomis į Lietuvos Respubliką ir iš jos be leidimų draudžiama, sąrašą (pridedama).

1.9. Išdėstyti nauja redakcija nurodytuoju nutarimu patvirtintą daiktų (prekių), kuriuos siųsti pašto siuntomis į Lietuvos Respubliką ir iš jos draudžiama, sąrašą (pridedama).

1.10. Išdėstyti nauja redakcija nurodytuoju nutarimu patvirtintą daiktų (prekių), kurių atsiuntimas fiziniams asmenims, neturintiems ūkio subjekto statuso, yra apribotas, sąrašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugpjūčio 9 d. nutarimo Nr. 964 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 6 d. nutarimo Nr. 538 „Dėl siunčiamų į Lietuvos Respubliką ir iš jos pašto siuntų“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1996, Nr. 78-1876) 5 punktą.

3. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2003 m. lapkričio 3 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                   ZIGMANTAS BALČYTIS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1996 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 538

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2003 m. spalio 7 d. nutarimo Nr. 1233

redakcija)

 

DAIKTAI (PREKĖS), KURIUOS SIŲSTI PAŠTO SIUNTOMIS Į LIETUVOS

RESPUBLIKĄ IR IŠ JOS BE LEIDIMŲ DRAUDŽIAMA

 

1. B, C, D kategorijų ginklai, šaudmenys, taip pat visų kategorijų kolekciniai ginklai, jų dalys, policinė amunicija, specialiosios kontrolės ir apsaugos priemonės, kriminalistinė technika, civilinės pirotechnikos priemonės (pagal vidaus reikalų ministro patvirtintą sąrašą gali būti atsiųstos arba išsiųstos tik turint Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduotą leidimą).

2. Kilnojamosios kultūros vertybės ir antikvariniai daiktai (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą sąrašą gali būti išsiųsti tik turint Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento išduotą leidimą).

3. Gyvi, negyvi laukiniai gyvūnai bei lengvai atpažįstamos jų dalys ar produktai, gauti iš laukinių gyvūnų (medžioklės ir žūklės trofėjai, kiaušiniai, žuvų ikrai, neapdoroti ir išdirbti kailiai, gyvūnų iškamšos, kiti zoologijos kolekcionavimo objektai, gaminiai, produktai ir preparatai, įtraukti į Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 658/831/743 (Žin., 2002, Nr. 125-5690), 1 priede pateikiamą sąrašą), gali būti atsiųsti arba išsiųsti tik turint pagal kompetenciją išduotą Aplinkos ministerijos ir (ar) Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos leidimą.

4. Gyvūniniai maisto produktai ir žaliavos (gali būti atsiųsti ar išsiųsti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtinta tvarka).

5. Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai, su kuriais gali būti atsiųsti kenksmingi organizmai (gali būti atsiųsti arba išsiųsti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka pagal Valstybinės augalų apsaugos tarnybos išduotą leidimą).

6. Atliekos, kurioms pagal aplinkos ministro nustatytą atliekų įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo iš Lietuvos Respublikos ir vežimo tranzitu per Lietuvos Respubliką tvarką reikalingas leidimas ar kitas raštiškas įgaliotos institucijos sutikimas.

7. Taurieji metalai ir brangakmeniai, jų gaminiai, kuriems pagal finansų ministro nustatytą tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių importo, eksporto tvarką reikia Lietuvos prabavimo rūmų išduoto vienkartinio leidimo ir kokybės pažymėjimo, išskyrus fizinių asmenų, neturinčių ūkio subjekto statuso, siunčiamus tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminius, kurių bendra masė – iki 25 gramų.

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1996 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 538

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2003 m. spalio 7 d. nutarimo Nr. 1233

redakcija)

 

DAIKTAI (PREKĖS), KURIUOS SIŲSTI PAŠTO SIUNTOMIS Į LIETUVOS

RESPUBLIKĄ IR IŠ JOS DRAUDŽIAMA

 

1. Vidaus ir užsienio valiuta, išskyrus siunčiamą Lietuvos banko ir jo įstaigų (apyvartines ir progines monetas arba jų rinkinius gali siųsti visi Lietuvos Respublikos juridiniai ir fiziniai asmenys).

2. Vertybiniai popieriai (pagal Finansų ministerijos patvirtintus sąrašus).

3. Kelionės čekiai (draudžiama siųsti tik paprastosiomis pašto siuntomis).

4. Tauriųjų metalų ir brangakmenių laužas ir atliekos.

5. Radioaktyviosios medžiagos ir radioaktyviosios atliekos.

6. Narkotinės ir psichotropinės medžiagos.

7. Daiktai (prekės), kuriuos išvežti arba įvežti uždrausta Lietuvos Respublikos įstatymų.

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1996 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 538

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2003 m. spalio 7 d. nutarimo Nr. 1233

redakcija)

 

DAIKTAI (PREKĖS), KURIŲ ATSIUNTIMAS FIZINIAMS ASMENIMS,

NETURINTIEMS ŪKIO SUBJEKTO STATUSO, YRA APRIBOTAS

 

Pašto siuntoje negali būti daugiau kaip:

1. 1 litras alkoholinių gėrimų (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą* – 22.04-2206.00, 22.08).

2. 50 cigarečių arba 10 cigarų, arba 50 gramų rūkomojo tabako (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 24.02, 2403.91.00, 2403.99.90).

3. 50 gramų kvepalų arba 0,25 litro tualetinio vandens (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 33.01-33.07).

4. 1 kilogramas kavos (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 09.01, 2101.11, 2101.12).

5. 0,5 kilogramo šokolado ir kitų maisto produktų, turinčių kakavos (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 18.06).

6. 1 kilogramas cukraus (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 17.01, 1702.30, 1702.40, 1702.90).

7. 25 gramai (bendra tauriųjų metalų ir brangakmenių bei natūralių perlų masė) bižuterijos (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 71.13-71.16).

 

*Prekių kodai nurodyti pagal Kombinuotosios prekių nomenklatūros 2003 metų versiją.

______________