Audito ir APSKAITOS tarnybOS DIREKTORiAUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 39-OJO VERSLO APSKAITOS STANDARTO „Kolektyvinio investavimo subjektų IR PENSIJŲ FONDŲ apskaita, finansinės ataskaitoS“ TVIRTINIMO

 

2010 m. gruodžio 13 d. Nr. VAS-39

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Žin., 2001, Nr. 99-3515) 3 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdamas į Apskaitos standartų komiteto 2010 m. gruodžio 9 d. nutarimą Nr. 24-28-4.27,

tvirtinu 39-ąjį verslo apskaitos standartą „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“ (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                    Audrius Linartas


 

PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Audito ir apskaitos

tarnybos direktoriaus

2010 m. gruodžio 13 d.

įsakymu Nr. VAS-39

 

39-ASIS VERSLO APSKAITOS STANDARTAS

„Kolektyvinio investavimo subjektų IR PENSIJŲ FONDŲ apskaita, finansinės ataskaitoS“

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šio standarto tikslas – nustatyti kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų (toliau – subjektas) apskaitos, finansinių ataskaitų rinkinio sudėties ir finansinių ataskaitų turinio reikalavimus.

2. Šis standartas taikomas:

2.1. kolektyvinio investavimo subjektams:

2.1.1. suderintiesiems kolektyvinio investavimo subjektams;

2.1.2. specialiesiems kolektyvinio investavimo subjektams, tai yra kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius, nekilnojamojo turto, privataus kapitalo, alternatyvaus kolektyvinio investavimo subjektams ir į kitus kolektyvinio investavimo subjektus investuojantiems subjektams;

2.1.3. kitiems kolektyvinio investavimo subjektams;

2.2. pensijų fondams: valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo, papildomo savanoriško pensijų kaupimo, profesinių pensijų kaupimo.

3. Šis standartas taikomas kolektyvinio investavimo subjektams, turintiems investicinio fondo, investicinės bendrovės (investicinės kintamojo kapitalo bendrovės ar uždaro tipo investicinės bendrovės) teisinę formą, ir pensijų fondams.

4. Bendrovė, kurios pagrindinė veikla yra investicinių fondų ar investicinių bendrovių valdymas, pensijų fondų valdymo įmonė, gyvybės draudimo įmonė ar pensijų asociacija, vykdanti pensijų ar profesinių pensijų kaupimo veiklą, šiame standarte vadinama valdymo įmone. Šiame standarte nustatytus apskaitos ir finansinių ataskaitų reikalavimus valdymo įmonė taiko tvarkydama standarte numatytų subjektų apskaitą, tačiau savo apskaitai šio standarto netaiko.

5. Šiame standarte vartojamos sąvokos turi tą pačią reikšmę kaip ir Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo (Žin., 2003, Nr. 75-3472), Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo (Žin., 1999, Nr. 55-1765; 2003, Nr. 75-3473), Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo (Žin., 2006, Nr. 82-3248), Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų (Žin., 2003, Nr. 74-3424; 2007, Nr. 117-4772) įstatymuose ir verslo apskaitos standartuose.

 

II. APSKAITOS TVARKYMO REIKALAVIMAI

 

6. Šiame standarte pateikiami investicinių fondų, pensijų fondų ir investicinių bendrovių, kurių valdymas perduotas valdymo įmonei ir kurių apskaitą tvarko valdymo įmonė, taip pat investicinių bendrovių, kurios apskaitą tvarko savarankiškai, apskaitos reikalavimai.

7. Subjekto turtas, kurį valdo ir patikėjimo teise juo disponuoja valdymo įmonė, yra kolektyvinio investavimo subjekto dalyvių ar pensijų fondo dalyvių (toliau – dalyviai) bendroji dalinė nuosavybė, todėl valdymo įmonė subjekto apskaitą turi tvarkyti atskirai nuo savo apskaitos. Valdomo subjekto turtas, įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos turi būti atskiriami nuo valdymo įmonės turto, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų.

8. Kiekvieno subjekto apskaita turi būti atskira. Kiekvieno subjekto turtas, įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos turi būti atskirti nuo kitų subjektų turto, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų.

9. Sudėtinio kolektyvinio investavimo subjekto (atviro tipo investicinio fondo ar investicinės kintamojo kapitalo bendrovės, kurių turtas padalintas į atskirus subfondus) kiekvieno subfondo turtas, įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos turi būti į apskaitą įtraukiami atskirai nuo kitų tą patį sudėtinį kolektyvinio investavimo subjektą sudarančių subfondų turto, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų.

10. Pripažįstant ir registruojant apskaitoje subjekto turtą, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, vadovaujamasi atitinkamų verslo apskaitos standartų nuostatomis, jei jos neprieštarauja šio standarto nuostatoms.

11. Subjekto apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas (pvz., dėl netikslaus apyvartoje esančių vienetų skaičiaus nustatymo ar dėl ne laiku gaunamos informacijos ir kt.) registruojamas apskaitoje ir atskleidžiamas finansinėse ataskaitose pagal 7-ojo verslo apskaitos standarto „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas“ reikalavimus.

12. Kai taisoma reikšminga apskaitos klaida, susidariusi dėl klaidingai apskaičiuotos vieneto vertės, investicinio fondo ar pensijų fondo grynųjų aktyvų likutis, o investicinės bendrovės – nepaskirstytojo pelno (nuostolių) likutis, koreguojamas retrospektyviai. Kartu perskaičiuojami ir pateikiami ankstesnių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų straipsnių duomenys ir aiškinamajame rašte pateikiama lyginamoji informacija.

13. Atsižvelgiant į tai, kad subjektų grynųjų aktyvų dydis priklauso nuo rinkos kainų svyravimo, siekiant apsaugoti investicinio fondo dalyvių, investicinės bendrovės akcininkų ar pensijų fondo dalyvių interesus, subjekto turto ir įsipareigojimų tikroji vertė turi būti nustatoma pagal rinkos kainas, išskyrus tuos atvejus, kai šis standartas nustato kitaip.

 

III. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ IR PENSIJŲ FONDŲ TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ TIKROSIOS VERTĖS NUSTATYMAS

 

14. Visas subjekto turtas ir įsipareigojimai turi būti įvertinami tikrąja verte, išskyrus atvejus, kai šiame standarte nustatyta kitaip.

15. Subjekto finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų tikroji vertė nustatoma pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ reikalavimus.

16. Iš išvestinių finansinių priemonių atsirandančio finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų tikroji vertė nustatoma pagal 26-ojo verslo apskaitos standarto „Išvestinės finansinės priemonės“ reikalavimus.

17. Subjekto įsigytų pastatų ir žemės, priskirtinų investiciniam turtui, tikroji vertė nustatoma pagal 12-ojo verslo apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ reikalavimus.

18. Subjekto veiklai vykdyti įsigyto kito turto tikroji vertė nustatoma vadovaujantis atitinkamais verslo apskaitos standartais.

19. Subjekto turtas ir įsipareigojimai, kurių tikroji vertė nustatyta kita nei finansinių ataskaitų valiuta (toliau – užsienio valiuta), turi būti įvertinami finansinių ataskaitų valiuta, taikant tikrosios vertės nustatymo dieną skelbiamą oficialų valiutos kursą, naudojamą ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams apskaitoje registruoti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti.

20. Turto ar įsipareigojimų tikroji vertė nustatoma laikantis šių patikimumo lygių:

20.1. Tikroji vertė turi būti nustatoma pagal aktyviojoje rinkoje skelbiamas to turto ar įsipareigojimo kainas.

20.2. Jeigu aktyviojoje rinkoje to turto ar įsipareigojimo kainos neskelbiamos, tikroji vertė nustatoma pagal šioje ar kitoje rinkoje skelbiamas panašaus turto kainas ar kitus aktyviosios rinkos rodiklius arba apskaičiuojama remiantis šiais rodikliais.

20.3. Jeigu tikrosios vertės neįmanoma patikimai nustatyti pagal standarto 20.1 ir 20.2 punktus, rinkose neprekiaujamo turto ar įsipareigojimo tikroji vertė nustatoma pagal kitokius ekonominius rodiklius ar informaciją.

21. Toliau išvardytas finansinis turtas ir įsipareigojimai, jeigu jie negali būti patikimai įvertinami tikrąja verte, vertinami vadovaujantis šiomis 18-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ nuostatomis:

21.1. Iki išpirkimo termino laikomas turtas (finansinis turtas, kurį ketinama ir galima laikyti iki nustatyto termino), taip pat paskolos ir gautinos sumos, kurių tikroji vertė negali būti nustatoma pagal aktyvioje rinkoje skelbiamą kainą, išskyrus parduoti laikomą finansinį turtą, įvertinami amortizuota savikaina, kuri gaunama taikant apskaičiuotų palūkanų metodą.

21.2. Išimtiniais atvejais, kai investicijos į kitą finansinį turtą negali būti patikimai įvertinamos tikrąja verte ar amortizuota savikaina, jos vertinamos įsigijimo savikaina atėmus vertės sumažėjimą.

21.3. Su rinkos kainomis nesusiję finansiniai įsipareigojimai įvertinami amortizuota savikaina.

22. Investicinio fondo ar pensijų fondo turto ir įsipareigojimų vertės pasikeitimas pripažįstamas grynųjų aktyvų padidėjimu ar sumažėjimu ir parodomas grynųjų aktyvų pokyčio ataskaitoje.

23. Investicinės bendrovės turto ir įsipareigojimų tikrosios vertės pasikeitimas pripažįstamas pelnu ar nuostoliais ir parodomas pelno (nuostolių) ataskaitoje.

24. Nustačius klaidą, apskaičiuojama esamiems ir buvusiems dalyviams permokėta ar išmokėta per maža suma. Buvusiems dalyviams kompensuojamų nuostolių, susidariusių dėl klaidos, suma registruojama subjekto įsipareigojimuose.

 

IV. GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ

 

25. Iš turto vertės atimant įsipareigojimų vertę gaunama grynųjų aktyvų vertė.

26. Investicinės bendrovės grynųjų aktyvų vertė ir investicinės bendrovės nuosavo kapitalo suma gali skirtis. Kai investicinės bendrovės nuosavo kapitalo suma skiriasi nuo grynųjų aktyvų vertės, informacija apie tai atskleidžiama aiškinamajame rašte.

27. Grynųjų aktyvų vertė apskaičiuojama atsižvelgiant į subjekto turto ir įsipareigojimų tikrąją vertę ir vadovaujantis tam tikrais grynųjų aktyvų vertės nustatymo principais. Tikslesni reikalavimai grynųjų aktyvų vertės skaičiavimui nustatomi valstybinės priežiūros institucijų teisės aktuose, investicinio fondo ar pensijų fondo taisyklėse, ar investicinės bendrovės įstatuose.

28. Grynųjų aktyvų vertės padidėjimas pripažįstamas gavus pinigus už subjekto dalyviui parduotus investicinius vienetus ar akcijas, pensijų fondo dalyvių įmokas, registruojant iš kitų subjektų gautas sumas, garantines įmokas, palūkanų, dividendų ir kitas pajamas, registruojant parduotų investicijų pelną, investicijų ir kito turto tikrosios vertės padidėjimą, įsipareigojimų tikrosios vertės sumažėjimą, turto padidėjimą ir įsipareigojimų sumažėjimą dėl užsienio valiutos kursų pokyčio, nurašant įsipareigojimus, kitais investicinio fondo ar pensijų fondo taisyklėse, ar investicinės bendrovės įstatuose nustatytais atvejais.

29. Grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas pripažįstamas, kai atsiranda įsipareigojimas išpirkti iš subjekto dalyvio investicinius vienetus ar akcijas, pervesti kitiems subjektams dalyviui priklausančių lėšų sumą, išmokėti pensijų fondo dalyviams pensijų išmokas, kai įregistruojamas įsipareigojimas valdymo įmonei ar depozitoriumui, atsiradus kitų įsipareigojimų, registruojant investicijų ir kito turto tikrosios vertės sumažėjimą, įsipareigojimų tikrosios vertės padidėjimą, turto sumažėjimą ir įsipareigojimų padidėjimą dėl užsienio valiutos kursų pokyčio, registruojant parduotų investicijų nuostolius, nurašant gautinas ir indėlio sumas, kurių nesitikima atgauti, patiriant kitų išlaidų, kurios nurodytos investicinio fondo ar pensijų fondo taisyklėse ar investicinės bendrovės įstatuose.

30. Investicinio fondo ar pensijų fondo grynųjų aktyvų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje parodoma grynųjų aktyvų ataskaitos C dalyje Grynieji aktyvai, o grynųjų aktyvų vertės padidėjimas ir sumažėjimas parodomi grynųjų aktyvų pokyčio ataskaitoje.

 

V. INVESTICINIŲ VIENETŲ, AKCIJŲ IR APSKAITOS VIENETŲ APSKAITA

 

31. Investicinio fondo investicinis vienetas, pensijų fondo apskaitos vienetas arba investicinės bendrovės akcija (toliau – vienetas) patvirtina subjekto dalyvio teisę į subjekto turto dalį.

32. Kiekvienam dalyviui tenkanti subjekto turto dalis apskaičiuojama jam priklausančių vienetų skaičių dauginant iš vieneto vertės.

33. Pasikeitus grynųjų aktyvų vertei, dalyviui priklausanti subjekto turto dalis gali nesikeisti, jeigu tai nustatyta teisės aktuose. Pavyzdžiui, dalyvio turto paveldėtojui tenkanti suma, kai dalyvavimas pensijų kaupime nutraukiamas dėl dalyvio mirties, taip pat nesikeičia. Dalyviams ar jų paveldėtojams tenkančios sumos, kurių vertė nepriklauso nuo grynųjų aktyvų vertės pokyčių, registruojamos apskaitoje kaip nesikeičiantis subjekto įsipareigojimas ir rodomos finansinių ataskaitų kitų subjekto įsipareigojimų straipsniuose, kol bus išmokėtos.

34. Subjekto vieneto vertė nustatoma grynųjų aktyvų vertę dalijant iš visų apyvartoje esančių vienetų skaičiaus. Vieneto kaina, už kurią jis parduodamas (perkamas), ir vertė gali skirtis dėl investicinio fondo ar pensijų fondo taisyklėse ar investicinės bendrovės įstatuose nustatytų sąlygų. Subjektai gali nustatyti vienetų išleidimo ir išpirkimo mokesčius, dėl kurių vieneto išleidimo ar išpirkimo kaina gali skirtis nuo vertės. Jei tokie mokesčiai yra atskaitomi iš dalyvio pervestos pinigų sumos, skirtos įsigyti subjekto išleidžiamus vienetus, arba iš dalyviui pervestinos sumos, kai vienetai išperkami, subjekto valdymo įmonei ir tarpininkams tenkanti šių mokesčių dalis subjekto apskaitoje pripažįstama įsipareigojimais.

35. Kolektyvinio investavimo subjekto vienetai parduodami ar išperkami. Pardavus vienetus, investicinio fondo apskaitoje registruojamas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas, investicinės bendrovės apskaitoje – nuosavo kapitalo padidėjimas. Atsiradus įsipareigojimui išpirkti iš subjekto dalyvio vienetus ar pervesti kitiems subjektams dalyviui priklausančias lėšas, investicinio fondo apskaitoje registruojamas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas, o investicinės bendrovės apskaitoje – nuosavo kapitalo sumažėjimas.

36. Sudėtinio kolektyvinio investavimo subjekto vieno fondo vienetus dalyvis gali pakeisti į kito to paties sudėtinio kolektyvinio investavimo subjekto fondo vienetus. Tokiu atveju vieno fondo vienetai konvertuojami į kito to paties sudėtinio kolektyvinio investavimo subjekto fondo vienetus. Konvertuojant vienetus, dalyviui pinigai neišmokami. Fondo, kurio vienetai keičiami į kito fondo vienetus, grynųjų aktyvų vertė ar nuosavas kapitalas sumažėja, o kito fondo grynųjų aktyvų vertė ar nuosavas kapitalas padidėja.

37. Jungiant investicinius fondus ar pensijų fondus, jų dalyviams priklausantys vienetai konvertuojami į po jungimo veiksiančio fondo vienetus.

38. Pensijų fonde kaupiamos įmokos konvertuojamos į pensijų fondo vienetus arba pensijų fondo vienetai konvertuojami į juos atitinkančias pensijų fondo dalyviams priklausančias pinigų sumas. Pensijų fondo gautos dalyvių įmokos ar iš kitų subjektų gautos dalyviui priklausančios sumos, kai dalyvis ateina iš kitų subjektų, konvertuojamos į pensijų fondo dalyviams priklausančius vienetus, o apskaitoje registruojamas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas. Išperkant pensijų fondo vienetus, pervedant į kitus subjektus dalyviui priklausančias pinigines lėšas ar išmokant pensijų fondo išmokas, dalyviams priklausantys vienetai konvertuojami į pinigus ir apskaitoje registruojamas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas.

39. Gautos subjekto dalyviams priklausančios sumos investicinių vienetų išleidimo datą registruojamos didinant grynųjų aktyvų vertę ar investicinės bendrovės nuosavą kapitalą. Investicinio fondo, pensijų fondo taisyklėse ar investicinės bendrovės įstatuose būna numatytas konkretus paraiškų vykdymo laikas. Prieš investicinių vienetų išleidimą gautos sumos registruojamos subjekto apskaitoje didinant subjekto turtą ir įsipareigojimus. Reikalavimo pateikimo datą subjekto dalyviams priklausančios išmokos apskaitoje registruojamos mažinant grynųjų aktyvų vertę ar investicinės bendrovės nuosavą kapitalą ir didinant įsipareigojimus.

 

VI. FINANSINIŲ ATASKAITŲ REIKALAVIMAI

 

40. Finansinėse ataskaitose pateikiama informacija, iš kurios investuotojai galėtų daryti pagrįstas išvadas apie subjekto finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus.

41. Subjekto metinės finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis šiuo standartu ir 1-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinė atskaitomybė“ nuostatomis, jei jos neprieštarauja šiam standartui.

42. Subjekto tarpinės finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis šiuo standartu ir 29-ojo verslo apskaitos standarto „Tarpinė finansinė atskaitomybė“ nuostatomis, jei jos neprieštarauja šiam standartui.

43. Investicinio fondo ar pensijų fondo finansinių ataskaitų rinkinį sudaro:

43.1. grynųjų aktyvų ataskaita;

43.2. grynųjų aktyvų pokyčio ataskaita;

43.3. aiškinamasis raštas.

44. Atskira investicinio fondo ar pensijų fondo pinigų srautų ataskaita nesudaroma, pinigų srautai atskleidžiami aiškinamajame rašte.

45. Investicinės bendrovės, veikiančios pagal Akcinių bendrovių įstatymą (Žin., 2000, Nr. 64-1914; 2003, Nr. 123-5574), finansinių ataskaitų rinkinį sudaro:

45.1. balansas;

45.2. pelno (nuostolių) ataskaita;

45.3. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;

45.4. pinigų srautų ataskaita;

45.5. aiškinamasis raštas.

46. Kiekvieno sudėtinio kolektyvinio investavimo subjekto subfondo rengiamos atskiros finansinės ataskaitos.

47. Sudėtinio kolektyvinio investavimo subjekto bendrose finansinėse ataskaitose pateikiami tiek bendri sudėtinio kolektyvinio investavimo subjekto duomenys, tiek atskirų subfondų finansinių ataskaitų duomenys. Bendri finansinių ataskaitų duomenys pateikiami laikantis šių taisyklių:

47.1. Sudedamos visų subfondų ataskaitų atitinkamų eilučių sumos. Investicinių fondų ar pensijų fondų ataskaitose sudedamos standarto 43.1 ir 43.2 punktuose nurodytų ataskaitų atitinkamų eilučių sumos. Investicinių bendrovių ataskaitose sudedamos standarto 45.1–45.4 punktuose nurodytų ataskaitų atitinkamų eilučių sumos.

47.2. Ataskaitos sudaromos finansinių ataskaitų valiuta. Jei subfondo finansinės ataskaitos yra sudaromos užsienio valiuta, jų duomenys perskaičiuojami tokia tvarka: turtas ir įsipareigojimai perskaičiuojami į finansinių ataskaitų valiutą pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos kursą, o pajamos ir sąnaudos perskaičiuojamos pagal sandorio dienos kursą. Atitinkamų ataskaitų atitinkamos eilutės sudedamos. Gautas užsienio valiutos pokytis parodomas kaip pajamos ar sąnaudos.

47.3. Subfondų duomenys pateikiami laikantis tos pačios apskaitos politikos. Jeigu yra neatitikimų, jie paaiškinami aiškinamojo rašto pastabose.

48. Pavyzdinės finansinių ataskaitų formos pateikiamos šio standarto prieduose.

 

VII. GRYNŲJŲ AKTYVŲ ATASKAITA IR JOS STRAIPSNIŲ AIŠKINIMAS

 

49. Grynųjų aktyvų ataskaitos informacija turi teisingai parodyti investicinio fondo ar pensijų fondo turtą, įsipareigojimus ir grynuosius aktyvus paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.

50. Grynųjų aktyvų ataskaitoje pateikiami ataskaitinio laikotarpio pabaigos ir lyginamieji – praėjusių finansinių metų pabaigos – duomenys.

51. Grynųjų aktyvų ataskaitos straipsniai:

51.1. A.Turtas;

51.2. I. Pinigai;

51.3. II. Terminuotieji indėliai;

51.4. III. Pinigų rinkos priemonės;

51.5. III.1. Valstybės iždo vekseliai;

51.6. III.2. Kitos pinigų rinkos priemonės;

51.7. IV. Perleidžiamieji vertybiniai popieriai;

51.8. IV.1. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai;

51.9. IV.1.1. Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai;

51.10. IV.1.2. Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai;

51.11. IV.2. Nuosavybės vertybiniai popieriai;

51.12. IV.3. Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos;

51.13. V. Gautinos sumos;

51.14. V.1. Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos;

51.15. V.2. Kitos gautinos sumos;

51.16. VI. Investicinis ir kitas turtas;

51.17. VI.1. Investicinis turtas;

51.18. VI.2. Išvestinės finansinės priemonės;

51.19. VI.3. Kitas turtas;

51.20. B. Įsipareigojimai;

51.21. I. Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai;

51.22. II. Įsipareigojimai kredito įstaigoms;

51.23. III. Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis;

51.24. IV. Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos;

51.25. V. Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai;

51.26. C. Grynieji aktyvai.

52. Grynųjų aktyvų ataskaitos A dalyje pateikiama informacija apie investicinio fondo ar pensijų fondo turtą: pinigus, indėlius, pinigų rinkos priemones, perleidžiamuosius vertybinius popierius, gautinas sumas, kitą finansinį ir investicinį turtą.

53. Pinigų straipsnyje parodoma pinigų, esančių visokia valiuta kasoje, kredito įstaigų sąskaitose, vienos nakties indėlių, taip pat neterminuotųjų indėlių su teise bet kuriuo metu pareikalauti viso indėlio ar jo dalies išmokėjimo neprarandant sukauptų palūkanų (indėlių iki pareikalavimo), suma.

54. Terminuotųjų indėlių straipsnyje parodoma pinigų suma, kurios sutartyje nustatytą laiką, įskaitant indėlius iki trijų mėnesių, negalima paimti iš kredito įstaigos sąskaitos neprarandant sukauptų palūkanų. Terminuotieji indėliai parodomi kartu su sukauptomis palūkanomis.

55. Pinigų rinkos priemonių straipsnyje parodoma vertė įsigytų tokių priemonių, kaip valstybės iždo vekseliai, indėlio sertifikatai, bendrovių išleisti trumpalaikiai skolos grąžinimo įsipareigojimai, bankų akceptai, komerciniai vekseliai, kitos pinigų rinkos priemonės, kurių vertę galima bet kuriuo metu nustatyti ir kuriomis prekiaujama pinigų rinkose.

56. Perleidžiamųjų vertybinių popierių straipsnyje parodoma įsigytų vertybinių popierių, cirkuliuojančių kapitalo rinkoje, bendra vertė su sukauptomis palūkanomis ir dividendais.

57. Ne nuosavybės vertybinių popierių straipsnyje parodoma obligacijų, kitų perleidžiamųjų vertybinių popierių, suteikiančių teisę pasirašymo ar keitimo būdu įsigyti bet kuriuos ne nuosavybės vertybinius popierius, bendra vertė. Atskirai parodomi vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai.

58. Nuosavybės vertybinių popierių straipsnyje parodoma bendrovių akcijų, kitų perleidžiamųjų vertybinių popierių, suteikiančių teisę pasirašymo ar keitimo būdu įsigyti bet kuriuos nuosavybės vertybinius popierius, vertė.

59. Atskirai parodoma kitų kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų ir akcijų bendra vertė.

60. Gautinų sumų straipsnyje parodomos negautos investicijų pardavimo sandorių sumos, garantinių įmokų, kitos pagal sutartis užregistruotos gautinos sumos. Kartu parodomos ir iš valdymo įmonės gautinos sumos, kurias gavus mažinamos investicinio fondo ar pensijų fondo taisyklėse nenumatytos ar nustatytas ribas viršijančios ataskaitinio laikotarpio sąnaudos.

61. Investicinio ir kito turto straipsnyje parodoma investicinio ir kito turto bendra vertė. Atskiruose straipsniuose parodoma:

61.1. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas, kurio paskirtis gauti pajamų iš jo vertės padidėjimo ar nuomos.

61.2. Finansinis turtas, atsirandantis iš išvestinių finansinių priemonių, tokių kaip pasirinkimo, ateities ir panašūs sandoriai.

61.3. Atpirkimo sandoriai ir kituose straipsniuose nepaminėtas kitas turtas.

62. Grynųjų aktyvų ataskaitos B dalyje pateikiama informacija apie investicinio fondo ar pensijų fondo ilgalaikius ir trumpalaikius finansinius įsipareigojimus. Atskiruose straipsniuose parodoma:

62.1. Už įsigytą investicinį ar finansinį turtą mokėtinos sumos.

62.2. Įsipareigojimų kredito įstaigoms (veiklai vykdyti ir likvidumui palaikyti gautų paskolų negrąžinta dalis) suma.

62.3. Finansinių įsipareigojimų, atsirandančių iš išvestinių finansinių priemonių, tokių kaip pasirinkimo, ateities ir panašūs sandoriai, vertė.

62.4. Mokėtinos atlyginimo depozitoriumui ir valdymo įmonei sumos.

62.5. Kitiems investiciniams fondams ar pensijų fondams, į kuriuos pereina dalyviai, investicinio fondo ar pensijų fondo dalyviams ir jų paveldėtojams nepervestos sumos, platintojams nepervestos mokesčio sumos, pagal audito ir teisinių ar kitokių paslaugų sutartis mokėtinos sumos, kitose ataskaitos eilutėse neparodytos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai.

63. Grynųjų aktyvų ataskaitos C dalyje parodoma investicinio fondo ar pensijų fondo grynųjų aktyvų vertė, kurią sudaro turto ir finansinių įsipareigojimų verčių skirtumas.

64. Grynųjų aktyvų vertė turi būti lygi investicinio fondo ar pensijų fondo dalyviams priklausančių vienetų verčių sumai.

65. Standarto 51 punkte nurodyti grynųjų aktyvų ataskaitos straipsniai yra privalomi, t. y. jie turi būti pateikiami ir tais atvejais, kai sumos lygios nuliui. Nurodytus pavyzdinės formos straipsnius galima papildyti naujomis reikalingomis eilutėmis.

 

VIII. GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIO ATASKAITA IR JOS STRAIPSNIŲ AIŠKINIMAS

 

66. Grynųjų aktyvų pokyčio ataskaitoje pateikiama informacija turi teisingai parodyti investicinio fondo ar pensijų fondo ataskaitinio laikotarpio grynųjų aktyvų padidėjimą ir sumažėjimą.

67. Grynųjų aktyvų pokyčio ataskaitoje pateikiami ataskaitinio laikotarpio duomenys ir tokio paties praėjusio ataskaitinio laikotarpio (lyginamoji) informacija.

68. Grynųjų aktyvų pokyčio ataskaitos straipsniai:

68.1. I. Grynųjų aktyvų vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje;

68.2. II. Grynųjų aktyvų vertės padidėjimas;

68.3. II.1. Dalyvių įmokos į fondą;

68.4. II.2. Iš kitų fondų gautos sumos;

68.5. II.3. Garantinės įmokos;

68.6. II.4. Palūkanų pajamos;

68.7. II.5. Dividendai;

68.8. II.6. Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo;

68.9. II.7. Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio;

68.10. II.8. Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas;

68.11. II.9. Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas;

68.12. III. Grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas;

68.13. III.1. Išmokos fondo dalyviams;

68.14. III.2. Išmokos kitiems fondams;

68.15. III.3. Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo;

68.16. III.4. Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio;

68.17. III.5. Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai;

68.18. III.6. Valdymo sąnaudos;

68.19. III.6.1. Atlyginimas valdymo įmonei;

68.20. III.6.2. Atlyginimas depozitoriumui;

68.21. III.6.3. Atlyginimas tarpininkams;

68.22. III.6.4. Audito sąnaudos;

68.23. III.6.5. Kitos sąnaudos;

68.24. III.7. Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas;

68.25. III.8. Sąnaudų kompensavimas (-);

68.26. III.9. Pelno paskirstymas;

68.27. IV. Grynųjų aktyvų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

69. Investicinio fondo ar pensijų fondo grynųjų aktyvų vertė, parodyta grynųjų aktyvų pokyčio ataskaitos pirmoje dalyje, turi atitikti grynųjų aktyvų ataskaitos praėjusių finansinių metų paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, o parodyta ketvirtoje dalyje – ataskaitinio laikotarpio sumą.

70. Grynųjų aktyvų pokyčio ataskaitos antroje dalyje pateikiama informacija apie investicinio fondo ar pensijų fondo grynųjų aktyvų vertės padidėjimą: gautas dalyvių įmokas, iš kitų fondų gautas sumas, garantines įmokas, palūkanas, dividendus, investicijų vertės padidėjimą ir pardavimo sandorių pelną, užsienio valiutos kursų pokyčio pelną, išvestinių finansinių priemonių sandorių pelną ir kitas pajamas ar įplaukas, kurios per ataskaitinį laikotarpį padidino grynųjų aktyvų vertę.

71. Dalyvių įmokų į fondą straipsnyje parodoma į investicinį fondą, į papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondą, į profesinių pensijų fondą per ataskaitinį laikotarpį gautų įmokų suma, atskaičius mokestį platintojams, ar į valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies pensijų fondą gautų kaupiamųjų pensijų įmokų suma. Atlyginimas valdymo įmonei iš įmokų neatskaičiuojamas ir nedaromi kiti atskaitymai iš subjekto turto valdymo įmonės naudai, kurie parodomi valdymo sąnaudų straipsniuose. Iš valstybinio socialinio draudimo fondo gautų įmokų suma mažinama per atitinkamą laikotarpį grąžintomis sumomis.

72. Iš kitų fondų gautų sumų straipsnyje parodoma iš kitų investicinių fondų ar pensijų fondų gautos ir gautinos dalyviui priklausančios sumos, kai dalyvis pereina į investicinį fondą ar pensijų fondą iš kitų investicinių fondų ar pensijų fondų, pavyzdžiui, gauti pinigai, gautinos sumos ir kitas turtas.

73. Garantinių įmokų straipsnyje parodoma gautų ir gautinų garantinių įmokų suma, jeigu trečia šalis yra įsipareigojusi garantuoti tam tikrą pajamingumą. Tokių įmokų pavyzdys yra teisės aktų nustatyta garantijų formavimo, investavimo ir naudojimo tvarka, valdymo įmonės prisiimti įsipareigojimai garantuoti pensijų fondo dalyviams tam tikrą pajamingumą.

74. Palūkanų pajamų straipsnyje parodomos finansinio turto, kai jis negali būti patikimai įvertintas tikrąja verte, palūkanos. Amortizuota savikaina įvertinto finansinio turto palūkanų pajamos apskaičiuojamos taikant apskaičiuotų palūkanų metodą. Palūkanų pajamos turi būti pripažįstamos kaupimo principu, jei tikėtina, kad bus gauta ekonominė nauda ir pajamų suma gali būti patikimai įvertinama.

75. Dividendų straipsnyje parodomi nuosavybės vertybinių popierių dividendai. Dividendų pajamos turi būti pripažįstamos tada, kai yra patvirtintos akcininkų teisės gauti pinigus.

76. Pelno dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo straipsnyje parodomas pinigų rinkos priemonių, vertybinių popierių, investicinio turto, išvestinių finansinių priemonių ir kitų investicijų vertės padidėjimo ir jų pardavimo sandorių pelnas, įskaitant ir tikrąja verte įvertinto turto vertės pokytį dėl užsienio valiutos kursų pokyčio.

77. Pelno dėl užsienio valiutos kursų pokyčio straipsnyje parodomi teigiami pasikeitimai, susidarę atsiskaitant užsienio valiuta, finansinių ataskaitų valiutos ir užsienio valiutos oficialaus santykio pasikeitimo iš naujo įvertinant užsienio valiuta gautinas ir mokėtinas sumas, užsienio valiuta laikomus terminuotuosius indėlius, užsienio valiutą banko sąskaitose, jeigu tokie pokyčiai nebuvo parodyti pagal standarto 76 punkto nuostatas. Subjekto sandoriai užsienio valiuta ir valiutos kursų pokyčiai apskaitoje registruojami ir pateikiami finansinėse ataskaitose pagal 22-ojo verslo apskaitos standarto „Užsienio valiutos kurso pasikeitimas“ nuostatas.

78. Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelno straipsnyje parodomas teigiamas tikrosios vertės pasikeitimas, nustatytas vertinant iš išvestinės finansinės priemonės atsirandantį finansinį turtą ir finansinį įsipareigojimą. Pasikeitimas parodomas to laikotarpio, kada atsiranda, ataskaitoje.

79. Kito grynųjų aktyvų vertės padidėjimo straipsnyje parodomas pelnas dėl finansinių įsipareigojimų vertės sumažėjimo, delspinigių pajamos, kitos pajamos ir kituose šios ataskaitos straipsniuose neparodytas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas.

80. Grynųjų aktyvų pokyčio ataskaitos trečioje dalyje pateikiama informacija apie investicinio fondo ar pensijų fondo grynųjų aktyvų vertės sumažėjimą: išmokas dalyviams, kitiems fondams, investicijų vertės sumažėjimą ir pardavimo sandorių nuostolius, užsienio valiutos kursų pokyčio nuostolius, išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostolius, valdymo sąnaudas ir kitas sumas, kurios per ataskaitinį laikotarpį sumažino grynųjų aktyvų vertę.

81. Išmokų fondo dalyviams straipsnyje parodoma per ataskaitinį laikotarpį investicinio fondo dalyvių, pareikalavusių išpirkti investicinius vienetus, grynųjų aktyvų vertė ar iš pensijų fondo sąskaitos privalomos mokėti išmokos.

82. Išmokų kitiems fondams straipsnyje parodoma kitiems subjektams sumokėtos ar privalomos sumokėti investicinio fondo ar pensijų fondo dalyviui priklausančios piniginės lėšos, kai dalyvis pereina į kitą investicinį fondą ar pensijų fondą.

83. Nuostolių dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo straipsnyje parodomi pinigų rinkos priemonių, vertybinių popierių, investicinio turto, išvestinių finansinių priemonių ir kitų investicijų vertės sumažėjimo (nuvertėjimo) ir pardavimo nuostoliai, jeigu tokių yra. Taip pat įtraukiamas ir tikrąja verte įvertinto turto vertės pokytis dėl užsienio valiutos kursų pasikeitimo. Panaikinus praėjusiais ataskaitiniais laikotarpiais pripažintus nuostolius dėl vertės sumažėjimo ar jų dalį, nuostolių sumažėjimas taip pat parodomas šiame straipsnyje.

84. Nuostolių dėl užsienio valiutos kursų pokyčio straipsnyje parodomi neigiami pasikeitimai, susidarę atsiskaitant užsienio valiuta, dėl finansinių ataskaitų valiutos ir užsienio valiutos oficialaus santykio pasikeitimo, įvertinant užsienio valiuta gautinas ir mokėtinas sumas, užsienio valiuta laikomus terminuotuosius indėlius, užsienio valiutą banko sąskaitose, jeigu šie pokyčiai nebuvo parodyti pagal standarto 83 punkto nuostatas.

85. Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostolių straipsnyje parodomas neigiamas tikrosios vertės pasikeitimas, nustatytas vertinant iš išvestinės finansinės priemonės atsirandantį finansinį turtą ir finansinį įsipareigojimą. Pasikeitimas parodomas to laikotarpio, kada jis atsiranda, ataskaitoje. Kartu su finansiniu turtu ir finansiniu įsipareigojimu, atsirandančiais iš išvestinės finansinės priemonės sandorių, parodomos susijusios ataskaitinio laikotarpio šių sandorių sudarymo išlaidos.

86. Valdymo sąnaudų straipsnyje parodomos investicinio fondo ar pensijų fondo ataskaitinio laikotarpio sąnaudos, nustatytos investicinio fondo ar pensijų fondo taisyklėse. Atskiruose straipsniuose parodoma:

86.1. atlyginimas valdymo įmonei;

86.2. atlyginimas depozitoriumui;

86.3. atlyginimas tarpininkams;

86.4. audito sąnaudos;

86.5. kitos sąnaudos (su sandorių sudarymu susijusios sąnaudos, vertybinių popierių biržos mokestis, registracijos mokesčiai, teisinių paslaugų ir kitos, taip pat investicinio fondo ar pensijų fondo taisyklėse nenumatytos arba nustatytas ribas viršijančios sąnaudos, jeigu per ataskaitinį laikotarpį fondas patyrė tokių išlaidų).

87. Kito grynųjų aktyvų vertės sumažėjimo straipsnyje parodomas kituose ataskaitos straipsniuose neparodytas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas.

88. Sąnaudų kompensavimo straipsnyje parodomos sumos, kuriomis mažinamos subjekto ataskaitinio laikotarpio sąnaudos, tai yra investicinio fondo ar pensijų fondo taisyklėse nenumatytos arba nustatytas ribas viršijančios išlaidos, kurias apmoka valdymo įmonė. Kompensavimo sumos ataskaitoje parodomos su minuso ženklu.

89. Pelno paskirstymo straipsnyje parodoma investicinio fondo pelno dalis, išmokėta investicinio fondo dalyviams grynais pinigais, jei tai numato investicinių fondų veiklą reglamentuojantys teisės aktai ir fondo taisyklės.

90. Standarto 68 punkte nurodyti grynųjų aktyvų pokyčio ataskaitos straipsniai yra privalomi, tai yra jie turi būti pateikiami ir tais atvejais, kai sumos lygios nuliui. Nurodytus pavyzdinės formos straipsnius galima papildyti naujomis reikalingomis eilutėmis.

91. Ataskaitinio laikotarpio grynųjų aktyvų pokyčio ataskaitos praėjusių finansinių metų atskirų straipsnių duomenys turi sutapti su praėjusių finansinių metų grynųjų aktyvų pokyčio ataskaitos ataskaitinio laikotarpio sumomis. Jeigu yra neatitikimų, jie turi būti paaiškinami aiškinamajame rašte.

 

IX. INVESTICINĖS BENDROVĖS BALANSAS IR SVARBIAUSIŲ JO STRAIPSNIŲ AIŠKINIMAS

 

92. Investicinės bendrovės balansas sudaromas vadovaujantis šio standarto ir 2-ojo verslo apskaitos standarto „Balansas“ nuostatomis, jei jos neprieštarauja šio standarto nuostatoms.

93. Balanso informacija turi teisingai parodyti investicinės bendrovės turtą, nuosavą kapitalą ir įsipareigojimus paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.

94. Balanse pateikiami ataskaitinio laikotarpio pabaigos ir lyginamieji – praėjusių finansinių metų pabaigos – duomenys.

95. Investicinės bendrovės balanso straipsniai:

95.1. A. Ilgalaikis turtas;

95.2. I. Nematerialusis turtas;

95.3. II. Materialusis turtas;

95.4. II.1. Investicinis turtas;

95.5. II.2. Kitas materialusis turtas;

95.6. III. Finansinis turtas;

95.7. III.1. Investicijos į susijusias įmones;

95.8. III.2. Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai;

95.9. III.3. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai;

95.10. III.4. Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos;

95.11. III.5. Išvestinės finansinės priemonės;

95.12. III.6. Terminuotieji indėliai;

95.13. III.7. Kitas ilgalaikis finansinis turtas;

95.14. IV. Kitas ilgalaikis turtas;

95.15. IV.1. Atidėtojo mokesčio turtas

95.16. IV.2. Kitas ilgalaikis turtas

95.17. B. Trumpalaikis turtas;

95.18. I. Iš anksto sumokėtos sumos;

95.19. II. Per vienus metus gautinos sumos;

95.20. II.1. Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos;

95.21. II.2. Susijusių įmonių skolos;

95.22. II.3. Kitos gautinos sumos;

95.23. III. Terminuotieji indėliai;

95.24. IV. Pinigų rinkos priemonės;

95.25. V. Perleidžiamieji vertybiniai popieriai;

95.26. V.1. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai;

95.27. V.2. Nuosavybės vertybiniai popieriai;

95.28. V.3. Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos;

95.29. VI. Išvestinės finansinės priemonės;

95.30. VII. Kitas trumpalaikis turtas;

95.31. VIII. Pinigai;

95.32. C. Nuosavas kapitalas;

95.33. I. Pasirašytasis (apmokėtas) akcinis kapitalas;

95.34. II. Akcijų priedai;

95.35. III. Perkainojimo rezervas (rezultatai);

95.36. IV. Rezervai;

95.37. V. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai);

95.38. D. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai;

95.39. I. Po vienų metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai;

95.40. I.1. Finansinės skolos kredito įstaigoms;

95.41. I.2. Atidėjiniai;

95.42. I.3. Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas;

95.43. I.4. Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis;

95.44. I.5. Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai;

95.45. II. Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai;

95.46. II.1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis;

95.47. II.2. Finansinės skolos kredito įstaigoms;

95.48. II.3. Atidėjiniai;

95.49. II.4. Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai;

95.50. II.5. Iš anksto gautos sumos;

95.51. II.6. Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis;

95.52. II.7. Pelno mokesčio įsipareigojimai;

95.53. II.8. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai;

95.54. II.9. Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos;

95.55. II.10. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai.

96. Investicinės bendrovės balanso A dalyje pateikiama informacija apie ilgalaikį turtą: nematerialųjį, materialųjį, finansinį, kitą turtą, kuris atitinka ilgalaikio turto apibrėžimą ir kurį investicinė bendrovė naudoja vykdydama veiklą ir siekdama ekonominės naudos.

97. Nematerialiojo turto straipsnyje parodoma investicinės bendrovės veikloje naudojamo nematerialiojo turto, pripažinto ir apskaitoje užregistruoto pagal 13-ojo verslo apskaitos standarto „Nematerialusis turtas“ nuostatas, vertė.

98. Materialiojo turto straipsnyje parodoma investicinio turto ir investicinės bendrovės veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto, apskaitoje užregistruotų pagal 12-ojo verslo apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ nuostatas, vertė. Investiciniam turtui priskiriamas ilgalaikis materialusis turtas (žemė, pastatai ar jų dalis arba žemė kartu su pastatais), kurį investicinė bendrovė laiko tik gauti pajamų iš šio turto vertės padidėjimo ar nuomos.

99. Finansinio turto straipsnyje parodoma bendra investicinės bendrovės ilgalaikių finansinių investicijų vertė. Atskiruose straipsniuose parodoma:

99.1. Investicijų į susijusias įmones straipsnyje – bendrovių akcijos, kiti perleidžiamieji vertybiniai popieriai, kurie investicinei bendrovei suteikia teisę daryti esminį poveikį emitentams, taip pat ilgalaikės investicijos į susijusius kolektyvinio investavimo subjektus.

99.2. Kitų nuosavybės vertybinių popierių straipsnyje – bendrovių akcijos, kiti perleidžiamieji vertybiniai popieriai, kurie suteikia teisę pasirašymo arba keitimo būdu įsigyti bet kuriuos nuosavybės vertybinius popierius, tačiau kurie nesuteikia teisės daryti kitoms įmonėms reikšmingo ar lemiamo poveikio.

99.3. Ne nuosavybės vertybinių popierių straipsnyje – obligacijos, laikomos iki išpirkimo termino ilgiau nei vienus metus, kiti perleidžiamieji vertybiniai popieriai, suteikiantys teisę pasirašymo ar keitimo būdu įsigyti bet kuriuos ne nuosavybės vertybinius popierius.

99.4. Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų ir akcijų straipsnyje – kolektyvinio investavimo subjekto vienetai, kurių investicinė bendrovė neplanuoja perleisti ilgiau kaip vienus metus.

99.5. Išvestinių finansinių priemonių straipsnyje – finansinis turtas, atsirandantis iš tokių išvestinių finansinių priemonių, kaip finansiniai pasirinkimo sandoriai, ateities sandoriai ir pan., jei sandoris bus vykdomas po vienų metų.

99.6. Terminuotųjų indėlių straipsnyje – pinigų likutis indėlių sąskaitose, kai jų naudojimo laikas apribojamas ilgiau kaip vienus metus, kartu su sukauptomis palūkanomis.

100. Ilgalaikis finansinis investicinės bendrovės turtas, išskyrus išvestines finansines priemones, pripažįstamas ir apskaitoje registruojamas pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ nuostatas. Ilgalaikis finansinis turtas, atsirandantis iš išvestinių finansinių priemonių, pripažįstamas ir apskaitoje registruojamas pagal 26-ojo verslo apskaitos standarto „Išvestinės finansinės priemonės“ nuostatas.

101. Kito ilgalaikio turto straipsnyje parodomas atidėtojo mokesčio turtas ir kituose ilgalaikio turto straipsniuose neparodytas turtas. Atidėtojo mokesčio turtas pripažįstamas ir apskaitoje registruojamas pagal 24-ojo verslo apskaitos standarto „Pelno mokestis“ nuostatas.

102. Investicinės bendrovės balanso B dalyje pateikiama informacija apie trumpalaikį turtą, kurį tikimasi realizuoti arba sunaudoti per vienus metus nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos. Trumpalaikiam turtui priskiriama iš anksto sumokėtos sumos, gautinos sumos, terminuotieji indėliai, pinigų rinkos priemonės, perleidžiamieji vertybiniai popieriai, finansinis turtas, atsirandantis iš išvestinių finansinių priemonių, pinigai ir kitas per vienus metus perleidžiamas ar sunaudojamas turtas.

103. Per vienus metus gautinų sumų straipsnyje parodomos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje negautos investicijų ir kito finansinio turto pardavimo sandorių sumos, garantinių įmokų sumos, susijusių įmonių skolos, kitos pagal sutartis gautinos sumos. Kartu parodomos ir investicinės bendrovės gautinos sumos, skiriamos ataskaitinio laikotarpio investicinės bendrovės įstatuose nenumatytoms arba nustatytas ribas viršijančioms sąnaudoms sumažinti. Jeigu bendrovė turi sudarytų sutarčių su tarpininku ar kita bendrove dėl išlaidų pasidalijimo, pagal tokią sutartį bendrovei tenkanti kompensuojamų išlaidų gautina dalis taip pat parodoma šiame straipsnyje.

104. Terminuotųjų indėlių straipsnyje parodoma indėlių suma, kurios ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, įskaitant ir indėlius iki trijų mėnesių, negalima paimti iš sąskaitos neprarandant sukauptų palūkanų. Terminuotieji indėliai parodomi kartu su sukauptomis palūkanomis.

105. Pinigų rinkos priemonių straipsnyje parodoma vertė įsigytų tokių priemonių, kaip valstybės iždo vekseliai, indėlio sertifikatai, bendrovių išleisti trumpalaikiai skolos grąžinimo įsipareigojimai, bankų akceptai, komerciniai vekseliai, kitos pinigų rinkos priemonės, kurių vertę galima bet kuriuo metu nustatyti ir kuriomis prekiaujama pinigų rinkose.

106. Perleidžiamųjų vertybinių popierių straipsnyje parodoma investicinės bendrovės trumpalaikių investicijų, tai yra kapitalo rinkoje cirkuliuojančių vertybinių popierių, kuriuos ji įsigijo ketindama perleisti per vienus metus nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, ir ilgalaikių investicijų, kurias ji nusprendė perleisti per vienus metus nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, bendra vertė su gautinomis palūkanomis ir dividendais. Atskiruose straipsniuose parodoma:

106.1. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, tai yra obligacijos, iždo vekseliai, kiti perleidžiamieji vertybiniai popieriai, laikomi trumpiau kaip vienus metus, suteikiantys teisę pasirašymo arba keitimo būdu įsigyti bet kuriuos ne nuosavybės vertybinius popierius. Atskirai parodomi įsigyti vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti vertybiniai popieriai.

106.2. Nuosavybės vertybiniai popieriai, tai yra bendrovių akcijos, kiti perleidžiamieji vertybiniai popieriai, suteikiantys teisę įsigyti bet kuriuos nuosavybės vertybinius popierius pasirašymo arba keitimo būdu.

106.3. Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos.

107. Išvestinių finansinių priemonių straipsnyje parodoma finansinio turto, atsirandančio iš tokių išvestinių finansinių priemonių, kaip finansiniai pasirinkimo, ateities ir panašūs sandoriai, jei jie bus įvykdomi per vienus metus, vertė.

108. Kito trumpalaikio turto straipsnyje parodomas kituose trumpalaikio turto straipsniuose neparodytas turtas.

109. Pinigų straipsnyje parodomas pinigų likutis įvairia valiuta kasoje, kredito įstaigų sąskaitose, vienos nakties indėlių, taip pat neterminuotųjų indėlių suma, kuri gali būti paimta bet kuriuo metu indėlininkui pageidaujant.

110. Investicinės bendrovės balanso C dalyje pateikiama informacija apie nuosavą kapitalą. Investicinės bendrovės nuosavam kapitalui priskiriama pasirašytasis (apmokėtas) akcinis kapitalas, akcijų priedai, perkainojimo rezervas (rezultatai), rezervai ir nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai). Nuosavo kapitalo apskaitos reikalavimus nustato 8-asis verslo apskaitos standartas „Nuosavas kapitalas“. Nuosavo kapitalo straipsnių duomenys detalizuojami atitinkamose nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos dalyse.

111. Pasirašytojo (apmokėto) akcinio kapitalo straipsnyje parodoma akcijų, kurios pagal teisės aktus laikomos investicinės bendrovės akcininkų pasirašytu akciniu kapitalu, vertė. Uždaro tipo investicinės bendrovės pasirašytasis (apmokėtas) akcinis kapitalas yra lygus bendrovės akcijų nominalių verčių sumai.

112. Uždaro tipo investicinė bendrovė akcijų priedų straipsnyje parodo bendrovės akcijų emisijos kainos ir akcijų nominaliosios vertės skirtumą. Kai platindama naują akcijų emisiją bendrovė patiria su tuo tiesiogiai susijusių išlaidų, tai akcijų priedai mažinami patirtų išlaidų suma.

113. Perkainojimo rezervo (rezultatų) straipsnyje parodomas ilgalaikio materialiojo turto ir finansinio turto perkainojimo rezultatas, kai pagal verslo apskaitos standartus toks turtas gali būti perkainojamas ir investicinė bendrovė yra pasirinkusi taikyti perkainotos vertės būdą, pavyzdžiui, savo veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezultatų, su apsidraudimo priemone susijusios perkainojimo rezerve (rezultatuose) sukauptos ir panašios sumos.

114. Rezervų straipsnyje parodoma privalomojo rezervo, sukaupto pagal įstatymų reikalavimus, ir kitų rezervų, sudarytų pagal investicinės bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimą, suma.

115. Nepaskirstytojo pelno (nuostolių) straipsnyje parodomas investicinės bendrovės uždirbtas, bet dar nepaskirstytas pelnas arba nepadengti nuostoliai. Atskirai parodomas ataskaitinio laikotarpio ir ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai).

116. Investicinės bendrovės balanso D dalyje pateikiama informacija apie po vienų ir per vienus metus nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos mokėtinas sumas ir įsipareigojimus. Atskiruose straipsniuose parodoma finansinės skolos kredito įstaigoms, atidėjiniai, atidėtojo mokesčio įsipareigojimas, įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis, ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis, finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai, iš anksto gautos sumos, pelno mokesčio įsipareigojimai, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos, kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai.

117. Atidėjinių straipsnyje parodomi įsipareigojimai, kurie paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną yra tikėtini arba garantuoti, tačiau jų galutinės sumos arba įvykdymo laiko tiksliai negalima nustatyti, bet galima patikimai įvertinti, pavyzdžiui, investicinės bendrovės darbuotojų pensijų atidėjiniai pripažįstami ir apskaitoje registruojami pagal 31-ąjį verslo apskaitos standartą „Atlygis darbuotojui“.

118. Kitų mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje parodomos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną akcininkams, jų paveldėtojams nepervestos sumos pagal audito, teisinių ir kitų paslaugų sutartis ir kituose balanso straipsniuose neparodytos mokėtinos sumos.

119. Standarto 95 punkte nurodyti balanso straipsniai yra privalomi, t. y. jie turi būti pateikiami ir tais atvejais, kai sumos lygios nuliui. Nurodytus pavyzdinėje formoje straipsnius galima papildyti naujomis reikalingomis eilutėmis.

 

X. INVESTICINĖS BENDROVĖS PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA IR JOS STRAIPSNIŲ AIŠKINIMAS

 

120. Investicinės bendrovės pelno (nuostolių) ataskaita sudaroma vadovaujantis šio standarto ir 3-iojo verslo apskaitos standarto „Pelno (nuostolių) ataskaita“ nuostatomis, jei jos neprieštarauja šio standarto nuostatoms.

121. Pelno (nuostolių) ataskaitoje pateikiama informacija apie investicinės bendrovės pajamas ir sąnaudas turi teisingai parodyti jos ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatus.

122. Pelno (nuostolių) ataskaitoje pateikiami ataskaitinio laikotarpio duomenys ir tokio paties praėjusio ataskaitinio laikotarpio (lyginamoji) informacija.

123. Investicinės bendrovės pelno (nuostolių) ataskaitos straipsniai:

123.1. I. Pagrindinės veiklos pajamos;

123.2. I.1. Palūkanų pajamos;

123.3. I.2. Dividendai;

123.4. I.3. Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo;

123.5. I.4. Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio;

123.6. I.5. Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas;

123.7. I.6. Garantinės įmokos;

123.8. I.7. Su bendrovės akcijų pardavimu (išpirkimu) susijusių atskaitymų pajamos;

123.9. I.8. Kitos pagrindinės veiklos pajamos;

123.10. II. Pagrindinės veiklos sąnaudos;

123.11. II.1. Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo;

123.12. II.2. Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio;

123.13. II.3. Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai;

123.14. II.4. Bendrovės akcijų pardavimo sąnaudos;

123.15. II.5. Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos;

123.16. III. Pagrindinės veiklos pelnas (nuostoliai);

123.17. IV. Bendrosios ir administracinės sąnaudos;

123.18. IV. 1. Valdymo sąnaudos;

123.19. IV. 1.1. Atlyginimas valdymo įmonei;

123.20. IV.1.2. Atlyginimas depozitoriumui;

123.21. IV.1.3. Atlyginimas tarpininkams;

123.22. IV.1.4. Audito sąnaudos;

123.23. IV.1.5. Kitos sąnaudos;

123.24. IV. 2. Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos;

123.25. IV. 3. Sąnaudų kompensavimas (-);

123.26. V. Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai);

123.27. VI. Kita veikla;

123.28. VI. 1. Pajamos;

123.29. VI. 2. Sąnaudos;

123.30. VII. Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai);

123.31. VIII. Pagautė;

123.32. IX. Netekimai;

123.33. X. Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą;

123.34. XI. Pelno mokestis;

123.35. XII. Grynasis pelnas (nuostoliai).

124. Investicinės bendrovės pajamos ir sąnaudos pripažįstamos ir parodomos pelno (nuostolių) ataskaitoje vadovaujantis 10-ojo verslo apskaitos standarto „Pajamos“ ir 11-ojo verslo apskaitos standarto „Sąnaudos“ nuostatomis, jeigu jos neprieštarauja šio standarto nuostatoms.

125. Investicinių bendrovių veikla yra lėšų investavimas ir finansinio turto pardavimas, todėl pelno (nuostolių) ataskaitoje, pagrindinės veiklos pajamų straipsnyje, rodomas investicinės bendrovės ataskaitinio laikotarpio sandorių pelnas, o pagrindinės veiklos sąnaudų straipsnyje – ataskaitinio laikotarpio sandorių nuostoliai.

126. Pagrindinės veiklos pajamų straipsnyje parodoma tipinės veiklos, numatytos subjektų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose, bendra pajamų suma. Tarpiniuose straipsniuose parodoma pagrindinės veiklos pajamoms priskiriamos palūkanos ir dividendai, pelnas dėl investicijų tikrosios vertės padidėjimo ir pardavimo, pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio, išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas, garantinių įmokų, su bendrovės akcijų pardavimu (išpirkimu) susijusių atskaitymų pajamos ir kitos pagrindinės veiklos pajamos.

127. Palūkanų pajamų straipsnyje parodomos finansinio turto, kuris negali būti patikimai įvertintas tikrąja verte, palūkanos. Amortizuota savikaina įvertinto finansinio turto palūkanų pajamos apskaičiuojamos taikant apskaičiuotų palūkanų metodą. Palūkanų pajamos turi būti pripažįstamos kaupimo principu, jei tikėtina, kad bus gaunama ekonominė nauda ir pajamų suma gali būti patikimai įvertinama.

128. Dividendų straipsnyje parodomi nuosavybės vertybinių popierių dividendai. Dividendų pajamos turi būti pripažįstamos tada, kai yra patvirtintos akcininkų teisės gauti pinigus.

129. Pelno dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo straipsnyje parodomas pinigų rinkos priemonių, vertybinių popierių, investicinio turto, išvestinių finansinių priemonių ir kitų investicijų vertės padidėjimo ir jų pardavimo pelnas, įskaitant ir tikrąja verte įvertinto turto vertės pokytį dėl užsienio valiutos kursų pokyčio.

130. Pelno dėl užsienio valiutos kursų pokyčio straipsnyje parodomi teigiami pasikeitimai, susidarę atsiskaitant užsienio valiuta, dėl finansinių ataskaitų valiutos ir užsienio valiutos oficialaus santykio pasikeitimo iš naujo įvertinant užsienio valiuta gautinas ir mokėtinas sumas, užsienio valiuta laikomus terminuotuosius indėlius, užsienio valiutą banko sąskaitose, jeigu šie pokyčiai nebuvo parodyti pagal standarto 129 punkto nuostatas. Subjekto sandoriai užsienio valiuta ir valiutos kursų pokyčiai apskaitoje registruojami ir finansinėse ataskaitose pateikiami pagal 22-ąjį verslo apskaitos standartą „Užsienio valiutos kurso pasikeitimas“.

131. Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelno straipsnyje parodomas tikrosios vertės pasikeitimas, nustatytas vertinant iš išvestinės finansinės priemonės atsirandantį finansinį turtą ir finansinį įsipareigojimą. Pasikeitimas parodomas to laikotarpio, kai jis atsiranda, ataskaitoje.

132. Garantinių įmokų straipsnyje parodoma gautų ir gautinų garantinių įmokų suma, jei investicinės bendrovės įstatuose ar teisės aktuose yra trečios šalies įsipareigojimas garantuoti tam tikras pajamas.

133. Su bendrovės akcijų pardavimu (išpirkimu) susijusių atskaitymų pajamų straipsnyje parodoma su bendrovės išleistų akcijų pardavimu susijusių atskaitymų suma, kai parduodamų akcijų kaina padidinama, ir su bendrovės akcijų išpirkimu susijusių atskaitymų suma, kai sumažinama akcijų išpirkimo kaina. Parodomos sumos, skirtos padengti su bendrovės išleistų akcijų pardavimu ir išpirkimu susijusias išlaidas, kurios negali būti naudojamos didinti investicinės bendrovės kapitalą ar padengti nuostolius.

134. Kitų pagrindinės veiklos pajamų straipsnyje parodomas pelnas dėl investicinio turto tikrosios vertės padidėjimo ar finansinių įsipareigojimų tikrosios vertės sumažėjimo, delspinigių pajamos, taip pat pajamos, neparodytos kituose straipsniuose, išskyrus kitos veiklos pajamas.

135. Pagrindinės veiklos sąnaudų straipsnyje parodoma tipinės veiklos, numatytos subjektų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose, bendra tiesioginių sąnaudų suma. Tarpiniuose straipsniuose parodoma nuostoliai, jeigu tokių yra, dėl investicijų tikrosios vertės sumažėjimo ir pardavimo, užsienio valiutos kursų pokyčio, dėl išvestinių finansinių priemonių sandorių, pagrindinės veiklos sandorių tiesioginės sąnaudos ir kitos pagrindinės veiklos sąnaudos, įskaitant kompensuojamų sąnaudų sumas.

136. Nuostolių dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo straipsnyje parodomi pinigų rinkos priemonių, vertybinių popierių, investicinio turto, išvestinių finansinių priemonių ir kitų investicijų vertės sumažėjimo (nuvertėjimo) ir pardavimo nuostoliai, jeigu tokių yra. Taip pat parodomas tikrąja verte įvertinto turto vertės pokytis dėl užsienio valiutos kursų pasikeitimo.

137. Panaikinus praėjusiais ataskaitiniais laikotarpiais pripažintus nuostolius dėl vertės sumažėjimo ar jų dalį, nuostolių sumažėjimas taip pat parodomas nuostolių dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo straipsnyje. Turto balansinė vertė yra lygi pagal šio standarto IV dalį nustatytai jo vertei.

138. Nuostolių dėl užsienio valiutos kursų pokyčio straipsnyje parodomi neigiami pasikeitimai, susidarę atsiskaitant užsienio valiuta, dėl finansinių ataskaitų valiutos ir užsienio valiutos oficialaus santykio pasikeitimo, įvertinant užsienio valiuta gautinas ir mokėtinas sumas, užsienio valiuta laikomus terminuotuosius indėlius, užsienio valiutą banko sąskaitose, jeigu šie pokyčiai nebuvo parodyti pagal standarto 136 punkto nuostatas.

139. Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostolių straipsnyje parodomas neigiamas tikrosios vertės pasikeitimas, nustatytas vertinant iš išvestinės finansinės priemonės atsiradusius finansinį turtą ir finansinį įsipareigojimą. Pasikeitimas parodomas to laikotarpio, kai jis atsiranda, ataskaitoje. Kartu parodomos ir su finansiniu turtu, ir su finansiniu įsipareigojimu, atsirandančiais iš išvestinės finansinės priemonės, susijusios sandorių sudarymo sąnaudos.

140. Bendrovės akcijų pardavimo sąnaudų straipsnyje parodoma atlyginimo investicinės bendrovės išleistų akcijų platintojams sąnaudų suma.

141. Kitų pagrindinės veiklos sąnaudų straipsnyje parodoma su valdomais investicinio turto objektais susijusios išlaidos, finansinių įsipareigojimų vertės padidėjimo nuostoliai, kitos pagrindinės veiklos sandorių tiesioginės sąnaudos.

142. Bendrųjų ir administracinių sąnaudų straipsnyje parodoma ataskaitinio laikotarpio valdymo, bendrųjų ir administracinių sąnaudų straipsnių suma, atėmus kompensuotas sąnaudas. Atskiruose ataskaitos straipsniuose parodomos įstatuose nustatytos sąnaudos, susijusios su investicinės bendrovės įprastine veikla ir nepriskirtos pagrindinės ar kitos veiklos sąnaudoms. Kartu parodomos ir investicinės bendrovės įstatuose nenumatytos arba nustatytas ribas viršijančios veiklos sąnaudos, jeigu per ataskaitinį laikotarpį investicinė bendrovė tokių išlaidų patyrė.

143. Valdymo sąnaudų straipsnyje parodoma atlyginimo valdymo įmonei, depozitoriumui, tarpininkams, audito ir kitų valdymo sąnaudų suma. Kitoms valdymo sąnaudoms priskiriama su sandorių sudarymu susijusios sąnaudos, teisinių paslaugų sąnaudos, mokestis vertybinių popierių biržai, registracijos mokesčiai ir kitos su investicinės bendrovės valdymu susijusios sąnaudos.

144. Kitų bendrųjų ir administracinių sąnaudų straipsnyje investicinė bendrovė, kurios valdymas neperduotas valdymo įmonei, parodo ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudų dalį, susijusią su tipine jos veikla ir sudarančią sąlygas uždirbti to laikotarpio pajamas. Paprastai bendrosios ir administracinės sąnaudos nėra tiesiogiai proporcingos pagrindinės veiklos pajamoms.

145. Sąnaudų kompensavimo (-) straipsnyje parodomos sumos, kuriomis mažinamos tokios investicinės bendrovės ataskaitinio laikotarpio sąnaudos, kaip įstatuose nenumatytos arba nustatytas ribas viršijančios išlaidos, kurias apmoka valdymo įmonė.

146. Kitos veiklos straipsnyje parodomas netipinės veiklos, jeigu tokia buvo vykdoma, rezultatas. Tarpiniuose straipsniuose parodoma tokios veiklos pajamos ir sąnaudos.

147. Atskiruose straipsniuose pateikiami ataskaitinio laikotarpio pagrindinės, tipinės ir įprastinės veiklos rezultatai. Pagrindinės veiklos pelnas (nuostoliai) apskaičiuojamas atimant iš šios veiklos pajamų jos sąnaudas. Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) apskaičiuojamas iš pagrindinės veiklos pelno atimant administracines ir bendrąsias sąnaudas. Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai) apskaičiuojamas prie tipinės veiklos pelno pridedant kitos veiklos rezultatą.

148. Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą apskaičiuojamas prie įprastinės veiklos pelno (nuostolių) pridedant pagautę ir atimant netekimus.

149. Grynasis pelnas (nuostoliai) parodo galutinį investicinės bendrovės veiklos rezultatą, t. y. pelną, kuris gali būti skirstomas, arba nuostolius. Grynasis pelnas apskaičiuojamas iš pelno (nuostolių) prieš apmokestinimą atimant pelno mokesčio sąnaudas.

150. Šio standarto 123 punkte nurodyti pelno (nuostolių) ataskaitos straipsniai yra privalomi, t. y. jie turi būti pateikiami ir tais atvejais, kai sumos lygios nuliui. Pavyzdinėje formoje nurodytus straipsnius galima papildyti ir naujomis reikalingomis eilutėmis.

 

XI. INVESTICINĖS BENDROVĖS NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

 

151. Investicinės bendrovės nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita sudaroma vadovaujantis 4-ojo verslo apskaitos standarto „Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita“ ir 8-ojo verslo apskaitos standarto „Nuosavas kapitalas“ nuostatomis, jeigu jos neprieštarauja šio standarto nuostatoms.

152. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje pateikiama, klasifikuojama ir atskleidžiama informacija apie visus nuosavo kapitalo pasikeitimus.

153. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje pateikiami ataskaitinio laikotarpio ir praėjusių finansinių metų pradžios ir pabaigos duomenys.

154. Investicinės bendrovės nuosavą kapitalą sudaro:

154.1. pasirašytasis (apmokėtas) akcinis kapitalas;

154.2. akcijų priedai (tik uždaro tipo investicinės bendrovės);

154.3. privalomasis rezervas;

154.4. perkainojimo rezervas (rezultatai);

154.5. kiti rezervai;

154.6. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai).

155. Apie investicinės bendrovės nuosavą kapitalą nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje pateikiama tokia informacija:

155.1. Nuosavas kapitalas lyginamojo ir ataskaitinio laikotarpių pradžioje ir pabaigoje.

155.2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas.

155.3. Esminių klaidų taisymo rezultatas.

155.4. Atsižvelgiant į apskaitos politikos pakeitimo ir klaidų taisymo rezultatus, perskaičiuoti nuosavo kapitalo duomenys ataskaitinio laikotarpio pradžioje.

155.5. Ilgalaikio materialiojo turto ir finansinio turto perkainojimo rezultatas.

155.6. Kitas pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai).

155.7. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai).

155.8. Paskelbti dividendai ir kitos su pelno paskirstymu susijusios išmokos.

155.9. Rezervų pasikeitimai.

155.10. Akcinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas).

155.11. Įnašai nuostoliams padengti.

156. Akcinio kapitalo padidinimas iš akcininkų gautais įnašais už išplatintas akcijas ir sumažinimas išperkant akcijas iš akcininkų parodomi atskirai.

157. Akcijų priedus parodo uždaro tipo investicinė bendrovė, kai bendrovės akcijų emisijos kaina viršija nominalią akcijų vertę.

158. Privalomojo ir kitų rezervų pasikeitimas parodomas, kai įstatymų ir investicinės bendrovės įstatų nustatyta tvarka akcininkai priima sprendimą sudaryti ar panaikinti rezervus. Šie rezervai didinami ir mažinami ta pačia suma mažinant (didinant) nepaskirstytąjį pelną.

159. Perkainojimo rezervo padidėjimas (sumažėjimas) parodomas, kai pasirenkamas ilgalaikio materialiojo turto perkainotos vertės būdas. Kartu parodoma išvestinėms finansinėms priemonėms tenkanti pelno ar nuostolio dalis, kai tokių priemonių įvertinimo tikrąja verte rezultatas pagal verslo apskaitos standartų nuostatas turi būti priskiriamas perkainojimo rezervui.

160. Nepaskirstytojo pelno mažinimas parodomas akcininkams priėmus sprendimą paskirstyti pelną, užregistravus apskaitoje ataskaitinio laikotarpio nuostolius, ištaisytas esmines klaidas, pokyčius dėl apskaitos politikos pakeitimo ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

161. Rengdama nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, investicinė bendrovė, jei reikia, gali praleisti eilutes ar stulpelius, kurių reikšmės lygios nuliui, ar įrašyti papildomą informaciją.

 

XII. INVESTICINĖS BENDROVĖS PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

 

162. Investicinės bendrovės pinigų srautų ataskaita (toliau – pinigų srautų ataskaita) turi teisingai parodyti bendrovės pinigų srautus.

163. Pinigų srautų ataskaitoje pateikiami ataskaitinio laikotarpio duomenys ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio (lyginamoji) informacija.

164. Investicinės bendrovės pinigų srautai pateikiami tiesioginiu būdu. Pinigų srautų ataskaitoje atskleidžiamos bendros pinigų įplaukos ir pinigų išmokos per ataskaitinį laikotarpį.

165. Investicinės bendrovės pinigų srautų ataskaitos eilutės:

165.1. I. Pagrindinės veiklos pinigų srautai;

165.2. I.1. Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos;

165.3. I.1.1. Už parduotą finansinį ir investicinį turtą gauti pinigai;

165.4. I.1.2. Gautos palūkanos;

165.5. I.1.3. Gauti dividendai;

165.6. I.1.4. Kitos veiklos įplaukos;

165.7. I.2. Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos;

165.8. I.2.1. Išmokos už finansinio ir investicinio turto įsigijimą ir įvykdyti įsipareigojimai;

165.9. I.2.2. Išmokos, susijusios su valdymu;

165.10. I.2.3. Išmokos, susijusios su administracinėmis ir bendrosiomis reikmėmis;

165.11. I.2.4. Kitos išmokos;

165.12. Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai;

165.13. II. Finansinės veiklos pinigų srautai;

165.14. II.1. Bendrovės akcijų pardavimas;

165.15. II.2. Bendrovės akcijų išpirkimas;

165.16. II.3. Išmokos iš pelno;

165.17. II.4. Gauta paskolų;

165.18. II.5. Grąžinta paskolų;

165.19. II.6. Sumokėta palūkanų;

165.20. II.7. Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais;

165.21. II.8. Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas;

165.22. II.9. Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas;

165.23. Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai;

165.24. III. Valiutos kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų likučiui;

165.25. IV. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas);

165.26. V. Pinigai laikotarpio pradžioje;

165.27. VI. Pinigai laikotarpio pabaigoje.

166. Pagrindinės veiklos pinigų srautų dalyje pateikiama informacija apie investicinės bendrovės veiklos pinigų įplaukas ir išmokas, išskyrus finansinės veiklos pinigų srautus. Pagrindinės veiklos pinigų srautams priskiriami pinigų srautai, kurie susidaro įsigyjant ar perleidžiant finansinį ir investicinį turtą, gaunant palūkanas ir dividendus, kitos veiklos įplaukas, sumokant valdymo išlaidas, apmokant administracines ir bendrąsias išlaidas, įsigyjant veikloje naudojamo turto, patiriant kitų išlaidų.

167. Finansinės veiklos pinigų srautams priskiriami pinigų srautai, susiję su investicinės bendrovės akcininkais ir kitais veiklos finansavimo šaltiniais: pinigų įplaukos pardavus investicinės bendrovės akcijas, išmokos išperkant iš akcininkų investicinės bendrovės akcijas, pinigų įplaukos ir išmokos gaunat ir grąžinant paskolas, sumokėtos paskolų palūkanos, išmokos investicinės bendrovės akcininkams, susijusios su pelno paskirstymu, kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas ar sumažėjimas.

168. Atskirose pinigų srautų ataskaitos eilutėse įrašomi grynieji pagrindinės ir finansinės veiklos pinigų srautai. Grynieji pagrindinės ir finansinės veiklos pinigų srautai gaunami susumavus visų atitinkamos veiklos pinigų srautų eilučių duomenis. Grynieji pagrindinės ir finansinės veiklos pinigų srautai gali būti teigiami arba neigiami.

169. Pinigų įplaukos ir išmokos užsienio valiuta pateikiamos finansinių ataskaitų valiuta pagal oficialų pinigų gavimo (išmokėjimo) dienos valiutos kursą. Realizuotas valiutos kursų pokytis įtraukiamas į atitinkamus pinigų srautus, pvz., realizuotas gautinų sumų valiutos kursų pasikeitimo pelnas (nuostoliai) bus parodomas pagrindinės veiklos pinigų srautuose už parduotą finansinį ir investicinį turtą gautų pinigų eilutėje.

170. Valiutos kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų laikotarpio pradžios ir pabaigos likučiui parodoma atskirai nuo pagrindinės ir finansinės veiklos.

171. Į grynojo pinigų srautų padidėjimo (sumažėjimo) eilutę įrašomas grynasis pinigų srautų padidėjimas arba sumažėjimas parodo, kaip per ataskaitinį laikotarpį pasikeitė investicinės bendrovės grynųjų pinigų srautų suma. Ši suma apskaičiuojama sudedant trijų pagrindinių pinigų srautų ataskaitos eilučių Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai, Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai ir Valiutos kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų likučiui duomenis.

172. Eilutėje Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) įrašyta suma turi būti lygi eilučių Pinigai laikotarpio pradžioje ir Pinigai laikotarpio pabaigoje duomenų skirtumui, atsižvelgiant į eilutės Valiutos kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų likučiui duomenis.

 

XIII. AIŠKINAMOJO RAŠTO INFORMACIJA

 

173. Kolektyvinio investavimo subjekto ar pensijų fondo aiškinamasis raštas rengiamas vadovaujantis šio ir atitinkamų kitų verslo apskaitos standartų nuostatomis, jeigu jos neprieštarauja šio standarto nuostatoms.

174. Kolektyvinio investavimo subjekto ar pensijų fondo aiškinamajame rašte paaiškinamos kitose finansinėse ataskaitose nurodytos sumos, taip pat atskleidžiama papildoma reikšminga informacija, kuri nebuvo pateikta kitose finansinėse ataskaitose, apie subjekto veiklos pobūdį, rezultatus, finansinę būklę ir pinigų srautus.

175. Aiškinamąjį raštą sudaro šios dalys:

175.1. I. Bendroji dalis;

175.2. II. Apskaitos politika;

175.3. III. Pastabos.

176. Subjekto aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje pateikiami bendrieji duomenys:

176.1. Pavadinimas, teisinė forma, įregistravimo data ir vieta.

176.2. Tipas, veiklos laikas, kuriam jis sudarytas.

176.3. Valdymo įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas.

176.4. Depozitoriumo pavadinimas, kodas, buveinės adresas.

176.5. Audito įmonė, atlikusi subjekto auditą, jos buveinės adresas, kodas.

176.6. Ataskaitinis laikotarpis.

176.7. Investicinės bendrovės, kurios turto valdymas neperduotas valdymo įmonei, vidutinis darbuotojų skaičius.

176.8. Kita dalyviams aktuali informacija, jeigu tokios yra, pavyzdžiui, kad uždaro tipo investicinės bendrovės akcijos neišperkamos.

177. Subjekto aiškinamojo rašto apskaitos politikos dalyje apie tvarkant apskaitą ir sudarant finansines ataskaitas taikytą apskaitos politiką, kuri gali turėti įtakos finansinių ataskaitų informacijos vartotojų priimamiems sprendimams, pateikiama ši informacija:

177.1. Nuoroda, kad finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis verslo apskaitos standartais, kitais teisės aktais.

177.2. Turto ir įsipareigojimų pripažinimo kriterijai, vertinimo metodai ir prielaidos, nulėmusios jų pasirinkimą, periodiškumo reikalavimai.

177.3. Grynųjų aktyvų vertės ir vienetų vertės apskaičiavimo principai.

177.4. Kita svarbi informacija.

178. Subjekto tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto, išskyrus pusmečio aiškinamąjį raštą, pastabose paaiškinami tik reikšmingi ataskaitinio laikotarpio sumų pokyčiai, jų priežastys ir lyginamieji praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenys. Pastabos numeruojamos iš eilės. Pastabos numeris turi būti nurodomas prie finansinės ataskaitos straipsnio, kurį ji paaiškina. Reikšmingas apskaitinių įvertinimų pakeitimas, jeigu toks buvo, ar pateiktos lyginamosios informacijos koregavimas dėl apskaitos politikos keitimo ar dėl klaidų taisymo aiškinamojo rašto pastabose turi būti atskleidžiami pagal 7-ąjį verslo apskaitos standartą „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas“.

179. Subjekto pusmečio aiškinamojo rašto pastabų dalyje pateikiama tokia ataskaitinio laikotarpio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio (lyginamoji) informacija:

179.1. Reikšmingos finansinių ataskaitų sumos ir jų pasikeitimo priežastys. Pastabos numeruojamos iš eilės. Pastabos numeris turi būti nurodomas prie finansinės ataskaitos straipsnio, kurį ji paaiškina.

179.2. Grynųjų aktyvų vertė, vienetų skaičius ir vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje, prieš metus, prieš dvejus metus. Kai vienetai yra skirtingų klasių, duomenys pateikiami pagal klases.

179.3. Per ataskaitinį laikotarpį išplatintų (konvertuojant pinigus į vienetus) ir išpirktų (konvertuojant vienetus į pinigus) vienetų skaičius ir vertė. Kai vienetai yra skirtingų klasių, duomenys pateikiami pagal klases.

179.4. Investicijų portfelio struktūra. Parodomas investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus nurodant, kokią subjekto grynųjų aktyvų vertės dalį (procentais) sudaro investicijos. Atskleidžiami įvykiai, turėję reikšmingos įtakos investicijų portfeliui.

179.5. Investicijų vertės pokytis per ataskaitinį laikotarpį dėl jų įsigijimo, pardavimo ar išpirkimo ir tikrosios vertės pasikeitimo.

179.6. Investicijų pardavimo rezultatai (pelnas ir nuostoliai).

179.7. Grynųjų aktyvų vertės padidėjimas ir sumažėjimas pagal visas turto ir įsipareigojimų rūšis.

179.8. Išvestinės finansinės priemonės ar jų grupės pagal 26-ąjį verslo apskaitos standartą „Išvestinės finansinės priemonės“.

179.9. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos.

179.10. Dalyviams apskaičiuoti ir (ar) išmokėti dividendai ar kitos išmokos, kurias išmokėjus vienetų skaičius nesikeičia.

179.11. Pasiskolintos ir paskolintos lėšos.

179.12. Trečiosios šalies įsipareigojimai garantuoti subjekto pajamingumo dydį.

179.13. Sandorių su susijusiais asmenimis (valdymo įmone, tos pačios valdymo įmonės subjektais ir pan.) ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpių sumos, suskirstytos į grupes, kita reikšminga informacija pagal 30-ąjį verslo apskaitos standartą „Susiję asmenys“.

179.14. Reikšmingas apskaitinių įvertinimų, jeigu tokių buvo, pakeitimo poveikis ar pateiktos lyginamosios informacijos koregavimas dėl apskaitos politikos keitimo ar dėl klaidų taisymo pagal 7-ąjį verslo apskaitos standartą „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas“.

179.15. Trumpas reikšmingų pobalansinių įvykių, kurių neatskleidimas gali turėti reikšmingos įtakos įmonės finansinių ataskaitų vartotojų galimybei priimti sprendimus, apibūdinimas pagal 19-ąjį verslo apskaitos standartą „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai įvykiai“.

179.16. Kita reikšminga informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto ar pensijų fondo finansinę būklę, veiksniai ir aplinkybės, turėję įtakos subjekto turtui ar įsipareigojimams pagal 18-ąjį verslo apskaitos standartą „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir kitus verslo apskaitos standartus.

180. Subjekto finansinių metų aiškinamojo rašto pastabų dalyje pateikiama visa šio standarto 179 punkte nustatyta, taip pat ši ataskaitinio laikotarpio ir mažiausiai vieno praėjusio ataskaitinio laikotarpio (lyginamoji) informacija:

180.1. Finansinė rizika ir jos valdymo metodai. Rinkos, valiutos, kredito, palūkanų normos, likvidumo ir kitokia rizika, atsirandanti dėl subjekto finansinio turto ar finansinių įsipareigojimų, jos pokyčiai, valdymo tikslai, politika, procesai, vertinimo būdai ir jų pokyčiai palyginti su praėjusiais laikotarpiais.

180.2. Investicijų grąža ir investicijų grąžos lyginamoji informacija:

180.2.1. Jei pasirinktas lyginamasis indeksas, nurodomas jo dydis ir trumpai apibūdinamas.

180.2.2. Vieneto (akcijos) vertės pokyčio, investicijų portfelio metinės investicijų grąžos (bendrosios ir grynosios) ir lyginamojo indekso, jei jis pasirinktas, pokytis palyginti su keliais praėjusiais laikotarpiais.

180.2.3. Vidutinė investicijų grąža, vidutinis subjekto vieneto (akcijos) vertės pokytis ir jo standartinio nuokrypio rodiklis, taip pat vidutinis lyginamojo indekso (jei jis pasirinktas) pokytis per kelis praėjusius laikotarpius.

180.2.4. Subjekto nuožiūra pateikiami papildomi rodikliai, atskleidžiantys investicijų portfelio riziką, jie paaiškinami ir nurodoma jų apskaičiavimo metodika.

181. Kolektyvinio investavimo subjekto finansinių metų aiškinamojo rašto pastabų dalyje pateikiama visa šio standarto 180 punkte nustatyta, taip pat ši ataskaitinio laikotarpio ir mažiausiai vieno praėjusio ataskaitinio laikotarpio (lyginamoji) informacija:

181.1. Atskaitymų iš turto rūšys ir apskaičiuotos sumos, jų dalis procentais palyginti su ataskaitinio laikotarpio vidutine grynųjų aktyvų verte, bendrasis išlaidų koeficientas, investicijų portfelio apyvartumo rodiklis. Jei per ataskaitinį laikotarpį keitėsi atskaitymų dydis, atskirai pateikiamos kiekvieno nustatyto dydžio sumos. Jei yra skaičiuojamas sąlyginis tikėtinas bendrasis išlaidų koeficientas, turi būti pateikiama daugiau informacijos.

181.2. Ataskaitinio laikotarpio pinigų srautai pagal grupes:

181.2.1. Pagrindinės veiklos, susidarantys įsigyjant ar perleidžiant finansinį ir investicinį turtą, gaunant palūkanas ir dividendus, kitos veiklos įplaukų, patiriant kitų išlaidų, išskyrus finansinės veiklos pinigų srautus.

181.2.2. Finansinės veiklos, kuriems priskiriami kiti veiklos finansavimo šaltiniai, pavyzdžiui, pinigų įplaukos pardavus investicinio fondo vienetus, išmokos išperkant iš investicinio fondo dalyvių investicinius vienetus, pinigų įplaukos ir išmokos gaunant ir grąžinant paskolas, sumokėtos paskolų palūkanos, išmokos dalyviams iš paskirstytojo pelno, kitoks finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas ar sumažėjimas.

181.3. Nekilnojamojo turto kolektyvinio investavimo ir kiti subjektai, turintys nekilnojamojo turto, – kiekvieno investicijų portfelį sudarančio investicinio turto objekto tikroji vertė, kita reikšminga informacija.

182. Pensijų fondų finansinių metų aiškinamojo rašto pastabų dalyje pateikiama visa šio standarto 180 punkte nustatyta, taip pat ši ataskaitinio laikotarpio ir mažiausiai vieno praėjusio ataskaitinio laikotarpio (lyginamoji) informacija:

182.1. Atskaitymai (atskaitymų rūšys ir apskaičiuotos sumos) iš valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo fondo ar iš papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo turto, portfelio apyvartumo rodiklis. Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo atskaitymų dalis procentais palyginti su ataskaitinio laikotarpio vidutine grynųjų aktyvų verte. Jei per ataskaitinį laikotarpį keitėsi atskaitymų dydžiai, atskirai pateikiamos kiekvieno nustatyto dydžio sumos. Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo fondo bendras atskaitymų rodiklis. Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo bendras išlaidų koeficientas. Jei yra skaičiuojamas valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo fondo ar papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo sąlyginis tikėtinas bendrasis išlaidų koeficientas, pateikiama išsamesnė informacija apie jį.

182.2. Gautos ir išmokėtos lėšos:

182.2.1. Bendra per ataskaitinį laikotarpį gautų lėšų suma.

182.2.2. Periodinės įmokos į pensijų fondą:

182.2.2.1. Valstybinio socialinio draudimo fondo įmokos;

182.2.2.2. papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo dalyvio asmeninės įmokos;

182.2.2.3. darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokos į papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondą.

182.2.3. Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai.

182.2.4. Gauta iš garantijų rezervo.

182.2.5. Gauta iš kitų pensijų fondų (iš tos pačios pensijų kaupimo bendrovės, iš kitos pensijų kaupimo bendrovės).

182.2.6. Kitos gautos lėšos (šaltinis ir suma).

182.2.7. Bendra per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų lėšų suma.

182.2.8. Pensijų išmokos (vienkartinės išmokos dalyviams, periodinės išmokos dalyviams, išmokos anuitetui įsigyti).

182.2.9. Pervesta į kitus pensijų fondus (tos pačios pensijų kaupimo bendrovės, kitos pensijų kaupimo bendrovės).

182.2.10. Išmokėta iš papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo išėjusiems dalyviams (paveldėtojams, kitu pagrindu).

182.2.11. Išmokėta paveldėtojams.

182.2.12. Kitais pagrindais išmokėtos lėšos.

183. Reorganizuojant investicinius fondus ar pensijų fondus, aiškinamajame rašte nurodomi fondų pavadinimai ir veiklos kryptys, reorganizavimo data ir pobūdis, nutrauktos veiklos sritys, grynųjų aktyvų vertė prieš reorganizavimą ir po reorganizavimo, kita reikšminga informacija.

184. Sudėtinis kolektyvinio investavimo subjektas sudaro vieną aiškinamąjį raštą, kuriame aiškinami bendri ir visų subfondų finansinių ataskaitų duomenys.

185. Jei finansinėse ataskaitose lyginamosios informacijos ar jos dalies nepateikta, nurodoma dėl kokios priežasties.

 

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

186. Šis standartas turi būti taikomas sudarant 2011 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas.

_________________


 

39-ojo verslo apskaitos standarto

„Kolektyvinio investavimo subjektų ir

pensijų fondų apskaita, finansinės

ataskaitos“

1 priedas

 

(Pavyzdinė grynųjų aktyvų ataskaitos forma)

 

_____________________________

(valdymo įmonės pavadinimas)

____________________________________________________

(valdymo įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

____________________________________________________

(investicinio fondo ar pensijų fondo pavadinimas)

 

(Tvirtinimo žyma)

 

20___M. ___________ __D. GRYNŲJŲ AKTYVŲ ATASKAITA

 

____________________________ Nr. ___

(ataskaitos sudarymo data)

 

________________________                                           ______________________________

(ataskaitinis laikotarpis)                                                           (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

 

Eil. Nr.

Straipsniai

Pastabos Nr.

Finansiniai metai

Praėję finansiniai metai

A.

TURTAS

 

 

 

I.

PINIGAI

 

 

 

II.

TERMINUOTIEJI INDĖLIAI

 

 

 

III.

PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS

 

 

 

III.1.

Valstybės iždo vekseliai

 

 

 

III.2.

Kitos pinigų rinkos priemonės

 

 

 

IV.

PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI

 

 

 

IV.1.

Ne nuosavybės vertybiniai popieriai

 

 

 

IV.1.1.

Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai

 

 

 

IV.1.2.

Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai

 

 

 

IV.2.

Nuosavybės vertybiniai popieriai

 

 

 

IV.3.

Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos

 

 

 

V.

GAUTINOS SUMOS

 

 

 

V.1.

Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos

 

 

 

V.2.

Kitos gautinos sumos

 

 

 

VI.

INVESTICINIS IR KITAS TURTAS

 

 

 

VI.1.

Investicinis turtas

 

 

 

VI.2.

Išvestinės finansinės priemonės

 

 

 

VI.3.

Kitas turtas

 

 

 

B.

ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

 

I.

Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai

 

 

 

II.

Įsipareigojimai kredito įstaigoms

 

 

 

III.

Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis

 

 

 

IV.

Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos

 

 

 

V.

Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

 

 

 

 

C.

 

GRYNIEJI AKTYVAI

 

 

 

 

______________________                      ____________                    __________________

(valdymo įmonės vadovo                               (parašas)                            (vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)

 

_________________


 

39-ojo verslo apskaitos standarto

„Kolektyvinio investavimo subjektų ir

pensijų fondų apskaita, finansinės

ataskaitos“

2 priedas

 

(Pavyzdinė grynųjų aktyvų pokyčio ataskaitos forma)

 

____________________________________________________

(valdymo įmonės pavadinimas)

____________________________________________________

(valdymo įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

____________________________________________________

(investicinio fondo ar pensijų fondo pavadinimas)

 

(Tvirtinimo žyma)

 

20__ M. ______________ D. GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIO ATASKAITA

 

_______________________ Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

 

_____________________                                               _______________________________

(ataskaitinis laikotarpis)                                                           (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

 

Eil. Nr.

Straipsniai

Pastabos Nr.

Finansiniai metai

Praėję finansiniai metai

I.

GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE

 

 

 

II.

GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS

 

 

 

II 1.

Dalyvių įmokos į fondą

 

 

 

II 2.

Iš kitų fondų gautos sumos

 

 

 

II 3.

Garantinės įmokos

 

 

 

II.4.

Palūkanų pajamos

 

 

 

II.5.

Dividendai

 

 

 

II.6.

Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo

 

 

 

II.7.

Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio

 

 

 

II.8.

Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas

 

 

 

II.9.

Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas

 

 

 

 

PADIDĖJO IŠ VISO:

 

 

 

III.

GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS

 

 

 

III.1.

Išmokos fondo dalyviams

 

 

 

III.2.

Išmokos kitiems fondams

 

 

 

III.3.

Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo

 

 

 

III.4.

Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio

 

 

 

III.5.

Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai

 

 

 

III.6.

Valdymo sąnaudos:

 

 

 

III.6.1.

Atlyginimas valdymo įmonei

 

 

 

III.6.2.

Atlyginimas depozitoriumui

 

 

 

III.6.3.

Atlyginimas tarpininkams

 

 

 

III.6.4.

Audito sąnaudos

 

 

 

III.6.5.

Kitos sąnaudos

 

 

 

III.7.

Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas

 

 

 

III.8.

Sąnaudų kompensavimas (-)

 

 

 

III.9.

Pelno paskirstymas

 

 

 

 

SUMAŽĖJO IŠ VISO:

 

 

 

IV.

GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE

 

 

 

 

______________________                      ____________                    __________________

(valdymo įmonės vadovo                               (parašas)                            (vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)

 

_________________


 

39-ojo verslo apskaitos standarto

„Kolektyvinio investavimo subjektų ir

pensijų fondų apskaita, finansinės

ataskaitos“

3 priedas

 

(Pavyzdinė investicinės kintamojo kapitalo bendrovės ar uždaro tipo investicinės bendrovės balanso forma)

 

___________________________________________________________________________

(investicinės bendrovės pavadinimas)

___________________________________________________________________________

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

 

(Tvirtinimo žyma)

 

 

20___ m. ______________ ___ d. BALANSAS

 

_____________________________________ Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

 

_____________________                                               _______________________________

(ataskaitinis laikotarpis)                                                           (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

 

Eil. Nr.

TURTAS

Pastabos Nr.

Finansiniai metai

Praėję finansiniai metai

A.

ILGALAIKIS TURTAS

 

 

 

I.

NEMATERIALUSIS TURTAS

 

 

 

II.

MATERIALUSIS TURTAS

 

 

 

II.1.

Investicinis turtas

 

 

 

II.1.1.

Žemė

 

 

 

II.1.2.

Pastatai

 

 

 

II.1.3.

Kitas investicinis turtas

 

 

 

II.2.

Kitas materialusis turtas

 

 

 

III.

FINANSINIS TURTAS

 

 

 

III.1.

Investicijos į susijusias įmones

 

 

 

III.2.

Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai

 

 

 

III.3.

Ne nuosavybės vertybiniai popieriai

 

 

 

III.4.

Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos

 

 

 

III.5.

Išvestinės finansinės priemonės

 

 

 

III.6.

Terminuotieji indėliai

 

 

 

III.7.

Kitas ilgalaikis finansinis turtas

 

 

 

IV.

KITAS ILGALAIKIS TURTAS

 

 

 

IV.1.

Atidėtojo mokesčio turtas

 

 

 

IV.2.

Kitas ilgalaikis turtas

 

 

 

B.

TRUMPALAIKIS TURTAS

 

 

 

I.

IŠ ANKSTO SUMOKĖTOS SUMOS

 

 

 

II.

PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS

 

 

 

II.1.

Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos

 

 

 

II.2.

Susijusių įmonių skolos

 

 

 

II.3.

Kitos gautinos sumos

 

 

 

III.

TERMINUOTIEJI INDĖLIAI

 

 

 

IV.

PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS

 

 

 

V.

PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI

 

 

 

V.1.

Ne nuosavybės vertybiniai popieriai

 

 

 

V.1.1.

Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai

 

 

 

V.1.2.

Kiti skolos vertybiniai popieriai

 

 

 

V.2.

Nuosavybės vertybiniai popieriai

 

 

 

V.3.

Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos

 

 

 

VI.

IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS

 

 

 

VII.

KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS

 

 

 

VIII.

PINIGAI

 

 

 

 

TURTO IŠ VISO:

 

 

 

 

Eil. Nr.

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Pastabos Nr.

Finansiniai metai

Praėję finansiniai metai

C.

NUOSAVAS KAPITALAS

 

 

 

I.

PASIRAŠYTASIS (APMOKĖTAS) AKCINIS KAPITALAS

 

 

 

II.

AKCIJŲ PRIEDAI

 

 

 

III.

PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)

 

 

 

IV.

REZERVAI

 

 

 

IV.1.

Privalomasis

 

 

 

IV.2.

Kiti rezervai

 

 

 

V.

NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

 

 

 

V.1.

Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)

 

 

 

V.2.

Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

 

 

 

D.

MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

 

I.

PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

 

I.1.

Finansinės skolos kredito įstaigoms

 

 

 

I.2.

Atidėjiniai

 

 

 

I.3.

Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas

 

 

 

I.4.

Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis

 

 

 

I.5.

Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai

 

 

 

II.

PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

 

II.1.

Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis

 

 

 

II.2.

Finansinės skolos kredito įstaigoms

 

 

 

II.3.

Atidėjiniai

 

 

 

II.4.

Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai

 

 

 

II.5.

Iš anksto gautos sumos

 

 

 

II.6.

Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis

 

 

 

II.7.

Pelno mokesčio įsipareigojimai

 

 

 

II.8.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

 

 

 

II.9.

Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos

 

 

 

II.10.

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

 

 

 

 

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:

 

 

 

 

______________________                      ____________                    __________________

(vadovo pareigų pavadinimas)                        (parašas)                            (vardas ir pavardė)

 

_________________


 

39-ojo verslo apskaitos standarto

„Kolektyvinio investavimo subjektų ir

pensijų fondų apskaita, finansinės

ataskaitos“

4 priedas

 

(Pavyzdinė investicinės kintamojo kapitalo bendrovės ar uždaro tipo investicinės bendrovės pelno (nuostolių) ataskaitos forma)

 

___________________________________________________________________________

(investicinės bendrovės pavadinimas )

___________________________________________________________________________

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

 

(Tvirtinimo žyma)

 

20___ m. ______________ ___ d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

 

______________________ Nr. _____

(ataskaitos sudarymo diena)

 

_____________________                                               _______________________________

(ataskaitinis laikotarpis)                                                           (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

 

Eil. Nr.

Straipsniai

Pastabos Nr.

Finansiniai metai

Praėję finansiniai metai

I.

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

 

 

 

I.1.

Palūkanų pajamos

 

 

 

I.2.

Dividendai

 

 

 

I.3.

Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo

 

 

 

I.4.

Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio

 

 

 

I.5.

Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas

 

 

 

I.6.

Garantinės įmokos

 

 

 

I.7.

Su bendrovės akcijų pardavimu (išpirkimu) susijusių atskaitymų pajamos

 

 

 

I.8.

Kitos pagrindinės veiklos pajamos

 

 

 

II.

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

 

 

 

II.1.

Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo

 

 

 

II.2.

Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio

 

 

 

II.3.

Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai

 

 

 

II.4.

Bendrovės akcijų pardavimo sąnaudos

 

 

 

II.5.

Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos

 

 

 

III.

PAGRINDINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)

 

 

 

IV.

BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS

 

 

 

IV.1.

Valdymo sąnaudos

 

 

 

IV.1.1.

Atlyginimas valdymo įmonei

 

 

 

IV.1.2.

Atlyginimas depozitoriumui

 

 

 

IV.1.3.

Atlyginimas tarpininkams

 

 

 

IV.1.4.

Audito sąnaudos

 

 

 

IV.1.5.

Kitos sąnaudos

 

 

 

IV.2.

Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos

 

 

 

IV.3.

Sąnaudų kompensavimas (-)

 

 

 

V.

TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)

 

 

 

VI.

KITA VEIKLA

 

 

 

VI.1.

Pajamos

 

 

 

VI.2.

Sąnaudos

 

 

 

VII.

ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)

 

 

 

VIII.

PAGAUTĖ

 

 

 

IX.

NETEKIMAI

 

 

 

X.

PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ

 

 

 

XI.

PELNO MOKESTIS

 

 

 

 

______________________                      ____________                    __________________

(vadovo pareigų pavadinimas)                        (parašas)                            (vardas ir pavardė)

 

_________________


 

39-ojo verslo apskaitos standarto

„Kolektyvinio investavimo subjektų ir

pensijų fondų apskaita, finansinės

ataskaitos“

5 priedas

 

(Pavyzdinė investicinės kintamo kapitalo bendrovės ar uždaro tipo investicinės bendrovės nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma)

 

___________________________________________________________________________

(investicinės bendrovės pavadinimas )

___________________________________________________________________________

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

 

(Tvirtinimo žyma)

 

20___ m. ______________ ___ d.

 

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

 

_____________________ Nr. _____

(ataskaitos sudarymo diena)

 

_____________________                                               _______________________________

(ataskaitinis laikotarpis)                                                           (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

 

Rodikliai

Pasirašytasis (apmokėtas) akcinis kapitalas

Akcijų priedai

Įstatymo numatytas privalomasis rezervas

Perkainojimo rezervas (rezultatai)

Kiti rezervai

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

Iš viso

ilgalaikio materialiojo turto

finansinio turto

1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Esminių klaidų taisymo rezultatas

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Perskaičiuotas likutis už- praėjusių finansinių metų pabaigoje

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ilgalaikio materialiojo ir finansinio turto

vertės padidėjimas (sumažėjimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Paskelbti dividendai ir kitos su pelno paskirstymu susijusios išmokos

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Sudaryti rezervai

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Panaudoti rezervai

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Akcinio kapitalo padidėjimas pardavus bendrovės akcijas

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Akcinio kapitalo sumažėjimas išpirkus bendrovės akcijas

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Įnašai nuostoliams padengti

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Ilgalaikio materialiojo ir finansinio turto

vertės padidėjimas (sumažėjimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Dividendai ir kitos su pelno paskirstymu susijusios išmokos

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Sudaryti rezervai

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Panaudoti rezervai

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Akcinio kapitalo padidėjimas pardavus bendrovės akcijas

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Akcinio kapitalo sumažėjimas išpirkus bendrovės akcijas

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Įnašai nuostoliams padengti

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________                      ____________                    __________________

(vadovo pareigų pavadinimas)                        (parašas)                            (vardas ir pavardė)

 

_________________


 

39-ojo verslo apskaitos standarto

„Kolektyvinio investavimo subjektų ir

pensijų fondų apskaita, finansinės

ataskaitos“

6 priedas

 

(Pavyzdinė investicinės kintamo kapitalo bendrovės ar uždaro tipo investicinės bendrovės pinigų srautų ataskaitos forma)

 

___________________________________________________________________________

(investicinės bendrovės pavadinimas)

___________________________________________________________________________

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

 

(Tvirtinimo žyma)

 

20___ m. ______________ ___ d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

 

________________________ Nr. _____

(ataskaitos sudarymo data)

 

_____________________                                               _______________________________

(ataskaitinis laikotarpis)                                                           (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

 

Eil. Nr.

Straipsniai

Pastabos Nr.

Finansiniai metai

Praėję finansiniai metai

I.

Pagrindinės veiklos pinigų srautai

 

 

 

I.1.

Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos

 

 

 

I.1.1.

Už parduotą finansinį ir investicinį turtą gauti pinigai

 

 

 

I.1.2.

Gautos palūkanos

 

 

 

I.1.3.

Gauti dividendai

 

 

 

I.1.4.

Kitos veiklos įplaukos

 

 

 

I.2.

Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos

 

 

 

I.2.1.

Išmokos už finansinio ir investicinio turto įsigijimą ir įvykdyti įsipareigojimai

 

 

 

I.2.2.

Išmokos, susijusios su valdymu

 

 

 

I.2.3.

Išmokos, susijusios su administracinėmis ir bendrosiomis reikmėmis

 

 

 

I.2.4.

Kitos išmokos

 

 

 

 

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai

 

 

 

 

II.

Finansinės veiklos pinigų srautai

 

 

 

II.1.

Bendrovės akcijų pardavimas

 

 

 

II.2.

Bendrovės akcijų išpirkimas

 

 

 

II.3.

Išmokos iš pelno

 

 

 

II.4.

Gauta paskolų

 

 

 

II.5.

Grąžinta paskolų

 

 

 

II.6.

Sumokėta palūkanų

 

 

 

II.7.

Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais

 

 

 

II.8.

Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas

 

 

 

II.9.

Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas

 

 

 

 

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai

 

 

 

 

III.

Valiutos kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų likučiui

 

 

 

IV.

Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)

 

 

 

V.

Pinigų laikotarpio pradžioje

 

 

 

VI.

Pinigų laikotarpio pabaigoje

 

 

 

 

______________________                      ____________                    __________________

(vadovo pareigų pavadinimas)                        (parašas)                            (vardas ir pavardė)

 

_________________