LIETUVOS RESPUBLIKOS

APSKRITIES VALDYMO ĮSTATYMO 8, 17, 19 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

1997 m. birželio 24 d. Nr. VIII-300

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 101-2015; 1996, Nr. 126-2938)

 

1 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

8 straipsnis.       Apskrities viršininko įgaliojimai sveikatos priežiūros ir farmacinės veiklos klausimais

1. Apskrities viršininkas:

1) organizuoja Vyriausybės patvirtintų valstybinių sveikatos strategijų ir sveikatos apsaugos reformos įgyvendinimą apskrityje;

2) analizuoja apskrities savivaldybių gyventojų sveikatos būklę, jos pokyčius, juos lemiančius veiksnius ir teikia Vyriausybei ir Sveikatos apsaugos ministerijai su apskrities savivaldybėmis suderintus pasiūlymus dėl apskrities gyventojų sveikatos išsaugojimo, atgavimo ir stiprinimo;

3) suderinęs su Sveikatos apsaugos ministerija, steigia, reorganizuoja ir likviduoja apskričių ligonines, taip pat nustatytas ir įrašytas į Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą sąrašą antrinės sveikatos priežiūros specializuotas stacionarines asmens sveikatos priežiūros įstaigas;

4) organizuoja valstybinių privalomųjų sveikatos programų įgyvendinimą apskrityje, regioninių visuomenės sveikatos ugdymo ir neinfekcinių ligų bei traumų profilaktikos programų rengimą ir jų įgyvendinimą;

5) bendradarbiauja su apskrities savivaldybėmis formuojant savivaldybių bendruomenių sveikatos tarybas ir organizuojant jų veiklą;

6) įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais teikia siūlymus Vyriausybei skelbti apskrities teritoriją ar jos dalį pavojaus ar žalos visuomenės sveikatai rajonu;

7) turi kitus įstatymų nustatytus įgaliojimus sveikatos priežiūros klausimais.

 

2 straipsnis. 17 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Taryba svarsto apskrities raidos kryptis, apskrities gyventojų sveikatos problemas ir jų sprendimo būdus, socialinės ekonominės raidos ir aplinkos apsaugos bei sveikatos programų, teritorijos bendrojo planavimo dokumentų, sąlygų teritorijos specialiajam planavimui ir apskrities lėšų sąmatos projektus bei kitus klausimus.“

 

3 straipsnis. 19 straipsnio 1 dalies papildymas

Papildyti 19 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) skiria ir atleidžia iš pareigų jam pavaldžių įstaigų vadovus, gavęs atitinkamos Vyriausybės institucijos raštišką sutikimą, skiria ir atleidžia iš pareigų administracijos skyrių ir padalinių vedėjus, taip pat įstatymų nustatyta tvarka sudaro darbo sutartį apskrities gydytojo pareigoms eiti su asmeniu, kurio kvalifikacija turi atitikti Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus reikalavimus, ir ją nutraukia;“.

 

4 straipsnis. Teisės aktai, kuriuos parengia ir priima Vyriausybė

Vyriausybė iki 1998 m. sausio 1 d. patikslina su šiuo įstatymu susijusius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________