LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-533/A1-189 „DĖL NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ BEI NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ, ŠIŲ PAŽYMĖJIMŲ BLANKŲ, TAIP PAT SUNKIŲ LIGŲ, KURIOMIS SERGANTIEMS VAIKAMS IKI 18 METŲ STACIONARE AR MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO GYDYMO ĮSTAIGOJE SLAUGYTI IŠDUODAMAS PAŽYMĖJIMAS NE ILGIAU KAIP 120 KALENDORINIŲ DIENŲ PER KALENDORINIUS METUS, SĄRAŠO BEI LIGŲ IR BŪKLIŲ, DĖL KURIŲ SUTEIKIAMOS PAPILDOMOS 14 KALENDORINIŲ DIENŲ NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGOS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. vasario 18 d. Nr. V-129/A1-72

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i a m e Nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-533/A1-189 „Dėl Nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių, šių pažymėjimų blankų, taip pat Sunkių ligų, kuriomis sergantiems vaikams iki 18 metų stacionare ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje slaugyti išduodamas pažymėjimas ne ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus, sąrašo bei Ligų ir būklių, dėl kurių suteikiamos papildomos 14 kalendorinių dienų nėštumo ir gimdymo atostogos, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 83-3078; 2006, Nr. 93-3668; 2008, Nr. 50-1872):

1.1 Išdėstome 86 punktą taip:

86. VTS pareigūnui pažymėjimas gali būti tęsiamas iki 120 kalendorinių dienų, jeigu darbingumas buvo sutrikęs nepertraukiamai, arba iki 140 kalendorinių dienų, jeigu darbingumas buvo sutrikęs su pertraukomis per paskutinius 12 mėnesių (neįskaitant nėštumo komplikacijų). VTS pareigūną gydantis gydytojas užpildo medicinos dokumentų išrašą (forma Nr. 027/a), o VTS pareigūnas, gavęs išrašą, ne vėliau kaip likus 10 kalendorinių dienų iki nurodyto maksimalaus laikinojo nedarbingumo termino pabaigos kreipiasi į vidaus reikalų įstaigą, kurioje jis tarnauja, kad vadovaujantis Specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 1V-299 (Žin., 2008, Nr. 91-3648), jam būtų išduotas siuntimas atlikti specializuotąją medicininę ekspertizę Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinėje medicinos ekspertizės komisijoje (toliau vadinama – CMEK).“

1.2. Išdėstome 87 punktą taip:

87. VTS pareigūnus darbingumo lygiui nustatyti į NDNT siunčia GKK, kartu pateikdama atitinkamą CMEK rekomendaciją.“

2. Šis įsakymas įsigalioja 2010 m. kovo 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                 Algis Čaplikas

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras             Donatas Jankauskas