LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
2010 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. V-989 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2002 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO Nr. 677 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 119:2002 „MAISTO PRODUKTŲ ŽENKLINIMAS“ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. balandžio 7 d. Nr. V-322

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1266/2010, kuriuo iš dalies keičiamos Direktyvos 2007/68/EB nuostatos dėl vyno ženklinimo reikalavimų (OL 2010 L 347, p. 27),

p a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. V-989 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 677 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“ tvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 138-7083) ir išdėstau 2 punktą taip:

2. N u s t a t a u, kad leidžiama prekiauti vynu, nurodytu 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007, nustatančio bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (OL 2007 L 299, p. 1), XIb priede, pateiktu rinkai ar paženklintu iki 2012 m. birželio 30 d. ir atitinkančiu 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-676 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 677 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“ tvirtinimo“ pakeitimo“ 1.2 punkte išdėstytus reikalavimus, kol baigsis jo atsargos.“

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS