LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. SPALIO 9 D. NUTARIMO NR. 1252 „DĖL LAISVO PREKIŲ JUDĖJIMO IR PASIKEITIMO INFORMACIJA APIE NACIONALINES PRIEMONES UŽTIKRINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. liepos 22 d. Nr. 835

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimą Nr. 1252 „Dėl laisvo prekių judėjimo ir pasikeitimo informacija apie nacionalines priemones užtikrinimo“ (Žin., 2003, Nr. 97-4345; 2005, Nr. 151-5544) ir išdėstyti jį nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

 

DĖL LAISVO PREKIŲ JUDĖJIMO IR PASIKEITIMO INFORMACIJA APIE NACIONALINES PRIEMONES UŽTIKRINIMO

 

Siekdama užtikrinti laisvą prekių judėjimą pagal Europos Bendrijos steigimo sutarties (Žin., 2004, Nr. 2-2) 28–30 straipsnių nuostatas tose srityse, kuriose nėra nustatytų bendrų Europos Sąjungos (toliau vadinama – ES) reikalavimų ir kiekvienoje ES valstybėje narėje galioja skirtingos nacionalinės taisyklės, ir 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 764/2008, nustatančio procedūras, susijusias su tam tikrų nacionalinių techninių taisyklių taikymu kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamiems gaminiams, ir panaikinančio Sprendimą Nr. 3052/95/EB (OL 2008 L 218, p. 21) (toliau vadinama – Reglamentas (EB) Nr. 764/2008), nuostatų įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įpareigoti:

1.1. Lietuvos Respublikos valstybės įstaigas ir institucijas, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia viešojo administravimo įgaliojimus taikyti rinkos ribojimo priemones (toliau vadinama – kompetentingos institucijos):

1.1.1. pagal abipusio pripažinimo principą, reiškiantį, kad teisėtai kitoje ES valstybėje narėje, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės susitarimą, arba Turkijoje pagaminti gaminiai, kurie leidžiami tiekti į rinką toje valstybėje, arba gaminiai, teisėtai importuoti iš trečiosios valstybės į ES valstybę narę arbą Turkiją, kurie leidžiami tiekti į rinką toje valstybėje, gali būti be jokių apribojimų tiekiami į Lietuvos Respublikos rinką, net jeigu tie gaminiai buvo pagaminti vadovaujantis skirtingomis nei Lietuvos Respublikoje tokiems gaminiams taikomomis techninėmis taisyklėmis, kaip jos apibrėžtos Reglamento (EB) Nr. 764/2008 2 straipsnio 2 dalyje;

1.1.2. pagal abipusio pripažinimo principą, vadovautis gaminių sąrašu, kurį, remdamasi Reglamento (EB) Nr. 764/2008 12 straipsnio 4 dalimi, parengia, viešai paskelbia ir reguliariai atnaujina Europos Komisija savo interneto svetainėje;

1.1.3. nustačius, kad šio nutarimo 1.1.1 punkte nurodyti gaminiai savo charakteristikomis neužtikrina apsaugos lygio, lygiaverčio nustatytajam Lietuvos Respublikos techninėse taisyklėse, taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas rinkos ribojimo priemones tik įsitikinus, kad šių priemonių taikymas atitinka Reglamento (EB) Nr. 764/2008 6 straipsnio 1 dalyje kompetentingų institucijų sprendimams dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo keliamus reikalavimus;

1.1.4. ketinant priimti šio nutarimo 1.1.3 punkte numatytą sprendimą (nutarimą) dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo, apie tokį ketinimą raštu pranešti atitinkamam ES valstybės narės ekonominės veiklos vykdytojui (1 priedas), kaip jis apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 764/2008 8 straipsnyje, nurodant konkrečią techninę taisyklę ar taisykles, kuriomis bus grindžiamas sprendimas (nutarimas) dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo, ir pateikiant techninį pagrindimą, įrodantį, kad sprendimas (nutarimas) dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo ir numatomos taikyti priemonės atitinka gaminių saugos veiksmingumo kriterijus, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 52-1673; 2001, Nr. 64-2324) (toliau vadinama – Produktų saugos įstatymas) 3 straipsnio 5 dalis, ar mokslinį pagrindimą, kad ketinamas priimti sprendimas (nutarimas) dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo atitinka šio nutarimo 1.1.3 punkte jam keliamus reikalavimus;

1.1.5. sprendimą (nutarimą) dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo, įvertinus ES valstybės narės ekonominės veiklos vykdytojo pateiktas pastabas ir nurodant pagrindus, kuriais grindžiamas sprendimas (nutarimas) dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo, priimti ir apie jį raštu pranešti (2 priedas) atitinkamam ES valstybės narės ekonominės veiklos vykdytojui, Europos Komisijai, Ūkio ministerijai ir Kontaktiniam centrui per Reglamento (EB) Nr. 764/2008 6 straipsnio 2 dalyje nurodytą terminą. Tie patys subjektai turi būti informuoti kompetentingos institucijos ir apie visus šios institucijos sprendimus, kuriais remiantis Reglamento (EB) Nr. 764/2008 7 straipsnio nuostatomis imamasi laikino gaminio ar jo rūšies pardavimo sustabdymo veiksmų;

1.1.6. nedelsiant pranešti ES valstybės narės ekonominės veiklos vykdytojui, Ūkio ministerijai ir Kontaktiniam centrui apie priimtą sprendimą (nutarimą) netaikyti rinkos ribojimo priemonių, jeigu jis priimamas po to, kai ES valstybės narės ekonominės veiklos vykdytojui buvo išsiųstas rašytinis pranešimas apie ketinimą priimti sprendimą (nutarimą) dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo;

1.2. Ūkio ministeriją:

1.2.1. koordinuoti Reglamento (EB) Nr. 764/2008 įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje;

1.2.2. raštu informuoti kompetentingas institucijas apie Europos Komisijos kontaktinius duomenis, kuriais kompetentingos institucijos informuos Europos Komisiją apie priimtus sprendimus (nutarimus) dėl rinkos ribojimo priemonių ar laikino gaminio ar jo rūšies pardavimo sustabdymo;

1.2.3. kasmet Europos Komisijos nustatytais terminais pateikti Europos Komisijai ataskaitą apie Reglamento (EB) Nr. 764/2008 taikymą Lietuvos Respublikoje, nurodant ir Reglamento (EB) Nr. 764/2008 12 straipsnio 1 dalyje numatytą informaciją;

1.3. viešąją įstaigą Lietuvos ekonominės plėtros agentūrą:

1.3.1. vykdyti Reglamento (EB) Nr. 764/2008 10 straipsnyje numatytas Gaminių kontaktinio centro funkcijas Lietuvos Respublikoje;

1.3.2. kasmet Ūkio ministerijos nustatytais terminais parengti ir pateikti Ūkio ministerijai šio nutarimo 1.2.3 punkte nustatytos ataskaitos Europos Komisijai projektą;

1.4. Lietuvos standartizacijos departamentą prie Aplinkos ministerijos, kuriam Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 617 „Dėl keitimosi informacija apie standartus, techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras“ (Žin., 1999, Nr. 45-1446; 2004, Nr. 63-2264) pavesta keistis informacija su Europos Komisija apie standartus ir techninius reglamentus, – teikti informaciją apie techninius reglamentus Kontaktiniam centrui Ūkio ministerijos nustatyta tvarka.

2. Nustatyti, kad:

2.1. ES valstybės narės ekonominės veiklos vykdytojai, gavę šio nutarimo 1.1.4 punkte numatytą kompetentingos institucijos pranešimą apie ketinimą priimti sprendimą (nutarimą) dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo, turi teisę pateikti pastabas dėl ketinamo priimti sprendimo (nutarimo) dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo atitinkamai kompetentingai institucijai per 25 darbo dienas.

2.2. Šio nutarimo nuostatos dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo netaikomos tais atvejais, kai kompetentingos institucijos priima sprendimus (nutarimus) dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo pagal Produktų saugos įstatymo 17 straipsnio nuostatas.“

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ, PAVADUOJANTI

MINISTRĄ PIRMININKĄ                                                                  INGRIDA ŠIMONYTĖ

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                  DAINIUS KREIVYS

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2009 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 835

1 priedas

 

(Pranešimo formos pavyzdys)

 

(Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos rekvizitai)

_________________________________

(adresatas)

 

PRANEŠIMAS APIE KETINIMĄ PRIIMTI SPRENDIMĄ (NUTARIMĄ) DĖL RINKOS RIBOJIMO PRIEMONIŲ TAIKYMO KITOSE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE PARDUODAMŲ GAMINIŲ ATŽVILGIU PAGAL EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS 2008 M. LIEPOS 9 D. REGLAMENTO (EB) NR. 764/2008 NUOSTATAS

 

_____________________ Nr. _______________

(sudarymo data)

_______________________________________

(sudarymo vieta)

 

Pranešame, kad ketiname ________________________________________________

(gaminys ar jo rūšis, gaminio kodas pagal Kombinuotąją prekių

______________________________ atžvilgiu pritaikyti rinkos ribojimo priemones –

nomenklatūrą, kurio atžvilgiu ketinama)

________________________________________, kadangi šis gaminys (šie gaminiai)

(nurodoma, kokią konkrečiai rinkos ribojimo priemonę ketinama taikyti)

neatitinka _____________________________________________________________

(nurodoma konkreti Lietuvos Respublikos techninė taisyklė ar taisyklės, kurių aptariamas gaminys neatitinka)

reikalavimų. Savo ketinimą priimti sprendimą (nutarimą) dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo grindžiame tuo, kad ____________________________________________________

(pateikiamas techninis ar mokslinis pagrindimas, kad nacionalinių techninių

___________________________________________________________________________

taisyklių taikymas yra nediskriminacinio pobūdžio, proporcingas ir pateisinamas Europos Bendrijos steigimo

___________________________________________________________________________

sutarties (Žin., 2004, Nr. 2-2) 30 straipsnio nuostatomis ar Europos Bendrijų Teisingumo Teismo pripažįstamas

___________________________________________________________________________.

bendraisiais visuomenės interesais)

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, siūlome per 25 darbo dienas nuo šio pranešimo įteikimo Jums dienos pateikti savo pastabas dėl ketinimo priimti sprendimą (nutarimą) dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo. Į jas bus tinkamai atsižvelgta priimant sprendimą (nutarimą) dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo / netaikymo _________________________

(gaminys ar jo rūšis, gaminio kodas

_____________________________ atžvilgiu.

pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą)

 

PRIDEDAMA:

1.

2.

 

___________________

(pareigų pavadinimas)

_________________

(parašas)

_________________

(vardas ir pavardė)

 

(Rengėjo nuoroda)

_________________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2009 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 835

2 priedas

 

(Pranešimo formos pavyzdys)

 

________________________________________________________________

(Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos rekvizitai)

_________________________________

(adresatas)

 

PRANEŠIMAS APIE RINKOS RIBOJIMO PRIEMONIŲ (NE)TAIKYMĄ KITOSE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE PARDUODAMŲ GAMINIŲ ATŽVILGIU PAGAL EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS 2008 M. LIEPOS 9 D. REGLAMENTO (EB) NR. 764/2008 NUOSTATAS

 

_____________________ Nr. _______________

(sudarymo data)

_______________________________________

(sudarymo vieta)

 

Pranešame, kad ___________

(data)

gavę Jūsų pastabas į ______________________________

(kompetentingos institucijos pavadinimas)

 

______________ pranešimą Nr. _____ apie ketinimą priimti sprendimą (nutarimą) dėl rinkos

(data)

ribojimo priemonių taikymo ir į jas atsižvelgdami, nusprendėme, kad ___________________

(gaminys ar jo rūšis, gaminio

________________________

kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą)

neatitinka / atitinka ______________________

(nurodoma konkreti Lietuvos

 

___________________________________________________________________________

Respublikos techninė taisyklė ar taisyklės, kurių aptariamas gaminys neatitinka / kurias atitinka; toliau – tik tuo

___________________________________________________________________________

atveju, jeigu neatitinka: 1) nurodoma, kokiais aspektais Lietuvos Respublikos teisės aktų ar kitų sąlygų

___________________________________________________________________________

neužtikrina kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje parduodamas gaminys; 2) pateikiamas techninis ar

___________________________________________________________________________

mokslinis pagrindimas, kad nacionalinių techninių taisyklių taikymas yra proporcingas ir pateisinamas

___________________________________________________________________________

Europos Bendrijos steigimo sutarties (Žin., 2004, Nr. 2-2) 30 straipsnio nuostatomis ar Europos Bendrijų

___________________________________________________________________________

Teisingumo Teismo pripažįstamas bendraisiais visuomenės interesais; 3) nurodomas Europos Sąjungos valstybės

___________________________________________________________________________ .

narės ekonominės veiklos vykdytojo pateiktų pastabų įvertinimas ir jų pagrindimas)

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, nusprendėme _______________________________

(nurodomi konkretūs rinkos ribojimo

___________________________________________________________________________

veiksmai, kuriuos gaminio atžvilgiu nusprendė taikyti kompetentinga institucija, arba nurodomas sprendimas

___________________________________________________________________________ .

(nutarimas) netaikyti rinkos ribojimo priemonių)

 

Informuojame, kad šį pranešimą apie rinkos ribojimo priemonių (ne)taikymą galite apskųsti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

PRIDEDAMA:

1.

2.

 

___________________

(pareigų pavadinimas)

_________________

(parašas)

_________________

(vardas ir pavardė)

 

(Rengėjo nuoroda)

_________________