LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2005 m. LAPKRIČIO 21 d. ĮSAKYMO Nr. V-890 „DĖL DANTŲ PROTEZAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO IR IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. gruodžio 17 d. Nr. V-1045

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-890 „Dėl Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 140-5047; 2009, Nr. 112-4784):

1. Išdėstau 36 punktą taip:

36. Sveikatos priežiūros įstaigos išlaidų kompensavimo sutartyse su TLK nustatyta tvarka iki kiekvieno mėnesio 10 dienos pateikia TLK praėjusį mėnesį suteiktų dantų protezavimo paslaugų ataskaitas (Aprašo 9 priedas). Kartu su šia ataskaita sveikatos priežiūros įstaiga pateikia pranešimus apie asmenų įtraukimą į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašą (Aprašo 4 priedas) ir pažymas apie teisę gauti iš PSDF biudžeto kompensuojamas dantų protezavimo paslaugas (Aprašo 5 priedas) bei sąskaitas (sąskaitas faktūras).“

2. Papildau šiuo 9 priedu:

 

„Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir

išlaidų kompensavimo iš Privalomojo

sveikatos draudimo fondo biudžeto

tvarkos aprašo

9 priedas

 

(Suteiktų dantų protezavimo paslaugų ataskaitos forma)

 

___________________________________

(Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas)

 

20___ m. _______________ mėnesį

SUTEIKTŲ DANTŲ PROTEZAVIMO PASLAUGŲ

ATASKAITA

 

____________ Nr. ______

(Data)

______________________

(Sudarymo vieta)

 

 

Eilės Nr.

*Teritorinės ligonių kasos sąrašo Nr.

Asmens kodas

Asmens vardas, pavardė

Paslaugos atlikimo data

Iš PSDF biudžeto kompensuojama išlaidų suma

Visa suteiktos paslaugos kaina

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIDEDAMA:

1. Pranešimai (Aprašo 4 priedas), pažymos (Aprašo 5 priedas), ______ lapai.

2. Sąskaitos (sąskaitos faktūros), ______ lapai.

 

______________

(Asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo pareigų pavadinimas

A. V.

______________

(Parašas)

______________

(Pirmoji vardo raidė, pavardė)

 

Vyr. buhalteris/finansininkas

______________

(Parašas)

______________

(Pirmoji vardo raidė, pavardė)

 

* Nurodomas asmens įrašymo į sąrašus eilės numeris.

_________________“

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 ALGIS ČAPLIKAS