LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL MELIORACIJOS TECHNINIO REGLAMENTO MTR 1.05.01:2005 „MELIORACIJOS STATINIŲ PROJEKTAVIMAS“ PATVIRTINIMO

 

2005 m. sausio 3 d. Nr. 3D-1

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo (Žin.,1993, Nr. 71-1326; 2004, Nr. 28-877) 7 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2004, Nr. 73-2545) 8 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1316 „Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų“ (Žin., 2004, Nr. 156-5701) 18 punktu,

tvirtinu Melioracijos techninį reglamentą MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“ (pridedama).

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                                   KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras

Arūnas Kundrotas

2004 m. gruodžio 30 d.


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2005 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 3D-1

 

Melioracijos TECHNINIS REGLAMENTAS

MTR 1.05.01:2005

mELIORACIJOS STATINIŲ PROJEKTAVIMAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis melioracijos techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato:

1.1. privalomųjų melioracijos sistemų ir melioracijos statinių (statinio) (toliau – melioracijos statiniai) projekto rengimo dokumentų sudėtį ir jų rengimo tvarką;

1.2. melioracijos statinių projekto rengimo tvarką ir sudėtį;

1.3. melioracijos statinių projekto tvirtinimo, pakeitimo, papildymo, komplektavimo ir saugojimo tvarką.

2. Tuo atveju, kai melioracijos statinių projektavimo ir statybos darbai finansuojami Europos Sąjungos fondų ar kitų tarptautinių programų lėšomis, melioracijos statinių projektą galima rengti etapais, numatyti kitas projektavimo sutarčių sudarymo sąlygas ir reikalavimus.

3. Šis Reglamentas yra privalomas visiems fiziniams ir juridiniams asmenims – melioracijos statinių statybos dalyviams, taip pat viešojo administravimo subjektams.

 

II. NUORODOS

 

4. Reglamente pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus:

4.1. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymą (Žin.,1993, Nr. 71-1326; 2004, Nr. 28-877);

4.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

4.3. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2002, Nr. 118-5296);

4.4. Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymą (Žin., 1994, Nr. 101-2015);

4.5. Lietuvos Respublikos draudimo įstatymą (Žin., 2003, Nr. 94-4246);

4.6. Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (Žin., 2000, Nr. 74-2262);

4.7. Lietuvos standartą LST 1516-98 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“;

4.8. Lietuvos standartą LST 1569:2000 „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“;

4.9. Techninių reikalavimų reglamentą GKTR 2.11.02:2000 „Sutartiniai topografinių planų M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 ženklai“, patvirtintą Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2000 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 45 (Žin., 2000, Nr. 52-1518);

4.10. Statybos techninį reglamentą STR 1.09.04:2002 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 179 (Žin., 2002, Nr. 43-1638);

4.11. Statybos techninį reglamentą STR 1.05.05:2000 „Statinio projektavimo aplinkos apsaugos dalis“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 701 (Žin., 2004, Nr. 50-1675);

4.12. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. kovo 27 d. įsakymą Nr. 76 „Dėl įmonių ir specialistų, pretenduojančių atlikti melioracijos projektų valstybinę ekspertizę, atestavimo“ (Žin., 2001, Nr. 29-947);

4.13. Sausinamosios melioracijos projektavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 3D-466 „Dėl melioracijos normatyvinių dokumentų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4582);

4.14. Hidrotechnikos statinių projektavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 3D-466 „Dėl melioracijos normatyvinių dokumentų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4582).

 

III. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

5. Šiame Reglamente vartojamos sąvokos atitinka pateiktas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme [4.2] ir Lietuvos Respublikos melioracijos įstatyme [4.1]. Čia pateikiamos Reglamente vartojamos pagrindinės sąvokos:

5.1. Melioracijos sistema – grupė melioracijos statinių, kurie yra susiję funkciniais ryšiais ir išsidėstę konkrečiame melioruotos žemės plote.

5.2. Melioracijos statiniai – melioracijai naudojami įvairūs statiniai (grioviai, slenksčiai, greitvietės, vandens pralaidos, drenažo rinktuvai ir sausintuvai, siurblinės, tvenkinių žemės užtvankos, pylimai, drėkinimo vamzdynai, šuliniai, vandens nuleistuvai ir kiti).

5.3. Melioracijos statinių nauja statyba – melioracijos statinių statyba žemėje, kuri dar nebuvo melioruota arba kurioje buvę melioracijos statiniai nurašyti ar susidėvėję ir negali būti panaudoti projektuojamų melioracijos statinių sistemoms.

5.4. Melioracijos statinių rekonstravimas – esamų melioracijos sistemų pertvarkymas keičiant melioracijos statinių parametrus ir konstrukciją (perskaičiuojant ir keičiant atstumus tarp drenažo sausintuvų, griovių; keičiant rinktuvų skersmenis ir vietą, griovių parametrus ir panašiai) bei statant papildomus melioracijos statinius.

5.5. Melioracijos statinių remontas (paprastasis) – darbai, kuriais atstatomi sugedę esami melioracijos statiniai, nekeičiant jų buvusių parametrų bei konstrukcijos (keičiami sulūžę, suirę, perklojami užsidumblinę ar susidėvėję vamzdžiai, atstatomos drenažo žiotys, kontroliniai šuliniai, įrengiami vandens nuleistuvai, stiprinami hidrotechniniai statiniai ir panašiai).

5.6. Privalomieji melioracijos statinių projekto rengimo dokumentai – nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę į žemę, jei užsakovas nėra institucija, patikėjimo teise valdanti valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius, patvirtinantys dokumentai, melioracijos statinių projektavimo užduotis, melioracijos statinių projektavimo sąlygų sąvadas.

5.7. Melioracijos statinių projektavimo užduotis – dokumentas, kuriame nurodyti statytojo (užsakovo) (toliau – statytojas) pageidaujami projektuojamų melioracijos statinių techniniai, ekonominiai rodikliai, žemės sklypo paskirtis, žemėnaudos ypatumai ir kiti reikalavimai bei išvardyti privalomieji dokumentai. Projektavimo užduotį tvirtina statytojas.

5.8. Melioracijos statinių projektavimo sąlygų sąvadas – savivaldybės administracijos direktoriaus (jo įgalioto savivaldybės administracijos tarnautojo) patvirtintas konkretiems melioracijos statiniams inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų), kitų institucijų nustatytų projektavimo sąlygų bei derinimo su gretimų žemės sklypų savininkais, kai melioracijos statinių statyba gali daryti įtaką jų žemės sklypų būklei, bendrasis dokumentas.

5.9. Melioracijos statinių techninis projektas (toliau – Techninis projektas) – numatytų statyti melioracijos statinių projekto etapas, parengiamas kaip vientisas dokumentas, kuriame pateikiami pagrindiniai techniniai sprendiniai, ekonominės charakteristikos, statybos darbų kiekių žiniaraščiai, statybos kainos skaičiavimai, skaičiavimai melioracijos statinių parametrams nustatyti [4.13], [4.14], kiti reikalingi projektiniai sprendiniai (aiškinamasis raštas, skaičiavimai, brėžiniai) tokios sudėties, kad ji būtų pakankama Techninio projekto paskirčiai įgyvendinti.

5.10. Melioracijos statinių darbo projektas (toliau – Darbo projektas) – numatytų statyti melioracijos statinių projekto etapas, kuris parengiamas kaip vientisas dokumentas su melioracijos statinių projektui būdingomis dalimis arba atskirais sprendiniais Techniniam projektui detalizuoti.

5.11. Aiškinamasis raštas – tyrinėjimų medžiagos įvertinimas, jų įtaka projektiniams sprendiniams priimti, priimtų projektinių sprendinių aprašymas, pagrindiniai techniniai, suvestiniai medžiagų ir darbo bei ekonominiai rodikliai ir išvados, ypatingi statybos atvejai, poveikio aplinkai aprašymas, kita informacija apie projektą ir projektavimo sąlygų įvykdymą.

5.12. Melioracijos statinių projekto sudėties sąvadas – dokumentas, įvardijantis visas melioracijos statinių grupės Techninio ar Darbo projekto dalis ir jų komplektavimą tomais.

5.13. Melioracijos statinių statybos kainos skaičiavimai (sąmata) – dokumentas, parengtas statytojo prašymu, kuriame pagal išteklių skaičiuojamąsias arba rinkos kainas apskaičiuota išlaidų suma, reikalinga melioracijos statinių projektui parengti ir įgyvendinti.

 

IV. STATYTOJAS IR MELIORACIJOS STATINIŲ PROJEKTUOTOJAS

 

6. Projektuojant melioracijos statinius, statytojas [4.2] privalo:

6.1. pateikti melioracijos statinių projektuotojui (toliau – projektuotojui) melioracijos statinių projektavimo užduotį ir privalomuosius melioracijos statinių projekto rengimo dokumentus;

6.2. organizuoti esamų melioracijos statinių, reikalingų projektinei dokumentacijai rengti, projektinės-archyvinės medžiagos surinkimą;

6.3. organizuoti melioracijos statinių ir gretimų statinių bei sklypų, kuriems statyba gali daryti neigiamą poveikį, normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus tyrinėjimus bei sudaryti sąlygas tyrinėtojui tai atlikti;

6.4. organizuoti parengto projekto ekspertizę, kuri privaloma visiems projektams, įrašytiems į valstybės investicijų programą arba finansuojamiems iš Europos Sąjungos struktūrinių ar kitų fondų, ir tvirtinti projektą;

6.5. organizuoti ir atlikti melioracijos statinių statybos techninę priežiūrą. Organizacinius darbus pagal šio Reglamento 6.1, 6.2 ir 6.3 punktus statytojas atskira rangos sutartimi gali pavesti atlikti projektuotojui.

7. Statytojas turi teisę [4.2]:

7.1. pasirinkti melioracijos statinių projektavimo organizavimo būdą:

7.1.1. melioracijos statinių projektavimą pavesti projektuotojui pagal su juo sudarytą projektavimo darbų rangos sutartį;

7.1.2. melioracijos statinių projektavimo organizavimą pavesti projektuotojui pagal pavedimo sutartį;

7.1.3. pasirinkti kitus melioracijos statinių projektavimo organizavimo būdus, kurie neprieštarautų įstatymams ir kitiems teisės aktams.

7.2. pasirinkti melioracijos statinių projektuotoją savo nuožiūra ar konkurso tvarka (jei teisės aktai nenustato kitaip), arba Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka [4.3].

8. Statytojas turi ir kitų teisių bei pareigų, kurios yra numatytos Civiliniame kodekse [4.6] ir kituose įstatymuose.

9. Būti melioracijos statinių projektuotoju turi teisę [4.2]:

9.1. Lietuvos Respublikoje įregistruota įmonė, kurios įstatuose numatyta architektūrinė ir inžinerinė veikla ir su ja susijusios konsultacijos, turinti Vyriausybės įgaliotų institucijų išduotus atestavimo dokumentus;

9.2. mokslo ir studijų institucijų melioracijos-inžinerijos profilio padaliniai;

9.3. užsienio projektavimo įmonė, turinti savo šalies institucijų išduotus atestavimo dokumentus, kurie Lietuvos Respublikoje pripažįstami Konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (sudarytos 1961 m. spalio 5 d. Hagoje) pagrindu.

10. Projektuotojas privalo [4.2]:

10.1. įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu įmonės įstatuose) paskirti projekto vadovu savo įmonės darbuotoją arba pasamdyti pagal darbo sutartį kitą atestuotą asmenį, arba pats vykdyti projekto vadovo funkcijas (kai projektuotojas yra fizinis asmuo), pagal su statytoju sudarytą melioracijos statinių projektavimo darbų rangos sutartį;

10.2. parengti melioracijos statinių projektą;

10.3. pasirašyti melioracijos statinių projektą (privalomi įmonės vadovo ar jo įgalioto kito įmonės darbuotojo ir projekto vadovo parašai, o kai projektuotojas yra fizinis asmuo, – tik projekto vadovo parašas), tuo prisiimdamas atsakomybę, kad melioracijos statinių projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų nuostatas;

10.4. pataisyti melioracijos statinių projektą pagal statytojo pastabas, jei jos neprieštarauja normatyviniams statybos techniniams dokumentams ir kitos paskirties dokumentams;

10.5. pataisyti melioracijos statinių projektą pagal projekto ekspertizės akto privalomas pastabas;

10.6. statytojo užsakymu pagal sutartį atlikti melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūrą [4.2];

10.7. dalyvauti melioracijos statinius pripažįstant tinkamais naudoti [4.2].

11. Projektuotojas turi teisę [4.2]:

11.1. įgalioti melioracijos statinių projekto rengėjus (kai tai susiję su jų pareigomis) projektavimo ir statybos metu statybvietėje patikrinti, kaip laikomasi statinio projekto sprendinių, ir apie tai įrašyti į statybos darbų žurnalą [4.10];

11.2. jeigu statybos darbai atliekami pažeidžiant melioracijos statinių projektą arba nustatomi grubūs statybos darbų kokybės pažeidimai, reikalauti iš statybos rangovo ar statytojo šiuos darbus sustabdyti ir pranešti apie tai viešojo administravimo subjektui, atliekančiam melioracijos darbų valstybinę priežiūrą [4.4].

12. Kitos projektuotojo pareigos ir papildomi darbai (projektavimo duomenų parengimas ar jų gavimas, konkurso dokumentacijos, atskirų projekto dalių variantų, vaizdinės medžiagos parengimas bei kt.) turi būti nurodomi projektavimo užduotyje ir projektavimo darbų rangos sutartyje.

 

V. MELIORACIJOS STATINIŲ PROJEKTO VADOVO IR MELIORACIJOS STATINIŲ

PROJEKTO DALIES VADOVO VEIKLA

 

13. Melioracijos statinių projekto vadovas (toliau – projekto vadovas) – fizinis asmuo (specialistas, turintis hidrotechnikos aukštąjį universitetinį išsimokslinimą), kuris, atstovaudamas statytojo interesams, normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka organizuoja melioracijos statinių projekto rengimą, koordinuoja melioracijos statinių projekto dalių sprendinius bei šių statinių projekto dalių vadovų veiklą, prižiūri ir atsako, kad melioracijos statinių projekte būtų įgyvendinti įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, privalomųjų statinių projekto rengimo dokumentų reikalavimai.

14. Projekto vadovu gali būti skiriamas (samdomas) vadovauti tik asmuo, turintis kvalifikacinį atestatą melioracijos statiniams projektuoti.

15. Projekto vadovo paskyrimo (pasamdymo) dokumentuose turi būti nurodyta:

15.1. melioracijos statinių pavadinimas;

15.2. melioracijos statinių projekto etapas (techninis projektas, darbo projektas, techninis darbo projektas), projekto tikslas.

16. Projekto vadovo veikla prasideda nuo jo paskyrimo (pasamdymo) vadovauti konkrečiam melioracijos statinių projektui (projekto daliai) dienos ir trunka iki melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti dokumentų pasirašymo.

17. Projekto vadovas, statytojui rengiant melioracijos statinių projektavimo užduotį, remdamasis statytojo (užsakovo) sumanymu ir jo pateiktų privalomųjų melioracijos statinių projekto rengimo dokumentų pagrindu, melioracijos statinių projektavimo užduotyje nurodo projektavimo paslaugų apimtį, sumanytų statyti melioracijos statinių pagrindinius funkcinius, techninius, kokybinius, ekonominius bei kitus rodiklius ir reikalavimus, kuriais reikia vadovautis rengiant melioracijos statinių projektą.

18. Projekto vadovas, atstovaudamas statytojo interesams, privalo nepažeisti įstatymų ir kitų teisės aktuose nustatytų valstybės, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.

19. Projekto vadovas privalo užtikrinti, kad melioracijos statinių projekto sprendiniai atitiktų įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų melioracijos statinių projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir pakirties dokumentų [4.2] reikalavimus, nepažeistų valstybės, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.

 

VI. PROJEKTAVIMAS

 

20. Melioracijos statinių projektas rengiamas vadovaujantis Melioracijos įstatymu [4.1] ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, privalomaisiais melioracijos statinių rengimo dokumentais ir melioracijos statinių projektavimo darbų rangos sutartimi.

Melioracijos statinių projektavimo darbų rangos sutartis sudaroma:

20.1. Civilinio kodekso [4.6] nustatyta tvarka;

20.2. Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (FIDIC) dokumentų ar kitų tarptautinių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į Civilinio kodekso nuostatas.

21. Projektuotojo civilinė atsakomybė draudžiama privalomuoju draudimu [4.5] (išskyrus melioracijos statinių remonto projektavimą), neatsižvelgiant į projektavimo finansavimo šaltinius, melioracijos statinių nuosavybės formą bei projektuotojo ir statytojo teisinį statusą.

22. Melioracijos statinių projekto statytoju (užsakovu) gali būti juridinis ar fizinis asmuo, kuris investuoja lėšas į statybą ir kartu atlieka užsakovo funkcijas (ar paveda jas atlikti kitam juridiniam ar fiziniam asmeniui). Melioracijos statinių projekto užsakovu gali būti:

22.1. statytojas ar jo įgaliotas projektuotojas;

22.2. statybos rangovas, jei statytojas jį įgalioja parengti projektą;

22.3. projektuotojas (kai jis sudaro projektavimo darbų rangos sutartį su kitu projektuotoju).

23. Projektavimo darbų rangos sutartis sudaroma kiekvienam melioracijos statinių projektui parengti. Projektavimo sutartyje nurodomas melioracijos statinių projekto etapas, projektavimo darbų atlikimo terminai ir kiti specifiniai reikalavimai, neprieštaraujantys normatyviniams dokumentams.

24. Rengiant melioracijos statinių naujos statybos ir rekonstravimo projektus, projekto sudėtyje privalo būti melioracijos statinių projekto aplinkos apsaugos dalis [4.11].

25. Melioracijos statinių naujos statybos ir rekonstravimo projektai, projektai, kai melioracijos statinių projektavimas ir statybos darbai finansuojami Europos Sąjungos fondų ar kitų tarptautinių programų lėšomis, gali būti rengiami dviem atskirais etapais – Techninis projektas ir Darbo projektas.

26. Techninio projekto paskirtis:

26.1. melioracijos statinių projekto ekspertizei atlikti [4.1];

26.2. melioracijos statinių statybos leidimui gauti (naujų statinių statybai ir rekonstravimui) ar kitaip įteisinti melioracijos statinių statybą;

26.3. organizuoti konkursą melioracijos statinių statybos rangovui parinkti;

26.4. organizuoti konkursą projektuotojui (kuris rengs Darbo projektą) parinkti.

27. Techninio projekto sudėtis:

27.1. bendrieji duomenys – melioracijos statinių projekto pavadinimas, kuriame turi būti tiksliai nurodyta vietovė, statinių pavadinimas, vietovės schema. Techninio projekto sudėties (dalių) sąvadas;

27.2. melioracijos statinių projektavimo užduotis, melioracijos statinių projektavimo sąlygų sąvadas ir kiti privalomieji projekto rengimo dokumentai;

27.3. bendrieji techniniai rodikliai;

27.4. aiškinamasis raštas (raštu pateikta trumpa tyrinėjimų medžiagos apžvalga ir išvados, priimtų projektinių sprendinių paaiškinimas, aptarti pagrindiniai skaičiavimų rezultatai, ypatingi statybos atvejai, aplinkos apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimo, principinių sprendinių trumpas aprašymas, apsauginės ir sanitarinės zonos);

27.5. skaičiavimai melioracijos statinių parametrams nustatyti [4.13], [4.14];

27.6. techninės specifikacijos (techniniai reikalavimai) – raštu pateiktos projektiniams sprendiniams įgyvendinti reikalingos sąlygos, statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų techniniai reikalavimai, pagal kuriuos nustatoma melioracijos statinių statybos skaičiuojamoji kaina, sąlygos ir reikalavimai darbo projektui parengti, statybos darbų kokybės kontrolei vykdyti ir pastatytiems melioracijos statiniams naudoti;

27.7. statybos produktų, įrenginių ir darbų kiekių žiniaraščiai – tai projekte numatytų statybos produktų, gaminių, įrenginių ir statybos darbų kiekiai, reikalingi statybos kainai nustatyti ir statiniams pastatyti. Šie duomenys yra pagrindas viešųjų pirkimų konkursui organizuoti. Žiniaraščiai parengiami pagal atskirus melioracijos statinius arba jų rūšis;

27.8. melioracijos statinių statybos kainos skaičiavimais įvertinama statybos produktų, statybos montavimo darbų ir mechanizmų sąnaudų kaina, visos papildomos išlaidos, susijusios su statyba (atstatymas arba kompensacinės išlaidos, laikinų inžinerinių tinklų įrengimas, projektavimo darbų, statinių statybos darbų techninės priežiūros, projekto ekspertizės, draudimo ir kt. išlaidos). Kainos skaičiavimai pateikiami tik statytojui;

27.9. projektuotojo parengti projektiniai sprendiniai pavaizduoti planuose ir brėžiniuose.

28. Techninis projektas rengiamas melioracijos statiniams rekonstruoti, remontuoti ir naujai statybai vykdyti nepriklausomai nuo darbų finansavimo šaltinio.

29. Darbo projekto paskirtis – pastatyti melioracijos statinius ir patikrinti, ar juos galima pripažinti tinkamais naudoti. Projekte esančių duomenų sudėtis ir sprendimų kiekis, jų detalizavimas (teksto, skaičiavimų, brėžinių) turi būti pakankami Darbo projekto paskirčiai įgyvendinti ir atitikti galiojančius normatyvinius dokumentus bei standartus [4.7], [4.8], [4.9].

30. Darbo projektą sudaro:

30.1. inžineriniai skaičiavimai melioracijos statinių parametrams patikslinti;

30.2. brėžiniai melioracijos statinių statybos bei montavimo darbams vykdyti;

30.3. patikslinti techniniame projekte pateiktų statybos produktų, įrenginių ir darbų kiekių žiniaraščiai;

30.4. specifinių melioracijos sistemų bei statinių naudojimo nurodymai.

31. Darbo projekto dalių sudėtį ir detalumą nustato standartai [4.7], [4.8], melioracijos statinių projektavimo užduotis ir melioracijos statinių projektavimo darbų rangos sutartis. Darbo projekte turi būti įvertinti techninio projekto sprendiniai, privalomųjų dokumentų sąlygos projektui rengti.

32. Statytojo ir projektuotojo susitarimu abu melioracijos statinių projekto etapai – Techninis projektas ir Darbo projektas sujungiami ir rengiamas vienas projektas. Šiuo atveju melioracijos statinių projekto dokumentuose rašoma: melioracijos statinių techninis darbo projektas.

 

VII. PROJEKTO PASIRAŠYMAS, PAKEITIMAI, KOMPLEKTAVIMAS IR SAUGOJIMAS

 

33. Melioracijos statinių projektą pasirašo:

33.1. projektavimo įmonės vadovas ar jo įgaliotas kitas įmonės darbuotojas ir projekto vadovas;

33.2. projekto vadovas, jeigu projektuotojas – fizinis asmuo.

34. Projekto dalių vadovų ir specialistų pasirašymo tvarką nustato projektavimo įmonės vadovas.

35. Melioracijos statinių projekte nurodomi projekto vadovo ir, jeigu projekte yra, projekto dalių vadovų kvalifikacinių atestatų numeriai bei projektavimo įmonės kvalifikacinio atestato numeris.

36. Projektuotojas, pasirašydamas melioracijos statinių projektą, prisiima atsakomybę, kad melioracijos statinių projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinių saugos ir paskirties dokumentų nuostatas.

37. Patvirtintas melioracijos statinių projektas pakeičiamas ar papildomas statytojo iniciatyva. Kiti statybos dalyviai savo pasiūlymus šiais klausimais teikia statytojui.

38. Projektuotojas, parengęs melioracijos statinių projektą, jo pakeitimus ir papildymus, prisiima atsakomybę už visų statinių projekto kokybę bei šių pakeitimų ir papildymų pasekmes.

39. Melioracijos statinių projektas tvirtinamas atlikus projekto ekspertizę (kai ji privaloma) statytojo žyma „TVIRTINU“ ir parašu melioracijos statinių projekto suvestinėje sąmatoje. Melioracijos statinių projekto ekspertizę turi teisę atlikti tik asmuo (įmonė), turintis melioracijos statinių projekto eksperto kvalifikacinį atestatą [4.12].

40. Jei patvirtinto melioracijos statinių projekto sprendiniai pakeičiami ar papildomi taip, kad dėl to keičiasi privalomųjų melioracijos statinių projekto rengimo dokumentų reikalavimai, privaloma papildomai atlikti projekto ekspertizę ir projektą patvirtinti iš naujo, patikslinant jame pakeistus duomenis apie melioracijos statinius.

41. Melioracijos statinių projekto pakeitimus ir papildymus, nekeičiančius privalomųjų melioracijos statinių projekto rengimo dokumentų reikalavimų, derina arba tvirtina statytojas.

42. Patvirtintos projektinės dokumentacijos pakeitimai ir papildymai atliekami visuose statinių projekto egzemplioriuose, kuriuos turi statytojas, statybos rangovas ir projektuotojas, išsaugojus prieš tai buvusius projekto sprendinius. Pakeitimai ir papildymai pasirašomi 33 punkte nustatyta tvarka.

43. Melioracijos statinių projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui LST 1516-1998 [4.8] kitų teisės aktų ir projektavimo darbų rangos sutarties nustatyta tvarka.

44. Melioracijos statinių projekto originalus saugo projektuotojas archyvų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

45. Melioracijos statinių projektuotojas už šio Reglamento pažeidimus atsako Civilinio kodekso ir Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka.

46. Ginčai dėl šio Reglamento taikymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

______________