VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ DUOMENŲ APIE FIZINIAMS ASMENIMS SUTEIKTAS, JŲ GRĄŽINTAS, IŠ FIZINIŲ ASMENŲ GAUTAS IR JIEMS GRĄŽINTAS PASKOLAS FR0711 FORMOS IR JOS PRIEDŲ FR0711A, FR0711B, FR0711C, FR0711D PILDYMO BEI TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. spalio 29 d. Nr. VA-172

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 56 straipsnio 1 dalimi ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966), 18.11 punktu:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Juridinių asmenų duomenų apie fiziniams asmenims suteiktas, jų grąžintas, iš fizinių asmenų gautas ir jiems grąžintas paskolas FR0711 formą (toliau – FR0711 forma) ir tokius jos priedus:

1.1.1. Duomenys apie fiziniams asmenims suteiktas paskolas FR0711A formą (toliau – FR0711A forma);

1.1.2. Duomenys apie fizinių asmenų sugrąžintas paskolas FR0711B formą (toliau – FR0711B forma);

1.1.3. Duomenys apie iš fizinių asmenų gautas paskolas FR0711C formą (toliau – FR0711C forma);

1.1.4. Duomenys apie fiziniams asmenims sugrąžintas paskolas FR0711D formą (toliau – FR0711D forma).

1.2. Juridinių asmenų duomenų apie fiziniams asmenims suteiktas, jų grąžintas, iš fizinių asmenų gautas ir jiems grąžintas paskolas FR0711 formos ir jos priedų FR0711A, FR0711B, FR0711C, FR0711D pildymo bei teikimo taisykles.

2. Įsakau:

2.1. Apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų (toliau – AVMI) atitinkamų skyrių darbuotojams kontroliuoti, kad juridiniai asmenys užpildytas FR0711 formą, FR0711A formą, FR0711B formą, FR0711C formą bei FR0711D formą teiktų tik elektroniniu būdu pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-133 patvirtintas Mokesčių deklaracijų formų teikimo elektroniniu būdu taisykles (Žin., 2004, Nr. 109-4115), jeigu bent vienos iš formų apimtis sudaro daugiau nei du lapus.

2.2. VMI prie FM Duomenų valdymo skyriui per 2 darbo dienas nuo šio įsakymo įsigaliojimo FR0711 formą ir jos priedų FR0711A formą, FR0711B formą, FR0711C formą bei FR0711D formą įtraukti į Duomenų formų registrą.

2.3. VMI prie FM Paslaugų mokesčių mokėtojams departamentui ir Reikalų skyriui organizuoti FR0711 formos ir jos priedų FR0711A formos, FR0711B formos, FR0711C formos bei FR0573D formos pagaminimą spaustuviniu būdu ir šiomis formomis iki 2004-12-31 aprūpinti visas apskričių valstybines mokesčių inspekcijas (toliau – AVMI).

2.4. VMI prie FM Informacinių sistemų plėtros skyriui užtikrinti, kad iki 2005-02-01 būtų parengta programinė įranga FR0711 formoje ir jos priedų formose pateiktiems duomenims apdoroti.

2.5. Atitinkamas veiklos sritis kuruojantiems VMI prie FM viršininko pavaduotojams ir pagal kompetenciją AVMI viršininkams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                   VIOLETA LATVIENĖ


 

Valstybių kodai

 

IE Airija

IL Izraelis

KR Pietų Korėja

AM Armėnija

JP Japonija

PT Portugalija

AU Australija

US JAV

FR Prancūzija

AT Austrija

CA Kanada

RO Rumunija

AZ Azerbaidžanas

KZ Kazachstanas

RU Rusija

BY Baltarusija

CN Kinija

SG Singapūras

BE Belgija

CY Kipras

SK Slovakija

CZ Čekija

HR Kroatija

SI Slovėnija

DK Danija

LV Latvija

FI Suomija

GB D. Britanija

PL Lenkija

SE Švedija

EE Estija

LT Lietuva

CH Šveicarija

GR Graikija

LU Liuksemburgas

TR Turkija

GE Gruzija

MT Malta

UA Ukraina

IN Indija

MD Moldova

UZ Uzbekistanas

IS Islandija

NL Nyderlandai

HU Vengrija

ES Ispanija

NO Norvegija

DE Vokietija

IT Italija

ZA PAR

XX Kitos valstybės

 

Savivaldybių kodai

 

32 Akmenės r.

49 Kaišiadorių r.

18 Marijampolės

71 Radviliškio r.

86 Švenčionių r.

11 Alytaus m.

48 Kalvarijos

61 Mažeikių r.

72 Raseinių r.

77 Tauragės r.

33 Alytaus r.

19 Kauno m.

62 Molėtų r.

74 Rietavo

78 Telšių r.

34 Anykščių r.

52 Kauno m.

23 Neringos

73 Rokiškio r.

79 Trakų r.

12 Birštono

58 Kazlų Rūdos

63 Pagėgių

75 Skuodo r.

81 Ukmergės r.

36 Biržų r.

54 Kelmės

65 Pakruojo

84 Šakių r.

82 Utenos r.

15 Druskininkų

53 Kėdainių r.

25 Palangos

85 Šalčininkų r.

38 Varėnos r.

42 Elektrėnų

21 Klaipėdos m.

27 Panevėžio m.

29 Šiaulių m.

39 Vilkaviškio r.

45 Ignalinos r.

55 Klaipėdos r.

66 Panevėžio r.

91 Šiaulių r.

13 Vilniaus m.

46 Jonavos r.

56 Kretingos r.

67 Pasvalio

87 Šilalės r.

41 Vilniaus r.

47 Joniškio r.

57 Kupiškio

68 Plungės

88 Šilutės r.

30 Visagino m.

94 Jurbarko r.

59 Lazdijų r.

69 Prienų r.

89 Širvintų r.

43 Zarasų r.


 


 

part_616ceac7f7ef4ac5a1e24e560d44b3e0_end


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2004 m. spalio 29 d.

įsakymu Nr. VA-172

 

Juridinių asmenų duomenų apie fiziniams asmenims suteiktas, jŲ grąžintas, iš fizinių asmenų gautas ir jiems grąžintas paskolas FR0711 formos IR JOS PRIEDŲ FR0711A, FR0711B, FR0711C, FR0711D pildymo BEI teikimo taisyklės

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Šios Juridinių asmenų duomenų apie fiziniams asmenims suteiktas, jų grąžintas, iš fizinių asmenų gautas ir jiems grąžintas paskolas FR0711 formos ir jos priedų FR0711A, FR0711B, FR0711C, FR0711D pildymo bei teikimo mokesčių administratoriui taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato informacijos pateikimo apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms (toliau – AVMI) tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 63-2243; toliau – MAĮ), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) ir kitais teisės aktais.

3. Šiomis taisyklėmis turi vadovautis Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys, išskyrus Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme (Žin., 2002, Nr. 91-3891) nurodytas kredito įstaigas (toliau – juridiniai asmenys).

4. Juridiniai asmenys, kurie per kalendorinius metus iš fizinių asmenų gavo ir fiziniams asmenims suteikė paskolas, kuriems paskolą ar jos dalį fiziniai asmenys per kalendorinius metus grąžino, taip pat tie, kurie grąžino paskolą ar jos dalį fiziniams asmenims, privalo AVMI, kurios veiklos teritorijoje juridinis asmuo yra registruotas Mokesčių mokėtojų registre, iki kitų kalendorinių metų balandžio 1 dienos pateikti tinkamai užpildytą FR0711 formą „Juridinių asmenų duomenys apie fiziniams asmenims suteiktas, jų grąžintas, iš fizinių asmenų gautas ir jiems grąžintas paskolas“ ir jos priedus (toliau – FR0711 forma).

5. Juridiniai asmenys privalo pateikti duomenis:

5.1. apie per kalendorinius metus fiziniams asmenims suteiktas paskolas, kurių kiekvienos suma yra lygi arba didesnė kaip 2000 Lt;

5.2. apie per kalendorinius metus fizinių asmenų grąžintas paskolas ar jų dalis, lygias ar didesnes kaip 2000 Lt;

5.3. apie per kalendorinius metus iš fizinių asmenų gautas paskolas, kurių kiekvienos suma yra lygi arba didesnė kaip 2000 Lt;

5.4. apie per kalendorinius metus fiziniams asmenims grąžintas paskolas ar jų dalis, lygias ar didesnes kaip 2000 Lt.

6. Duomenys turi būti pateikiami tiek apie nuolatiniams, tiek apie nenuolatiniams Lietuvos gyventojams suteiktas, jų grąžintas, iš šių gyventojų gautas bei jų grąžintas paskolas ar jų dalis. Nenuolatinis Lietuvos gyventojas – tai fizinis asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085) 4 straipsnio nuostatas nelaikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju.

7. Pildyti galima spaustuviniu būdu pagamintas FR0711 formas arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) interneto svetainėje (www. vmi. lt) paskelbtos FR0711 formos variantą.

8. FR0711 forma turi būti užpildoma laikantis tokių reikalavimų:

8.1. pildoma juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu (rašalu);

8.2. tekstas turi būti rašomas didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis;

8.3. raidės ir skaičiai turi būti įrašomi tiksliai į jiems skirtas vietas, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų;

8.4. kai į FR0711 formą įrašomas rodiklis turi mažiau ženklų, negu atitinkamame laukelyje jam yra skirta vietų, tai tuščios vietos (tušti langeliai) gali būti paliekamos tiek dešinėje, tiek kairėje pusėje, išskyrus laukelius, kuriuose įrašomos pinigų sumos. Laukeliuose, kuriuose įrašomos pinigų sumos, tuščios vietos (tušti langeliai) turi būti paliekamos tik kairėje pusėje;

8.5. įrašomos pinigų sumos turi būti apvalinamos, t. y. jos turi būti nurodomos litais (49 ir mažiau centų atmetami, 50 ir daugiau centų laikomi litu);

8.6. nepildomuose laukeliuose nerašoma jokių kryželių ar kitų simbolių;

8.7. pildant FR0711 formą kompiuteriu, turi būti laikomasi visų minėtų reikalavimų, išskyrus nurodytų šių taisyklių 8.1 punkte;

8.8. kompiuteriu išspausdintoje FR0711 formoje turi išlikti originalo formos proporcijos (atstumai tarp ženklų, esančių formos kampuose, atstumai tarp šių ženklų ir pildomų laukų).

 

II. FR0711 formos („Juridinių asmenų duomenys apie fiziniams asmenims suteiktas, jų grąžintas, iš fizinių asmenų gautas ir jiems grąžintas paskolas“) užpildymo tvarka

 

9. FR0711 formos 1–5 laukeliuose turi būti įrašomi duomenys apie juridinį asmenį:

9.1. šios formos 1 laukelyje – juridinio asmens pavadinimas;

9.2. šios formos 2 laukelyje – identifikacinis numeris (kodas) Mokesčių mokėtojų registre;

9.3. šios formos 3 laukelyje buveinės adresas (tarp miesto ir gatvės pavadinimų, gatvės pavadinimo ir namo numerio turi būti paliekama po vieną tuščią langelį. Namo numeris ir buto numeris turi būti atskiriami brūkšneliu). Adresai rašomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 127-5753) nustatyta tvarka. Adresas gali susidėti iš tokių struktūrinių elementų: savivaldybės pavadinimo, miesto pavadinimo, seniūnijos pavadinimo, miestelio arba kaimo pavadinimo, gatvės, namo, korpuso, buto ar kitos gyvenamosios patalpos numerio. Jei adresas yra savivaldybės centre, adreso sudedamosios dalys yra: miesto pavadinimas, gatvė, namo, korpuso, buto ar kitos gyvenamosios patalpos numeris. Adresų pavyzdžiai:

Kaunas, Savanorių pr. 10 K5-12,

Utena, J. Basanavičiaus g. 10-5,

Elektrėnai, Laisvės g. 10,

Vilnius, Vilniaus g. 12A-6,

Klaipėda, J. Basanavičiaus g. 17-24B.

Jeigu adresas yra ne savivaldybės centre, adreso sudedamosios dalys (savivaldybės, seniūnijos pavadinimas (rašoma, jei tai nėra seniūnijos centras), miestas (miestelis), gatvė, namo numeris, korpuso numeris (jeigu yra), buto numeris (jeigu yra) arba savivaldybė, seniūnija, kaimas, gatvė (jeigu yra), namo numeris, buto numeris (jeigu yra) išdėstoma taip:

Elektrėnų sav., Semeliškės, Ąžuolų g. 15,

Elektrėnų sav., Semeliškių sen., Senųjų Būdų k., Trakų pl. 10,

Elektrėnų sav., Semeliškės, Ąžuolų g. 255 skl.,

Trakų r. sav., Lentvaris, Ąžuolų g. 10-5,

Utenos r. sav., Daugailių sen., Garnių k. 15;

9.4. šios formos 4 laukelyje – telefono numeris;

9.5. šios formos 5 laukelyje – savivaldybės, kurioje registruotas juridinis asmuo, kodas (savivaldybių kodų sąrašas pateiktas FR0711 formos antroje pusėje).

10. FR0711 formos 6 laukelyje turi būti įrašoma jos užpildymo data ir registracijos numeris pagal juridinio asmens nusistatytą dokumentų registravimo tvarką.

11. FR0711 formos 7 laukelyje „X“ ženklu turi būti pažymima, ar tų ataskaitinių metų FR0711 forma teikiama pirmą kartą („Pirminė forma“), ar ji yra patikslinta („Patikslinta“).

12. FR0711 formos 8 laukelyje turi būti įrašomi ataskaitiniai metai, už kuriuos forma teikiama.

13. FR0711 formos 9 laukelyje turi būti nurodomas bendras šios formos FR0711A priedo užpildytų eilučių skaičius (jeigu pildomas FR0711A priedas).

14. FR0711 formos 10 laukelyje turi būti nurodomas bendras šios formos FR0711B priedo užpildytų eilučių skaičius (jeigu pildomas FR0711B priedas).

15. FR0711 formos 11 laukelyje turi būti nurodomas bendras šios formos FR0711C priedo užpildytų eilučių skaičius (jeigu pildomas FR0711C priedas).

16. FR0711 formos 12 laukelyje turi būti nurodomas bendras šios formos FR0711D priedo užpildytų eilučių skaičius (jeigu pildomas FR0711D priedas).

17. FR0711 formos 13 laukelyje turi būti nurodoma bendra fiziniams asmenims per ataskaitinius metus suteiktų paskolų suma (FR0711A priedo visų pridedamų lapų A10 laukelių suma).

18. FR0711 formos 14 laukelyje turi būti nurodoma bendra fizinių asmenų per ataskaitinius metus juridiniam asmeniui grąžintų paskolų ar jų dalių suma (FR0711B priedo visų pridedamų lapų B9 laukelių suma).

19. FR0711 formos 15 laukelyje turi būti nurodoma bendra fizinių asmenų per ataskaitinius metus juridiniam asmeniui suteiktų paskolų suma (FR0711C priedo visų pridedamų lapų C10 laukelių suma).

20. FR0711 formos 16 laukelyje turi būti nurodoma bendra juridinių asmenų fiziniams asmenims per ataskaitinius metus grąžintų paskolų ar jų dalių suma (FR0711D priedo visų pridedamų lapų D9 laukelių suma).

21. FR0711 formos 17 laukelyje turi būti nurodoma bendra FR0711A priede nurodyta palūkanų suma (FR0711A priedo visų pridedamų lapų A11 laukelių suma).

22. FR0711 formos 18 laukelyje turi būti nurodoma bendra FR0711B priede nurodyta palūkanų suma (FR0711B priedo visų pridedamų lapų B10 laukelių suma).

23. FR0711 formos 19 laukelyje turi būti nurodoma bendra FR0711C priede nurodyta palūkanų suma (FR0711C priedo visų pridedamų lapų C11 laukelių suma).

24. FR0711 formos 20 laukelyje turi būti nurodoma bendra FR0711D priede nurodyta palūkanų suma (FR0711D priedo visų pridedamų lapų D10 laukelių suma).

25. Užpildytą FR0711 formą turi pasirašyti juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo ar apskaitos paslaugas teikiančios įmonės įgaliotas asmuo (jei tai yra numatyta įmonės ir apskaitos paslaugas teikiančios įmonės sutartyje).

 

III. FR0711 formos FR0711a priedo („Duomenys apie fiziniams asmenims suteiktas paskolas“) užpildymo tvarka

 

26. Juridiniai asmenys, per ataskaitinius metus suteikę paskolas fiziniams asmenims, taip pat juridiniai asmenys, kurie fiziniams asmenims paskolas suteikė iki 2004 metų, o iki 2004-12-31 negrąžinta paskolos dalis sudarė 2000 Lt ir daugiau, turi pildyti FR0711 formos FR0711A priedą, kurio:

26.1. 2, 6, 7 ir 8 laukeliai pildomi taip pat kaip FR0711 formos 2, 6, 7 ir 8 laukeliai;

26.2. laukelyje „Lapo numeris“ turi būti įrašomas FR0711A priedo pildomo lapo numeris. Tais atvejais, kai pildomas daugiau negu vienas FR0711A priedo lapas, visų pridedamų FR0711A priedo lapų numeracija turi būti ištisinė (pvz., 1; 2; 3 ir t. t.);

26.3. A1 laukelyje turi būti nurodomas eilutės numeris. Tais atvejais, kai pildomas daugiau negu vienas FR0711A priedo lapas, visų pridedamų priedo lapų eilučių numeracija turi būti ištisinė (pvz., 1; 2; 3 ir t. t.);

26.4. A2 laukelyje turi būti nurodomas nenuolatinio Lietuvos gyventojo rezidavimo valstybės kodas. Valstybių kodų sąrašas pateiktas FR0711 formos antroje pusėje. Jei duomenys teikiami apie nuolatinį Lietuvos gyventoją, šis laukelis nepildomas;

26.5. A3 laukelyje turi būti nurodomas fizinio asmens, kuriam buvo suteikta paskola, asmens kodas. Tais atvejais, kai fizinis asmuo neturi asmens kodo, turi būti nurodomas jo asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente nurodytas identifikacinis numeris. Jeigu fizinis asmuo neturi asmens kodo ar minėto identifikacinio numerio, šiame laukelyje turi būti įrašomi jo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento serija ir numeris bei požymio ženklas „D“ (tarp dokumento serijos, numerio simbolių ir požymio ženklo turi būti paliekama po vieną tuščią langelį);

26.6. A4 laukelyje turi būti nurodomas fizinio asmens, kuriam buvo suteikta paskola, vardas ir pavardė. Kai fizinis asmuo registruotas keliais vardais ir/ar pavardėmis, tai nurodomi visi jo vardai ir pavardės. Jei neužtenka langelių jiems įrašyti, tai antras ir kiti vardai trumpinami, t. y. nurodoma antro ir paskesniųjų vardų pirmosios raidės. Tarp vardų ir pavardžių įrašų turi būti paliekamas tuščias langelis;

26.7. A5 laukelyje turi būti nurodomas fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas. Tarp valstybės, miesto ir gatvės pavadinimų, gatvės pavadinimo ir namo numerio turi būti paliekama po vieną tuščią langelį. Namo numeris ir buto numeris turi būti atskiriami brūkšneliu (-). Valstybės pavadinimas turi būti nurodomas teikiant duomenis apie nenuolatinius Lietuvos gyventojus, kurių rezidavimo valstybės kodas A2 laukelyje nurodytas „XX“;

26.8. A6 laukelyje turi būti įrašomas fizinio asmens mokesčių mokėtojo kodas Lietuvos mokesčių mokėtojų registre. Tais atvejais, kai fizinis asmuo nėra įsiregistravęs Lietuvos mokesčių mokėtojų registre, šis laukelis gali būti nepildomas;

26.9. A7 laukelis pildomas tuomet, kai duomenys teikiami apie nenuolatinį Lietuvos gyventoją. A7 laukelyje turi būti įrašomas nenuolatiniam Lietuvos gyventojui tos užsienio valstybės, kurios rezidentu jis yra, suteiktas mokesčių mokėtojo kodas, kurį nurodo nenuolatinis Lietuvos gyventojas. Tuo atveju, jeigu fizinis asmuo tokio kodo neturi arba negali jo nurodyti, šis laukelis nepildomas;

26.10. A8 laukelyje turi būti nurodoma faktinė paskolos suteikimo data. Kai paskola yra suteikiama dalimis, tai kiekviena suteiktos paskolos dalis nurodoma atskiroje eilutėje, nurodant faktinę tos paskolos dalies suteikimo datą;

26.11. A9 laukelyje turi būti nurodoma paskolos sutartyje nurodyta paskolos grąžinimo data. Kai paskolos sutartyje paskolos grąžinimo terminas nenumatytas, šis laukelis nepildomas;

26.12. A10 laukelyje turi būti nurodoma visa ataskaitiniais metais suteiktos paskolos suma (litais). Nurodomi duomenys tiek apie tokias ataskaitiniais metais suteiktas paskolas, kurios tais pačiais ataskaitiniais metais buvo grąžintos, tiek ataskaitiniais metais suteiktas paskolas, kurios bus grąžinamos vėlesniais kalendoriniais metais.

Jeigu paskola fiziniam asmeniui buvo suteikta ankstesniais kalendoriniais metais iki 2004-01-01 (t. y. pvz., 2003 metais), o iki 2004-12-31 negrąžinta paskolos dalis yra 2000 Lt ir daugiau, tai teikiant 2004 metų duomenis turi būti nurodoma ši negrąžinta suteiktos paskolos dalis. Tokiu atveju A8 laukelyje turi būti nurodoma, kada ši paskola buvo suteikta.

Tais atvejais, kai paskola suteikiama dalimis, nurodoma per tuos ataskaitinius metus suteiktos paskolos dalies suma. Jeigu ataskaitiniais metais išmokamos kelios paskolos dalys, tai kiekviena paskolos dalis nurodoma užpildant atskirą eilutę, kurių kiekvienos A8 laukelyje nurodoma paskolos dalies suteikimo data.

Kai paskola yra suteikta užsienio valiuta, tai paskolos suma turi būti perskaičiuota į litus pagal paskolos suteikimo metu buvusį Lietuvos banko nustatytą oficialų lito ir atitinkamos užsienio valiutos santykį;

26.13. A11 laukelyje nurodoma fizinio asmens juridiniam asmeniui per ataskaitinius metus už suteiktą paskolą priklausanti sumokėti palūkanų suma (jeigu palūkanų mokėjimas yra numatytas paskolos sutartyje ir jos turi būti mokamos);

26.14. A12 laukelyje turi būti nurodoma visa to lapo bendra A10 laukelių suma;

26.15. A13 laukelyje turi būti nurodoma visa to lapo bendra A11 laukelių suma.

27. Tuo atveju, kai duomenys netelpa į vieną FR0711A priedo lapą, turi būti pildomi du ir daugiau FR0711A priedo lapai.

 

IV. FR0711 formos FR0711B priedo („Duomenys apie fizinių asmenų sugrąžintas paskolas“) užpildymo tvarka

 

28. Juridiniai asmenys, fiziniams asmenims suteikę paskolas, kurios (ar kurių dalis) per ataskaitinius metus jiems buvo fizinių asmenų grąžintos, turi pildyti FR0711 formos FR0711B priedą, kurio:

28.1. 2, 6, 7 ir 8 laukeliai pildomi taip pat, kaip FR0711 formos 2, 6, 7 ir 8 laukeliai;

28.2. laukelyje „Lapo numeris“ turi būti įrašomas FR0711B priedo pildomo lapo numeris. Tais atvejais, kai pildomas daugiau negu vienas FR0711B priedo lapas, visų pridedamų priedo lapų numeracija turi būti ištisinė (pvz., 1; 2; 3 ir t. t.);

28.3. B1 laukelyje turi būti nurodomas eilutės numeris. Tais atvejais, kai pildomas daugiau negu vienas FR0711B priedo lapas, visų pridedamų priedo lapų eilučių numeracija turi būti ištisinė (pvz. 1; 2; 3 ir t. t.);

28.4. B2 laukelyje turi būti nurodomas nenuolatinio Lietuvos gyventojo rezidavimo valstybės kodas. Valstybių kodų sąrašas pateiktas FR0711 formos antroje pusėje. Jei duomenys teikiami apie nuolatinį Lietuvos gyventoją, šis laukelis nepildomas;

28.5. B3 laukelyje turi būti nurodomas fizinio asmens, grąžinusio paskolą ar jos dalį, asmens kodas. Tais atvejais, kai fizinis asmuo neturi asmens kodo, turi būti nurodomas jo asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente nurodytas identifikacinis numeris. Jeigu fizinis asmuo neturi asmens kodo ar minėto identifikacinio numerio, šiame laukelyje turi būti įrašomi jo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento serija, numeris ir požymio ženklas „D“ (tarp dokumento serijos, numerio simbolių ir požymio ženklo turi būti paliekama po vieną tuščią langelį);

28.6. B4 laukelyje turi būti nurodomas fizinio asmens, grąžinusio paskolą ar jos dalį, vardas ir pavardė. Kai fizinis asmuo registruotas keliais vardais ir/ar pavardėmis, tai nurodomi visi jo vardai ir pavardės. Jei neužtenka langelių joms įrašyti, tai antras ir kiti vardai trumpinamai, t. y. nurodoma antro ir paskesniųjų vardų pirmosios raidės. Tarp vardų ir pavardžių įrašų turi būti paliekamas tuščias langelis;

28.7. B5 laukelyje turi būti nurodomas fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas. Tarp valstybės, miesto ir gatvės pavadinimų, gatvės pavadinimo ir namo numerio turi būti paliekama po vieną tuščią langelį. Namo numeris ir buto numeris atskiriami brūkšneliu (-). Valstybės pavadinimas nurodomas teikiant duomenis apie nenuolatinius Lietuvos gyventojus, kurių rezidavimo valstybės kodas B2 laukelyje nurodytas „XX“;

28.8. B6 laukelyje turi būti įrašomas fizinio asmens mokesčių mokėtojo kodas Lietuvos mokesčių mokėtojų registre. Tais atvejais, kai fizinis asmuo nėra įsiregistravęs Lietuvos mokesčių mokėtojų registre, šis laukelis gali būti nepildomas.

28.9. B7 laukelis pildomas tuomet, kai duomenys teikiami apie nenuolatinį Lietuvos gyventoją. B7 laukelyje turi būti įrašomas nenuolatiniam Lietuvos gyventojui tos užsienio valstybės, kurios rezidentu jis yra, suteiktas mokesčių mokėtojo kodas, kurį nurodo nenuolatinis Lietuvos gyventojas. Tuo atveju, jeigu fizinis asmuo tokio kodo neturi arba negali jo nurodyti, šis laukelis nepildomas;

28.10. B8 laukelyje turi būti nurodoma faktinė paskolos arba jos dalies sugrąžinimo data;

28.11. B9 laukelyje turi būti nurodoma per ataskaitinius metus sugrąžinta paskolos ar jos dalies suma (litais). Tais atvejais, kai paskola sugrąžinama dalimis, turi būti nurodoma tais ataskaitiniais metais sugrąžintos paskolos dalies suma.

Teikiant 2004 metų duomenis, jeigu paskola gyventojui buvo suteikta ankstesniais kalendoriniais metais (t. y., pvz., 2003 metais), o per 2004 metus paskolos dalis, lygi 2000 Lt ar daugiau, buvo sugrąžinta, tai nurodoma ši sugrąžinta paskolos dalis.

Kai paskola buvo sugrąžinta užsienio valiuta, tai paskolos suma turi būti perskaičiuota į litus pagal paskolos sugrąžinimo metu buvusį Lietuvos banko nustatytą oficialų lito ir atitinkamos užsienio valiutos santykį;

28.12. B10 laukelyje nurodoma fizinio asmens juridiniam asmeniui kartu su grąžinama paskolos dalimi sumokėtų palūkanų suma (jeigu palūkanos yra numatytos sutartyse ir mokamos). Tuo atveju, kai fizinis asmuo ataskaitiniais metais paskolos ar jos dalies negrąžino, tačiau mokėjo palūkanas, tai turi būti pildoma atskira eilutė, kurios B9 laukelis nepildomas, o B10 laukelyje nurodoma sumokėta palūkanų suma;

28.13. B11 laukelyje turi būti nurodoma visa to lapo bendra B9 laukelių suma;

28.14. B12 laukelyje turi būti nurodoma visa to lapo bendra B10 laukelių suma.

29. Tuo atveju, kai duomenys netelpa į vieną FR0711B priedo lapą, turi būti pildomi du ir daugiau FR0711B priedo lapai.

 

V. FR0711 formos FR0711c priedo („Duomenys apie iš fizinių asmenų gautas paskolas“) užpildymo tvarka

 

30. Juridiniai asmenys, kuriems per ataskaitinius metus fiziniai asmenys suteikė paskolas, taip pat tie, kuriems fiziniai asmenys paskolas suteikė iki 2004-01-01, o iki 2004-12-31 negrąžinta paskolos dalis sudaro 2000 Lt ir daugiau, turi pildyti FR0711C priedą, kurio:

30.1. 2, 6, 7 ir 8 laukeliai pildomi taip pat kaip FR0711 formos 2, 6, 7 ir 8 laukeliai;

30.2. laukelyje „Lapo numeris“ turi būti įrašomas FR0711C priedo pildomo lapo numeris. Tais atvejais, kai pildomas daugiau negu vienas FR0711C priedo lapas, visų pridedamų priedo lapų numeracija turi būti ištisinė (pvz., 1; 2; 3 ir t. t.);

30.3. C1 laukelyje turi būti nurodomas eilutės numeris. Tais atvejais, kai pildomas daugiau negu vienas FR0711C priedo lapas, visų pridedamų priedo lapų eilučių numeracija turi būti ištisinė (pvz., 1; 2; 3 ir t. t.);

30.4. C2 laukelyje turi būti nurodomas nenuolatinio Lietuvos gyventojo rezidavimo valstybės kodas. Valstybių kodų sąrašas pateiktas FR0711 formos antroje pusėje. Jei duomenys teikiami apie nuolatinį Lietuvos gyventoją, šis laukelis nepildomas;

30.5. C3 laukelyje turi būti nurodomas fizinio asmens, suteikusio paskolą juridiniam asmeniui, asmens kodas. Tais atvejais, kai fizinis asmuo neturi asmens kodo, turi būti nurodomas jo asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente nurodytas identifikacinis numeris. Jeigu fizinis asmuo neturi asmens kodo ar minėto identifikacinio numerio, šiame laukelyje turi būti įrašomi jo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento serija, numeris ir požymio ženklas „D“ (tarp dokumento serijos ir numerio simbolių bei požymio ženklo turi būti paliekama po vieną tuščią langelį);

30.6. C4 laukelyje turi būti nurodomas fizinio asmens, suteikusio paskolą, vardas ir pavardė. Kai fizinis asmuo registruotas keliais vardais ir/ar pavardėmis, tai turi būti nurodomi visi jo vardai ir pavardės. Jei neužtenka langelių joms įrašyti, tai antras ar kiti vardai trumpinami, t. y. nurodoma antro ir paskesniųjų vardų pirmosios raidės. Tarp vardų ir pavardžių įrašų turi būti paliekamas tuščias langelis;

30.7. C5 laukelyje turi būti nurodomas fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas. Tarp valstybės, miesto ir gatvės pavadinimų, gatvės pavadinimo ir namo numerio turi būti paliekama po vieną tuščią langelį. Namo numeris ir buto numeris atskiriami brūkšneliu (-). Valstybės pavadinimas nurodomas teikiant duomenis apie nenuolatinius Lietuvos gyventojus, kurių rezidavimo valstybės kodas C2 laukelyje nurodytas „XX“;

30.8. C6 laukelyje turi būti įrašomas fizinio asmens mokesčių mokėtojo kodas Lietuvos mokesčių mokėtojų registre. Tais atvejais, kai fizinis asmuo nėra įsiregistravęs Lietuvos mokesčių mokėtojų registre, šis laukelis gali būti nepildomas;

30.9. C7 laukelis pildomas tuomet, kai duomenys teikiami apie nenuolatinį Lietuvos gyventoją. C7 laukelyje turi būti įrašomas nenuolatiniam Lietuvos gyventojui tos užsienio valstybės, kurios rezidentu jis yra, suteiktas mokesčių mokėtojo kodas, kurį nurodo nenuolatinis Lietuvos gyventojas. Tuo atveju, jeigu fizinis asmuo tokio kodo neturi arba negali jo nurodyti, šis laukelis nepildomas;

30.10. C8 laukelyje turi būti nurodoma faktinė paskolos gavimo data. Kai paskola yra gaunama dalimis, tai kiekviena gautos paskolos dalis nurodoma atskiroje eilutėje, nurodant faktinę tos paskolos dalies gavimo datą;

30.11. C9 laukelyje turi būti nurodoma paskolos sutartyje nustatyta paskolos grąžinimo data. Kai paskolos sutartyje paskolos grąžinimo terminas nenumatytas, šis laukelis nepildomas;

30.12. C10 laukelyje turi būti nurodoma gautos paskolos suma (litais). Nurodomi duomenys tiek apie tokias ataskaitiniais metais suteiktas paskolas, kurios tais pačiais ataskaitiniais metais buvo grąžintos, tiek apie per ataskaitinius metus suteiktas paskolas, kurios bus grąžinamos vėlesniais kalendoriniais metais.

Teikiant 2004 metų duomenis, jeigu paskola iš fizinio asmens buvo gauta ankstesniais kalendoriniais metais (t. y., pvz., 2003 metais), o iki 2004-12-31 negrąžintos paskolos dalis sudaro 2000 Lt ir daugiau, tai turi būti nurodoma ši negrąžinta suteiktos paskolos dalis. Tokiu atveju C8 laukelyje turi būti nurodoma, kada ši paskola buvo suteikta.

Tais atvejais, kai paskola suteikiama dalimis, nurodoma per tuos ataskaitinius metus suteiktos paskolos dalies suma. Jeigu ataskaitiniais metais išmokamos kelios paskolos dalys, tai kiekviena paskolos dalis nurodoma užpildant atskirą eilutę, kurių kiekvienos C8 laukelyje nurodoma paskolos dalies suteikimo data.

Kai paskola yra suteikta užsienio valiuta, tai paskolos suma turi būti perskaičiuota į litus pagal paskolos suteikimo metu buvusį Lietuvos banko nustatytą oficialų lito ir atitinkamos užsienio valiutos santykį;

30.13. C11 laukelyje nurodoma juridinio asmens fiziniam asmeniui per ataskaitinius metus už suteiktą paskolą priklausanti sumokėti palūkanų suma (jeigu palūkanų mokėjimas yra numatytas paskolos sutartyje ir jos turi būti mokamos);

30.14. C12 laukelyje turi būti nurodoma visa to lapo bendra C10 laukelių suma;

30.15. C13 laukelyje turi būti nurodoma visa to lapo bendra C11 laukelių suma.

31. Tuo atveju, kai duomenys netelpa į vieną FR0711C priedo lapą, turi būti pildomi du ir daugiau FR0711C priedo lapai.

 

VI. FR0711 formos FR0711D priedo („Duomenys apie fiziniams asmenims sugrąžintas paskolas“) užpildymo tvarka

 

32. Juridiniai asmenys, gavę paskolas iš fizinių asmenų, kurias (ar kurių dalis) per ataskaitinius metus jie fiziniams asmenims grąžino, turi pildyti FR0711 formos FR0711D priedą, kurio:

32.1. 2, 6, 7 ir 8 laukeliai pildomi taip pat, kaip FR0711 formos 2, 6, 7 ir 8 laukeliai;

32.2. laukelyje „Lapo numeris“ turi būti įrašomas FR0711D priedo pildomo lapo numeris. Tais atvejais, kai pildomas daugiau negu vienas FR0711D priedo lapas, visų pridedamų priedo lapų numeracija turi būti ištisinė (pvz., 1; 2; 3 ir t. t.);

32.3. D1 laukelyje turi būti nurodomas eilutės numeris. Tais atvejais, kai pildomas daugiau negu vienas FR0711D priedo lapas, visų pridedamų priedo lapų eilučių numeracija turi būti ištisinė (pvz., 1; 2; 3 ir t. t.);

32.4. D2 laukelyje turi būti nurodomas nenuolatinio Lietuvos gyventojo rezidavimo valstybės kodas. Valstybių kodų sąrašas pateiktas FR0711 formos antroje pusėje. Jei duomenys teikiami apie nuolatinį Lietuvos gyventoją, šis laukelis nepildomas;

32.5. D3 laukelyje turi būti nurodomas fizinio asmens, kuriam paskola (ar jos dalis) buvo grąžinta, asmens kodas. Tais atvejais, kai fizinis asmuo neturi asmens kodo, turi būti nurodomas jo asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente nurodytas identifikacinis numeris. Jeigu fizinis asmuo neturi asmens kodo ar minėto identifikacinio numerio, šiame laukelyje turi būti įrašomi jo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento serija, numeris ir požymio ženklas „D“ (tarp dokumento serijos, numerio simbolių ir požymio ženklo turi būti paliekama po vieną tuščią langelį);

32.6. D4 laukelyje turi būti nurodomas fizinio asmens, kuriam paskola ar jos dalis buvo grąžinta, vardas ir pavardė. Kai fizinis asmuo registruotas keliais vardais ir/ar pavardėmis, tai nurodomi visi jo vardai ir pavardės. Jei neužtenka langelių joms įrašyti, tai antras ir kiti vardai trumpinamai, t. y. nurodoma antro ir paskesniųjų vardų pirmosios raidės. Tarp vardų ir pavardžių įrašų turi būti paliekamas tuščias langelis;

32.7. D5 laukelyje turi būti nurodomas fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas. Tarp valstybės, miesto ir gatvės pavadinimų, gatvės pavadinimo ir namo numerio turi būti paliekama po vieną tuščią langelį. Namo numeris ir buto numeris atskiriami brūkšneliu (-). Valstybės pavadinimas nurodomas teikiant duomenis apie nenuolatinius Lietuvos gyventojus, kurių rezidavimo valstybės kodas D2 laukelyje nurodytas „XX“;

32.8. D6 laukelyje turi būti įrašomas fizinio asmens mokesčių mokėtojo kodas Lietuvos mokesčių mokėtojų registre. Tais atvejais, kai fizinis asmuo nėra įsiregistravęs Lietuvos mokesčių mokėtojų registre, šis laukelis gali būti nepildomas;

32.9. D7 laukelis pildomas tuomet, kai duomenys teikiami apie nenuolatinį Lietuvos gyventoją. D7 laukelyje turi būti įrašomas nenuolatiniam Lietuvos gyventojui tos užsienio valstybės, kurios rezidentu jis yra, suteiktas mokesčių mokėtojo kodas, kurį nurodo nenuolatinis Lietuvos gyventojas. Tuo atveju, jeigu fizinis asmuo tokio kodo neturi arba negali jo nurodyti, šis laukelis nepildomas;

32.10. D8 laukelyje turi būti nurodoma faktinė paskolos ar jos dalies grąžinimo data;

32.11. D9 laukelyje turi būti nurodoma sugrąžinta paskolos ar jos dalies suma (litais). Tais atvejais, kai paskola sugrąžinama dalimis, turi būti nurodoma per tuos ataskaitinius metus sugrąžintos paskolos dalies suma.

Teikiant 2004 metų duomenis, jeigu paskola juridiniam asmeniui buvo suteikta ankstesniais kalendoriniais metais (t. y., pvz., 2003 metais), o per 2004 metus paskolos dalis, lygi arba didesnė kaip 2000 Lt, buvo sugrąžinta, tai nurodoma ši sugrąžinta paskolos dalis.

Kai paskola buvo sugrąžinta užsienio valiuta, tai paskolos suma turi būti perskaičiuota į litus pagal paskolos sugrąžinimo metu buvusį Lietuvos banko nustatytą oficialų lito ir atitinkamos užsienio valiutos santykį;

32.12. D10 laukelyje nurodoma juridinio asmens fiziniam asmeniui kartu su grąžinama paskolos dalimi sumokėtų palūkanų suma (jeigu palūkanų mokėjimas yra numatytas paskolos sutartyje ir jos yra faktiškai mokamos). Tuo atveju, kai juridinis asmuo ataskaitiniais metais paskolos ar jos dalies negrąžino, tačiau mokėjo palūkanas, tai turi būti pildoma atskira eilutė, kurios D9 laukelis nepildomas, o D10 laukelyje nurodoma sumokėta palūkanų suma;

32.13. D11 laukelyje turi būti nurodoma visa to lapo bendra D9 laukelių suma;

32.14. D12 laukelyje turi būti nurodoma visa to lapo bendra D10 laukelių suma.

33. Tuo atveju, kai duomenys netelpa į vieną FR0711D priedo lapą, turi būti pildomi du ir daugiau FR0711D priedo lapai.

 

VII. FR0711 FORMŲ PATEIKIMAS

 

34. FR0711 formos turi būti pateikiamos tai AVMI, kurios veiklos teritorijoje juridinis asmuo yra registruotas Mokesčių mokėtojų registre.

35. Pirmą kartą AVMI iki 2005-04-01 turi būti teikiama 2004 m. FR0711 forma.

36. Juridinis asmuo privalo, pradėjus jo likvidavimo, bankroto, reorganizavimo ar restruktūrizavimo procedūrą, per 30 dienų mokesčių administratoriui pateikti FR0711 formą už laikotarpį nuo kalendorinių metų pradžios iki minėtų procedūrų pradžios.

37. AVMI turi būti teikiama tinkamai užpildyta spaustuviniu būdu pagaminta FR0711 forma arba VMI prie FM interneto tinklalapyje (www. vmi. lt) skelbiamos FR0711 formos variantas.

38. FR0711 formos gavimo AVMI data laikoma ta data, kurią šias formas priimantis AVMI darbuotojas (toliau – AVMI darbuotojas) pažymi FR0711 formoje. Kai užpildyta FR0711 forma atsiunčiama paštu, šios formos gavimo data yra jos išsiuntimo data, kuri nustatoma pagal pašto antspaudą.

39. Užpildytos FR0711 formos AVMI gali būti pateiktos tokiais būdais:

39.1. betarpiškai įteiktos AVMI darbuotojui;

39.2. įmestos AVMI patalpose į specialiai tam skirtą dėžę;

39.3. atsiųstos paštu;

39.4. pateiktos elektroniniu būdu VMI prie FM nustatyta tvarka.

40. Juridinis asmuo AVMI teritoriniam skyriui turi pateikti vieną užpildytą FR0711 formos egzempliorių. Jeigu juridiniam asmeniui pačiam reikalingas vienas pateiktos FR0711 formos egzempliorius su žyma apie jos pateikimą AVMI, tai jo pageidavimu gali būti pateikti du egzemplioriai.

 

VIII. FR0711 FORMOS TIKSLINIMAS IR PAKARTOTINIS PATEIKIMAS

 

41. Užpildyta ir pateikta FR0711 forma gali būti tikslinama juridinio asmens iniciatyva ir pagal informacinį pranešimą apie pateiktoje FR0711 formoje esančias klaidas (neatitikimus) (toliau – informacinis pranešimas).

42. Kai AVMI pateikiama užpildyta FR0711 forma, kurios 2 laukelyje juridinio asmens identifikacinis numeris (kodas) nenurodytas arba nurodytas neteisingas, arba 8 laukelyje nenurodytas ataskaitinis laikotarpis arba jis nurodytas neteisingai, tai dėl to, kad nėra galimybės nustatyti šios formos pateikėjo arba ataskaitinio laikotarpio, kurio FR0711 forma teikiama, juridiniam asmeniui pagal FR0711 formoje nurodytą juridinio asmens buveinės adresą siunčiamas informacinis pranešimas pakartotinai pateikti teisingai ir pilnai užpildytą FR0711 formą.

43. Juridinis asmuo, gavęs informacinį pranešimą pakartotinai pateikti FR0711 formą, privalo šiose taisyklėse nustatyta tvarka teisingai ir pilnai užpildytą tos pačios rūšies (pirminę arba patikslintą) FR0711 formą per informaciniame pranešime nurodytą terminą pateikti AVMI.

44. Norint patikslinti AVMI pateiktos FR0711 formos duomenis, turi būti pildoma patikslinta visa FR0711 forma, kurios:

44.1. 1–5 laukeliuose šių Taisyklių II skyriuje nustatyta tvarka turi būti įrašomi duomenys apie juridinį asmenį;

44.2. 6 laukelyje turi būti įrašoma patikslintos FR0711 formos pildymo data ir registracijos numeris pagal juridinio asmens nusistatytą dokumentų registravimo tvarką;

44.3. 7 laukelyje „X“ ženklu turi būti pažymimas langelis „Patikslinta“;

44.4. 8 laukelyje turi būti nurodomas tikslinamos FR0711 formos mokestinis laikotarpis;

44.5. patikslintos FR0711 formos 9–20 laukeliai ir FR0711 formos priedų A1–A13, B1–B12, C1–C13, D1–D12 laukeliai turi būti užpildomi šių Taisyklių II–VI skyriuose nustatyta tvarka.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

45. FR0711 formos blankus išduoda AVMI.

46. Subraukytos arba ne pagal šias taisykles užpildytos FR0711 formos AVMI nepriimamos.

47. Juridinis asmuo, kuriam nustatyta prievolė teikti FR0711 formą, tačiau jos nepateikęs, pateikęs pavėluotai arba į ją įrašęs neteisingus duomenis, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________

part_cc1ba683f5ea4a08bd22d4a74d46569c_end