LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 16 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR 29 STRAIPSNIO PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

2009 m. gruodžio 22 d. Nr. XI-620

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290, Nr. 137-5379; 2009, Nr. 77-3165)

 

1 straipsnis. 16 straipsnio 3 dalies 8 punkto pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio 3 dalies 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8) savivaldybės lygmens specialiųjų ir detaliųjų planų tvirtinimas;“.

 

2 straipsnis. 29 straipsnio 8 dalies papildymas 12 punktu

Papildyti 29 straipsnio 8 dalį 12 punktu:

12) savivaldybės tarybos pavedimu tvirtina detaliuosius planus ir savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencijai priskirtus specialiuosius planus.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2010 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________