LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

 

2004 m. balandžio 15 d. Nr. 416

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įgalioti Aplinkos ministeriją:

1.1. tvirtinti tarpvalstybinius pasienio teritorijų plėtros planavimo projektus;

1.2. iki 2004 m. gegužės 1 d. parengti ir patvirtinti teritorijų planavimo specialistų, vyriausiųjų architektų bei valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančių specialistų, išskyrus žemėtvarkos planavimo dokumentus rengiančius ir šių dokumentų valstybinę priežiūrą atliekančius specialistus, atestavimo tvarkos aprašus ir kvalifikacinius reikalavimus.

2. Įgalioti Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos atlikti valstybės, regiono ir apskrities lygmens žemėtvarkos schemų, planų (projektų) ir žemėvaldų specialiųjų planų (projektų) valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą.

3. Įgalioti Žemės ūkio ministeriją parengti ir patvirtinti žemėtvarkos planavimo dokumentų valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančių specialistų atestavimo tvarkos aprašą ir kvalifikacinius reikalavimus.

4. Įgalioti apskrities viršininkus atlikti savivaldybės lygmens žemėtvarkos schemų, planų (projektų) ir žemėvaldų specialiųjų planų (projektų) valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą.

5. Įgalioti Aplinkos ministeriją, Krašto apsaugos ministeriją, Kultūros ministeriją, Susisiekimo ministeriją, Ūkio ministeriją, Vidaus reikalų ministeriją ir Žemės ūkio ministeriją pagal kompetenciją tvirtinti nacionalinio lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus, taip pat vykdyti teritorijų planavimo politikos formavimo ir įgyvendinimo funkcijas, nurodytas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 5 straipsnio 4 dalyje.

6. Pavesti Aplinkos ministerijai:

6.1. parengti ir iki 2004 m. gegužės 1 d. pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

6.1.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo projektą;

6.1.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo projektą;

6.1.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Valstybės teritorijos bendrojo (generalinio) plano rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo projektą;

6.1.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 721 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 60-1417) pakeitimo projektą;

6.1.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 „Dėl Teritorijų planavimo dokumentų projektų svarstymo su visuomene nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 90-2099) pakeitimo projektą;

6.1.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 370 „Dėl Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 34-851) pakeitimo projektą;

6.1.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 1315 „Dėl Valstybės sienos, krašto apsaugos ir strateginės reikšmės objektų teritorijų detaliųjų planų rengimo, derinimo ir tvirtinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 95-2981) pakeitimo projektą;

6.2. iki 2004 m. gegužės 1 d. parengti ir patvirtinti:

6.2.1. kraštovaizdžio tvarkymo specialiųjų planų rengimo taisykles;

6.2.2. aukštybinių pastatų išdėstymo specialiųjų planų rengimo taisykles.

7. Pavesti Kultūros ministerijai iki 2004 m. gegužės 1 d. parengti ir patvirtinti kultūros paveldo objektų teritorijų ir jų zonų apsaugos specialiųjų planų rengimo taisykles.

8. Pavesti Susisiekimo ministerijai iki 2004 m. gegužės 1 d. parengti ir patvirtinti susisiekimo komunikacijų specialiųjų planų rengimo taisykles.

9. Pavesti Ūkio ministerijai iki 2004 m. gegužės 1 d. parengti ir patvirtinti:

9.1. didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo specialiųjų planų rengimo taisykles;

9.2. infrastruktūros plėtros (šilumos, elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) specialiųjų planų rengimo taisykles.

10. Pavesti Turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos iki 2004 m. gegužės 1 d. parengti ir patvirtinti turizmo ir rekreacinių schemų ir specialiųjų planų (projektų) rengimo taisykles.

11. Pavesti Žemės ūkio ministerijai:

11.1. parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei projektą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo, kuriame būtų nustatyta žemėtvarkos planavimo dokumentus rengiančių specialistų atestavimo tvarka ir kvalifikaciniai reikalavimai;

11.2. parengti ir patvirtinti žemėtvarkos schemų, planų (projektų) ir žemėvaldų specialiųjų planų (projektų) rengimo taisykles.

 

 

 

Ūkio ministras,

pavaduojantis Ministrą Pirmininką                                                   Petras Čėsna

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                          Arūnas Kundrotas