Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 540 „Dėl Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2009 m. rugpjūčio 19 d. Nr. 874

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo pavadinimą – Valstybinis studijų fondas.

2. Pakeisti Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 540 „Dėl Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1993, Nr. 32-741; 2005, Nr. 34-1098; 2006, Nr. 127-4833), ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama).

3. Nustatyti, kad iki Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtina naują Valstybinio studijų fondo valdybos sudėtį, bet ne vėliau kaip iki 2010 m. vasario 1 d., veikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 938 „Dėl Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo valdybos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 104-3973) sudaryta Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo valdyba.

4. Šis nutarimas įsigalioja 2010 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                                  GINTARAS STEPONAVIČIUS

 

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 540

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 19 d. Nr. 874 redakcija)

 

Valstybinio Studijų Fondo Nuostatai

 

I. Bendrosios Nuostatos

 

1. Valstybinis studijų fondas (toliau vadinama – Fondas) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau vadinama – valstybės biudžetas).

2. Fondo steigėjas – Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Fondas yra įstaiga prie Švietimo ir mokslo ministerijos.

3. Fondas – viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu, taip pat sąskaitų banke. Fondo buveinės adresas: A.Goštauto g. 12, Vilnius, Lietuvos Respublika.

4. Fondas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija (Žin., 1992, Nr. 33-1014), Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

 

ii. Fondo veiklos tikslaS, uždaviniai ir funkcijos

 

5. Fondo veiklos tikslas – administruoti valstybės paskolas, valstybės remiamas paskolas, stipendijas trečiosios studijų pakopos studentams ir kitą finansinę paramą studentams.

6. Fondo veiklos uždaviniai – įgyvendinti mokslo ir studijų politiką, užtikrinti aukštojo mokslo prieinamumą, administruojant finansinę paramą studentams.

7. Fondas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

7.1. administruoja valstybės paskolas ir valstybės remiamas paskolas studentams;

7.2. administruoja stipendijas trečiosios studijų pakopos studentams Fondo valdybos nustatyta tvarka;

7.3. administruoja socialines stipendijas aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų studentams;

7.4. administruoja valstybės lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimą į valstybės biudžetą, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais atvejais ir tvarka valstybės finansuojamose studijų vietose studijavę asmenys, pašalinti iš aukštosios mokyklos arba nutraukę studijas, privalo šias lėšas grąžinti į valstybės biudžetą;

7.5. administruoja per atitinkamą studijų laikotarpį sumokėtos studijų kainos (kainos dalies, ne didesnės kaip norminė studijų kaina) kompensavimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir dydžiu daliai valstybės nefinansuojamose pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų vietose geriausiai pirmuosius dvejus metus (ištęstinių studijų atveju – pusę studijų programos) ir likusius studijų metus baigusių asmenų;

7.6. administruoja valstybės paramos skyrimą išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka.

8. Fondo veiklos sritis – finansinės paramos studentams administravimas. Fondo veiklos rūšys – valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų administravimas; stipendijų trečiosios studijų pakopos studentams teikimo administravimas; valstybės lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į valstybės biudžetą, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais atvejais ir tvarka valstybės finansuojamose studijų vietose studijavę asmenys, pašalinti iš aukštosios mokyklos arba nutraukę studijas, privalo šias lėšas grąžinti į valstybės biudžetą, administravimas; per atitinkamą studijų laikotarpį sumokėtos studijų kainos (kainos dalies, ne didesnės kaip norminė studijų kaina) kompensavimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir dydžiu daliai valstybės nefinansuojamose pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų vietose geriausiai pirmuosius dvejus metus (ištęstinių studijų atveju – pusę studijų programos) ir likusius studijų metus baigusių asmenų administravimas.

 

iii. Fondo teisės

 

9. Fondas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją turi teisę:

9.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, viešųjų įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų, asmenų informaciją ir dokumentus, taip pat iš valstybės registrų teisės aktų nustatyta tvarka gauti ir naudoti duomenis, kurių reikia Fondo uždaviniams vykdyti ir funkcijoms atlikti;

9.2. pasitelkti kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, tarptautinių organizacijų atstovus ir specialistus, susitarus su jų vadovais, sprendžiamoms problemoms nagrinėti;

9.3. organizuoti konferencijas, seminarus ir kitus renginius Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;

9.4. nustatytąja tvarka teikti Švietimo ir mokslo ministerijai pasiūlymus dėl finansinės paramos studentams administravimo;

9.5. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų jam suteiktomis teisėmis.

 

iv. Fondo valdymas ir darbo organizavimas

 

10. Fondo vienasmenis valdymo organas yra Fondo direktorius, kurį skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų švietimo ir mokslo ministras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) nustatyta tvarka. Fondo direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas švietimo ir mokslo ministrui. 

11. Fondo direktorius:

11.1. veikia Fondo vardu, atstovauja Fondui, atsako už Fondui pavestų uždavinių vykdymą ir funkcijų atlikimą;

11.2. užtikrina, kad Fondo veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, būtų vykdomi Respublikos Prezidento dekretai, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, švietimo ir mokslo ministro įsakymai ir kiti teisės aktai;

11.3. organizuoja ir koordinuoja Fondo veiklą, priima sprendimus visais Fondo veiklos klausimais, išskyrus klausimus, priskirtus Fondo valdybos kompetencijai;

11.4. kaip asignavimų valdytojas atsako už Fondo valdomų lėšų naudojimą, organizuoja iš valstybės biudžeto finansuojamų programų rengimą ir vykdymą, nustato ir tvirtina Fondo programas, jų sąmatas, kontroliuoja ir vykdo Fondo įsipareigojimus, užtikrina programų vykdymo ir paskirtų valstybės biudžeto asignavimų bei kitų lėšų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą;

11.5. organizuoja Fondo finansinės veiklos auditą, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais teikia finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, užtikrina finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą ir pateikimą laiku;

11.6. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų direktoriaus pavaduotoją, kitus Fondo valstybės tarnautojus, sudaro darbo sutartis su Fondo darbuotojais, nustato jų darbo užmokestį, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir juos skatina, skiria jiems pašalpas;

11.7. organizuoja Fondo valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimą pagal tam tikslui parengtas programas;

11.8. pagal kompetenciją leidžia įsakymus, kontroliuoja, kaip jie vykdomi;

11.9. suderinęs su Fondo valdyba, tvirtina Paskolų teikimo studentams nuostatus;

11.10. priima sprendimus dėl nepanaudotų valstybės biudžeto lėšų ir lėšų iš grąžinamų paskolų, palūkanų ir delspinigių perskirstymo;

11.11. atlieka kitas teisės aktų jam pavestas funkcijas.

12. Fondo direktoriui laikinai negalint atlikti priskirtų funkcijų, jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas.

13. Kolegialus Fondo valdymo organas yra Fondo valdyba. Fondo valdybą sudaro 11 narių: Fondo direktorius ir direktoriaus pavaduotojas, ne mažiau kaip 2 Finansų ministerijos pasiūlyti atstovai, ne mažiau kaip 2 Švietimo ir mokslo ministerijos pasiūlyti atstovai, ne mažiau kaip 2 mokslo ir studijų institucijų pasiūlyti atstovai, bent vienas studentų atstovas, kitų įstaigų ir organizacijų atstovai.

Fondo valdybos nariai, išskyrus Fondo direktorių ir direktoriaus pavaduotoją, nėra Fondo valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

14. Fondo valdybą ir jos pirmininką Švietimo ir mokslo ministerijos teikimu 4 metams tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Fondo valdybos pirmininkas vadovauja Fondo valdybai ir organizuoja jos darbą. Fondo valdybos pirmininkui negalint atlikti funkcijų, šias funkcijas atlieka Fondo valdybos pirmininko pavaduotojas. Fondo valdybos pirmininko pavaduotoją pirmajame patvirtintos Fondo valdybos posėdyje slaptu balsavimu išrenka Fondo valdybos nariai. Fondo valdybos pirmininko nesant, jo pareigas eina Fondo valdybos pirmininko pavaduotojas.

15. Fondo valdyba:

15.1. paskirsto Fondui skirtas valstybės biudžeto lėšas valstybės paskoloms teikti, valstybės remiamų paskolų palūkanoms apmokėti, valstybės įsipareigojimams pagal valstybės garantiją ir kitiems įsipareigojimams vykdyti;

15.2. priima sprendimus dėl Fondo lėšų iš grąžinamų paskolų, palūkanų ir delspinigių, kitų nebiudžetinių lėšų naudojimo;

15.3. skiria stipendijas trečiosios studijų pakopos studentams;

15.4. atlieka kitas teisės aktų Fondo valdybai pavestas funkcijas.

16. Fondo valdyba nutarimus priima Fondo valdybos posėdžiuose. Fondo valdybos posėdžiai šaukiami kas ketvirtį. Neeilinis Fondo valdybos posėdis gali būti sušauktas, jeigu to reikalauja ne mažiau kaip trečdalis Fondo valdybos narių arba Fondo valdybos pirmininkas, arba Fondo direktorius.

17. Fondo valdybos posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Fondo valdybos narių. Fondo valdybos sprendimai priimami, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių Fondo valdybos narių.

18. Jeigu klausimas turi būti apsvarstytas skubos tvarka ir dėl jo priimtas atitinkamas sprendimas, Fondo valdybos nariai gali balsuoti elektroniniu būdu. Balsavimas teisėtas, jeigu elektroniniu būdu balsuoja ne mažiau kaip pusė Fondo valdybos narių, o sprendimas priimamas, jeigu už jį balsuoja daugiau kaip pusė elektroniniu būdu balsavusių Fondo valdybos narių. Elektroniniam balsavimui teikta medžiaga ir balsavimo rezultatai pridedami prie Fondo valdybos posėdžio protokolo.

19. Visi Fondo valdybos posėdžiai protokoluojami. Fondo valdybos nutarimus pasirašo Fondo valdybos pirmininkas ir posėdžio sekretorius. Posėdžio sekretoriumi kiekvieno posėdžio pradžioje paprasta balsų dauguma išrenkamas vienas iš Fondo valdybos narių.

20. Už Fondo valdybos nutarimų įgyvendinimą atsakingas Fondo direktorius.

21. Klausimams, kylantiems atliekant Fondui pavestas funkcijas, spręsti gali būti sudaromos komisijos, darbo grupės, ekspertų komitetai.

 

v. Fondo lėšų šaltiniai, lėšų naudojimas

ir finansinės veiklos kontrolė

 

22. Fondo lėšas sudaro:

22.1. Fondui skirti valstybės biudžeto asignavimai;

22.2. Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fizinių ir juridinių asmenų tikslinės lėšos;

22.3. Fondui grąžinamų paskolų palūkanų ir delspinigių lėšos, kitos Fondui atliekant pavestas funkcijas grąžintos ir išieškotos lėšos;

22.4. kitos teisėtai gautos lėšos.

23. Fondui skirtų valstybės biudžeto asignavimų paskirstymą pagal programas tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

24. Lėšos, skirtos valstybės paskoloms teikti, valstybės remiamų paskolų palūkanoms apmokėti, valstybės įsipareigojimams pagal garantiją ir kitiems įsipareigojimams vykdyti, naudojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

25. Lėšos trečiosios studijų pakopos studentų stipendijoms teikti naudojamos Fondo valdybos nustatyta tvarka.

26. Lėšos aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų studentų socialinėms stipendijoms teikti naudojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

27. Lėšos studijų kainai (kainos daliai, ne didesnei kaip norminė studijų kaina) kompensuoti, kaip nurodyta šių nuostatų 7.5 punkte, naudojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

28. Lėšos, išieškotos atliekant šių nuostatų 7.4 punkte nurodytą funkciją, į valstybės biudžetą grąžinamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

29. Grąžinamų paskolų, palūkanų ir delspinigių, kitos nebiudžetinės lėšos, skirtos valstybės paskoloms teikti, valstybės remiamų paskolų palūkanoms apmokėti, valstybės įsipareigojimams pagal garantiją ir kitiems įsipareigojimams vykdyti, apskaitomos atskiroje Fondo sąskaitoje. Metams pasibaigus, šios sąskaitos lėšų likučiai į valstybės biudžetą negrąžinami.

30. Fondo finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolė ir kitos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka.

31. Fondas buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko pagal teisės aktų reikalavimus.

 

vi. valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimas į darbą ir darbo apmokėjimas

 

32. Fondo personalą sudaro Fondo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

33. Fondo valstybės tarnautojų statusą, darbo apmokėjimo sąlygas ir socialines garantijas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, statusą, darbo apmokėjimo sąlygas ir socialines garantijas nustato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569) ir kiti teisės aktai.

 

vii. baigiamosios nuostatos

 

34. Fondo nuostatai keičiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu.

35. Fondas gali būti likviduotas, reorganizuotas arba pertvarkytas steigėjo sprendimu, laikantis teisės aktų nustatytos tvarkos.

36. Likvidavus, reorganizavus arba pertvarkius Fondą, nepanaudotų lėšų naudojimo tvarką nustato Fondo steigėjas.

 

_________________