LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL APLINKOS MINISTRO 2000 M. SPALIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 444 „DĖL ATLIEKŲ SĄVARTYNŲ ĮRENGIMO, EKSPLOATAVIMO, UŽDARYMO IR PRIEŽIŪROS PO UŽDARYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. gruodžio 5 d. Nr. D1-569

Vilnius

 

 

Pakeičiu Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 96-3051; 2002, Nr. 89-3810; 2004, Nr. 97-3586):

1. Papildau nurodytas taisykles 261 punktu:

„261. nesmulkintos padangos gali būti naudojamos kaip sąvartyno statybinės medžiagos, jeigu tai yra numatyta sąvartyno projekte.“.

2. Papildau nurodytas taisykles 271 punktu:

„271. Medžiagose, iš kurių rengiami filtrato ar dujų drenažiniai sluoksniai, kalcio karbonato (CaCO3) turi būti: filtrato drenažiniame sluoksnyje mažiau kaip 20% (pagal svorį), dujų drenažiniame sluoksnyje – mažiau kaip 10% (pagal svorį). Sluoksnių filtracijos koeficientas turi būti ne mažiau kaip 1x10-3 m/s.“.

3. Išdėstau 37.5 punktą taip:

„37.5. smulkintas bei nesmulkintas padangas.“.

4. Išdėstau 621 punktą taip:

„621. Atliekos sąvartyne turi būti kraunamos sekcijomis, kurios turi būti užpildomos paeiliui, užtikrinant, kad užterštas vanduo ir filtratas bus surenkami atskirai nuo neužteršto vandens. Pašalintos atliekos turi būti tankinamos kompaktoriumi, buldozeriu ar kita technika bei perdengiamos grunto arba kitos panašios fizine struktūra inertinės medžiagos sluoksniu. Grunto ar kitos medžiagos sluoksnio, turinčio užtikrinti apsaugą nuo skleidžiamų kvapų, dulkių bei vėjo nešiojamų medžiagų, storis, atliekų perdengimo dažnumas, taip pat filtrato panaudojimo sekcijos drėkinimui galimybė ir panaudojimo dažnumas turi būti nustatyti atsižvelgiant į metų laiką, oro sąlygas, per dieną pašalinamų atliekų kiekį, ir turi būti nurodyti atliekų šalinimo techniniame reglamente.“.

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS