LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. V-58 „dėl gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2012 m. rugsėjo 3 d. Nr. V-813

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-58 „Dėl Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 15-665):

1. įrašau 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 punktuose, 7 punkto pirmojoje pastraipoje, 8, 10, 14 punktuose, 16 punkto pirmojoje pastraipoje bei 4 priede vietoj žodžių „teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos“ žodžius „visuomenės sveikatos centrai apskrityse“ (reikiamu linksniu);

2. išbraukiu 7.1 punkte žodžius ir trumpinius „ir Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie SAM (toliau – VVSPT)“;

3. išbraukiu 7.2, 7.3, 9.4, 16.3 punktuose žodį ir trumpinį „ir VVSPT“;

4. išbraukiu 9.2 ir 17.7 punktuose trumpinį „VVSPT“, įrašau vietoj žodžių „teritorinėms visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms“ žodžius „visuomenės sveikatos centrams apskrityse“;

5. įrašau 11 punkte bei 1 ir 4 prieduose vietoj žodžių „teritorinė visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga“ žodžius „visuomenės sveikatos centras apskrityje“ (reikiamu linksniu);

6. įrašau 13 punkte vietoj žodžių „teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos“ žodžius „visuomenės sveikatos centro apskrityje“, išbraukiu žodį ir trumpinį „ir VVSPT“;

7. įrašau 16.1 punkte vietoj trumpinio „VVSPT“ trumpinį „ULAC“;

8. išdėstau 3 priede pastabą taip:

„PASTABA. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos teikia visuomenės sveikatos centrui apskrityje praeito mėnesio ataskaitą iki kito mėnesio 5 d.; visuomenės sveikatos centrai apskrityse Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui teikia praeito mėnesio suvestinę ataskaitą (už jų aptarnaujamoje teritorijoje esančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas) iki kito mėnesio 10 d.; Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras pateikia suminę ataskaitą Sveikatos apsaugos ministerijai ir Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos iki mėnesio 15 d.“;

9. išbraukiu 7 priede žodžius „Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos“, įrašau vietoj žodžių „Teritorinėms visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms“ žodžius „Visuomenės sveikatos centrams apskrityse“.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS