LIETUVOS RESPUBLIKOS

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
2000 M. SAUSIO 6 D. ĮSAKYMO Nr. 5 „DĖL Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2011 m. rugpjūčio 10 d. Nr. V-776

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo (Žin., 1998, Nr. 8-161) 4 straipsniu ir atsižvelgdamas į Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento siūlymą,

pakeičiu Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 4-113; 2002, Nr. 79-3362):

1. I sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos I sąrašą:

1.1. Papildau nauja eilute ir ją po žodžių „Katinonas (Cathinone)“ išdėstau taip:

„Katinonų darinių grupė* – bet kokie 2-amino-1-fenil-1-propanono arba 2-amino-1-(2-naftil)-1-propanono dariniai, turintys: alkil-, alkoksi-, alkilidendioksi-, haloalkil-, hidroksi- arba halogeno radikalus fenilo žiede; alkilo radikalą 3-ioje alifatinės grandinės padėtyje; mono- arba di- pakeistą amino grupę alkilu arba amino grupė įeina į ciklinę struktūrą“.

1.2. Papildau naujomis eilutėmis ir jas po žodžių „Roliciklidinas (Rolicyclidine, PHP, PCPY)“ išdėstau taip:

„Sintetinių kanabinoidų darinių grupė*:

1 pogrupis. Naftoilindolai – bet kokie 3-(1-naftoil)indolo dariniai, turintys alkil-, alkenil-, cikloalkilmetil-, cikloalkiletil- arba 2-(4-morfolinil)etil- radikalus, prijungtus prie indolo žiedo azoto atomo, ir turintys arba neturintys daugiau radikalų indolo ir naftilo žieduose

2 pogrupis. Naftilmetilindolai – bet kokie 1H-indol-3-il-(1-naftil)metano dariniai, turintys alkil-, alkenil-, cikloalkilmetil-, cikloalkiletil- arba 2-(4-morfolinil)etil- radikalus, prijungtus prie indolo žiedo azoto atomo, ir turintys arba neturintys daugiau radikalų indolo ir naftilo žieduose

3 pogrupis. Naftoilpirolai – bet kokie 3-(1-naftoil)pirolo dariniai, turintys alkil-, alkenil-, cikloalkilmetil-, cikloalkiletil- arba 2-(4-morfolinil)etil- radikalus, prijungtus prie pirolo žiedo azoto atomo, ir turintys arba neturintys daugiau radikalų pirolo ir naftilo žieduose

4 pogrupis. Naftilmetilindenai – bet kokie 1-(1-naftilmetil)indeno dariniai, turintys alkil-, alkenil-, cikloalkilmetil-, cikloalkiletil- arba 2-(4-morfolinil)etil- radikalus, prijungtus prie 3-indeno žiedo anglies atomo, ir turintys arba neturintys daugiau radikalų naftilo ir indeno žieduose

5 pogrupis. Fenilacetilindolai – bet kokie 3-fenilacetilindolo dariniai, turintys alkil-, alkenil-, cikloalkilmetil-, cikloalkiletil- arba 2-(4-morfolinil)etil- radikalus, prijungtus prie indolo žiedo azoto atomo, ir turintys arba neturintys daugiau radikalų fenilo ir indolo žieduose

6 pogrupis. Cikloheksilfenoliai – bet kokie 2-(hidroksicikloheksil)fenolio dariniai, turintys alkil-, alkenil-, cikloalkilmetil-, cikloalkiletil- arba 2-(4-morfolinil)etil- radikalus, prijungtus prie 5-osios fenolio žiedo padėties, ir turintys arba neturintys daugiau radikalų cikloheksilo žiede“.

2. II sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos I sąrašą papildau nauja eilute ir ją po žodžių „Oksimorfonas (Oxymorphone)“ išdėstau taip:

„Oripavinas (Oripavine)“.

3. Išdėstau pastabų * išnašą taip:

„*Medžiagos įrašomos į sąrašą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento siūlymu, remiantis Tarpžinybinės naujų psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisijos sprendimu.“

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS