LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 m. GEGUŽĖS 13 D. ĮSAKYMO NR. V-432 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 17:2010 „MAISTO PAPILDAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. liepos 5 d. Nr. V-689

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos higienos normą HN 17:2010 „Maisto papildai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-432 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 17:2010 „Maisto papildai“ patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 58-2844), ir išdėstau 8 punktą taip:

8. Apie maisto papildų, importuojamų iš valstybių ne Europos Sąjungos narių, išskyrus Islandijos Respubliką, Lichtenšteino Kunigaikštystę ir Norvegijos Karalystę, tiekimą į Lietuvos Respublikos rinką turi būti pranešta (notifikuota) Vilniaus visuomenės sveikatos centrui [3.11].“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                           Raimondas Šukys