VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL MOKESČIŲ DEKLARACIJŲ FORMŲ TEIKIMO ELEKTRONINIU BŪDU TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. liepos 9 d. Nr. VA-133

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 75 str. 2 dalimi, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966), 18.11 punktu ir siekdama nustatyti mokesčių deklaracijų formų teikimo elektroniniu būdu tvarką,

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Mokesčių deklaracijų formų teikimo elektroniniu būdu taisykles (toliau – Taisyklės);

1.2. Mokesčių deklaracijų formų teikimo elektroniniu būdu sutarties tipinę formą (toliau – Sutartis);

1.3. Mokesčių deklaracijų formų teikimo elektroniniu būdu sutarties, sudaromos elektroniniu būdu su fiziniais asmenimis, kurie yra Lietuvos Respublikoje registruoto komercinio banko, su kuriuo Inspekcija yra pasirašiusi autentifikavimo duomenų teikimo sutartį, interneto bankininkystės paslaugų vartotojai, tipinę formą.

2. Nustatau, kad gyventojai, sudarę Gyventojų deklaracijų ir prašymų formų teikimo elektroniniu būdu sutartis, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. VA-33 „Dėl Gyventojų deklaracijų ir prašymų formų teikimo elektroniniu būdu“ (Žin., 2004, Nr. 40-1319), naujų sutarčių sudaryti neprivalo ir gali teikti deklaracijas elektroniniu būdu vadovaudamiesi šiuo įsakymu patvirtintomis taisyklėmis.

3. Įsakau:

3.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Inspekcijos) Informacinių sistemų plėtros skyriui užtikrinti Inspekcijos elektroninio deklaravimo informacinės sistemos programinės įrangos priežiūrą ir atnaujinimą, reikalingą Taisyklių nuostatoms įgyvendinti.

3.2. Inspekcijos Paslaugų mokesčių mokėtojams skyriui Taisykles ir Sutarties formą paskelbti Inspekcijos interneto svetainėje.

3.3. Apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų (toliau – AVMI) viršininkams arba jų įgaliotiems asmenims:

3.3.1. užtikrinti mokesčių mokėtojų informavimą ir konsultavimą deklaracijų teikimo elektroniniu būdu klausimais, tiesiogiai ir per žiniasklaidos priemones skatinti mokesčių mokėtojus teikti deklaracijas elektroniniu būdu ir kontroliuoti, kad Sutartys būtų sudaromos vadovaudamiesi šiuo įsakymu patvirtintomis Taisyklėmis;

3.3.2. iki 2004-07-25 parengti priemonių planą dėl mokesčių mokėtojų informavimo, raginimo ir skatinimo teikti mokesčių deklaracijų formas elektroniniu būdu ir pateikti VMI prie FM Paslaugų mokesčių mokėtojams skyriui.

3.4. Atitinkamas veiklos sritis kuruojantiems Inspekcijos viršininko pavaduotojams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

4. Pripažįstu netekusias galios Gyventojų deklaracijų ir prašymų formų teikimo elektroniniu būdu taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. VA-33 „Dėl Gyventojų deklaracijų ir prašymų formų teikimo elektroniniu būdu“ (Žin., 2004, Nr. 40-1319).

 

 

 

Viršininkė                                                                                                  Violeta Latvienė


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos viršininko

2004 m. liepos 9 d.

įsakymu Nr. VA-133

 

MOKESČIŲ DEKLARACIJŲ FORMŲ TEIKIMO ELEKTRONINIU BŪDU TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios Mokesčių deklaracijų formų teikimo elektroniniu būdu taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato mokesčių mokėtojo (fizinio asmens, juridinio asmens, toliau – Asmuo) visų mokesčių deklaracijų formų (toliau – Deklaracijos) teikimo mokesčių administratoriui elektroniniu būdu tvarką.

2. Asmuo gali teikti Deklaracijas per Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Inspekcijos) elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (toliau – EDS) internetu, betarpiškai apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – AVMI) mokesčių mokėtojų aptarnavimo padalinio darbuotojui kompiuterinėje duomenų laikmenoje (diskelyje arba kompaktinėje plokštelėje) arba elektroniniu paštu (toliau – elektroniniu būdu).

3. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 63-2243, toliau – MAĮ) ir kitais teisės aktais.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. ASMENŲ REGISTRAVIMAS ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO SISTEMOS VARTOTOJAIS

 

5. Asmuo, prieš pradėdamas teikti Deklaracijas elektroniniu būdu, turi sudaryti Mokesčių deklaracijų formų teikimo elektroniniu būdu sutartį (toliau – Sutartis) ir tapti registruotu EDS vartotoju.

6. Sutartis gali būti sudaryta tokiais būdais:

6.1. su juridiniais asmenimis Sutartis sudaroma raštu juridinio asmens buveinės (registravimo) vietos AVMI teritoriniame skyriuje;

6.2. su fiziniais asmenimis Sutartis sudaroma raštu fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos AVMI teritoriniame skyriuje arba elektroniniu būdu;

6.2.1. elektroniniu būdu Sutartis sudaroma su fiziniais asmenimis, kurie yra Lietuvos Respublikoje registruotos komercinio banko įstaigos (toliau – Bankas), su kuria Inspekcija yra pasirašiusi autentifikavimo duomenų teikimo sutartį, interneto bankininkystės paslaugų vartotojai;

6.2.2. fizinis asmuo, norėdamas sudaryti Sutartį elektroniniu būdu, turi identifikuotis Banko interneto bankininkystės sistemoje, prisijungti prie EDS ir, susipažinęs su Sutartimi, patvirtinti savo sutikimą laikytis Sutarties sąlygų;

6.2.3. elektroniniu būdu sudaryta Sutartis, panaudojant fizinio asmens turimas Banko interneto bankininkystės paslaugų vartotojo identifikavimo priemones (identifikavimo kodus, slaptažodžius ir pan.), turi tokią pat juridinę galią kaip ir Asmens pasirašyta Sutartis;

6.3. Asmuo, norėdamas Sutartį sudaryti raštu, turi atvykti į nuolatinės gyvenamosios (buveinės/registravimo) vietos AVMI teritorinį skyrių, pateikti AVMI mokesčių mokėtojų aptarnavimo padalinio darbuotojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę), nurodyti kitus Sutarties sudarymui reikalingus duomenis (pvz.: fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresą, kontaktinius duomenis, juridinio asmens pavadinimą, identifikacinį numerį, buveinės/registravimo adresą ir pan.) ir pasirašyti Sutartį.

6.3.1. kai Sutartis sudaroma su juridiniu asmeniu, AVMI darbuotojas turi patikrinti, ar Asmens nurodyti duomenys (juridinio asmens pavadinimas, identifikacinis numeris, buveinės/registravimo adresas, kontaktiniai duomenys) atitinka Mokesčių mokėtojų registre įrašytus duomenis. Esant neatitikimams, Asmuo privalo pranešti apie pasikeitusius registravimo duomenis;

6.3.2. kai Sutartį pasirašo ne juridinio asmens vadovas arba kai Asmeniui atstovauja kitas asmuo, AVMI darbuotojui turi būti pateiktas įgaliojimas sudaryti Sutartį.

6.4. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais ir registruojama EDS informacinėje sistemoje bei AVMI viršininko nustatyta tvarka. Vienas Sutarties egzempliorius įteikiamas Asmeniui, kitas lieka AVMI. Pasirašęs Sutartį Asmuo įregistruojamas EDS vartotoju.

6.5. AVMI viršininko nustatyta tvarka paskirti darbuotojai, sudarydami Sutartį, privalo paaiškinti Asmeniui Deklaracijų teikimo elektroniniu būdu tvarką (Deklaracijų teikimo būdus, Deklaracijoms formuoti ir pildyti naudojamą programinę įrangą, nurodyti kur galima kreiptis konsultacijos ir pan.).

 

III. DEKLARACIJŲ TEIKIMO ELEKTRONINIU BŪDU TVARKA

 

7. Asmuo, įregistruotas EDS vartotoju, teikia Inspekcijai nustatyto formato. ffdata Deklaracijas per EDS šiais būdais:

7.1. internetu per specializuotą aplikaciją EDS interneto svetainėje adresu: http://deklaravimas.vmi.lt. Teikdamas Deklaraciją internetu Asmuo turi:

7.1.1. prisijungdamas prie EDS naudoti jam suteiktą EDS vartotojo vardą, prisijungimo ir darbo sesijos slaptažodžius arba turimus pasirinkto Banko interneto bankininkystės paslaugų vartotojo identifikacinius kodus, slaptažodžius ir pan. (toliau – autentifikavimo EDS priemonės). Asmens naudojamos autentifikavimo EDS priemonės identifikuoja jį kaip Asmenį, sudariusį Sutartį ir teikiantį Deklaracijas;

7.1.2. pildyti ir teikti Deklaracijas tiesiogiai (interaktyviai) iš EDS interneto svetainės prisijungimo sesijos metu;

7.1.3. savo kompiuteryje įdiegti Inspekcijos laisvai platinamą (nemokamą) programą ABBYY FormFiller Light (rekomenduojama), norimas pildyti Deklaracijas MXFD formatu ir jų pildymo taisykles, kurios pateiktos EDS interneto svetainėje;

7.1.4. pagal Deklaracijos pildymo taisykles užpildyti Deklaraciją savo kompiuteryje ir išsaugoti jos duomenis. ffdata formatu;

7.1.5. savo vardu, naudodamas autentifikavimo EDS priemones, prisijungti prie EDS interneto svetainės ir per specializuotą aplikaciją pateikti Deklaracijos duomenų failą. ffdata formatu;

7.1.6. per 24 valandas nuo Deklaracijos pateikimo EDS, savo vardu, naudodamas autentifikavimo EDS priemones, prisijungti prie EDS interneto svetainės ir skyrelyje „Pateiktos deklaracijos“ patikrinti Deklaracijos priėmimo EDS faktą;

7.2. Elektroniniu paštu deklaracija@vmi.lt. Teikdamas Deklaraciją elektroniniu paštu Asmuo turi:

7.2.1. siųsdamas Deklaracijas naudoti tik EDS įregistruotą savo asmeninį elektroninio pašto adresą;

7.2.2. savo kompiuteryje įdiegti Inspekcijos laisvai platinamą nemokamą programą ABBYY FormFiller Light (rekomenduojama), norimas pildyti Deklaracijas MXFD formatu ir jų pildymo taisykles, kurios pateiktos EDS interneto svetainėje;

7.2.3. pagal Deklaracijos pildymo taisykles užpildyti Deklaraciją savo kompiuteryje ir išsaugoti jos duomenis. ffdata formatu;

7.2.4. elektroninio pašto laišką su pridėtu Deklaracijos duomenų failu. ffdata formatu išsiųsti elektroninio pašto adresu deklaracija@vmi.lt;

7.2.5. išsiuntęs Deklaraciją ir elektroniniu paštu gavęs EDS suformuotą pranešimą, ne vėliau kaip per 1 valandą nuo šio pranešimo gavimo elektroniniu paštu patvirtinti Deklaracijos siuntimą EDS;

7.2.6. patvirtinęs Deklaracijos siuntimą EDS, per 24 valandas nuo Deklaracijos pateikimo EDS, savo vardu, naudodamas autentifikavimo EDS priemones, prisijungti prie EDS interneto svetainės ir skyrelyje „Pateiktos deklaracijos“ patikrinti Deklaracijos priėmimo EDS faktą;

7.3. kompiuterinėje duomenų laikmenoje (diskelyje arba kompaktinėje plokštelėje), pateiktoje betarpiškai AVMI aptarnavimo padalinio darbuotojui. Teikdamas Deklaraciją kompiuterinėje duomenų laikmenoje Asmuo turi:

7.3.1. savo kompiuteryje įdiegti Inspekcijos laisvai platinamą (nemokamą) programą ABBYY FormFiller Light, norimas pildyti Deklaracijas MXFD formatu ir jų pildymo taisykles, kurios pateiktos EDS interneto svetainėje;

7.3.2. pagal Deklaracijos pildymo taisykles užpildyti Deklaraciją savo kompiuteryje ir išsaugoti jos duomenis. ffdata formatu kompiuterinėje duomenų laikmenoje (diskelyje arba kompaktinėje plokštelėje);

7.3.3. atvykti į savo nuolatinės gyvenamosios (buveinės/registravimo) vietos AVMI teritorinį skyrių ir AVMI aptarnavimo padalinio darbuotojui kartu su kompiuterinėje duomenų laikmenoje įrašyta Deklaracija pateikti tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę);

7.3.4. pateikęs Deklaraciją per 24 valandas, naudodamas autentifikavimo EDS priemones, prisijungti prie EDS interneto svetainės ir skyrelyje „Pateiktos deklaracijos“ patikrinti Deklaracijos priėmimo EDS faktą. Jeigu Asmuo neturi prieigos prie EDS interneto svetainės arba elektroninio pašto adreso, jis turi informuoti apie tai AVMI darbuotoją ir nurodyti kitus kontaktinius duomenis (telekomunikacijos rekvizitus), kuriais jam bus pranešta apie Deklaracijos priėmimo EDS rezultatus.

AVMI darbuotojas prisijungia prie EDS ir patikrina, ar Asmuo yra įregistruotas EDS vartotoju (Asmens įgaliotu atstovu, jei teikiama kito Asmens Deklaracija) ir ar jo pateiktoje kompiuterinėje duomenų laikmenoje yra įrašyta nustatyto formato Deklaracija. Patikrinęs šiuos duomenis, įveda Deklaraciją į EDS. Jeigu Asmuo pateikė nenustatyto formato Deklaraciją, tai AVMI darbuotojas grąžina jam kompiuterinę duomenų laikmeną, paaiškina, kaip atliekamas elektroniniu būdu teikiamų Deklaracijų formavimas ir pildymas, ir prašo pateikti nustatyto formato Deklaraciją.

8. Asmuo elektroniniu būdu teikia Deklaracijas savarankiškai arba teisės aktų nustatyta tvarka per įgaliotą atstovą. Asmens įgaliotas atstovas turi būti įregistruotas EDS vartotoju (sudaryti Sutartį) ir teikti Asmens Deklaracijas elektroniniu būdu per EDS šių Taisyklių nustatyta tvarka.

8.1. juridinio asmens Deklaracijas elektroniniu būdu teikia Sutartyje nurodytas fizinis asmuo, t. y. vadovas, vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba įgaliotas atstovas (pvz., jei juridinis asmuo neturi vyr. buhalterio (buhalterio) ir pagal sutartį jam Deklaracijas rengia kitas Asmuo);

8.2. fizinis asmuo, sudaręs Sutartį elektroniniu būdu, norėdamas įgalioti kitą asmenį teikti jo Deklaracijas elektroniniu būdu, turi atvykti į nuolatinės gyvenamosios vietos AVMI teritorinį skyrių ir pateikdamas laisvos formos prašymą nurodyti įgalioto atstovo duomenis (fizinio asmens vardą, pavardę, asmens kodą, nuolatinės gyvenamosios vietos adresą, juridinio asmens pavadinimą, mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį, buveinės adresą, kontaktinius duomenis). Kartu su prašymu turi būti pridedami atitinkami atstovavimą patvirtinantys dokumentai (jų patvirtintos kopijos) ir nurodomas įgaliojimo galiojimo terminas.

9. Asmens elektroniniu būdu pateikta Deklaracija turi tokią pat juridinę galią kaip Asmens pasirašyta ir įprasta tvarka pateikta Deklaracija.

10. Asmuo, sėkmingai pateikęs Deklaraciją elektroniniu būdu, šios Deklaracijos popierinio formato teikti neturi.

11. Deklaracijos pateikimo elektroniniu būdu data laikoma jos priėmimo EDS data, kuri nustatoma EDS programinėmis priemonėmis ir nurodoma informaciniame pranešime EDS interneto svetainėje.

12. Elektroniniu būdu pateiktos Deklaracijos saugomos Inspekcijos informacinėje sistemoje. Elektroniniu būdu pateiktų Deklaracijų išspausdintos kopijos išduodamos AVMI viršininko nustatyta tvarka, jeigu Asmuo negali savarankiškai jų atsispausdinti ir neturi prieigos prie EDS interneto svetainės.

 

IV. ASMENS INFORMAVIMAS APIE ELEKTRONINIU BŪDU PATEIKTŲ DEKLARACIJŲ PRIĖMIMĄ IR APDOROJIMĄ

 

13. Asmuo, teikiantis Deklaraciją elektroniniu būdu, informuojamas apie Deklaracijos priėmimą EDS ir pateiktos deklaracijos apdorojimo rezultatus:

13.1. apie Asmens elektroniniu būdu pateiktos Deklaracijos priėmimą EDS Asmuo informuojamas savo vardu, naudodamas autentifikavimo EDS priemones, prisijungęs prie EDS interneto svetainės. Asmuo, įregistravęs EDS asmeninį elektroninio pašto adresą ir mobiliojo telefono numerį, papildomai gali būti informuojamas elektroniniu paštu arba trumpąja SMS žinute mobiliuoju telefonu;

13.2. Asmuo, pateikęs nustatyto formato Deklaraciją, gauna informacinį pranešimą (patvirtinimą) apie Deklaracijos priėmimą EDS. Šiuo informaciniu pranešimu patvirtinamas tik Asmens elektroniniu būdu pateiktos Deklaracijos priėmimo EDS faktas;

13.3. jeigu Asmens elektroniniu būdu pateiktoje Deklaracijoje randama kritinių klaidų (pateikta nenustatyto formato, nenurodytas arba neteisingai nurodytas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris arba asmens kodas, nenurodytas mokestinis laikotarpis, neteisingai nurodytas pateiktos deklaracijos požymis „Pirminė“ ar „Patikslinta“), Asmuo gauna informacinį pranešimą apie Deklaracijos atmetimą. Tokiu atveju Asmens pateiktą nenustatyto formato arba klaidingai užpildytą Deklaraciją Inspekcija ištrina (sunaikina) ir Asmuo Deklaraciją turi pateikti pakartotinai.

14. Jeigu Asmuo per 24 valandas nuo Deklaracijos pateikimo EDS negavo informacinio pranešimo (patvirtinimo) apie Deklaracijos priėmimą EDS, laikoma, kad Deklaracijos teikimas elektroniniu būdu neįvyko, ir Asmuo Deklaracijos nepateikė.

15. Kai Asmens elektroniniu būdu pateiktoje ir EDS priimtoje Deklaracijoje jos apdorojimo informacinėje sistemoje metu nustatoma kitų klaidų (pvz., Deklaracijos laukelių pildymo, skaičiavimo ir pan.), tai vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) nuostatomis ir kitų teisės aktų reikalavimais Asmeniui formuojamas ir siunčiamas informacinis pranešimas apie pateiktoje Deklaracijoje esančias klaidas (neatitikimus). Asmuo, gavęs tokį pranešimą, per pranešime nurodytą terminą privalo ištaisyti klaidas ir/ar patikslinti pateiktą Deklaraciją.

16. Asmuo, pateikęs Deklaraciją kompiuterinėje duomenų laikmenoje betarpiškai AVMI aptarnavimo padalinio darbuotojui ir neturintis elektroninio pašto adreso arba prieigos prie EDS interneto svetainės, apie Deklaracijos priėmimą EDS informuojamas telefonu AVMI aptarnavimo padalinio darbuotojo. EDS suformuotas pranešimas apie pateiktoje Deklaracijoje esančias klaidas (neatitikimus) siunčiamas Asmeniui paštu.

 

V. ELEKTRONINIU BŪDU PATEIKTOS DEKLARACIJOS TIKSLINIMAS

 

17. Asmuo, norėdamas patikslinti elektroniniu būdu pateiktą Deklaraciją, turi užpildyti ir Inspekcijai elektroniniu būdu pateikti patikslintą Deklaraciją.

18. Asmuo, elektroniniu būdu pateikęs patikslintą Deklaraciją, apie jos priėmimą EDS ir pateiktos Deklaracijos apdorojimo rezultatus informuojamas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Deklaracija, pateikta elektroniniu būdu pažeidžiant Taisyklių reikalavimus, nepriimama.

20. Asmuo, pateikęs Deklaraciją elektroniniu būdu pavėluotai, iš viso jos nepateikęs arba Deklaracijoje nurodęs neteisingus duomenis, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

21. AVMI darbuotojai elektroniniu būdu pateiktų Deklaracijų duomenis privalo laikyti paslaptyje. Deklaracijų duomenys gali būti teikiami tik teisės aktų nustatytais atvejais.

______________


 

Tipinė sutarties forma

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2004 m. liepos 9 d.

įsakymu Nr. VA-133

 

MOKESČIŲ DEKLARACIJŲ FORMŲ TEIKIMO ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS

 

___________________________ Nr. _____________________

                               (data, rašoma mišriuoju būdu)               (registracijos numeris)

 

(Sutarties sudarymo vieta)

 

I. SUTARTIES ŠALYS

 

1. ________________________________________________________ (toliau – Inspekcija),

                          (Apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pavadinimas)

atstovaujama                                                                             , veikiančio pagal Inspekcijos nuostatus

                                      (pareigos, vardas, pavardė)

(jei Sutartį pasirašo ne Inspekcijos viršininkas, nurodomas atstovavimo pagrindas (įsakymas, įgaliojimas ar pan.), viena Šalis, ir                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ar juridinio asmens pavadinimas, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris, atstovo vardas, pavardė ir tokio atstovavimo pagrindas)

(toliau – Asmuo), kita Šalis, sudarė šią mokesčių deklaracijų formų teikimo elektroniniu būdu sutartį (toliau – Sutartis).

 

II. SUTARTIES OBJEKTAS

 

2. Ši Sutartis nustato Asmens ir Inspekcijos santykius teikiant ir priimant visų mokesčių deklaracijų formas (toliau – Deklaracijos) per Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (toliau – EDS) internetu, betarpiškai įteiktas Inspekcijos mokesčių mokėtojų aptarnavimo padalinio darbuotojui kompiuterinėje duomenų laikmenoje (diskelyje arba kompaktinėje plokštelėje) arba atsiųstas elektroniniu paštu (toliau – elektroniniu būdu).

 

III. ASMENS TEISĖS IR PAREIGOS

 

3. Asmuo, prieš pradėdamas teikti Deklaracijas elektroniniu būdu, susipažįsta su Mokesčių deklaracijų formų teikimo elektroniniu būdu taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

4. Asmuo įsipareigoja:

4.1. teikti teisingus Deklaracijų duomenis ir nereikšti pretenzijų dėl pateiktų Deklaracijų duomenų teisingumo;

4.2. užtikrinti naudojamų autentifikavimo EDS priemonių saugumą ir slaptumą, neperduoti šių priemonių tretiesiems asmenims. Iškilus grėsmei, kad Asmens autentifikavimo priemones gali sužinoti tretieji asmenys arba kad jos tapo žinomos tretiesiems asmenims, Asmuo nedelsdamas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną, turi informuoti apie tai Inspekciją ir kreiptis su prašymu dėl autentifikavimo priemonių pakeitimo;

4.3. teikdamas Deklaracijas elektroniniu paštu, naudoti tik savo asmeninį elektroninio pašto adresą, įregistruotą EDS.

5. Asmuo sutinka ir patvirtina, kad elektroniniu būdu pateiktos Deklaracijos turi tokią pat juridinę galią kaip Asmens pasirašytos popierinio formato Deklaracijos.

6. Asmuo, teikiantis Deklaracijas per įgaliotą atstovą, apie įgaliojimų nutraukimą turi nedelsdamas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną, raštu pranešti Inspekcijai.

7. Asmuo pasirenka autentifikavimo EDS būdą ir priemones ir sutinka su Inspekcijos ir/ar Bankų nustatyta Asmens jungimąsi prie EDS autentifikavimo tvarka.

8. Asmuo sutinka su elektroniniu būdu perduodamų Deklaracijų saugumo reikalavimais.

9. Asmuo sutinka su Sutarties 12.1 punkte nurodyta Inspekcijos teise prireikus reikalauti pateikti elektroniniu būdu pateiktos Deklaracijos popierinį formatą.

10. Asmuo sutinka, kad Inspekcija registruotų visus veiksmus, atliekamus teikiant Deklaracijas elektroniniu būdu. Šie įrašai, esant reikalui, gali būti panaudoti įrodyti Asmens arba jo įgalioto atstovo Deklaracijų pateikimą telekomunikacijos tinklais.

 

IVINSPEKCIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

11. Inspekcija įsipareigoja:

11.1. konsultuoti Asmenį Deklaracijos teikimo elektroniniu būdu klausimais;

11.2. gavusi Asmens Deklaraciją elektroniniu būdu, ne vėliau kaip per 24 valandas informuoti Asmenį apie Deklaracijos priėmimą EDS;

11.3. gavusi Asmens pranešimą apie autentifikavimo priemonių praradimą ar jų perdavimą tretiesiems asmenims, nedelsdama, ne vėliau kaip kitą darbo dieną, blokuoti galimybę Asmens vardu prisijungti prie EDS ir pateikti Deklaracijas elektroniniu būdu;

11.4. gavusi raštu Asmens prašymą, pakeisti suteiktas ar išduoti naujas autentifikavimo priemones;

11.5. užtikrinti savo informacinės sistemos saugumą;

11.6. elektroniniu būdu pateiktų Deklaracijų duomenis ir kitą susijusią informaciją laikyti paslaptyje.

12. Inspekcija turi teisę:

12.1. prireikus pareikalauti, kad Asmuo pateiktų elektroniniu būdu pateiktos Deklaracijos popierinį formatą;

12.2. nepriimti Deklaracijos, jeigu ji neatitinka Sutarties sąlygų ir/ar Inspekcijos nustatyto formato reikalavimų.

 

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

13. Inspekcija yra atsakinga už Asmens elektroniniu būdu pateiktų Deklaracijų saugojimą.

14. Inspekcija neatsako:

14.1. už tai, kad dėl telekomunikacijos tinklų gedimų Asmuo negalės prisijungti prie EDS arba kad dėl tokių gedimų bus prarasti ar iškraipyti elektroniniu būdu teikiamų Deklaracijų duomenys;

14.2. už Deklaracijų duomenų pakeitimą, įvykusį jų pateikimo metu;

14.3. už jai pateiktų Deklaracijų duomenų teisingumą.

15. Asmuo, neužtikrinęs autentifikavimo priemonių saugumo, perdavęs jas tretiesiems asmenims ir/ar laiku nepranešęs Inspekcijai apie tai, visiškai atsako už pasekmes.

16. Asmuo visiškai atsako už elektroniniu būdu pateiktų Deklaracijų duomenų teisingumą.

17. Nė viena iš Šalių neatsako už visišką ar dalinį įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Nenugalimos jėgos aplinkybės suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje. Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 (Žin., 1996, Nr. 68-1652).

 

 

VI. DEKLARACIJAS TEIKIANTYS ASMENYS AR ASMENS ĮGALIOTI ATSTOVAI

 

18. Šiame Sutarties punkte išvardijami visi fiziniai asmenys, kurie gali teikti Asmens Deklaracijas elektroniniu būdu.

18.1. Asmens Deklaracijas elektroniniu būdu teikiančio fizinio asmens (įgalioto atstovo) duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, juridinio asmens pavadinimas, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris, buveinės adresas, kontaktiniai duomenys). Prie Sutarties turi būti pridedami atitinkami atstovavimą patvirtinantys dokumentai (jų patvirtintos kopijos) ir nurodomas įgaliojimo galiojimo terminas.

 

VII. SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS, KEITIMAS

 

19. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir yra sudaryta neterminuotam laikotarpiui.

20. Inspekcija turi teisę vienašališkai keisti Sutarties sąlygas, apie tai raštu informavusi Asmenį prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų.

21. Kiekviena iš Šalių turi teisę nutraukti Sutartį, apie tai raštu įspėjusi kitą Šalį prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų. Jeigu Asmuo pažeidžia Sutarties sąlygas, Inspekcija turi teisę nutraukti Sutartį nesilaikydama šiame punkte nustatyto įspėjimo termino.

22. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių, išskyrus 20 punkte nurodytu atveju.

23. Sutartis nutraukiama pasikeitus Deklaracijų teikimą reglamentuojantiems teisės aktams.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Iškilusius ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys sprendžia derybų būdu, vadovaudamosi gera valia. Jeigu ginčo nepavyksta išspręsti derybų būdu, kiekviena Šalis turi teisę kreiptis į teismą. Ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

25. Sutartis sudaroma ir pasirašoma lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

26. Atvejais, kurių nenumato ši Sutartis, Šalys vadovaujasi galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 

IX. ŠALIŲ REKVIZITAI

 

Inspekcija                                                                                       Asmuo

(Inspekcijos pavadinimas,                                                              (Asmens pavadinimas (vardas, pavardė),

kiti pagrindiniai įstaigos rekvizitai)                                                adresas ir kiti pagrindiniai rekvizitai)

 

Inspekcijos vardu šią Sutartį pasirašė                                             Asmens vardu šią Sutartį pasirašė

(Jei sutartį pasirašo ne Inspekcijos viršininkas,                               (jei Sutartį pasirašo ne juridinio asmens nurodomas tokio atstovavimo pagrindas)                                                         vadovas arba

Asmeniui atstovauja kitas asmuo,                                                                                                         nurodomas atstovavimo pagrindas)

 

(Pareigos)    (Parašas)    (Vardas ir pavardė)                             (Pareigos)   (Parašas)   (Vardas ir pavardė)

 

(A.V.)                                                                                          (A.V.)

______________


 

Sutarties, sudaromos elektroniniu būdu su

fiziniais asmenimis, kurie yra Lietuvos

Respublikoje registruoto komercinio banko,

su kuriuo Inspekcija yra pasirašiusi

autentifikavimo duomenų teikimo sutartį,

interneto bankininkystės paslaugų

vartotojai, tipinė forma

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2004 m. liepos 9 d.

įsakymu Nr. VA-133

 

MOKESČIŲ DEKLARACIJŲ FORMŲ TEIKIMO ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS

 

1. Ši Sutartis nustato fizinio asmens ir Apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – Inspekcijos) santykius teikiant ir priimant visų mokesčių deklaracijų formas (toliau – Deklaracijos) per Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (toliau – EDS) internetu, betarpiškai įteiktas Inspekcijos mokesčių mokėtojų aptarnavimo padalinio darbuotojui kompiuterinėje duomenų laikmenoje (diskelyje arba kompaktinėje plokštelėje) arba atsiųstas elektroniniu paštu (toliau – elektroniniu būdu).

 

II. ASMENS TEISĖS IR PAREIGOS

 

2. Asmuo, prieš pradėdamas teikti Deklaracijas elektroniniu būdu, susipažįsta su Mokesčių deklaracijų formų teikimo elektroniniu būdu taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

3. Asmuo įsipareigoja:

3.1. teikti teisingus Deklaracijų duomenis ir nereikšti pretenzijų dėl pateiktų Deklaracijų duomenų teisingumo;

3.2. užtikrinti naudojamų autentifikavimo EDS priemonių saugumą ir slaptumą, neperduoti šių priemonių tretiesiems asmenims. Iškilus grėsmei, kad Asmens autentifikavimo priemones gali sužinoti tretieji asmenys arba kai jos tapo žinomos tretiesiems asmenims, Asmuo, nedelsdamas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną, turi informuoti apie tai Inspekciją ir kreiptis su prašymu dėl autentifikavimo priemonių pakeitimo;

3.3. teikdamas Deklaracijas elektroniniu paštu, naudoti tik savo asmeninį elektroninio pašto adresą įregistruotą EDS.

4. Asmuo sutinka ir patvirtina, kad elektroniniu būdu pateiktos Deklaracijos turi tokią pat juridinę galią kaip Asmens pasirašytos popierinio formato Deklaracijos.

5. Asmuo, teikiantis Deklaracijas per įgaliotą atstovą, apie įgaliojimų nutraukimą turi nedelsdamas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną, raštu pranešti Inspekcijai.

6. Asmuo pasirenka autentifikavimo EDS būdą ir priemones bei sutinka su Inspekcijos ir/ar Bankų nustatyta Asmens jungimąsi prie EDS autentifikavimo tvarka.

7. Asmuo sutinka su elektroniniu būdu perduodamų Deklaracijų saugumo reikalavimais.

8. Asmuo sutinka su Sutarties 11.1 punkte nurodyta Inspekcijos teise prireikus reikalauti pateikti elektroniniu būdu pateiktos Deklaracijos popierinį formatą.

9. Asmuo sutinka, kad Inspekcija registruotų visus veiksmus, atliekamus teikiant Deklaracijas elektroniniu būdu. Šie įrašai, esant reikalui, gali būti panaudoti įrodyti Asmens arba jo įgalioto atstovo Deklaracijų pateikimą telekomunikacijos tinklais.

 

III. INSPEKCIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

10. Inspekcija įsipareigoja:

10.1. konsultuoti Asmenį Deklaracijos teikimo elektroniniu būdu klausimais;

10.2. gavusi Asmens Deklaraciją elektroniniu būdu, ne vėliau kaip per 24 valandas informuoti Asmenį apie Deklaracijos priėmimą EDS;

10.3. gavusi Asmens pranešimą apie autentifikavimo priemonių praradimą ar jų perdavimą tretiesiems asmenims, nedelsdama, ne vėliau kaip kitą darbo dieną, blokuoti galimybę Asmens vardu prisijungti prie EDS ir pateikti Deklaracijas elektroniniu būdu;

10.4. gavusi raštu Asmens prašymą, pakeisti suteiktas ar išduoti naujas autentifikavimo priemones;

10.5. užtikrinti savo informacinės sistemos saugumą;

10.6. elektroniniu būdu pateiktų Deklaracijų duomenis ir kitą susijusią informaciją laikyti paslaptyje.

11. Inspekcija turi teisę:

11.1. prireikus pareikalauti, kad Asmuo pateiktų elektroniniu būdu pateiktos Deklaracijos popierinį formatą;

11.2. nepriimti Deklaracijos, jeigu ji neatitinka Sutarties sąlygų ir/ar Inspekcijos nustatyto formato reikalavimų.

 

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

12. Inspekcija yra atsakinga už Asmens elektroniniu būdu pateiktų Deklaracijų saugojimą.

13. Inspekcija neatsako:

13.1. už tai, kad dėl telekomunikacijos tinklų gedimų Asmuo negalės prisijungti prie EDS arba kad dėl tokių gedimų bus prarasti ar iškraipyti elektroniniu būdu teikiamų Deklaracijų duomenys;

13.2. už Deklaracijų duomenų pakeitimą, įvykusį jų pateikimo metu;

13.3. už jai pateiktų Deklaracijų duomenų teisingumą.

14. Asmuo, neužtikrinęs autentifikavimo priemonių saugumo, perdavęs jas tretiesiems asmenims ir/ar laiku nepranešęs Inspekcijai apie tai, visiškai atsako už pasekmes.

15. Asmuo visiškai atsako už elektroniniu būdu pateiktų Deklaracijų duomenų teisingumą.

16. Nė viena iš Šalių neatsako už visišką ar dalinį įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Nenugalimos jėgos aplinkybės suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje. Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 (Žin., 1996, Nr. 68-1652).

 

V. SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS, KEITIMAS

 

17. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir yra sudaryta neterminuotam laikotarpiui.

18. Inspekcija turi teisę vienašališkai keisti Sutarties sąlygas, apie tai raštu informavusi Asmenį prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų.

19. Kiekviena iš Šalių turi teisę nutraukti Sutartį, apie tai raštu įspėjusi kitą Šalį prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų. Jeigu Asmuo pažeidžia Sutarties sąlygas, Inspekcija turi teisę nutraukti Sutartį nesilaikydama šiame punkte nustatyto įspėjimo termino.

20. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių, išskyrus 18 punkte nurodytu atveju.

21. Sutartis nutraukiama pasikeitus Deklaracijų teikimą reglamentuojantiems teisės aktams.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Iškilusius ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys sprendžia derybų būdu, vadovaudamosi gera valia. Jeigu ginčo nepavyksta išspręsti derybų būdu, kiekviena Šalis turi teisę kreiptis į teismą. Ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

23. Sutartis sudaroma lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

24. Atvejais, kurių nenumato ši Sutartis, Šalys vadovaujasi galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

______________