LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS 1995 M. KOVO 7 D. ĮSAKYMO NR. 33 „DĖL TVENKINIŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS TIPINIŲ TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO

 

2006 m. rugsėjo 13 d. Nr. D1-415

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vandens įstatymo (Žin., 1997, Nr. 104-2615; 2003, Nr. 36-1544; 2004, Nr. 54-1833) 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766), 6.20 ir 11.5 punktais,

1. Pakeičiu Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipines taisykles (LAND 2-95) (toliau – Tipinės taisyklės), patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1995 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 33 „Dėl tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių“ (Žin., 1997, Nr. 70-1790; 2004, Nr. 96-3563), ir išdėstau jas nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatau, kad:

2.1. tvenkinių ir užtvenktų ežerų, kurių naudojimo ir priežiūros taisyklės buvo patvirtintos iki šio įsakymo įsigaliojimo, hidrotechnikos statinių savininkai, valdytojai arba naudotojai privalo užtikrinti, kad būtų vykdomi šiuo įsakymu pakeistų Tipinių taisyklių reikalavimai, išskyrus Tipinių taisyklių priedo 42.1 punktą, nekeičiant nustatyta tvarka patvirtintų Tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklių;

2.2. hidroelektrinių savininkai, valdytojai arba naudotojai privalo užtikrinti Tipinių taisyklių priedo 42.1 punkto reikalavimų įgyvendinimą nuo 2009 m. sausio 1 d.

3. Pavedu:

3.1. Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams įrašyti hidroelektrines į kontroliuojamų objektų sąrašus ir jas tikrinti ne rečiau kaip 1 kartą per metus;

3.2. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos:

3.2.1. kartą per metus patikrinti hidroelektrinėse įrengtas automatines vandens lygio matavimo ir registravimo priemones;

3.2.2. gavus Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų prašymus, atlikti debitų matavimus upėse žemiau hidroelektrinių tvenkinių.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos

ministerijos 1995 m. kovo 7 d.

įsakymu Nr. 33 (Lietuvos Respublikos

aplinkos ministro

2006 m. rugsėjo 13 d.

įsakymo Nr. D1-415 redakcija)

 

TVENKINIŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS TIPINĖS TAISYKLĖS (LAND 2-95)

 

1. Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinės taisyklės nustato Tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklių (toliau – Taisyklės) rengimo tvarką, Taisyklėse pateikiamus pagrindinius duomenis apie tvenkinį ir jo hidrotechnikos statinius, tvenkinio darbo režimą, pagrindinius aplinkosaugos reikalavimus eksploatuojant tvenkinį.

2. Taisyklės rengiamos visiems Lietuvos Respublikoje esantiems tvenkiniams bei užtvenktiems ežerams (toliau – Tvenkinys), kurių plotas ne mažesnis kaip 5,0 ha. Mažesnio kaip 5,0 ha ploto Tvenkiniams Taisyklės rengiamos tais atvejais, kai:

2.1. vandens naudotojas per parą sunaudoja ne mažiau kaip 10 m3 tvenkinio vandens (toliau – Vandens naudotojas);

2.2. patvankos (slėgio) aukštis ne mažesnis kaip 3 m;

2.3. patvankos aukštis mažesnis kaip 3 m, bet žemutiniame bjefe yra pastatų, kelių ir kitų svarbių objektų, kuriems vandens išsiliejimo avariniu atveju grėstų pavojus;

2.4. įrengta hidroelektrinė (toliau – HE) arba žuvų pralaida (žuvitakis);

2.5. Tvenkinys įrengtas saugomų ir globojamų žuvų rūšių migracijos kelyje arba reikšmingas kitu aplinkosauginiu požiūriu;

2.6. Tvenkinys įrengtas upės vagoje ir naudojamas žuvininkystės tvenkinių užpildymui vandeniu.

3. Kai Taisyklės rengiamos naujai projektuojamiems Tvenkiniams, jų pagrindinės charakteristikos turi atitikti charakteristikas, pateiktas Tvenkinio techniniame projekte.

4. Už Taisyklių parengimą atsakingas Tvenkinio hidrotechnikos statinio (vandens pertekliaus pralaidos) savininkas, valdytojas arba naudotojas (toliau – Savininkas).

5. Pasikeitus Tvenkinio ar jo hidrotechnikos statinių charakteristikoms, atsiradus naujiems Vandens naudotojams, Taisykles būtina koreguoti. Už Taisyklių koregavimą atsakingi Tvenkinio hidrotechnikos statinių Savininkai arba Vandens naudotojai, dėl kurių veiklos atsirado pakitimai. Koreguotos Taisyklės derinamos ir tvirtinamos ta pačia tvarka, kaip ir naujai parengtos.

6. Pasikeitus Tvenkinio ar jo hidrotechnikos statinių Savininkui, naujieji Savininkai privalo per 10 darbo dienų raštu informuoti šių Taisyklių 11 punkte nurodytas institucijas apie Savininko pasikeitimą, kartu pateikdami dokumentų kopijas, patvirtinančias Savininko pasikeitimo faktą.

7. Taisyklėse nustatyti reikalavimai yra privalomi visiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

8. Taisyklės turi būti suderintos su Aplinkos ministerijos atitinkamo regiono aplinkos apsaugos departamentu, atitinkama savivaldybe, visuomenės sveikatos centru, Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, Tvenkinio ir jo hidrotechnikos statinių Savininkais, Vandens naudotojais.

9. Jeigu Tvenkinys įrengtas saugomų ir globojamų žuvų migracijos kelyje, Taisyklės turi būti suderintos su Lietuvos valstybiniu žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centru.

10. Taisykles tvirtina Aplinkos apsaugos agentūros direktorius per 20 darbo dienų nuo prašymo ir nustatyta tvarka parengtų ir suderintų pagal Tipinių taisyklių 8 ir 9 punktuose pateiktus reikalavimus Taisyklių pateikimo dienos. Tvenkinio hidrotechnikos statinio (vandens pertekliaus pralaidos) Savininkas arba Taisykles parengusi projektavimo įmonė tvirtinimui pateikia du nustatyta tvarka parengtų ir suderintų Taisyklių egzempliorius.

Jeigu pateiktos tvirtinimui Taisyklės neatitinka galiojančių teisės aktų reikalavimų, techniniuose projektuose nustatytų hidrotechnikos statinių charakteristikų ir pan., per 15 darbo dienų parengiamas atsakymas, kuriame nurodomos atsisakymo tvirtinti Taisykles priežastys.

11. Tvenkinio hidrotechnikos statinio (vandens pertekliaus pralaidos) Savininkas arba Taisykles parengusi projektavimo įmonė turi užtikrinti, kad patvirtintų Taisyklių kopijas gautų Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas, savivaldybė, Tvenkinio ir jo hidrotechnikos statinių Savininkai, Vandens naudotojai, jeigu Tvenkinys įrengtas saugomų ir globojamų žuvų migracijos kelyje, Lietuvos valstybinis žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centras.

12. Taisyklės rengiamos pagal Tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklių formos pavyzdį (LAND 2-95 priedas). Rengiant Taisykles, reikalavimai, pateikti Tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklių formos pavyzdyje, turi būti pritaikyti konkrečiam atvejui.

13. Taisykles turi rengti projektavimo įmonės, turinčios teisę projektuoti hidrotechnikos statinius. Projektavimo įmonė, rengusi Taisykles, atsako už Taisyklėse pateiktų duomenų teisingumą.

______________


 

LAND 2-95 priedas

 

(Tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklių formos pavyzdys)

 

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros

direktoriaus 20___ m. ________d.

įsakymu Nr. _________________

 

_____________________________________________

(tvenkinio pavadinimas)

 

TVENKINIO NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS

 

Taisykles užsakė

 

__________________________________________________________________________

                                                    (juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė)

 

Taisykles parengė

 

A. V.       _____________________________

                               (projektavimo įmonės pavadinimas)

                                                          

                                          (pareigos, parašas)

                                                         

                                           (vardas, pavardė)

                                                         

                                                        (data)

 

 

SUDERINTA

A. V. ______________  savivaldybė

________________________

(pareigos, parašas)

_______________________

(vardas, pavardė)

_______________________

(data)

SUDERINTA

A. V. Aplinkos ministerijos _________

regiono aplinkos apsaugos departamentas

________________________

(pareigos, parašas)

________________________

(vardas, pavardė)

________________________

(data)

 

SUDERINTA

A. V. ______________ visuomenės sveikatos centras

________________________

(pareigos, parašas)

_______________________

(vardas, pavardė)

_______________________

(data)

SUDERINTA

A. V. ______________ valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

________________________

(pareigos, parašas)

_______________________

(vardas, pavardė)

_______________________

(data)

 

SUDERINTA

A. V. Hidrotechnikos statinių Savininkas

________________________

(pareigos, parašas)

_______________________

(vardas, pavardė)

_______________________

(data)

SUDERINTA

A. V. Tvenkinio Savininkas

________________________

(pareigos, parašas)

_______________________

(vardas, pavardė)

_______________________

(data)

 

SUDERINTA

A. V. Tvenkinio Vandens naudotojas

________________________

(pareigos, parašas)

_______________________

(vardas, pavardė)

_______________________

(data)

SUDERINTA

A. V.

________________________

(pareigos, parašas)

_______________________

(vardas, pavardė)

_______________________

(data)

 

I. BENDROSIOS ŽINIOS

 

1. Tvenkinio paskirtis.

(rekreacijai, hidroenergetikai, žuvininkystei, drėkinimui ar kita)

2. Pagrindiniai naudotojai.

(naudotojo pavadinimas, adresas, tel./faks., atsakingas asmuo)

 

3. Tvenkinio hidrotechnikos statinių Savininkai.

(fizinių ar juridinių asmenų pavadinimas)

4. Tvenkinio ir jo hidrotechnikos statinių įrengimo metai ____________________________ .

 

II. PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE TVENKINĮ

 

5. Tvenkinio identifikavimo kodas_______________________________________________

(nustatomas pagal Upių ir tvenkinių klasifikatorių (Žin., 2001,

Nr. 107-3888) arba Ežerų klasifikatorių (Žin, 2003, Nr. 34-1442),

 jeigu Tvenkinys įrašytas į šiuos klasifikatorius)

6. Tvenkinio adresas_________________________________________________________ .

(kaimas, miestelis, miestas, savivaldybė, apskritis, girininkija, miškų urėdija, žemės kadastro vietovė)

7. Tvenkinys yra/nėra saugomoje teritorijoje arba saugomų ir globojamų žuvų migracijos kelyje            .

(saugomos teritorijos, migracijos kelio pavadinimas)

8. Užtvenktos upės pavadinimas ir identifikavimo kodas_____________________________

(pagal Upių ir tvenkinių klasifikatorių)

9. Užtvankos vieta _________________________________  km nuo užtvenktos upės žiočių.

10. Užtvankos koordinatės: x _____________ , y ______ pagal LKS 94 koordinačių sistemą.

(nurodomos užtvankos ašies ir vandens pertekliaus pralaidos ašies susikirtimo taško koordinatės)

11. Tvenkinio morfometrinės charakteristikos:

11.1. altitudės:

11.1.1. normaliai patvenktas vandens lygis (toliau – NPL) ____________  m;

11.1.2. aukščiausi leistini vandens lygiai (toliau – AVL):

11.1.2.1. pagrindinis AVL __________  m (esant _______ % debito tikimybei);

11.1.2.2. kontrolinis AVL __________  m (esant _______ % debito tikimybei);

11.1.3. žemiausias leistinas vandens lygis (toliau – ŽVL) _______________  m;

11.2. plotas:

11.2.1. esant NPL _______________________________  ha;

11.2.2. esant kontroliniam AVL ____________________  ha;

11.2.3. esant ŽVL _______________________________  ha;

11.3. bendras tūris:

11.3.1. esant NPL _________________________  tūkst. m3;

11.3.2. esant kontroliniam AVL ______________  tūkst. m3;

11.3.3. esant ŽVL _________________________  tūkst. m3.

11.4. naudingas tūris _______________________  tūkst. m3;

11.5. naudingo tūrio sluoksnis _____________________  m;

11.6. Tvenkinio (esant NPL):

11.6.1. ilgis ___________________________________  km;

11.6.2. maksimalus plotis ________________________  km;

11.6.3. vidutinis plotis __________________________  km;

11.6.4. kranto ilgis _____________________________  km;

11.6.5. vidutinis gylis ____________________________  m;

11.6.6. maksimalus gylis __________________________  m;

11.7. Tvenkinio žemutiniame bjefe nustatyti leistini vandens lygiai:

11.7.1. pagrindinis AVL _________ esant ____ % debito tikimybei, kontrolinis AVL ____ esant ______ % debito tikimybei;

11.7.2. ŽVL tekant gamtosauginiam vandens debitui __________  m.

12. Tvenkinio hidrotechnikos statiniai ir įrenginiai:

12.1. pavadinimas___________________________________________________________ ;

(žemių užtvanka, pylimas, vandens pertekliaus pralaida, hidroelektrinė, siurblinė, žuvitakis, prieplauka ar kita)

12.2. hidrotechnikos statinių ir įrenginių vieta_____________________________________ ;

                                                                                                                 (nurodyti pagal Taisyklių 6 punktą)

12.3. hidrotechnikos statinių charakteristikos:

12.3.1. žemių užtvanka:

12.3.1.1. keteros altitudė _________________________  m;

12.3.1.2. keteros iškilimas virš NPL _________________  m;

12.3.1.3. pasekmių klasė pagal galimų avarijų ir jų naudojimo sutrikimų padarinius ________ ;

12.3.1.4. maksimalus slėgio aukštis _________________  m;

12.3.1.5. didžiausias aukštis _______________________  m;

12.3.1.6. ilgis palei keterą _________________________  m;

12.3.1.7. keteros plotis ___________________________  m;

12.3.1.8. važiuojamosios dalies plotis ________________  m;

12.3.1.9. šlaitų nuolydžiai: aukštutinio _________, žemutinio ______________ ;

12.3.1.10. šlaitų tvirtinimo tipas: aukštutinio _________, žemutinio _________ ;

12.3.2. vandens pertekliaus pralaida:

12.3.2.1. tipas;

(šachtinė, slenkstinė be uždorių/su uždoriais, sifoninė, bokštinė, šliuzas reguliatorius ar kita)

12.3.2.2. medžiaga ___________________ ;

12.3.2.3. pasekmių klasė pagal galimų avarijų ir jų naudojimo sutrikimų padarinius ________ ;

12.3.2.4. maksimalus slėgio aukštis __________________  m;

12.3.2.5. pralaidos angos matmenys __________________  m;

12.3.2.6. angų skaičius ___________________________  vnt.;

12.3.2.7. nuvedamojo vamzdžio matmenys ____________  m;

12.3.2.8. vamzdžių skaičius ______________  vnt.;

12.3.2.9. debitas kontrolinio skaičiavimo atveju _______  m3/s;

12.3.2.10. Tvenkinio išleidimo galimybė;

(ar yra dugno anga, jos matmenys)

12.3.3. HE (hidroelektrinė):

12.3.3.1. tipas __________ ;

12.3.3.2. maksimalus slėgio aukštis ____________________  m;

12.3.3.3. turbinų tipas ________________________________ ;

12.3.3.4. turbinų skaičius __________________________  vnt.;

12.3.3.5. debitas, praleidžiamas per turbinas (maksimalus/minimalus) ______________  m3/s;

12.3.3.6. vienos turbinos galingumas _________________  kW;

12.3.3.7. bendras turbinų galingumas ________________  kW;

12.3.3.8. elektros energijos išdirbis vidutinio vandeningumo metais ___________  kWh;

12.3.4. vandens ėmimo įrenginiai:

12.3.4.1. tipas (konstrukcija) _______________________ ;

12.3.4.2. paskirtis _______________________________ ;

12.3.4.3. vieno siurblio našumas ________________  m3/s;

12.3.4.4. siurblių skaičius ______________________  vnt.;

12.3.4.5. bendras darbo siurblių našumas _________  m3/s;

12.3.4.6. vieno siurblio galia ____________________  kW;

12.3.4.7. bendra galia _________________________  kW;

12.3.5. žuvų apsaugos įrenginiai (išskyrus žuvų pralaidas) prie HE, siurblinių ir kitų vandens ėmimo įrenginių:

12.3.5.1. tipas ___________________________________ ;

12.3.5.2. atstumas tarp strypų grotelėse ____________  cm;

12.3.5.3. kitos charakteristikos ______________________ ;

12.3.6. žuvų pralaida:

12.3.6.1. tipas ___________________________________ ;

12.3.6.2. debitas, užtikrinantis veikimą ____________  m3/s;

12.3.6.3. maksimalus vandens pralaidumas ________  m3/s;

12.3.6.4. kitos pagrindinės charakteristikos priklausomai nuo tipo __________ ;

(srovės greitis, išsklaidyta energija, baseinėlių skaičius, bendras ilgis, kita)

12.3.7. kiti hidrotechnikos statiniai ir jų charakteristikos: ______________________ .

12.4. hidrotechnikos statinių Savininkai:

12.4.1. užtvankos _________________________________ ;

12.4.2. vandens pertekliaus pralaidos __________________ ;

12.4.3. žuvų pralaidos ______________________________ ;

12.4.4. HE _______________________________________ ;

12.4.5. siurblinės __________________________________ ;

12.4.6. kitų statinių ir įrenginių _______________________ ;

12.5. hidrotechnikos statinius eksploatuoja:

12.5.1. užtvanką __________________________________ ;

12.5.2. vandens pertekliaus pralaidą ___________________ ;

12.5.3. siurblinę ___________________________________ ;

12.5.4. žuvų pralaidą _______________________________ ;

12.5.5. HE _______________________________________ ;

12.5.6. kitus statinius ir įrenginius _____________________ .

13. Pagrindinės hidrologinės charakteristikos ties vandens pertekliaus pralaida:

13.1. baseino plotas ____________________________  km2;

13.2. metinis vandens nuotėkis:

13.2.1. vidutinis ___________________________  tūkst. m3;

13.2.2. 80% ______________________________  tūkst. m3;

13.2.3. 95% ______________________________  tūkst. m3;

13.3. vidutiniai daugiamečiai vandens debitai:

13.3.1. Qvid. __________________________________  m3/s;

13.3.2. Q80% __________________________________  m3/s;

13.3.3. Q95% __________________________________  m3/s;

13.4. maksimalūs pavasario potvynio vandens debitai:

13.4.1. Qvid. __________________________________  m3/s;

13.4.2. Q10% _________________________________  m3/s;

13.4.3. Q5% __________________________________  m3/s;

13.4.4. Q1% __________________________________  m3/s;

13.5. maksimalūs poplūdžio vandens debitai:

13.5.1. Qvid. _____________________________  m3/s;

13.5.2. Q10% ____________________________  m3/s;

13.5.3. Q5% _____________________________  m3/s;

13.5.4. Q1% _____________________________  m3/s;

13.6. minimalūs vasaros-rudens 30 sausiausių parų laikotarpio debitai:

13.6.1. Qvid. ____________________________  m3/s;

13.6.2. Q80% ____________________________  m3/s;

13.6.3. Q95% ____________________________  m3/s;

13.7. minimalūs žiemos 30 sausiausių parų laikotarpio debitai:

13.7.1. Qvid. ____________________________  m3/s;

13.7.2. Q80% ____________________________  m3/s;

13.7.3. Q95% ____________________________  m3/s;

13.8. nuotėkio pasiskirstymo per metus natūralaus reguliavimo koeficientas (j____;

13.9 gamtosauginis vandens debitas _________  m3/s;

13.10. aukščiau ir žemiau esančių tvenkinių įtaka Tvenkinio darbo režimui;

13.11. Tvenkinio įtaka žemiau ir aukščiau esančių tvenkinių darbo režimui.

 

III. TVENKINIO DARBO REŽIMAS

 

14. Tvenkinio vandens lygis turi būti reguliuojamas taip, kad vandens lygis nenukristų žemiau Taisyklėse nustatyto ŽVL ir nepakiltų aukščiau AVL. Normaliomis sąlygomis Tvenkinio vandens lygis turi būti artimas NPL ir negali būti dirbtinai paaukštinamas ar pažeminamas.

15. Sausuoju metų laikotarpiu į žemutinį bjefą turi būti praleidžiamas ne mažesnis kaip gamtosauginis vandens debitas, nustatytas vadovaujantis Gamtosauginio vandens debito apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. D1-382 (Žin., 2005, Nr. 94-3508), išskyrus Taisyklių formos pavyzdžio 20 punkte nustatytus atvejus.

Prie derivacinio tipo hidrojėgainių senvage turi būti praleidžiama ne mažiau kaip 10 % pritekančio į tvenkinį upės vandens debito.

16. Tvenkinio vanduo turi būti naudojamas taip, kad būtų užtikrinti vandens poreikiai aplinkosaugos tikslams bei Vandens naudotojams, kuriems nustatyta tvarka yra išduoti gamtos išteklių naudojimo arba taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai. Tam turi būti atliekami vandens balanso skaičiavimai 50 % ir 95 % tikimybės vandeningumo metams nustatytos formos lentelėje (Tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklių formos pavyzdžio 1 priedas).

17. HE elektros energijos gamybai turi naudoti tranzitinį upės nuotėkį ir negali neigiamai veikti vandens lygio pokyčių Tvenkinyje ir žemutiniame bjefe. HE turi būti išjungiama, kai vandens lygis Tvenkinyje pažemėja 10 cm žemiau NPL. Žuvų neršto laikotarpiu Tvenkinio darbo režimas nustatytas Taisyklių formos pavyzdžio 25 punkte.

18. HE įjungimo ir išjungimo metu turi būti numatytas toks hidroelektrinės darbo režimas bei numatytos priemonės vandens lygio pokyčiams sumažinti žemutiniame tvenkinio bjefe, kad neigiamas poveikis upės ekosistemoms būtų minimalus.

19. Atstatant pažemintą vandens lygį iki NPL, kai Tvenkinio vandens lygio atstatymo laikotarpis trumpesnis kaip 2 mėnesiai, į žemutinį bjefą turi būti praleidžiamas ne mažesnis kaip vidutinis to laikotarpio daugiametis 95% tikimybės vandens debitas (vidutinės šių debitų reikšmės nurodytos Taisyklių formos pavyzdžio 16 punkte nurodytuose vandens balanso skaičiavimuose), o jeigu Tvenkinio vandens lygio atstatymo laikotarpis ilgesnis kaip 2 mėnesiai, – į žemutinį bjefą praleidžiamas vandens debitas turi būti ne mažesnis kaip gamtosauginis.

20. Esant sausajam laikotarpiui, kai upėse yra labai maži debitai (artimi minimaliems vasaros–rudens 30 sausiausių parų laikotarpio debitams), Tvenkiniuose sukauptas vanduo gali būti naudojamas upių vandeningumui padidinti. Taip pat gali būti mažinama potvynių neigiama įtaka aplinkai, prieš potvynį pažeminant vandens lygį Tvenkinyje arba potvynio metu sukaupiant vandenį Tvenkinyje. Siekiant išvengti vandens lygio kritimo Tvenkinyje žemiau ŽVL, gali būti atitinkamam laikotarpiui sumažintas gamtosauginio vandens debito dydis.

Šiame punkte nurodyti Tvenkinio darbo režimo pakeitimai leistini tik suderinus su Aplinkos ministerijos _________________________  regiono aplinkos apsaugos departamentu ir gavus Aplinkos apsaugos agentūros raštišką pritarimą kartu su sąlygomis.

 

IV. APLINKOSAUGOS REIKALAVIMAI

 

21. Tvenkinio vandens naudotojai, kurių veiklą reglamentuoja Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklės, patvirtintos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 (Žin., 2002, Nr. 85-3684; 2005, Nr. 103-3829), aplinkos ministro 2000 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. 68 „Dėl žuvų apsaugos priemonių mažosiose hidroelektrinėse“ (Žin., 2000, Nr. 19-471; 2003, Nr. 78-3583), Lietuvos higienos norma HN 92:1999 „Paplūdimiai ir jų maudyklos“, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 1999 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 307 (Žin., 1999, Nr. 58-1907; 2005, Nr. 85-3177), turi laikytis šiuose teisės aktuose nustatytų aplinkosaugos reikalavimų.

22. Tvenkinio apsaugos zona ir pakrantės apsaugos juosta turi būti nustatyta arba patikslinta vadovaujantis Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540 (Žin., 2001, Nr. 95-3372; 2002, Nr. 105-4732).

Tvenkinio apsaugos zoną ir pakrantės apsaugos juostą nustatė_________________________

________________________________________________________________________________

(įstaigų, nustačiusių ir patvirtinusių apsaugos zonas ir juostas, pavadinimas, data)

23. Tvenkinio apsaugos zonoje ir pakrantės apsaugos juostoje ūkinės veiklos ribojimai nustatyti Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme (Žin., 1993, Nr. 63-1188, 2001, Nr. 108-3902) bei Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 2-43).

24. Taisyklėse pateiktame Tvenkinio apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos plane turi būti pažymėti potencialūs Tvenkinio vandens teršėjai ir nuotėkų išleistuvų į Tvenkinį vietos bei žemės naudotojai, kurie yra pakrantės apsaugos juostoje.

25. Žuvų neršto migracijos laikotarpiu (teorinis žuvų neršto migracijos laikotarpis – nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d., lašišiniuose vandens telkiniuose – papildomai nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.) Tvenkinio vandens lygis turi būti kiek galima stabilesnis ir ne žemesnis už NPL.

26. Žuvų pralaidos turi veikti visą teorinį žuvų neršto migracijos laikotarpį, išskyrus atvejus, kai Aplinkos ministerijos ________________________  regiono aplinkos apsaugos departamentas nustato konkrečių metų žuvų neršto migracijos laikotarpį pagal Lietuvos valstybinio žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centro (atsižvelgiant į kompetentingų institucijų atliktų tyrimų rezultatus) teikimą. Apie priimtą sprendimą dėl konkrečių metų žuvų neršto migracijos laikotarpio patikslinimo Aplinkos ministerijos                    regiono aplinkos apsaugos departamentas turi informuoti žuvų pralaidos savininkus ir Lietuvos valstybinį žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centrą.

Žuvų pralaidos turi veikti taip, kad būtų užtikrintos sąlygos žuvų migracijai.

27. Pastebėjus, kad Tvenkinyje žūsta žuvys ar kiti gyvūnai, nustačius tvenkinio užteršimo atvejus, apie tai reikia nedelsiant informuoti Aplinkos ministerijos ______________________  regiono aplinkos apsaugos departamento ______________ rajono (miesto) agentūrą ir _______________ rajono Visuomenės sveikatos centrą.

28. Kai reikia pažeminti Tvenkinio vandens lygį žemiau ŽVL, vandens lygis Tvenkinyje gali būti žeminamas tik gavus leidimą, vadovaujantis Leidimų pažeminti vandens lygį tvenkiniuose ir užtvenktuose ežeruose išdavimo tvarka, patvirtinta aplinkos ministro 1999 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 33 (Žin., 1999, Nr. 16-425; 2004, Nr. 34-1118).

 

V. HIDROTECHNIKOS STATINIŲ EKSPLOATAVIMO PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI

 

29. Eksploatuojant hidrotechnikos statinius, turi būti užtikrintas tinkamas, patikimas, saugus ir efektyvus jų naudojimas, nepažeidžiami aplinkosaugos reikalavimai. Už hidrotechnikos statinių avarinių situacijų išaiškinimą ir likvidavimą atsako hidrotechnikos statinių Savininkas.

30. Eksploatuojant hidrotechnikos statinius, būtina reguliariai stebėti:

30.1. vandens lygių svyravimą aukštutiniame ir žemutiniame bjefuose. Praleidžiant gamtosauginį vandens debitą, turi būti reguliuojamas dugninio uždorio arba specialiai gamtosauginiam vandens debitui praleisti skirtos sklendės (arba įrengtos angos) pradarymo aukštis;

30.2. statinių nusėdimus, deformacijas, plyšių atsiradimą ir siūlių būklę. Pastebėjus tokius reiškinius, reikia nedelsiant vykdyti remonto darbus. Esant reikalui, aplinkos ministro nustatyta tvarka Tvenkinio vandens lygį galima pažeminti žemiau ŽVL arba vandenį išleisti. Pažeminus Tvenkinio vandens lygį arba išleidus vandenį, reikia kruopščiai apžiūrėti statinius, žemių užtvanką, šlaitus, tvirtinimus, uždorius, vamzdinę liniją. Visi defektai turi būti pašalinti;

30.3. žemių užtvankos šlaitų, keteros ir nuvedančiojo kanalo tvirtinimus. Išardytos ar paplautos tvirtinimų vietos turi būti nedelsiant remontuojamos, tvirtinimai atstatomi. Tvirtinimai turi užtikrinti statinio ilgaamžiškumą, atsparumą šalčiui ir atmosferos poveikiui;

30.4. filtraciją per hidrotechnikos statinius. Pastebėjus filtracijos reiškinius, reikia nedelsiant šalinti filtracijos kelius, apie tokius reiškinius informuoti instituciją, atsakingą už hidrotechnikos statinių techninės būklės priežiūrą. Būtina išvalyti lietaus vandens nuleidimo latakus ir kontrolinius šulinius. Uždumblėjusius drenažo kolektorius ir linijas reikia praplauti;

30.5. vandens srauto, bangų, kritulių poveikį, dugno, krantų ir risbermų paplovimą ir ardymą. Potvynio vandens ir ledų praleidimas yra atsakingiausias hidrotechnikos statinių eksploatavimo laikotarpis, todėl prieš potvynį būtina patikrinti užtvankos, vandens pertekliaus pralaidos, kanalų, pylimų ir kitų hidrotechnikos statinių būklę.

Pasibaigus potvyniui, visi hidrotechnikos statiniai, žemutinio bjefo ir šlaitų tvirtinimai turi būti apžiūrėti, įvykę pasikeitimai bei deformacijos užfiksuotos brėžiniuose ir fotonuotraukose. Apžiūros rezultatai turi būti įforminti aktu;

30.6. ar žemių užtvankoje, apsauginiuose pylimuose neapsigyvena gyvūnai, galintys ardyti hidrotechnikos statinius. Pastebėjus šių gyvūnų žalingą veiklą, jų skaičius ribojamas vadovaujantis Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 (Žin., 2000, Nr. 53-1540; 2002, Nr. 97-4308) nuostatomis, suderinus su medžioklės plotų naudotojais (jeigu hidrotechnikos statiniai yra šių plotų teritorijoje) ir Aplinkos ministerijos                       regiono aplinkos apsaugos departamento ________ rajono (miesto) agentūra;

30.7. ledo poveikį hidrotechnikos statiniams. Vandens pertekliaus pralaidoms ir žemių užtvankoms (kaip ir kitiems hidrotechnikos statiniams) ypač pavojingas ledo prišalimas. Ledas stipriai prišąla prie hidrostatinių, kada nėra pastovaus vandens nuotėkio. Tokiais atvejais ledas turi būti kapojamas. Tai turi būti atliekama prieš pradedant kilti oro temperatūrai, tai yra ne vėliau kaip iki vasario pabaigos. Neiškapotas ledas kylant temperatūrai plečiasi, kyla ant užtvankos šlaito stumdamas hidrotechnikos statinius ar jų konstrukcijas. Prieš potvynį ledas turi būti pašalintas nuo sifoninių pralaidų oro įleidimo angų;

30.8. uždorių ir jų keltuvų būklę. Uždoriai ir jų valdymo mechanizmai turi veikti bet kuriuo metu.

31. Eksploatuojant hidrotechnikos statinius, taip pat būtina:

31.1. išvalyti groteles ir užslenkstę nuo susikaupusių žabarų, šiukšlių ir grunto;

31.2. pašalinti (neleisti užaugti) nuo žemių užtvankos šlaitų krūmus bei medžius, užtvankos šlaitus du kartus per metus nušienauti: pirmą kartą iki liepos 1 dienos, antrą kartą – užaugus žolei;

31.3. dažyti metalines hidrotechnikos statinių dalis;

31.4. stebėti ir hidrotechnikos statinių apžiūrų metu registruoti pjezometrų parodymus.

32. Tvenkinio hidrotechnikos statinių techninė būklė turi būti vertinama (kai tai yra neprivaloma – rekomenduojama) vadovaujantis Organizaciniu tvarkomuoju statybos techniniu reglamentu STR 1.12.03:2000 „Potencialiai pavojingų hidrotechnikos statinių techninės būklės įvertinimas“, patvirtintu aplinkos ministro 2000 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 419 (Žin., 2000, Nr. 90-2818).

33. Tvenkinių su HE statiniai eksploatuojami vadovaujantis Taisyklėmis bei Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių, patvirtintų ūkio ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 389 (Žin., 2002, Nr. 6-252; 2004, Nr. 8-207), nuostatomis.

HE Savininkai turi užtikrinti, kad prie HE būtų įrengti geodeziniai ženklai, atitinkantys valstybinės geodezinės sistemos reikalavimus.

34. Jeigu prie Tvenkinio įrengti kiti hidrotechnikos statiniai, tai šiame skyriuje turi būti pateikti pagrindiniai (specifiniai) jų eksploatavimo reikalavimai.

 

VI. TVENKINIO AKVATORIJOS IR KRANTŲ PRIEŽIŪRA

 

35. Tvenkinio krantų erozija, išplauto grunto susiklostymas, akvatorijos uždumblėjimas ir užžėlimas turi būti stebimas 3 kartus per metus: pavasarį po potvynio, vasaros viduryje ir prieš užšąlant Tvenkiniui. Išimties atvejais (pavyzdžiui, po labai stiprių vėjų) būtina krantus ir akvatoriją apžiūrėti papildomai. Tik nuolat prižiūrint tvenkinio akvatoriją ir krantus, laiku išaiškinant galimus kenksmingus procesus ir taikant reikiamas priemones yra užtikrinama normali Tvenkinio būklė.

36. Tvenkinio seklieji plotai neturi viršyti 15–20 % bendro tvenkinio ploto. Tvenkinio sekliuose plotuose intensyviai vystosi vandens augalija, todėl jie greitai užpelkėja. Priemonių prieš užžėlimą ir uždumblėjimą įgyvendinimas turi būti suderintas su Aplinkos ministerijos _____________ regiono aplinkos apsaugos departamentu.

37. Tvenkinį eksploatuojantys fiziniai ar juridiniai asmenys bei su Tvenkiniu besiribojančių žemės sklypų Savininkai privalo:

37.1. išsaugoti želdinius stačiuose Tvenkinio šlaituose;

37.2. neleisti ganyti gyvulių stačiuose Tvenkinio šlaituose, stebėti, kad butų vykdomi Taisyklių 23 punkte nurodytuose teisės aktuose keliami reikalavimai Tvenkinio pakrantės apsaugos juostos priežiūrai. Nustačius pažeidimus, informuoti Aplinkos ministerijos ___________ regiono aplinkos apsaugos departamento               rajono (miesto) agentūrą.

 

VII. TVENKINIO VANDENS NAUDOJIMO APSKAITA

 

38. Tvenkinio vandens naudotojai, išskyrus vandens telkinio naudojimą hidroenergetikai, privalo nustatytos formos žurnale (Taisyklių formos pavyzdžio 2 priedas) registruoti iš tvenkinio paimamo (naudojamo) vandens kiekį.

39. Didesnio kaip 1 mln. m3 tūrio Tvenkinio hidrotechnikos statinių su vandens pertekliaus pralaida Savininkai (išskyrus atvejį, kai įrengta HE) privalo užtikrinti, kad Tvenkinio ir žemutinio bjefo vandens lygiai 1 kartą per parą 8 val. ryto būtų matuojami ir registruojami žurnaluose, kurių formos nustatytos Taisyklių formos pavyzdžio 3 ir 4 prieduose.

40. Mažesnio kaip 1 mln. m3 tūrio Tvenkinio hidrotechnikos statinių su vandens pertekliaus pralaida Savininkai (išskyrus atvejį, kai įrengta HE) privalo užtikrinti, kad Tvenkinio ir žemutinio bjefo vandens lygiai 1 kartą per savaitę (tą pačią savaitės dieną) būtų matuojami ir registruojami žurnaluose, kurių formos nustatytos Taisyklių formos pavyzdžio 3 ir 4 prieduose.

41. Tvenkinio aukštutiniame ir žemutiniame bjefuose turi būti įrengtos hidrometrinės matuoklės, pagal kurių atskaitas būtų galima nustatyti vandens lygį ir vandens debitą naudojantis debitų ir vandens lygių priklausomybės kreivėmis.

Hidrotechnikos statinių plane turi būti nurodytos hidrometrinių matuoklių (aukštutiniame ir žemutiniame bjefuose) įrengimo vietos. Hidrometrinės matuoklės turi būti įrengtos taip, kad būtų gerai matomos, turi būti užtikrintas saugus priėjimas.

Tvenkinyje įrengtoje hidrometrinėje matuoklėje turi būti pažymėtos NPL (nurodyta Taisyklių formos pavyzdžio 11.1.1 punkte) ir ŽVL (nurodyta Taisyklių formos pavyzdžio 11.1.3 punkte) altitudės. Žemutiniame bjefe įrengtoje hidrometrinėje matuoklėje turi būti pažymėta ŽVL, tekant gamtosauginiam vandens debitui (nurodyta Taisyklių formos pavyzdžio 11.7.2 punkte), altitudė.

42. Jeigu prie Tvenkinio įrengta HE, kurios galia:

42.1. 100 kW ir daugiau, jos savininkas privalo užtikrinti, kad vandens lygiai Tvenkinyje ir žemutiniame bjefe kas valandą būtų matuojami ir registruojami automatinėmis vandens lygio matavimo ir registravimo priemonėmis ir realiu laiku perduodami į duomenų bazę.

Duomenų bazėje registruoti vandens lygiai turi būti kaupiami ir saugomi ne mažiau kaip 1 metus. HE savininkas turi užtikrinti galimybę kontroliuojančioms institucijoms gauti duomenų bazėje registruojamus duomenis.

HE savininkas atsako už automatinių vandens lygio matavimo ir registravimo priemonių įrengimą priežiūrą pastovų vandens lygių matavimą duomenų perdavimo operatoriaus ir duomenų bazės tvarkytojo parinkimą bei matuojamų ir registruojamų vandens lygių duomenų teisingumą. Apie automatinių vandens lygio matavimo ir registravimo priemonių gedimus jis privalo informuoti                        regiono aplinkos apsaugos departamentą.

42.2. iki 100 kW, jos savininkas privalo užtikrinti, kad vandens lygiai Tvenkinyje ir žemutiniame bjefe būtų matuojami ir registruojami automatinėmis vandens lygio matavimo ir registravimo priemonėmis (pagal 42.1 punkto reikalavimus) arba žurnaluose, kurių formos nustatytos Taisyklių formos pavyzdžio 3 ir 4 prieduose. Žurnaluose duomenys turi būti registruojami 1 kartą per parą 8 val. ryto, taip pat kiekvieną kartą prieš HE įjungimą ir po išjungimo, taip pat reikia nurodyti HE įjungimo ir išjungimo laiką. Žurnalai turi būti saugomi HE (ne mažiau kaip 1 metų duomenys) ir pareikalavus pateikiami aplinkos apsaugos valstybiniams kontrolės pareigūnams.

HE savininkas atsako už matuojamų ir registruojamų vandens lygių duomenų teisingumą.

43. Tvenkinio hidrotechnikos statinių su vandens pertekliaus pralaida Savininkai arba HE savininkai, jeigu prie tvenkinio įrengta hidroelektrinė, atsako už informacijos pateikimą apie vandens lygius tvenkinyje ir žemutiniame bjefe potvynio metu.

Kai vandens lygis Tvenkinyje pasiekia pagrindinį AVL, nustatytą Taisyklių formos pavyzdžio 11.1.2.1 punkte, arba Tvenkinio žemutiniame bjefe pasiekia pagrindinį AVL, nustatytą Taisyklių formos pavyzdžio 11.7.1 punkte, tvenkinio hidrotechnikos statinių su vandens pertekliaus pralaida Savininkai arba HE savininkai, jeigu prie tvenkinio įrengta hidroelektrinė, turi nedelsdami informuoti               savivaldybės administraciją _______________ regiono aplinkos apsaugos departamentą Lietuvos hidrometeorologijos tarnybą prie Aplinkos ministerijos ir žemiau esančių hidrotechnikos statinių Savininkus.

44. Kartą per metus HE savininkas savo lėšomis turi organizuoti šiuos kontrolinius matavimus:

44.1. patikrinti hidrometrinėje matuoklėje nurodytus vandens lygius pagal geodezinio ženklo altitudę (niveliavimo būdu);

44.2. debito matavimą žemutiniame bjefe;

44.3. vandens lygių Tvenkinyje ir žemutiniame bjefe, registruojamų automatinėmis vandens lygių matavimo ir registravimo priemonėmis, atitiktį pagal hidrometrinių matuoklių parodymus (leistina paklaida ne daugiau kaip 2 cm).

Kontrolinių matavimų rezultatai turi būti įforminti laisvos formos akte, kurį pasirašo kontrolinius matavimus atlikę asmenys, ir saugomi ne mažiau kaip 1 metus. Kontrolinių matavimų rezultatai pareikalavus pateikiami aplinkos apsaugos valstybiniams kontrolės pareigūnams.

45. Įmonėje ar organizacijoje, eksploatuojančioje tvenkinio hidrotechnikos statinius, turi būti paskirtas darbuotojas, atsakingas už hidrotechnikos statinių priežiūrą.

Įmonė ar organizacija, eksploatuojanti tvenkinio hidrotechnikos statinius, privalo turėti:

45.1. hidrotechnikos statinių projektus (brėžinius);

45.2. nustatyta tvarka patvirtintas Tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisykles;

45.3. vandens ėmimo (naudojimo) registravimo žurnalus;

45.4. tvenkinio ir žemutinio bjefo vandens lygių registravimo žurnalus (išskyrus atvejus, kai įrengtos automatinės vandens lygio registravimo priemonės);

45.5. hidrotechnikos statinių patikrinimo aktus (sudarytus pagal Taisyklių formos pavyzdžio 32 punkte nurodytus reikalavimus);

45.6. kontrolinių matavimų (nurodytų Taisyklių formos pavyzdžio 44 punkte) aktus.

 

VIII. PRIEDAI

 

46. Taisyklės turi būti pateikiamos kartu su priedais:

46.1. Tvenkinio vietovės žemėlapis M 1:50 000;

46.2. Tvenkinio batimetrinis planas M 1:2000, 1:5000 arba 1:10 000;

46.3 Tvenkinio apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos planas M 1:10 000;

46.4. Tvenkinio plotų ir tūrių priklausomybės kreivė nuo vandens lygio;

46.5. Tvenkinio hidrotechnikos statinių išdėstymo schema;

46.6. Hidrotechnikos statinių planai, jų išilginiai ir skersiniai pjūviai;

46.7. Vandens pertekliaus pralaidos (kitų hidrotechnikos statinių ir įrenginių, kuriais prateka vanduo) debitų kreivės;

46.8. Žemutinio bjefo debito (papildomai derivacinio arba apvedamojo kanalo, kai yra įrengta tokio tipo hidroelektrinė) priklausomybės nuo vandens lygio kreivė;

46.9. Gamtosauginio vandens debito praleidimo kreivė, nurodant jo praleidimo būdą ir priemones;

46.10. Vandens lygio Tvenkinyje matavimų žurnalo forma;

46.11. Vandens lygio žemutiniame bjefe matavimų žurnalo forma;

46.12. Paimto (arba naudojamo) iš Tvenkinio vandens kiekio registravimo žurnalo forma;

46.13. Tvenkinio vandens balanso skaičiavimai 50% ir 95% tikimybės vandeningumo metams.

______________

 

 


 

Tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklių

formos pavyzdžio

1 priedas

 

_______________________  Tvenkinio ant ______________________ upės

 

VANDENS BALANSO SKAIČIAVIMAI

Tvenkinio NPL _____________ m

Tvenkinio plotas ____________ ha

Bendras tūris _______________ tūkst. m3

Baseino plotas ___________ km2

Naudingas tūris _____________ tūkst. m3

Tikimybė ___________ %

Naudingo tūrio vandens sluoksnis ______ m

 

Mėnuo

Pritekėjimas

Nuostoliai, tūkst. m3

Naudojimas, tūkst. m3

Nuostoliai + naudojimas, tūkst. m3

Vandens balansas, tūkst. m3 „+“,

Tvenkinio charakteristikos per mėnesį

Prateka į žemutinį bjefą

Debitas (Q), m3/s

Tūris (W), tūkst. m3

Išgaravimas

Filtracija

Aplinko-sauginiams tikslams

Energetikai

Žuvininkystei

Drėkinimui

Pramonei

Ki

tiems poreikiams

Mėn. pradžioje

Paimama iš tvenkinio, tūkst. m3

Kaupiama tvenkinyje, tūkst. m3

Mėn. pabaigoje

Tūris (W), tūkst. m3

Debitas (Q), m3/s

Tūris (W), tūkst. m3

VL altitudė, m

Tūris (W), tūkst. m3

VL altitudė, m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

PASTABA. Taisyklėse atskirai pateikiami vandens balanso skaičiavimai 50 % ir 95 % tikimybės vandeningumo metams.

______________

 


 

Tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklių

formos pavyzdžio

2 priedas

 

(Paimto (arba naudojamo) iš Tvenkinio vandens kiekio registravimo žurnalo forma)

 

                                     Tvenkinio ant ______________ upės

 

PAIMTO (ARBA NAUDOJAMO) IŠ TVENKINIO VANDENS KIEKIO REGISTRAVIMO ŽURNALAS

_________________________________

(metai)

 

Matavimus atlieka ir duomenis fiksuoja žurnale ______________________________

                                                                                                                                                        (pareigos, vardas, pavardė)

 

Eil. Nr.

Vandens naudotojas

Paimta vandens, tūkst. m3

Pastabos

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Iš viso

______________

 


 

Tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklių

formos pavyzdžio

3 priedas

 

(Vandens lygio Tvenkinyje matavimų žurnalo forma)

 

                                          Tvenkinio ant ____________ upės

 

VANDENS LYGIO TVENKINYJE MATAVIMŲ ŽURNALAS

                                             

(metai)

 

Matavimus atlieka ir duomenis fiksuoja žurnale _________________________________

                                                                                                                              (pareigos, vardas, pavardė)

 

Mėnesio diena

Vandens lygis Tvenkinyje, m

Mėnesiai

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

______________


 

Tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklių

formos pavyzdžio

4 priedas

 

(Vandens lygio žemutiniame bjefe matavimų žurnalo forma)

 

_______________________  Tvenkinio ant ___________________ upės

 

VANDENS LYGIO ŽEMUTINIAME BJEFE MATAVIMŲ ŽURNALAS

                                                         

(metai)

 

Matavimus atlieka ir duomenis fiksuoja žurnale ______________________________

                                                                                                                                                    (pareigos, vardas, pavardė)

 

Mėnesio diena

Vandens lygis žemutiniams; bjefe, m

Mėnesiai

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

______________