LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIGŲ IR KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ JOMS GYDYTI, KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ IR KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠŲ KEITIMO TVARKOS

 

2002 m. balandžio 5 d. Nr. 159

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 1999, Nr. 62-2035) 9 straipsniu:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti, Kompensuojamųjų vaistų ir Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašų (A, B ir C sąrašų) keitimo tvarką;

1.2. Paraiškos įrašyti vaistą į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą) arba į Kompensuojamųjų vaistų sąrašą (B sąrašą) formą;

1.3. Paraiškos įrašyti ligą į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą) formą;

1.4. Paraiškos įrašyti medicinos pagalbos priemonę į Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą (C sąrašą) formą.

2. Nustatau, kad pareiškėjai, pasiūlę kompensuoti vaistus ir medicinos pagalbos priemones iki šios tvarkos įsigaliojimo, turi papildyti dokumentus pagal šią tvarką iki 2002 m. liepos 1 d. Duomenis pagal šios tvarkos 6.6 punktą pateikti, kai bus patvirtinta farmakoekonominės analizės metodika.

3. Laikau netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. gegužės 28 d. įsakymą Nr. 281 „Dėl vaistų, kurių išlaidos ar jų dalis ambulatorinio gydymo metu, medicinos pagalbos priemonių bei ligų, kurių ambulatorinio gydymo išvardytais vaistais išlaidos 100 procentų kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, sąrašų keitimo tvarkos“ (Žin., 1998, Nr. 53-1477);

3.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. rugpjūčio 11 d. įsakymą Nr. 459 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. 281 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. 72-2131);

3.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. balandžio 29 d. įsakymą Nr. 200 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. 281 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 39-1244).

4. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui E. Bartkevičiui.

 

 

 

SVEIKATOS

APSAUGOS MINISTRAS                         KONSTANTINAS ROMUALDAS DOBROVOLSKIS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159

 

LIGŲ IR KOMPENSUOJAMŲjų VAISTŲ JOMS GYDYTI, kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių SĄRAŠŲ keitimo tvarka

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti, kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašų keitimo tvarka (toliau – tvarka) nustato paraiškų ir dokumentų pateikimo ligoms, sindromams, būklėms (toliau – ligos), vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (toliau – Ligų arba A sąrašas), Kompensuojamųjų vaistų sąrašą (toliau – Vaistų arba B sąrašas) bei Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą (toliau – Medicinos pagalbos priemonių arba C sąrašas) įrašyti (išbraukti) reikalavimus, Sveikatos apsaugos ministerijos Ligų ir kompensuojamųjų vaistų sąrašų tikslinimo komisijos (toliau – Komisija), Medicinos, Farmakoekonomikos pakomisijų sudėtį, paraiškų nagrinėjimo, sprendimų priėmimo tvarką, vaistų kompensavimo trukmę ir kompensavimo atnaujinimo principus.

2. Vaistai, ligos ir medicinos pagalbos priemonės į Ligų, Vaistų ir Medicinos pagalbos priemonių sąrašus įrašomi vadovaujantis šia tvarka, Komisijai, Medicinos bei Farmakoekonomikos pakomisijams išnagrinėjus pareiškėjų, Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės ligonių kasos prie LR Vyriausybės (toliau – Valstybinė ligonių kasa), Farmacijos departamento prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Farmacijos departamentas) ir Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba) pateiktus dokumentus ir Privalomojo sveikatos draudimo tarybai (toliau – PSD taryba) priėmus teigiamą sprendimą.

3. Ši tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu bei Europos Sąjungos Tarybos 1988 m. gruodžio 21 d. direktyva „Dėl žmonėms skirtų vaistų kainodaros bei įtraukimo į nacionalinę sveikatos draudimo sistemą skaidrumo priemonių“ (89/105/EEB).

4. Šioje tvarkoje vartojamos sąvokos:

4.1. bendrinis vaisto pavadinimas – tai tarptautinis neregistruotas prekiniu ženklu medžiagos pavadinimas (INN), rekomenduojamas Pasaulio sveikatos organizacijos, arba, jeigu tokio nėra, Europos farmakopėjoje nurodytas pavadinimas, o jeigu tokio nėra – įprastinis pavadinimas;

4.2. nereceptiniai vaistai – vaistai, įrašyti į Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršininko patvirtintą Bereceptinių vaistų sąrašą;

4.3. pareiškėjas juridinis asmuo, teikiantis paraišką ir dokumentus šiuo įsakymu nustatyta tvarka ir atsakantis už pateiktų dokumentų teisingumą;

4.4. stacionaro vaistai – vaistai, įrašyti į Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršininko patvirtintą Stacionaro vaistų sąrašą;

4.5. vaisto dozuotė – vaisto vienetas (tabletė, kapsulė, ampulė ir kt.), turintis nustatytą veikliosios vaistinės medžiagos kiekį;

4.6. vaisto stiprumas – tai veikliosios medžiagos, kaip sudedamosios dalies, kiekis masės, tūrio, biologinio aktyvumo, koncentracijos arba kitokiais vienetais.

 

II. ReIKALAVIMAI PARAIŠKOMS IR DOKUMENTAMS

 

5. Pareiškėjas, siekdamas įrašyti vaistą, ligą ar medicinos pagalbos priemonę į Ligų, Vaistų ar Medicinos pagalbos priemonių sąrašus (A, B ar C sąrašus), Farmacijos departamentui pateikia keturis komplektus dokumentų.

6. Siūlant įrašyti vaistą, pateikiama:

6.1. nustatytos formos paraiška įrašyti vaistą į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą) arba į Vaistų sąrašą (B sąrašą);

6.2. vaistinio preparato registravimo liudijimo kopija;

6.3. vaisto informacinio lapelio ir charakteristikų santraukos, patvirtintų Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršininko, kopijos;

6.4. informacija apie ligą, kuriai gydyti skirtas vaistas siūlomas kompensuoti (ligos paplitimas, pasiskirstymas pagal socialines grupes, potencialių vaisto vartotojų skaičius Lietuvoje per metus ir pan.), nurodant statistinės informacijos šaltinį;

6.5. ligos, kuriai gydyti skirtas vaistas siūlomas kompensuoti, gydymo schema (algoritmas) ir siūlomo vaisto svarba ligos gydymui, nurodant gydymo schemos šaltinį. Jeigu jau yra sveikatos apsaugos ministro patvirtinta ligos metodika, turi būti pateiktas naujas šios gydymo metodikos projektas su siūlomu nauju vaistu;

6.6. vaisto farmakoekonominė analizė, atlikta vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro patvirtinta metodika.

Farmakoekonominė analizė turi būti pateikta, jei prašoma vaistą kompensuoti dėl to, kad jis yra efektyvesnis ir/ar saugesnis, lyginant su visais kitais sąrašuose esančiais tos pačios farmakoterapinės grupės vaistais, jei farmakoterapinės grupės vaistai nėra kompensuojami – lyginant su šiai ligai gydyti skirtais vaistais ar kitais gydymo būdais. Kitais atvejais farmakoekonominės analizės galima nepateikti;

6.7. publikuotų mokslinių straipsnių apie siūlomo vaisto lyginamuosius klinikinius tyrimus kopijos lietuvių, anglų, vokiečių, rusų arba prancūzų kalbomis;

6.8. vaisto privalumų ir trūkumų aprašymas, lyginant jį su sąrašuose esančiais tos pačios farmakoterapinės grupės ir tos pačios terapinės grupės vaistais (vaistų saugumas, efektyvumas, kitos gydymui svarbios savybės);

6.9. pareiškėjo nuomonė, kodėl reikėtų vaistą kompensuoti (nurodant vaisto medicinines, ekonomines savybes, kitą, pareiškėjo nuomone, svarbią informaciją).

7. Siūlant įrašyti ligą, pateikiama:

7.1. nustatytos formos paraiška įrašyti ligą į Ligų sąrašą (A sąrašą);

7.2. statistiniai duomenys apie ligos paplitimą ir pasiskirstymą pagal socialines grupes, nurodant statistinės informacijos šaltinį;

7.3. gydymo schemų ir jų efektyvumo apžvalga;

7.4. jei siūloma kompensuoti vaistus šiai ligai gydyti, informacija pateikiama pagal 6 punkto reikalavimus;

7.5. siūlomos įrašyti ligos diagnostikos ir gydymo metodikos projektas.

8. Siūlant įrašyti medicinos pagalbos priemonę, pateikiama:

8.1. nustatytos formos paraiška įrašyti medicinos pagalbos priemonę į Medicinos pagalbos priemonių sąrašą (C sąrašą);

8.2. medicinos pagalbos priemonės aprobavimo Lietuvos Respublikoje pažymėjimo kopija;

8.3. medicinos pagalbos priemonės aprašymas (specifinės savybės, skyrimo indikacijos), vartojimo instrukcija;

8.4. prašomos įrašyti medicinos pagalbos priemonės svarba bei galimybė ją pakeisti kitomis priemonėmis ar gydymo būdais;

8.5. informacija apie galimybes taikyti medicinos pagalbos priemonę gydant ambulatoriškai;

8.6. naudojimo (vartojimo) instrukcija;

8.7. medicinos pagalbos priemonės privalumų bei galimybės atsisakyti kitų gydymo priemonių, esančių sąraše, aprašymas.

9. Farmacijos departamentas registruoja gautas paraiškas. Gautų paraiškų kopijos per 5 darbo dienas pateikiamos Komisijai, Sveikatos apsaugos ministerijai, Valstybinei ligonių kasai bei Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai. Komisija artimiausiame posėdyje įvertina gautas paraiškas. Komisijai nusprendus, kad pateikta ne visa šiame įsakyme nurodyta medžiaga, Farmacijos departamentas per 5 darbo dienas apie tai informuoja pareiškėją. Tuo atveju laikas, reikalingas pateikti visus reikalaujamus dokumentus, neįskaičiuojamas į paraiškos nagrinėjimo laiką.

 

III. PARAIŠKŲ IR DOKUMENTŲ NAGRINĖJIMAS

 

10. Pateiktoms paraiškoms ir dokumentams bei valstybinių institucijų pateiktai medžiagai nagrinėti sveikatos apsaugos ministras sudaro Ligų ir kompensuojamųjų vaistų sąrašų tikslinimo komisiją, Medicinos bei Farmakoekonomikos pakomisijus.

11. Komisiją sudaro:

11.1. sveikatos apsaugos viceministras;

11.2. Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai;

11.3. Farmacijos departamento atstovai;

11.4. Valstybinės ligonių kasos atstovai;

11.5. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos atstovai.

12. Medicinos pakomisijį sudaro:

12.1. Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai;

12.2. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos atstovai;

12.3. Farmacijos departamento atstovai;

12.4. Valstybinės ligonių kasos atstovai.

13. Farmakoekonomikos pakomisijį sudaro:

13.1. Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai;

13.2. Farmacijos departamento atstovai;

13.3. Valstybinės ligonių kasos ir/ar teritorinių ligonių kasų atstovai.

14. Komisijos, Medicinos ir Farmakoekonomikos pakomisijų darbe dalyvauja Komisijos ir pakomisijų paskirti ekspertai bei specialistai.

15. Komisija bei pakomisijai paraiškas ir dokumentus nagrinėja vadovaudamiesi sveikatos apsaugos ministro patvirtintais darbo reglamentais.

16. Komisijos ir pakomisijų techninį organizacinį darbą atlieka Farmacijos departamentas.

 

IV. informacijos teikimas

 

17. Valstybės institucijos per 90 dienų nuo paraiškos įregistravimo Farmacijos departamente išnagrinėja jas ir pateikia savo išvadas bei siūlymus Komisijai ir pakomisijams. Pateikiama informacija turi būti patvirtinta atitinkamos institucijos vadovo parašu.

18. Sveikatos apsaugos ministerija turi teikti informaciją apie:

18.1. vaisto efektyvumą ir saugumą, jo vietą ligos gydymo schemose, lyginant su kitais kompensuojamaisiais vaistais ar alternatyviais ligos gydymo būdais;

18.2. ligos, kuriai gydyti skirtas vaistas, sunkumą, vaisto patogenezinį, simptominį arba profilaktinį poveikį;

18.3. kitą Komisijos bei pakomisijų darbui reikalingą informaciją.

19. Valstybinė ligonių kasa turi teikti informaciją apie:

19.1. Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto išlaidas paraiškoje nurodytai indikacijai pagal išrašomus vaistus, ligas ir medicinos pagalbos priemones;

19.2. tos pačios farmakoterapinės grupės vaistų, medicinos pagalbos priemonių kompensavimo išlaidas;

19.3. prognozuojamas siūlomo vaisto, medicinos pagalbos priemonės ar ligos gydymo išlaidas;

19.4. galimus PSDF biudžeto išlaidų pokyčius, jeigu siūlomas vaistas, medicinos pagalbos priemonė ar liga bus įtraukti į sąrašus;

19.5. kitą Komisijos bei pakomisijų darbui reikalingą informaciją.

20. Farmacijos departamentas turi teikti informaciją apie:

20.1. siūlomo kompensuoti vaisto kainas kitose šalyse;

20.2. siūlomo kompensuoti vaisto prognozuojamas bazines ir mažmenines kainas bei medicinos pagalbos priemonių mažmenines kainas;

20.3. to paties bendrinio pavadinimo bei tos pačios farmakoterapinės grupės vaistų, įrašytų į Valstybinį vaistų registrą, kainas Lietuvoje bei kitose šalyse (gavus informaciją, nurodytą 21.1 punkte);

20.4. kitą Komisijos bei pakomisijų darbui reikalingą informaciją.

21. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba turi teikti informaciją apie:

21.1. to paties bendrinio pavadinimo bei tos pačios farmakoterapinės grupės vaistų, įrašytų į Valstybinį vaistų registrą, sąrašą;

21.2. kitą Komisijos bei pakomisijų darbui reikalingą informaciją.

22. Lietuvos sveikatos informacijos centras turi teikti informaciją apie:

22.1. statistinius duomenis apie ligas, kurioms gydyti siūlomas kompensuojamasis vaistas, ligų paplitimą ir pasiskirstymą pagal socialines grupes;

22.2. kitą Komisijos bei pakomisijų darbui reikalingą informaciją.

23. Komisijos arba pakomisijų pirmininkams prašant, valstybės institucijos turi pateikti reikalingą informaciją.

 

V. VERTINIMO KRITERIJAI

 

24. Į Ligų ir Vaistų sąrašus gali būti įrašyti tik Lietuvos Respublikos valstybiniame vaistų registre įregistruoti vaistai. Indikacijos, pagal kurias siūloma kompensuoti vaistą, taip pat turi būti registruotos.

25. Vaistai į sąrašus įrašomi atsižvelgiant į:

25.1. vaisto teikiamą medicininę naudą;

25.2. farmakoekonominius rodiklius, kurie įvertinami atlikus farmakoekonominę analizę;

25.3. vaisto kompensavimo įtaką PSDF biudžetui (kiekvienos kompensuoti pateikto vaisto indikacijos).

26. Nustatant vaisto medicininę naudą, vertinami vaisto efektyvumas ir saugumas, jo vieta ligos gydymo schemose, lyginant su kitais kompensuojamaisiais vaistais, alternatyviais ligos gydymo būdais, ligos, kuriai gydyti skirtas vaistas, sunkumas, vaisto patogenezinis, simptominis arba profilaktinis poveikis, publikuotuose moksliniuose straipsniuose aprašytų klinikinių tyrimų duomenys.

27. Įrašymo į kompensuojamųjų vaistų sąrašus klausimas gali būti svarstomas ne anksčiau kaip praėjus vieneriems metams nuo vaisto įregistravimo Valstybiniame vaistų registre.

28. Į sąrašus negali būti įrašyti šie vaistai:

28.1. nereceptiniai vaistai;

28.2. stacionaro vaistai;

28.3. vaistai, kurių medicininė nauda, lyginant su sąrašuose esančiais vaistais (nustačius Medicinos pakomisijui) yra mažesnė, bei farmakoekonominiai rodikliai, lyginant su sąrašuose esančiais vaistais (nustačius Farmakoekonomikos pakomisijui), yra blogesni;

28.4. jeigu pareiškėjas, deklaruojantis didesnę vaisto kainą, palyginus su pigiausiu kompensuojamuoju tos pačios indikacijos ir farmakoterapinės grupės vaistu, neįrodo, kad paraiškoje nurodytas vaistas yra efektyvesnis ir/ar saugesnis;

28.5. vaistai, kurių veikliosios medžiagos yra minimalaus efektyvumo bei terapinės vertės;

28.6. vaistai, kurių reklama neatitinka patvirtintos vaisto charakteristikų santraukos (nustačius VVKT);

28.7. jei paraiškoje ir dokumentuose kompensuoti vaistą pateikta klaidinanti informacija.

29. Į Ligų sąrašą įrašomos ligos:

29.1. lėtinės, nuolat progresuojančios;

29.2. kurioms gydyti vaistai gyvybiškai būtini ir jų vartojimo nutraukimas gali sukelti invalidumą ar mirtį;

29.3. kurių gydymas ilgas ar nuolatinis ir brangiai kainuojantis;

29.4. kai dauguma jomis sergančių žmonių yra socialiai remtini.

30. Medicinos pagalbos priemonės į sąrašus įrašomos atsižvelgiant į teikiamą medicininę naudą ir ekonominius rodiklius.

31. Komisija gali siūlyti išbraukti iš sąrašų kompensuojamąjį vaistą:

31.1. dėl didelių PSDF biudžeto išlaidų;

31.2. atsiradus naujų duomenų apie nepakankamą vaisto saugumą ar/ir efektyvumą (nustačius Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai);

31.3. dėl vaistų reklamos taisyklių pažeidimo (nustačius Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai), galėjusio sukelti didesnį vaisto vartojimą;

31.4. jei įrašius į sąrašus naują vaistą pablogėja sąraše jau esančio kito vaisto farmakoekonominiai rodikliai (nustačius Farmakoekonomikos pakomisijui);

31.5. dėl vaisto CIP kainos padidinimo, jei dėl to pablogėja vaisto farmakoekonominiai rodikliai arba didėja PSDF biudžeto išlaidos tam vaistui kompensuoti (nustačius Valstybinei ligonių kasai);

31.6. jei vaisto nėra Lietuvos rinkoje (nustačius Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai);

31.7. jei vaisto gamintojas ar jo įgaliotas atstovas raštu kreipiasi į Sveikatos apsaugos ministeriją su prašymu išbraukti jo gaminamą ar atstovaujamą vaistą iš Kompensuojamųjų vaistų sąrašų (A ir B sąrašų);

31.8. jei vaistas negali būti įrašytas į sąrašus pagal 28 punktu nustatytus reikalavimus;

31.9. jei vaisto gamintojas neinformavo Komisijos apie duomenų, kuriuos įvertinus buvo priimtas sprendimas vaistą įrašyti į sąrašus, pasikeitimą.

32. Medicinos pakomisijys išvadas dėl vaisto ir medicinos pagalbos priemonės medicininės naudos bei dėl ligos kompensavimo reglamento nustatyta tvarka teikia Komisijai bei Farmakoekonomikos pakomisijui.

33. Farmakoekonomikos pakomisijys, vadovaudamasis Medicinos pakomisijo pateiktomis išvadomis apie vaisto efektyvumą, saugumą bei kitas gydymui svarbias savybes, įvertina farmakoekonominės analizės duomenis ir išvadas reglamento nustatyta tvarka teikia Komisijai.

 

VI. SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

34. Komisija, įvertinusi Medicinos ir Farmakoekonomikos pakomisijų išvadas, atsižvelgdama į medicininius, ligos sunkumo, farmakoekonominius ir ekonominius veiksnius bei vaisto reikšmę gydymui, priima preliminarų sprendimą dėl siūlomo kompensuoti vaisto teikimo PSD tarybai. Jei priimamas neigiamas sprendimas, Farmacijos departamentas per 10 dienų informuoja pareiškėją, nurodydamas tokio sprendimo priežastis. Pareiškėjas per 3 darbo dienas nuo informacijos gavimo gali raštu pareikšti nesutikimą ir per 30 dienų nuo pranešimo gavimo pateikti papildomą informaciją dėl vaisto kompensavimo. Komisija, įvertinusi papildomai pateiktą medžiagą, priima galutinį sprendimą dėl siūlymo kompensuoti vaistą teikimo PSD tarybai.

35. Komisija sprendimą dėl siūlymo kompensuoti vaistą teikimo PSD tarybai priima ne vėliau kaip per 150 dienų nuo paraiškos įregistravimo dienos.

36. Į paraiškos ir dokumentų nagrinėjimo laiką neįskaičiuojamas laikas, per kurį pareiškėjas teikia papildomą medžiagą, reikalingą komisijos ar pakomisijų darbui.

37. Apie PSD tarybos priimtus nutarimus dėl Ligų, Vaistų ar Medicinos pagalbos priemonių sąrašų keitimo Valstybinė ligonių kasa per 10 dienų nuo nutarimo priėmimo informuoja Komisiją. Farmacijos departamentas per 10 dienų nuo nutarimo gavimo informuoja pareiškėją.

38. Komisijos priimtas sprendimas ir tokio sprendimo priežastys turi būti skelbiami viešai internete arba/ir spaudoje ne vėliau kaip likus dviem savaitėms iki PSD tarybos posėdžio. Už informacijos paskelbimą atsakingas Farmacijos departamentas.

39. PSD tarybos teikimu sveikatos apsaugos ministras įsakymu keičia Ligų, Kompensuojamųjų vaistų bei Medicinos pagalbos priemonių sąrašus. Sveikatos apsaugos ministro įsakymų dėl sąrašų keitimo projektus rengia Farmacijos departamentas. Vaistai į Ligų ir Vaistų sąrašus įrašomi bendriniais (tarptautiniais) pavadinimais.

40. Farmacijos departamentas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sveikatos apsaugos ministro įsakymo paskelbimo „Valstybės žiniose“ parengia Vaistų, kurių išlaidos arba jų dalis ambulatorinio gydymo metu kompensuojamos iš PSDF biudžeto lėšų, bazinių kainų kainyno pakeitimą ar papildymą arba Medicinos pagalbos priemonių maksimalių mažmeninių kainų kainyno pakeitimą ar papildymą.

41. Išbraukus vaistą, jo formą ar medicinos pagalbos priemonę iš Ligų, Vaistų ar Medicinos pagalbos priemonių sąrašų, jis dar 45 dienas nuo įsakymo įsigaliojimo gali būti išrašomas lengvatinėmis sąlygomis, išskyrus atvejus, kai vaistas arba jo forma išbraukiama tik iš vieno sąrašo, bet lieka kitame sąraše.

 

VII. vaisto Kompensavimo trukmė ir kompensavimo atnaujinimas

 

42. Vaistai ir medicinos pagalbos priemonės į sąrašus įrašomi 3 metams.

43. Pareiškėjas vaisto kompensavimo galiojimo metu turi informuoti Komisiją apie vaisto medicininių ir/ar farmakoekonominių duomenų pasikeitimą.

44. Pareiškėjas, norėdamas pratęsti vaisto ar medicinos pagalbos priemonės kompensavimą, ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki vaisto kompensavimo termino pabaigos pateikia Farmacijos departamentui nustatytos formos paraišką ir reikiamus dokumentus.

45. Dokumentai vaisto ar medicinos pagalbos priemonės kompensavimui atnaujinti nagrinėjami vadovaujantis šia tvarka.

46. Vaistas ar medicinos pagalbos priemonė kompensuojami, iki bus priimtas sprendimas dėl kompensavimo atnaujinimo.

47. Vaisto kompensavimas negali būti atnaujintas, jeigu pastarasis neatitinka medicininių, farmakoekonominių ir ekonominių kriterijų. Priimant sprendimą dėl vaisto kompensavimo atnaujinimo, įvertinami nauji duomenys apie vaistą ir juo gydomą sąraše esančią ligą, vaisto medicininės savybės ir farmakoekonominiai rodikliai, palyginus su naujai įrašytais vaistais bei naujomis terapijos galimybėmis.

48. Jei vaistas negali būti įrašytas į sąrašus pagal 28 punktu nustatytus reikalavimus, tokio vaisto kompensavimas negali būti atnaujintas.

49. Jeigu Komisija kompensacijos atnaujinimo procedūros metu siūlo išbraukti vaistą iš sąrašų arba pakeisti vaisto kompensavimo lygį, ji turi įvertinti kitų tos pačios farmakoterapinės grupės vaistų, kompensuojamų dėl tos pačios indikacijos, kompensavimą. Tokiu atveju Komisijos nuomonė vieną mėnesį prieš planuojamus pakeitimus pateikiama vaistų gamintojams ar jų įgaliotiems atstovams.

 

VIII. BAigiamosios nuostatos

 

50. Komisijos sprendimu PSD tarybai neteiktas siūlymas gali būti iš naujo svarstomas ne anksčiau kaip po metų, išskyrus atvejus, kai pasikeičia priežastys, dėl kurių buvo priimtas neigiamas sprendimas. Tokiais atvejais nepateiktas PSD tarybai siūlymas iš naujo gali būti svarstomas praėjus 6 mėnesiams nuo neigiamo Komisijos sprendimo.

51. Komisija gali inicijuoti vaistų, įrašytų į sąrašą ar sąrašus, farmakoterapinės arba terapinės vaistų grupės teikiamos medicininės naudos bei farmakoekonominių rodiklių pakartotinį įvertinimą, ypač kai į sąrašą arba sąrašus įrašomas vaistas, kurio medicininė nauda didesnė ir farmakoekonominiai rodikliai geresni.

52. Komisijos, pakomisijų nariai bei jų darbe dalyvaujantys ekspertai užpildo nustatytos formos interesų deklaraciją, kurioje nurodomi komisijos nario ar eksperto tiesioginiai ar netiesioginiai ryšiai su vaisto gamintoju ir ar jo įgaliotu atstovu. Komisijos bei pakomisijų nariai bei ekspertai įsipareigoja pranešti apie bet kokius tokių ryšių pasikeitimus. Komisijos ar pakomisijų nariai negali dalyvauti diskusijose bei balsavime, jei jie turi tiesioginių ar netiesioginių interesų sprendžiamu klausimu. Užpildytas interesų deklaracijas Komisijos, pakomisijų nariai bei ekspertai pateikia Komisijos pirmininkui.

53. Vaistų, kurie šios tvarkos įsigaliojimo dieną jau yra įrašyti į Kompensuojamųjų vaistų sąrašą, kompensavimo terminas skaičiuojamas nuo šios tvarkos įsigaliojimo dienos.

54. Sudėtiniai vaistai į Ligų arba Vaistų sąrašą sveikatos apsaugos ministro sprendimu gali būti įrašomi, jei atitinka tokias sąlygas:

54.1. vaistai yra registruoti Valstybiniame vaistų registre;

54.2. visos vaisto veikliosios medžiagos tarptautiniais pavadinimais įrašytos į Ligų sąrašą tai pačiai ligai gydyti arba į Vaistų sąrašą;

54.3. jei šių veikliųjų medžiagų sutartinių kiekių, apskaičiuotų LR Vyriausybės nustatyta tvarka, bazinių kainų suma yra 10 proc. mažesnė už mažiausią atskirų vaistų, įtrauktų į Kompensuojamųjų vaistų bazinių kainų kainyno atitinkamas grupes, veikliųjų medžiagų sutartinių kiekių bazinių kainų sumą.

 

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159

 

PARAIŠKA

ĮRAŠYTI VAISTĄ Į LIGŲ IR KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ JOMS GYDYTI SĄRAŠĄ (A SĄRAŠĄ) ARBA Į KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠĄ

(B SĄRAŠĄ)

 

Data………………..

 

Prašome įrašyti vaistą....................................................... į:

(vaisto bendrinis pavadinimas)

A sąrašą             £

B sąrašą             £

(žymėjimo pavyzdys T)

 

I. DUOMENYS APIE PAREIŠKĖJĄ BEI VAISTO GAMINTOJĄ

 

Pareiškėjas............................................................................................................................................

Adresas..................................................................................................................................................

telefonai, faksas....................................................................................................................................

el. paštas...............................................................................................................................................

 

Vaisto gamintojas.................................................................................................................................

 

Vaisto gamintojo atstovas Lietuvoje ...................................................................................................

adresas..................................................................................................................................................

telefonai, faksas....................................................................................................................................

el. paštas...............................................................................................................................................

 

II. DUOMENYS APIE VAISTĄ

 

Vaisto bendrinis pavadinimas

 

Vaisto ATC kodas

 

Prekinis vaisto pavadinimas

 

Vaisto forma

 

Vaisto stiprumas

 

Vaisto dozuočių skaičius pakuotėje

 

Siūloma vaisto CIP kaina Lietuvai

 

Vaisto registracijos Lietuvoje data

 

Vaisto registracijos Lietuvoje numeris

 

Vaistas

Receptinis                        £

Nereceptis                        £

Skirtas

Ambulatoriniam gydymui       £

Stacionariniam gydymui         £

(pildoma atskira lentelė kiekvienai vaisto formai, vaisto stiprumui bei pakuotės dydžiui)

 

Vaisto poveikis: patogenezinis£; simptominis£; profilaktinis£.

 

Ar vaisto patentas galioja Lietuvoje ir/arba kitose Europos šalyse?

Taip £ (nurodyti patento galiojimo Lietuvoje bei kitose Europos šalyse datą)

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Ne £

 

III. SIŪLOMOS INDIKACIJOS, APRIBOJIMAI

 

Ši dalis pildoma, jei vaistą siūloma įrašyti į A sąrašą:

 

Indikacijos pavadinimas.......................................................................................................................

TLK-10 kodas......................................................................................................................................

Siūlomi apribojimai...............................................................................................................................

Siūlomas kompensavimo lygmuo:

100 proc.              £

80 proc.                £

50 proc.                £

 

Jei siūloma vaistą įrašyti į B sąrašą, nurodomi siūlomi apribojimai......................................................

..............................................................................................................................................................

 

IV. VAISTO INDIKACIJOS, DOZAVIMAS, GYDYMO KAINA

 

Lietuvoje registruotos vaisto indikacijos:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

 

Pildoma kiekvienai indikacijai atskirai

Indikacija

 

TLK-10 kodas

 

Dozavimas

Minimali paros dozė

Vidutinė paros dozė

Maksimali paros dozė

 

 

 

 

Gydymo kurso trukmė

 

Prognozuojamas ligonių, kurie bus gydomi vaistu, skaičius per metus

 

Mažmeninė gydymo vieną dieną kaina (skiriant vidutinę dozę)

Vaisto

pakuotė 1

Vaisto

pakuotė 2

Vaisto

pakuotė 3

 

 

 

 

Prognozuojamas vaisto suvartojimas (vaisto įpakavimo vienetais) per:

1 metus

2 metus

3 metus

 

 

 

Prognozuojama vaisto mažmeninėmis kainomis (litais) parduoti per:

1 metus

2 metus

3 metus

 

 

 

Prognozuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidos (litais) per:

1 metus

2 metus

3 metus

 

 

 

 


V. VAISTO CIP KAINOS KITIMAS LIETUVOJE

 

Nurodyti siūlomą vaisto kainą einamaisiais metais ir trejus ankstesnius metus (kiekvienos vaisto formos, dozės, pakuotės dydžio atskirai).

 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

 

 

 

VI. DUOMENYS APIE LYGINAMUOSIUS KLINIKINIUS VAISTO TYRIMUS

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tyrimo bibliografiniai duomenys

Tyrimo aprašymas (dvigubai aklas, atviras, randomizuotas, multicentrinis, paralelinių grupių, kt.)

Tirti vaistai ir tyrime naudotos vaistų dozės

Indikacija, kuriai tyrime naudoti vaistai

Tirtų ligonių skaičius

Tyrimo trukmė

Statistiškai patikimi tyrimo rezultatai (p<ar=0,05) (efektyvumo, saugumo, nurodant procentus)

Kliniškai reikšmingi tyrimo rezultatai (iš nurodytųjų

4 skiltyje)

Komentaras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. VAISTO KAINOS PALYGINIMAS SU TOS PAČIOS FARMAKOTERAPINĖS GRUPĖS (PAGAL ATC KLASIFIKACIJĄ) LIETUVOJE KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ KAINA (litais)

 

Vaistas

Veikliosios medžiagos bendrinis pavadinimas

Gamintojas

Vaisto forma, stiprumas, dozuočių skaičius pakuotėje

Vaisto mažmeninė kaina

Dozavimas, nurodytas vaisto vartojimo instrukcijoje

Gydymo vieną dieną kaina, vartojant vaistą vidutinėmis dozėmis

Gydymo kurso kaina, vartojant vaistą vidutinėmis dozėmis

Jei vaistas kompensuojamas, nurodyti vaisto kompensavimo procentą

Vaistas, siūlomas kompensuoti

 

 

 

 

 

 

 

 

Pigiausias šios grupės vaistas

 

 

 

 

 

 

 

 

Brangiausias šios grupės vaistas

 

 

 

 

 

 

 

 

Dažniausiai skiriamas šios grupės vaistas

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija apie kitus tos pačios farmakoterapinės grupės vaistus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. DUOMENYS APIE VAISTO KAINĄ IR KOMPENSAVIMĄ KITOSE ŠALYSE (KIEKVIENOS VAISTO FORMOS, STIPRUMO, DOZUOTĖS PAKUOTĖJE ATSKIRAI)

 

Vaistas (forma, stiprumas, dozuočių skaičius pakuotėje) (įrašyti)

Gamintojo kaina (arba CIP kaina eurais[1]neįskaitant mokesčių)

Gamintojo kaina (arba CIP kaina): DDD[2] dozės arba atitinkamos vaisto pakuotės (neįskaitant mokesčių)

Mažmeninė vaisto kaina (eurais, įskaitant taikomus mokesčius)

Mažmeninė vaisto DDD dozės arba atitinkamos pakuotės (įskaitant taikomus mokesčius) kaina

Vaistas kompensuojamas/nekompensuojamas

Kompensuojamos indikacijos

Kompensavimo procentas

Siūloma kaina Lietuvai

 

 

 

 

 

 

 

Žemiausia vaisto gamintojo kaina (įrašyti šalį)

 

 

 

 

 

 

 

Didžiausia vaisto gamintojo kaina (įrašyti šalį)

 

 

 

 

 

 

 

Latvija

 

 

 

 

 

 

 

Estija

 

 

 

 

 

 

 

Lenkija

 

 

 

 

 

 

 

Čekija

 

 

 

 

 

 

 

Slovakija

 

 

 

 

 

 

 

Slovėnija

 

 

 

 

 

 

 

Italija

 

 

 

 

 

 

 

Ispanija

 

 

 

 

 

 

 

Suomija

 

 

 

 

 

 

 

Vokietija

 

 

 

 

 

 

 

Prancūzija

 

 

 

 

 

 

 

Didžioji Britanija

 

 

 

 

 

 

 

Kitos šalys (pareiškėjo pasirinkimu)

 

 

 

 

 

 

 

Kainų šalyse vidurkis

 

 

 

 

 

 

 

 

Patvirtinu, kad visa šioje paraiškoje pateikta informacija ir dokumentai teisingi, ir sutinku, kad, pateikus klaidingą informaciją, paraiška nebus svarstoma, o kompensuojamasis vaistas bus išbrauktas iš A ir B sąrašų.

 

............................................................................................................................                ........................................

(pareigos)                                                                                   (vardas, pavardė)                                                          (parašas)

 

A. V.

______________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159

 

 

PARAIŠKA

ĮRAŠYTI LIGĄ Į LIGŲ IR KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ JOMS GYDYTI SĄRAŠĄ

(A SĄRAŠĄ)

 

Data …..……………….

 

Prašome įrašyti................................................... į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą.

                             (ligos pavadinimas, kodas pagal TLK-10)

 

Pareiškėjas..............................................................................................................................................

adresas....................................................................................................................................................

telefonai..................................................................................................................................................

faksas......................................................................................................................................................

el. paštas.................................................................................................................................................

 

1. Ligos pavadinimas (nurodyti TLK-10 kodą).....................................................................................

2. Indikacijos (siūlomi apribojimai, nurodant ligos aktyvumo laipsnį ir t. t.) ........................................

3. Siūlomas išlaidų ligai gydyti kompensavimo procentas.....................................................................

4. Ligos kompensavimo įtaka mirtingumui (pažymėti kryželiu):

 vaisto vartojimas yra vienintelė galimybė išvengti mirties;

 vaisto vartojimas nutolina letalinę baigtį, kuri dėl ligos neišvengiama;

 vaisto vartojimas padeda išvengti situacijų, kurias gali nulemti ši liga ir padidinti letalinės baigties tikimybę;

 vaisto vartojimas neturi įtakos mirtingumui.

5. Kompensavimo įtaka neįgalumui:

 gydant ligą vaistais bus išvengta neįgalumo;

 vaisto vartojimas ženkliai sumažina neįgalumo tikimybę;

 vaisto vartojimas pagerina neįgaliųjų gyvenimo kokybę.

6. Kompensavimo įtaka laikinajam nedarbingumui:

 objektyviais duomenimis ir skaičiavimais įrodyta, kad vaistų vartojimas laikinajam nedarbingumui turi teigiamos įtakos;

 objektyviais duomenimis ir skaičiavimais neįmanoma patvirtinti teigiamo pajamų-išlaidų balanso (pvz., dėl informacijos stokos);

 neturi įtakos nedarbingumui arba pajamų-išlaidų balansas neigiamas.

7. Įtaka tiesioginėms gydymo (stacionare, reabilitacijos įstaigoje, tyrimų, kitais vaistais ir t. t.) išlaidoms:

 ambulatorinis vaisto vartojimas mažina tiesiogines gydymo išlaidas ir atitinka valstybės galimybes;

 ambulatorinis vaisto vartojimas mažina tiesiogines gydymo išlaidas, bet neatitinka valstybės galimybių;

 ambulatorinis vaisto vartojimas nesumažina tiesioginių gydymo išlaidų.

8. Kompensavimo įtaka paciento finansinėms galimybėms (finansinė našta):

 gyventojų perkamoji galia negali užtikrinti pigiausio būtinojo gydymo;

 gyventojų perkamoji galia negali užtikrinti vidutinio brangumo gydymo;

 gyventojų perkamoji galia negali užtikrinti brangiausio gydymo.

9. Kompensavimo įtaka vaikų ir senyvo amžiaus žmonių būtinųjų poreikių tenkinimui:

 didžiąją sergančiųjų šia liga dalį sudaro asmenys iki 16 metų;

 didžiąją sergančiųjų šia liga dalį sudaro asmenys vyresni kaip 60 metų;

 didžiąją sergančiųjų šia liga dalį sudaro darbingo amžiaus žmonės arba liga visose amžiaus grupėse paplitusi tolygiai.

10. Ligos kompensavimas kitose šalyse:

Šalis

Kompensavimas +/-

Indikacijos

Kompensavimo procentas

Šalis gamintoja

 

 

 

Estija

 

 

 

Latvija

 

 

 

Lenkija

 

 

 

Čekija

 

 

 

Slovakija

 

 

 

Slovėnija

 

 

 

Italija

 

 

 

Ispanija

 

 

 

Suomija

 

 

 

Vokietija

 

 

 

Didžioji Britanija

 

 

 

Prancūzija

 

 

 

Kt. šalys

 

 

 

 

11. Vaistai, kuriuos siūloma kompensuoti ligos ambulatorinio gydymo metu (dėl kiekvieno vaisto, vadovaujantis Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti, kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašų (A, B ir C sąrašų) keitimo tvarka, pateikiama atskira paraiška).

 

Pastaba. Būtina pateikti 4-9 p. pažymėtus teiginius patvirtinančią medžiagą.

 

Patvirtinu, kad pateikti visi dokumentai, nurodyti šioje paraiškoje. Dokumentai ir informacija teisingi. Sutinku, kad, pateikus klaidingą informaciją, paraiška nebus svarstoma.

 

......................................                                                           ................................................

pareigos                                               parašas                                              vardas, pavardė

A. V.

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159

 

PARAIŠKA

ĮRAŠYTI MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĘ Į KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠĄ

(C SĄRAŠĄ)

 

Data………………….

 

Prašome įrašyti ..................................................................................... į Kompensuojamųjų medicinos

                                  (medicinos pagalbos priemonės pavadinimas, modelis, tipas)

pagalbos priemonių sąrašą.

 

Pareiškėjas..............................................................................................................................................

adresas....................................................................................................................................................

telefonai..................................................................................................................................................

faksas......................................................................................................................................................

el. paštas.................................................................................................................................................

 

 

1. Medicinos pagalbos priemonės pavadinimas .....................................................................................

2. CIP kainos..........................................................................................................................................

3. Medicinos pagalbos priemonės gamintojas, pavadinimas, priemonės modelis ir tipas.......................

4. Indikacijos (nurodyti TLK-10 kodą)..................................................................................................

5. Kokias indikacijas rekomenduoja gamintojas....................................................................................

6. Medicinos pagalbos priemonės veikimo principas (jei galima) ..........................................................

7. Naudojimo būdas ir trukmė (pagal siūlomas indikacijas) ..................................................................

8. Kiti medicinos pagalbos priemonės ar gydymo būdai, kuriais galima pakeisti siūlomą medicinos pagalbos priemonę................................................................................................................................................................

9. Statistiniai duomenys apie sveikatos sutrikimus, kuriems gydyti siūloma kompensuojamoji medicinos pagalbos priemonė. Jų paplitimas ir pasiskirstymas pagal socialines grupes .........................................................

................................................................................................................................................................

10. Siūlomos medicinos pagalbos priemonės privalumai, palyginus su panašaus poveikio priemonėmis            

11. Siūlomos medicinos pagalbos priemonės CIP kainos ir kompensavimas kitose šalyse

Šalis

CIP kaina

Kompensavimas (+/-)

Pagal kokias indikacijas kompensuojama

Kompensavimo procentas

Iš kokių lėšų kompensuojama

Gamintojo šalis

 

 

 

 

 

Estija

 

 

 

 

 

Latvija

 

 

 

 

 

Lenkija

 

 

 

 

 

Čekija

 

 

 

 

 

Slovakija

 

 

 

 

 

Slovėnija

 

 

 

 

 

Italija

 

 

 

 

 

Ispanija

 

 

 

 

 

Suomija

 

 

 

 

 

Vokietija

 

 

 

 

 

Didžioji Britanija

 

 

 

 

 

Prancūzija

 

 

 

 

 

Kt. šalys

 

 

 

 

 

 

12. Prognozuojamas ligonių, kurie bus gydomi ar vartos siūlomą medicinos pagalbos priemonę, skaičius/procentas.

 

Patvirtinu, kad pateikti visi dokumentai, nurodyti šioje paraiškoje. Dokumentai ir informacija teisingi. Sutinku, kad, pateikus klaidingą informaciją, paraiška nebus svarstoma, o kompensuojamoji medicinos pagalbos priemonė bus išbraukta iš Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo.

 

..........................................            ...........................           ......................................................

pareigos                                               parašas                                             vardas, pavardė

A. V.

______________[1] Jei šalies valiuta ne euras, ją reikia perskaičiuoti į litus, po to į eurus.

[2] Pagal PSO nustatytas vaistų dienos dozes (DDD, Defined Daily Dose).